<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 9 20, 2005

No. 0535 (Hạt Cát dịch)

Chùa Phật Giáo ở Layton, Utah, bị dột nước mưa.

By Jamie Lampros, Standard-Examiner, September 17, 2005

LAYTON (Utah), Hoa Kỳ ─.Khi trời mưa, nước đổ. Ðặc biệt tại chùa Dhammagunaram. Ngôi chùa Phật Giáo có nhiều chỗ dột trên mái nhà và mỗi khi trời mưa mọi thứ đều ướt sủng.

“Chắc chắn là dột mỗi khi trời bắt đầu mưa” Roberta Chase, điều hợp viên cộng đồng nói như trên “Thảm trải sàn nhà bị ướt và nó thấm vào tất cả mọi thứ. Hiện nay chúng tôi tạm thời ngăn che bằng những tấm ny long.
Những chỗ dột là một vấn đề trở ngại đang xảy ra trên nóc mái của ngôi chùa.
Hai năm trước đã có một chỗ dột khác. Với sự giúp đỡ và công đức cúng dường của các cơ sở thương mại cùng nhà thờ Latter-day Saints, chỗ dột đã được sửa chữa. Ông Chase nói.
“Chúng tôi thực sự cần sửa chữa mái nhà nhưng không có đủ tài chánh để làm việc này”, phí tổn cho việc sửa chữa khoảng 47,000. Mỹ Kim.
Nhưng đó cũng không phải chỉ là một vấn đề mà ngôi chùa phải đối phó, quận hạt Layton vừa mới lưu ý ngôi chùa là phải dẹp bỏ hố phân tự hoại mà phải nối kết với một đường ống cống của thành phố. Việc này sẽ làm tốn thêm $20,000 Mỹ Kim nữa.

Khi một đường cống của thành phố chạy ngang gần với thổ trạch của cư dân thì gia chủ bắt buộc phải nối với đường cống này, trên căn bản chúng tôi không có một chọn lựa nào khác, hai công trình này rất thắt ngặt, chúng tôi đã tổ chức cuộc kêu gọi quyên góp và thử nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao tài chánh nhưng chúng tôi không được may mắn lắm.

Chùa Dhammagunaram, cái tên có nghĩa là “Happy Place - Hỷ địa” ban đầu tọa lạc tại Ogden và sau đó thì được di chuyển đến địa điểm hiện nay ở Layton từ năm 1995. Có khoảng 10 tu sĩ trú ngụ tại đó.

Layton Buddhist temple leaking
By Jamie Lampros, Standard-Examiner, September 17, 2005
LAYTON (Utah) ── When it rains, it pours.

Especially at Wat Dhammagunaram. The Buddhist Temple has a major leak in its roof and every time it rains everything gets soaked.

"It's a pretty steady leak when it starts to rain," said Roberta Chase, community liaison. "The carpet gets wet and it just starts soaking everything. We have plastic down right now to temporarily help."

Leaks seem to be an ongoing problem for the temple's towering roof.

Two years ago, there was a different leak. With the help of local donations from businesses and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, the leak was repaired, Chase said.

"We really need to replace the roof but we don't even have the funds to make the repair," Chase said.

The cost of the repair would be approximately $47,000.

But that's not the only problem the temple is facing. Layton has just informed them that they must get rid of the septic tank and hook up to a sewer line. That will cost another $20,000.

"When the city lines run within so close to your property, then you have to hook up to the sewer," Chase said. "So, basically we have no choice. Both of these things are very critical. We've held a fundraiser and tried various things to raise money but we aren't having much luck so far."

Wat Dhammagunaram, which means "happy place," was first located in Ogden before moving to its Layton location in 1995.

There are 10 monks who live on the site.

To make a donation, call Chase at 801-966-0639.

source: http://www2.standard.net/standard/news/religion/62317/
No. 0537 (Hạt Cát dịch)
Cứu vãn Lông Môn Thạch Quật.
22/9/2005 8:07

Bản tin đăng tải trên trang Web EnglishEast.com ngày 22 tháng 09, 2005
Thiếu đầu tư và thiếu trình độ chuyên môn về điêu khắc có thể gây cho nguy hại cho Long Môn Thạch Quật, một trong những chuyên gia bảo tồn di sản thế giới của cơ quan UNESCO tại trung bộ Trung Quốc đã báo động như trên.

