<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 13, 2006

No. 1042 ( Hạt Cát dịch)

Chính phủ Thái Lan hứa hẹn sẽ bảo vệ chư Tăng miền Nam trong mùa An Cư.

BANGKOK, July 10 (TNA) - Chư Tăng ở những ngôi chùa dọc theo biên giới miền Nam sẽ được bảo vệ an t òan trong suốt ba tháng mùa An Cư Kiết Hạ bắt đầu hôm thứ Ba 12 tháng 07, 2006. Phó Thủ Tướng Pol. Gen. Chidchai Vanasatidya tuyên bố như trên hôm thứ Hai.

“Tôi đã giám sát cặn kẽ tình hình ở những vùng sâu miền Nam và nhận thấy không có điều gì đáng lo âu.” Ông đã nói với giới truyền thông trong buổi lể khai mạc một khóa huấn luyện đạo đức tại Hiệp Hội Thai Bar.

Ông nhấn mạnh “Nhưng lực lượng bảo vệ trong vùng vẫn chuẩn bị khấn trương theo dõi với sự nhận định chính xác để bảo vệ chư tăng địa phương trong suốt mùa An Cư Kiết Hạ bắt đầu hôm 11 tháng 07, 2006”.

Ðược hỏi lực lượng bảo vệ có dàn quân ở các chùa trong vùng trong suốt mùa An Cư không thì ông Phó Thủ Tướng nói ông để việc sắp xếp vấn đề đó cho nhà hữu trách địa phương quyết định trong từng trường hợp căn bản.

Trong thời gian đó, dân chúng Thái ở khắp các nơi đang cúng dường tạo phước trong đêm trước ngày Nhập Hạ để hồi hướng cho Ðức Vua trong dịp Kỷ Niệm 60 năm đăng quang của Ngài.

Tại Trung tâm Phật Giáo Buddhamonthon thuộc tỉnh Nakhon Pathom, hàng ngàn Phật tử Thái Lan mặc áo T shirt hoặc Polos màu vàng, tham dự một buổi trai tăng dâng cúng vật dụng thực phầm đến cho 999 vị tăng hôm sáng thứ Hai. Khi được phỏng vấn bởi một phóng viên của thông tấn TNA, nhiều người trong số họ nói rằng họ muốn làm thiện sự tạo phước để hồi hướng đến Ðức Vua khả kính của họ trong dịp khánh hạ 60 năm đăng quang của Ngài trong năm nay và khánh tuế 80 trong năm tới.

Government promises to protect southern monks during Buddhist Lent

BANGKOK, July 10 (TNA) - Monks at temples across Thailand's southern border region will be well protected during the three-month Buddhist Lent, which will begin Tuesday, Deputy Prime Minister Pol. Gen. Chidchai Vanasatidya promised here on Monday.

"I've closely monitored the situation in the deep South and found nothing worrying," he told journalists when inaugurating an ethics training course at the Thai Bar Association.

"But security forces in the region have prepared intensified surveillance with well-placed measures to protect local monks during the Buddhist Lent, which will begin on July 11," he noted.

Asked whether more security officers would be deployed at temples in the region during the Buddhist Lent, the deputy premier said he would leave the disposition of that issue for local authorities to decide on a case by case basis.

Meanwhile, Thais across the country are doing merit making on Monday, the Eve of Buddhist Lent, to pay tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

At Buddhamonthon Buddhist Centre in the central province of Nakhon Pathom, thousands of Buddhist Thais, wearing yellow polos or T-shirts, attended a ceremony of offering alms to 999 monks Monday morning.

When interviewed by a TNA reporter, many of them said they intended to perform good deeds during the Buddhist Lent to pay tribute to His Majesty the King on the auspicious occasions of His Majesty's anniversary of 60 years on the throne this year and his 80th birthday anniversary next year.

Yellow is the colour of Monday, signifying that His Majesty the King was born on that day, December 5, 1927. (TNA)--E002

http://etna.mcot.net/query.php?nid=23216

No. 1038 NEW(Upekha dịch)

Chính trị gia địa phương ủng hộ kế hoạch xây dựng tu viện Phật Giáo.
The Scotman, July 7, 2006

Edinburgh, Scotland –Các chính trị gia địa phương MSP Sarah Boyack hôm nay đã ủng hộ kế hoạch biến đổi ngôi nhà thờ Old Town bỏ phế thành một trung tâm Phật giáo .

Năm vừa qua, Chư Tăng Tây Tạng đã chú ý đến việc biến đổi giáo đường Blackfriars United Presbyterian Church thành một ngôi chùa Phật Giáo và trung tâm văn hóa. Tòa nhà được Tòa Lãnh Sự Ý Ðại Lợi đưa ra thị trường sau khi bỏ phế hơn mười năm.

Bà Boyack, Bộ Lao Động MSP của trung tâm Edinburgh nói: “ Tôi hiểu rằng khi hội đồng đã bán đi bất động sản đó đà làm thay đổi trung tâm văn hóa của người dân Ý Đại Lợi

“ Tuy nhiên, nhà thờ đã được đưa ra phát mãi trên thị trường như một cơ hội phát triển thương nghiệp vậy.Tôi nhận thức được cộng đồng Phật Giáo rât sốt sắng trong việc tái phát triển ngôi nhà thờ thành một ngôi chùa.Tôi ủng hộ việc giữ lại ngôi nhà thờ cho những hoạt động tôn giáo và tâm linh, và cũng mong rằng chỉ là những lãnh vực như thế.

“ Tôi hiểu rằng ý định của cộng đồng Phật Giáo là có thể kiến tạo một ngôi chùa sẽ thu hút khoảng 60,000 người thăm viếng mỗi năm và tin tưởng rằng đó sẽ là di sản cho Thủ Đô.

Hiện tại Edhinburgh không có địa điểm nào dành cho Phật Giáo cả và việc giữ lại tòa nhà cho các hoạt động tôn giáo và tâm linh đáp ứng được nhu cầu đó.

Đầu tuần này, Ca sĩ người Tô Cách Lan Annie Lennox cũng đã ủng hộ cho kế hoạch của ngôi chùa.
Annie Lennox, một ca sĩ đã nhận được học vị danh dự từ Ðại học Mỹ Thuật Edingburd hôm nay, đã viết cho một người bạn Phật tử nhằm ủng hộ ý kiến trên.

Local politician backs Buddhist temple scheme
The Scotsman, July 7, 2006
Edinburgh, Scotland -- LOCAL MSP Sarah Boyack today backed plans to transform a derelict Old Town church into a Buddhist spiritual centre.

Last year, Tibetan monks set their sights on converting Blackfriars Street United Presbyterian Church into a Buddhist temple and cultural centre. The building has been put on the market by the Italian Consulate after lying empty for more than a decade.

Ms Boyack, Labour MSP for Edinburgh Central, said: "I understand that when the council sold the property it was with the intention of enabling the establishment of an Italian cultural centre.

"However, the church has been put up for sale as a commercial development opportunity. I am aware that there is strong interest amongst the Buddhist community for the church to be redeveloped as a temple. I would support the retention of the church for religious and spiritual use and would ask that it be designated as such.

"I understand that the Buddhist community's intention would be to create a temple which would be likely to attract 60,000 visitors a year and believe that this would be an asset for the Capital.

"There are currently no dedicated places for Buddhists in Edinburgh and retention of this building for religious and spiritual use would meet that need."

Earlier this week, Scots singing star Annie Lennox gave her backing to the temple plans.

The singer, who was due to receive an honorary fellowship from Edinburgh College of Art today, wrote to a Buddhist friend to support the idea.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,2891,0,0,1,0