<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 5 21, 2005

No. 0333 ( Hạt Cát dịch)

Khám phá Phật Tháp có thể khiến thôn làng hẻo lánh trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn.

Newindpress, May 19 2005

KENDRAPARA, India Mặc dù đang là một địa điểm khảo cổ, Langudi mang một nhãn hiệu ít người biết đến. Tọa lạc tại một địa điểm cách 40 km từ Kendrapara, Langudi là một thôn trang đang ngủ yên với dân cư thưa thớt. Nhưng mọi việc có thể thay đổi bởi những thu lượm phong phú trong công trình khảo cổ mới đây kể cả một Phật tháp và vài tượng Phật trong nhiều tư thế khác nhau.
Langudi đã được đưa lên hàng đầu trên báo chí tám năm trước qua vài sử gia và chuyên gia khảo cổ với địa danh Puspagiri đã được Ngài Huyền Trang mô tả . Nhưng từ đó đã không có nhiều du khách thăm viếng thôn trang hẻo lánh này. Hiện nay thì các chuyên gia khảo cổ dự cảm rằng khu Phật tích tại Langudi có thể trở thành nơi có đầy đủ tiêu chuẩn của một khu du lịch.
Ông Pradhan, một chuyên gia khảo cổ và là thư ký của Viện Nghiên Cứu Hàng Hải và Ðông Nam Á Orissan, Giám Ðốc Qơ Quan Lịch Sử Hàng Hải Ðông Nam Á tiểu bang nói rằng rất nhiều khu vực mới khám phá tại Dharmasala đã xác định bằng chứng sự hiện diện của một nền văn minh Phật Giáo hưng thịnh.
Ông Pradhan nói chánh phủ tiểu bang đã bắt đầu phát triển khu vực với các công trình mở đường và các thiết bị khác để khuyến khích du khách. Gần đây chính quyền trung ương đã thỉnh cầu một trái khoản 5 tỷ đồng Rupee từ chính phủ Nhật Bản để nâng cấp và bảo trì khu Phật tích Orissa.
Khám phá hang động Phật tích tại Neulipur và đồi Langudi có thể khiến khu vực này trở thành một địa điểm du lịch lý tưởng. Hang động ở Langudi hướng về phía nam và và được đục trong núi đá Khondalite trong khi đa số hang động ở Neulipur hình chữ nhật và một vài hang động hình vuông. Một số hang động cũng được tìm thấy ở Bajragiri, Kaema, Deuli, Sarapur và Paikrapur.
Một lũy đài xưa vừa mới được tìm thấy ở Radhanagar có cấu trúc tương tự như lũy đài tại Sisupalagarh gần Bhubenswar. Lũy đài này bị san bằng trong thời gian Kalinga bị chiếm đóng bởi Vua A Dục và có thể đây là một dinh trại của quân đội. Vài học giả đã xác nhận Dantapur, kinh đô xưa của Kalinga là Radhanagar hiện nay. Nhưng ông Pradhan thì còn hoài nghi, ông nhận định rằng khu vực này là một kho bảo tàng của lịch sử đang chờ đợi khám phá. Ông nói thêm” Gần đây chúng tôi đã thỉnh cầu sự trợ giúp của Hội Thạch Bi Văn Ấn Ðộ ở Mysore để giải mã văn tự khắc trên vài hình tượng và tảng đá đã được tìm thấy ở một vài nơi.


Discovery of Buddhist stupa may turn remote hamlet into tourist hotspot

Newindpress, May 19 2005

KENDRAPARA, India -- Despite being an archaeological hotspot, Langudi wears the tag of obscurity. Located in Dharmasala tehsil 40 km from here, it is a sleepy hamlet with a sparse population. But all this could change thanks to the rich archaelogical haul made recently which included a Buddhist stupa and several images of the Lord in various postures.

Langudi hit the headlines eight years ago with several senior historians and archaeologists terming it the `Puspagiri' as it was described by the famous Chinese traveler Huein Tsang (Xuan zhang).

But few tourists have since ventured into this remote hamlet. Now, however, archaeologists feel the Buddhist site in Langudi Hill can turn this area into a full-fledged tourist destination.

Debendra Pradhan, senior archaeologist and secretary of the Orissan Institute of Maritime and South East Asian Studies (OIMSEAS) Director of the South East Asian Maritime History of the State said many newly discovered Buddhist sites in the Dharmasala area were conclusive proof of the existence of a thriving Buddhist civilisation.

The State Government has already begun developing the site by constructing roads and other facilities essential to promote tourism. Recently the central government sought about Rs 500 crores as aid from the Japanese Government for the promotion and maintenance of Buddhist sites in Orissa, says Pradhan.

The discovery of Buddhist caves at Neulipur village and Langudi Hill could well turn out to be a major tourist attraction. The Langudi caves face south and are cut out of Khondalite stones. While most of the caves at Neulpur are rectangular, a few are square. Some Buddhist caves have also been discovered at Bajragiri, Kaema, Deuli, Sarapur and Paikrapur.

A large number of domestic and overseas tourists visit only Lalitagiri, Ratnagiri and Udayagiri. They rarely visit the other famous Buddhist sites, points out Pradhan. The Orissan Institute of Maritime and South East Asian Studies has been unearthing Buddhist sites in Kaima, Deuli, Tarapur, and Radhanagar over the last year.

An ancient fort was recently unearthed in Radhanagar which resembles the one at Sisupalagarh near Bhubenswar, says Pradhan. The fortress was razed during King Ashok's Kalinga invasion, and was probably used as a military camp. Some scholars have identified Dantapur, the then capital of Kalinga as Radhanagar. But Pradhan is skeptical. He terms these areas as treasure houses of history that are waiting to be discovered. ``Recently we sought the help of the Epigraphical Society of India in Mysore to decipher many inscriptions carved on some of the images and stones which were unearthed in several places,'' says Pradhan.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,1193,0,0,1,0