Chỉ có bảy viên chức bảo trì đang làm việc tại khu vực cổ xưa nơi mà nước rỉ đang ào ạt chảy vào hang động và diễn tiến của nó gây ra tình trạng đáng ngại. Ngân quỹ cho việc bảo toàn chưa được phê chuẩn.

Lời báo động được đưa ra trong thời gian một dự án quốc tế được bảo trợ bởi Unesco và Nhật Bản, nhằm bảo toàn các pho tượng và tác phẩm chạm trổ trong vách núi ở Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Trong suốt thiên niên kỷ vừa qua, rất nhiều hang động trong số đó đã tồn tại được qua lũ lụt, chiến tranh, cướp phá và những tai họa khác bởi thiên nhiên hoặc do con người gây ra.

Một ví dụ với nghệ thuật điêu khắc Phật Giáo độc đáo, Ðộng Long Môn có 2,300 hang động nhỏ với 110,000 hình tượng Phật, trên 80 ngôi tháp, 2,800 bi văn. Ðộng Long Môn tọa lạc trên dải vách núi chạy dài khoảng 1km dọc theo sông Yishui, 13 km về phía nam Lạc Dương. Người ta tin tưởng rằng khu vực này là nơi đầu tiên Phật Giáo được giới thiệu đến Trung Quốc vào thời Ðông Hán (năm 25 đến năm 220 sau Tây Lịch)

“Thời tiết, đá sụp và nước rỉ đã hăm dọa sự an nguy của các hang động” giám đốc điều hành di tích Long Môn, ông Lý đã nói như trên.


Với ngân quỹ dành riêng cho việc bảo trì hang động đợt thứ nhì $620,000 Mỹ Kim, một dữ liệu về những hư hại của thạch quật sẽ được công bố. Các chuyên gia sẽ kế hoạch một phương pháp tốt nhất để đổ hồ chống rỉ thấm trám kín các kẻ nứt trong hang.

Quan khách có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt trong tất cả các hang động trong mùa mưa và phải mất cả tháng mới chấm dứt. Toàn bộ kế hoạch ngăn ngừa và duy trì bảo quản được dụ trù sẽ hoàn tất vào năm 2007.

“Chấm dứt tình trạng hư hại do nước rỉ thấm qua kẻ nứt là công tác đầu tiên của chúng tôi và nó rất khó khăn”. Văn phòng điều hành Long Môn Thạch Quật đã bị trở ngại vì thiếu kỹ thuật bảo quản, ngân quỹ và khả năng chuyên môn. Trong con số 400 viên chức liên hệ đến ngành du lịch chỉ có 7 người là có khả năng chuyên môn.

Ông Li nói dự án hỗ trợ của quốc tế hiện nay vẫn còn nằm trong giai đọan thí nghiệm. Ngân khoản 1.26 triệu Mỹ Kim do cơ quan UNESCO tài trợ chỉ đáp ứng được một số phạm vi chừng mực. Nó đòi hỏi ít nhất là cả trăm triệu đồng yuan chỉ riêng cho việc chấm dứt nước rỉ.

Văn phòng điều hành Thạch Quật đã thu được khoảng 50 triệu yuan ( 6.16 triệu Mỹ Kim) từ tiền bán vé trong năm 2004. Nhưng hầu hết lợi nhuận thu được đã được dùng vào việc trả lương cho nhân viên và các hoạt động hằng ngày, rất ít ngân khoản trong số đó được dùng vào việc bảo tồn.

Kẻ nứt đã được tìm thấy trong tất cả các hang động trong số 37 hang động chính tại Long Môn, căn cứ theo một cuộc khảo sát trong hai năm.

Tệ hại hơn, rất nhiều pho tượng hoặc các điêu khắc khác không thể phân biệt vì bụi bậm, bẩn thỉu và sỏi sạn; gần phân nửa con số các hốc tường bị thiếu tượng Phật do nạn trộm cắp trong quá khứ.

Rescuing Longmen Grottoes

22/9/2005 8:07

Image hosted by Photobucket.comInadequate investment and incompetent sculpture specialists may jeopardize the Longmen Grottoes, one of UNESCO’s World Heritage sites in central China, preservationists and local experts warned.
Only seven maintenance workers are employed at the ancient site where massive water seepage in the caves is a devastating and ongoing problem. Preservation funds are not available.
The warning came during an international project, sponsored by UNESCO and Japan, to help preserve the Buddhist statues and carvings on cliffs in Luoyang city in Henan Province.
During the past millennium, many of them survived floods, wars, theft and other natural or man-made disasters.
An example of outstanding Buddhist carving craftsmanship, Longmen has more than 2,300 grottoes with 110,000 Buddhist images, over 80 dagobas and 2,800 inscribed tablets.
They are located on cliffs running about 1 kilometer along the Yishui River, 13km south of Luoyang. The site is believed to be where Buddhism was introduced to China during the Eastern Han Dynasty (25-220 AD).
“Weathering, collapsing rocks and seeping water have posed a threat to the grottoes,” said Li Zhengang, superintendent of the grottoes management.
With US$620,000 earmarked for the project’s second phase, a database of damage to grottoes will be established. Experts will devise the optimum way to pour seepage-proof mortar to fill the cracks inside the grottoes.
Visitors can hear water dripping in every cave during the rainy season and can take months for the drops to stop.
The entire preventive maintenance is expected to be complete in 2007, Li said.
“To stop the damage from water in cracks is our first mission and it is very very difficult.” The Longmen Grottoes management bureau has been plagued by shortage of maintenance technologies, funds and professional talent. Most of its staff of 400 are engaged in tourism services, leaving only seven maintenance professionals.
Li said the current internationally aided project was still in an experimental stage. He said the US$1.26 million from UNESCO only helps “to some extent.” “It takes at least hundreds of millions of yuan to just stop the seeping water alone. ”
The grottoes management bureau took in about 50 million yuan (US$6.16 million) from selling tickets in 2004. But most of the revenue was used for the payroll and daily operation; little was spent on maintenance.
Cracks have been found in each of the 37 major grottoes in Longmen, including 29 inside a single grotto, according to a two-year investigation.
Worse, many of the Buddhist statues or carvings cannot be distinguished due to dust, dirt and grit; nearly half of its niches lack a Buddhist statue due to rampant theft in the past.

http://english.eastday.com/eastday/englishedition/node20676/
userobject1ai1477352.html
No. 0538 (Hạt Cát lược dịch)

Một nơi an bình để viếng thăm, Wat Carolina

By Kristin Boyle, Wilmington Star-News, September 17, 2005

Bản tin đăng trên trang Web Wilmington Star-News ngày 17 tháng 09, 2005.
Brunswick (North Carolina) ── Ða số cư dân tại Quận hạt Brunswick đã nghe qua về ngôi chùa. Một số người biết nó ở đâu nhưng rất ít người đã viếng thăm ngôi chùa Wat Carolina, tu viện Phật Giáo gần Bolivia.

Tư tưởng “tu viện” có thể gợi lên hình ảnh của những tu sĩ sống ngoài thế tục, những tu sĩ tại Wat Carolina sống đơn giản và hoàn toàn dựa vào công đức cúng dường của tín chúng. Ngày tháng của họ dùng vào việc tụng niệm, hành thiền và nghiên cứu vô số giáo lý Phật Giáo.

Chỉ có ba tu sĩ, Vị Trụ Trì là Sư Buddhamonpricha và hai sa di thường trú. Họ đắp tăng y màu vàng cam theo Phật giáo truyền thống. Một quản tự viên cũng sống chung tại đó.

Tu viện bắt đầu thành lập năm 1987 với tịnh tài cúng dường bởi người chị của Sư trụ trì, người mà trong thời gian đó là sở hữu chủ khách sạn Ocean Crest. Tu viện Wat Carolina nguyên là một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên 21 mẫu đất.

Sư Buddhamonpricha giải thích rằng địa điểm ngôi chùa nằm trên con đường tên gọi là Midway, tức là trung đạo, được chọn nhằm mục đích nhắc nhở đến con đường đưa đến giác ngộ trong Phật pháp đã được gọi là Trung Ðạo.

Ngôi nhà vẫn được dùng như vừa là chùa, vừa là nơi cư ngụ. Công trình xây cất một sảnh đường nhằm nhiều mục đích gần đây đã được hoàn tất. Tòa đại sảnh là một phần trong kế hoạch chính của Sư trụ trì, nó bao gồm tăng xá trong tương lai và ngôi chùa.

Sư nói “Từng bước, chúng tôi xây dựng ngôi chùa từ các khoản cúng dường, nhưng có rất nhiều bước phải bước”

Sư cũng nhận được sự yểm trợ từ một người cháu trai, chủ nhân nhà hàng Thái Peppers ở Southport.

Dưới sự chăm nom của Sư, tu viện đã phát triển thêm những mặt khác. Tín đồ gia tăng, hiện có khoảng 30 người thường xuyên tham dự khóa thiền ngày Chủ Nhật và khoảng hơn 300 Phật tử lui tới trong những đại lễ.

Một buổi lễ thọ giới sa di mới đây đã thu hút những người tham dư đến từ xa như New York. Như tấm biển đề “Hoan nghênh quan khách” đã dựng lên ở cổng đi vào, Sư Buddhamonpricha cũng hoan nghênh những ai hiếu kỳ về tu viện hoặc về Phật pháp, về việc tham dự lớp Thiền ngày Chủ Nhật hay về những lễ hội đặc biệt sẽ diễn ra.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong các thời thuyết giảng hoặc hướng dẫn thiền tập, tuy nhiên sẽ có thêm tiếng Thái nếu có đông đảo tín chúng tham dự.Buddhists invite you for a peaceful visit

By Kristin Boyle, Wilmington Star-News, September 17, 2005

Brunswick (North Carolina) ── Most people in Brunswick County have heard of it. Some might even know where it is. But few have visited Wat Carolina, the Buddhist monastery near Bolivia.

Though "monastery" may conjure up images of monks living off the land, the monks at Wat Carolina live simply and rely wholly on donations to survive. Their days are spent chanting, meditating and studying the many volumes of Buddha?s teachings.

Only three monks, Abbot Phrakru Buddhamonpricha and two novice monks, live on the grounds full time. They wear the traditional yellow-orange Buddhist garb. A groundskeeper also lives at the monastery.

The monastery began in 1987 with a donation from the abbot?s sister, who at the time owned the Ocean Crest Motel. Originally, the monastery consisted of a small house on 21 acres.

Phrakru Buddhamonpricha explains that the Midway Road location was chosen on purpose since the Buddhist path to enlightenment is called The Middle Way.

The house still serves as a temple and resident housing. Construction of a large multipurpose hall has recently been completed, minus a few finishing touches. The hall is part of the abbot?s master plan, which includes future resident housing and a temple.

"Step by step we build the temple from donations. But there are many, many steps," he said.

Monks also receive donations of the tasty variety from Phrakru Buddhamonpricha?s nephew, who owns Thai Peppers restaurant in Southport.

Under Phrakru Buddhamonpricha?s watch, the monastery has added more than buildings. The congregation has increased, with about 30 people regularly attending Sunday meditations and more than 300 attending large celebrations.

A recent ceremony for one of the novices held in the new multipurpose hall attracted attendees from as far away as New York. Like the "visitors welcome" sign marking the entrance, Phrakru Buddhamonpricha welcomes people curious about the monastery or Buddhism to attend a Sunday meditation or one of the upcoming special events.

Services are held in English, with Thai being added to large gatherings. For more information visit www.wat-carolina.com or call 253-4526.

Starting at 10:30 a.m. today, the monks will celebrate the Buddhist holiday of Wansart with lunch, food offerings, a meditation and special ceremony. Wansart Day is considered one of the important festivals of Buddhism and is a time when religious ceremonies are performed to honor deceased relatives.

Loving-Kindness Meditations will be held at 1 p.m. Saturday and again on Dec. 17. The meditations are intended to help to bring harmony to our relationships with others.

Saturday?s meditation will be led by Deborah Welch, who is vice president of the N.C. Buddhist Association and has been a member of Wat Carolina since 1993. Ms. Welch also teaches Kundalini yoga at the Weightless Albatross in Carolina Beach and has incorporated mindfulness meditation and anapanasati, or breath meditation, into the Loving-Kindness Meditations.

The December meditation leader is Cynthia Hill Noll from the Ella Hill Expressive Arts Center on Oak Island. Ms. Hill Noll specializes in cross-cultural healing arts and also teaches in the UNCW Pathways program.

Anyone can attend. Participants are encouraged to bring their own cushions or folding chairs.

Anyone unable to attend one of the events is still welcome to stop by the monastery.

The teachings of Buddha, Phrakru Buddhamonpricha explains, can help achieve peace of mind. In the wake of disasters such as Hurricane Katrina, he said, "It is important that we do good. Good gets a good reaction. We cannot let ourselves become angry."

This message reached groundskeeper Shane Huddleston, a graduate of UNC-Wilmington who visited the monastery after returning to Wilmington from a year in Hawaii. Currently he lives at the monastery and one day hopes to study to become a monk. When asked why Buddhism appealed to him, Mr. Huddleston said, "I guess the teachings just made sense to me."

source:http://www.wilmingtonstar.com/apps/pbcs.dll/article? AID=/20050918/NEWS/50917011/1004/Local
No. 0539 (Hạt Cát lược dịch)

Một người Tây Phương trong ngôi chùa Thái Lan.

Published on September 25, 2005

Bài viết đăng trang Web Truyền Thông Quốc Gia Thái Lan ngày 25 tháng 09, 2005

Phật pháp đã biến cải sự hiện hữu của Jess Koffman’s từ một cuộc sống cực nhọc thường nhật trở thành cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa sâu sắc.

Jess Koffman, 29, đã tình nguyện chọn lựa dứt bỏ nếp sống hiện đại để trải nghiệm nếp sống hiện hữu an lạc theo Phật pháp. Koffman nói giáo lý Phật Giáo đã giúp cho anh phân biệt đời sống thế tục và thực chất trong lãnh vực chân lý của đời sống. Hiện nay anh đang thực hành giáo pháp một cách chăm chỉ bởi vì tôn giáo đã giúp anh thấu hiểu tâm thức hoạt động như thế nào và nó đã khai mở tâm thức của anh đến với sự tán thán mới mẻ đối với đời sống và cảm nhận sâu xa hơn về hạnh phúc.

Chàng công dân Gia Nã Ðại này, một cựu chuyên viên thống kê bảo hiểm hưu bổng tại một công ty ở Toronto, nói lý do mà anh cảm thấy hứng thú với Phật Giáo là vì sự hiếu kỳ của anh đối với ý nghĩa đời sống. Anh không hài lòng với công việc đang làm, cái công việc phải vận dụng đến sở trường toán học của anh. Anh nói “Tiền bạc tôi kiếm được cũng khá nhưng tôi rời bỏ bởi vì tôi nhận ra rằng tâm trí của tôi không nằm ở chỗ đó”. Anh nói thêm rằng anh không bao giờ muốn ở vào cái địa vị mà anh phát hiện ra rằng bản thân anh đang ở giữa những con người làm những công việc mà họ không thích.

Anh đã quyết định quay lưng với nhịp độ điên cuồng của Tây phương và một đời sống với công việc chuyên môn buồn tẻ tại Canada để tìm an lạc tâm linh năm năm về trước.

Anh cảm thấy du hành Á Châu có thể mang đến cho anh một cơ hội tốt hơn.

Anh nói “Người ta tiếp tục đời sống của họ bằng một phương cách giống nhau. Tôi thử không theo chân họ làm việc ngày này qua ngày khác, mà ngay cả họ cũng nhận ra rằng họ không hài lòng, để rồi chấm dứt tại đây. Trong quá khứ, Koffman là một công chức bình thường và anh tìm hiểu kiến thức Phật pháp bởi vì hiếu kỳ riêng về triết học. Bên cạnh khả năng toán học được đào luyện, Koffman hiện nay cũng say mê triết học ngày càng nhiều.

Anh nói “Triết học không khác với toán học bao nhiêu, bởi vì cả hai đều cố gắng đặt để chân lý vào những biểu tượng. Cả hai đều tìm kiếm phương pháp nắm bắt chân lý. Buổi ban đầu, tôi hứng thú trong việc phát hiện ra chân lý của đời sống và sau khi nghiên cứu Phật pháp, tôi tìm thấy sự hợp lý của giáo lý Phật Giáo, điều có thể giải thích chân lý của đời sống hay ho hơn hết”.

Trong năm năm sống tại Vương quốc Thái Lan, Koffman đã hoàn toàn trở nên gắn bó với Phật pháp. Mặc dù sinh ra là một người Do Thái nhưng bây giờ Koffman nhìn nhận mình là một Phật tử.

Anh nói “Hệ thống tín ngưỡng của tôi thuộc về Phật giáo nhiều hơn Do Thái giáo” anh giải thích rằng anh tự nhận mình là một Phật tử với việc anh đã quay về nương tựa nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, và anh cũng đang cố gắng thọ trì Ngũ Giới.

Koffman đang ghi danh học chương trình tiến sĩ Phật Học tại Ðại Học Phật Giáo Chulalongkorn Ratchawittayalai. Anh thường xuyên thực hành thiền Minh Quán tại chùa Mahathat ở Băng Cốc.
Koffman cũng đã thực hiện khóa hướng dẫn giáo pháp và thực tập thiền định cho nhân viên tại công ty PTT Public, nơi anh dẫn dắt chương trình thảo luận để giúp học viên áp dụng giáo pháp vào đời sống của họ.
“Trong khóa học, tôi nói với học viên của tôi về kinh nghiệm thực tế trong đời sống và một số khó khăn của họ”. Koffman nói với học viên của anh rằng khi họ gặp những vấn đề khó khăn, họ nên thử tìm hiểu về sự vô thường của đời sống.

A Westerner in the wat

Published on September 25, 2005

Buddhism has changed Jess Koffman’s existence from one of routine drudgery to one of happiness and deeper meaning

Jess Koffman, 29, has willingly opted to give up a modern lifestyle to experience the Buddhist way of peaceful existence. Koffman says Buddhist teachings have helped him distinguish from the mundane and truly substantial aspects of life. He now practises Buddhism intensely because the religion helps him understand how the mind works, and has opened his mind to a new appreciation for life and a deeper sense of happiness.

The Canadian is an ex-actuarial analyst in a Toronto pension company and says the main reason he felt interested in Buddhism was that he was curious about the meaning of life. Koffman was not satisfied with his job, in which he used his background in mathematics. “The money was good but I left because I realised that my mind was not in it,” Koffman says, adding that he never wanted to be in a situation where he found himself among people doing things they did not like.

Koffman decided to turn his back on the West’s frenetic pace and a dull professional life back in Canada to seek peaceful spirituality five years ago.

He felt travelling in Asia could provide him a better opportunity.

“People continue their lives in the same way. I tried not to follow them by just working day after day even though they realise they are not happy and ended up here,” he says. In retrospect, Koffman was an ordinary salaried man and sought knowledge of Buddhism because of his own curiosity about philosophy. Despite his mathematical training, Koffman is also now more and more enthusiastic about philosophy.

“Philosophy is not so different from maths because they are both trying to put the truth into symbols. They both try to find the way to capture the truth. In the beginning I was interested in finding out about the truth of life and after I studied Buddhism I found the logic of Buddhist teachings that can best explain the truth of life,” he says.

In the five years he has been living in the Kingdom, Koffman has become completely engrossed in Buddhism. Though born a Jew, Koffman considers himself a Buddhist now.

“My belief system is far more Buddhist than Jewish,” he says, explaining that he calls himself a Buddhist as he had taken refuge in the Triple Gems – the three values of Buddhism: the Buddha, Dhamma and Sangha. He is also trying to observe the Five Precepts of Buddhism.

Koffman is enrolled in a master’s degree programme in Buddhist studies at Maha Chulalongkorn Ratchawittayalai Buddhist University. He normally practises Vipassana (insight) meditation, at Wat Mahathat in Bangkok.

Koffman has also been giving training sessions in Buddhist teachings and meditation practices for employees at PTT Public Co, Ltd. where he leads Dhamma discussions designed to help his students to utilise Buddhist teachings in their lives.

“At the session, I talk to my students about their real life experiences and some of their problems.” Koffman tells his students that when they have problems, they should try to understand the impermanence of life.

Mindfulness is one of key principles stressed in his training when he teaches other Buddhist morals. Mindfulness comes from meditation and can be adapted to the real world, Koffman says. By practising Buddhism, Koffman found that you were happier once you understood your mind.

“Everyone can have general mindfulness, which is when we have an idea of an inner awareness, we know what we are doing. When your mindfulness gets strong, you can watch and be aware of your feelings. When we have mindfulness and Buddhist wisdom, we can understand problems, pain, sadness as we will have a new perspective to view the world from and we can change from being a victim to being a witness and can just observe such phenomena,” he says. Those interested in Buddhist meditation should visit Section 5, which is the headquarters of Vipassana meditation in Bangkok.

Pathomkanok Barnes

The Nation

http://www.nationmultimedia.com/2005/09/25/opinion/index.php?news=opinion_18702126.html

No. 0531 (Khánh Văn dịch)
Viện nghiên cứu Đông phương điện tử hóa Tam Tạng kinh Phật giáo
Chủ nhật, 18, tháng 9, 2005
Tirupati, Ấn Ðộ -Viện nghiên cứu Đông phương (ORI) của trường đại học Sri Venkateswara nhận lãnh trách nhiệm điện tử hóa một số kinh điển Phật giáo đã được 300 tuổi, Bộ Ðại Minh Tam tạng Thánh Giáo Mục Lục, là một nghiên cứu trên vài công trình phân loại hạng mục Tam Tạng Kinh tại Trung Quốc, và dự trù sẽ đưa vào mạng lưới internet để phụng sự cho Phật giáo ở Ấn-độ cũng như ở những quốc gia khác.

Bộ kinh gồm 40 phần, với tất cả là 1.916 quyền, chia ra thành 8.416 tập mà hầu hết được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Trung-hoa.

Tạng Kinh này được chuyển đến hội nghiên cứu Đông phương vào ngày 28, tháng 4, năm 1941 bởi giáo sư Tan Yun-Shan theo lời chỉ thị của chính quyền Trung-quốc vào thời bấy giờ.

Bộ kinh Phật giáo này là một sưu tầm bao gồm nhiều quyển được xuất bản từ nhà in Thượng Hải, mà giấy in được chế tạo theo lối thủ công, và được bọc lại bằng bìa cứng có trộn long não để có thể bảo tồn hàng trăm năm. Theo lời ông giám đốc của hội nghiên cứu Đông phương.

Công việc điện tử hóa này sẽ được hoàn tất trong vòng 2 tuần nữa, và sẽ rất hữu ích cho tất cả thành viên trong trường đại học, đặc biệt là đối với một số thành viên dự trù sẽ tham gia cuộc hội nghị quốc tế được tổ chức tại Trung-Hoa vào tháng 10 này.

Mặc dù đây không phải là toàn bộ tam tạng kinh điển Phật giáo, nhưng cũng khá đầy đủ, và sẽ được đưa vào mạng lưới internet.

Đây là một việc làm vô cùng lợi ích cho những nhà nghiên cứu. Chúng tôi vui lòng chào đón tất cả mọi người đến với hội nghiên cứu Đông phương để tìm hiểu về kinh điển Phật giáo. Ông J Gnana Prakash Naidu, nhân viên ban quản trị và cũng là nhân viên thư viện của hội lên tiếng như trên.

Oriental Research Institute to digitise Tripitaka

Sunday September 18 2005 11:17 IST

TIRUPATI: The Oriental Research Institute (ORI) of Sri Venkateswara University has taken up the task of digitisation of the 300-year-old Tripitaka called in Chinese as Ta-min-sam-tsan-shan-chio-mu-lu, a study on several classifications of the Buddha’s works in China, and is planning to launch an exclusive Website for the benefit of Buddhists in India and abroad.

The 40 volumes contain 1,916 books consisting of 8,416 fascicles, most of which are translations from Sanskrit to Chinese language (their originals are not available).

They were presented to the ORI on April 28, 1941, by the then Director of China-Bhavan, Professor Tan Yun-Shan at the instructions of the Chinese Government.

“Tripitaka, the collection of books of Shanghai edition, were made of hand made paper, bounded with camphor boards and can be preserved for hundreds of years “ said the Director of ORI, N Venkataramana Reddy.

The digitisation work will be over within two weeks and will be helpful to the SV University faculty, who are planning to visit China for an international conference in October, said M Prabhakar and E Chandramouli, Assistant Professors of the Telugu Department of SV University.

“Though not the entire text of Tripitaka, we provide comprehensive information and the gist of it will be placed on the website.

It will be of great use to researchers. We welcomed them to the ORI, if they wanted to pursue further study on Tripitaka,” explained J Gnana Prakash Naidu, Curator and Librarian of the Institute.

http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IEA20050918005607&Page=A&Title=Southern+News+%2D+Andhra+Pradesh&Topic=0&
No. 0536 (Hạt Cát dịch)
Ðức Ðạt Lai Ðạt Ma gia nhập giòng người lánh bão Rita.
Sept. 22, 2005, 1:22AM
By TARA DOOLEY
Copyright 2005 Houston Chronicle
Bản tin đăng trên trang web Houston Chronicle số ra ngày 22 tháng 09, 2005
Houston- Texas, Hoa Kỳ- Ngài rời khỏi thành phố ngay sau khi diễn giảng về tôn giáo và khoa học.
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đang gia nhập vào dòng người sẽ rời xa Houston trước khi Rita kéo đến.
Các viên chức tại Ðại Học Rice đã hủy bỏ hai buổi nói chuyện đã được sắp xếp của Ngài trong ngày thứ Năm 22 tháng 09 vì lý do bão tố.
Nhưng Ngài Ðã có tham dự buổi nói chuyện hôm thứ Tư 21 tháng 09, 2005 trong một hội nghị chuyên đề ở Houston về “ Tâm Thức và Khoa Học trong Thế Giới Hiện Ðại”.
“Ðó là một phép lạ vì Ngài đã đến” Bà chủ tịch hội nghị Gail Gross nói như trên.

Ðức Lạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tâm linh của Phật Giáo Tây Tạng và là lãnh tụ chính trị của chính phủ lưu vong Tây Tạng, trong chuyến du hành Mỹ Quốc đã đưa Ngài tới các nơi như Idaho, Arizona và Austin. Ngài đã sắp xếp rời khỏi Houston vào sáng thứ Năm.
Sau buổi hội nghị chuyên đề tại Westin Galleria, Texas, Ngài tham dự một buổi đón chào VIP, Very Important Person, Nhân Vật Rất Quan Trọng gặp gỡ những người ái mộ Ngài và chụp một số ảnh lưu niệm với họ.
“Ngài rất khôi hài, có rất nhiều cá tính”, Jada England, 26 tuổi, người đã tổ chức buổi gặp gỡ nói như trên.
Trong buổi nói chuyện, Ðức Ðạt Lai diễn thuyết về quan hệ giữa tôn giáo và khoa học. Ngài nói “Tôn giáo ứng dụng an lạc nội tâm khi con người phải đối phó với tình huống họ không thể kiểm soát"
Ngài nói “Dĩ nhiên lợi lạc thực tiễn của khoa học đối với nhân loại thì khỏi phải hỏi. Ngày nay ta bay rất dễ dàng, rất tiện lợi là nhờ khoa học, không phải nhờ cầu nguyện”

Ngài nói Ngài tin tưởng rằng tôn giáo của Ngài có thể cần được xét lại niềm tin bị khoa học bác bỏ “Khi tôi nói những điều này, tôi thắc mắc về ý kiến của các đồng sự cao niên trong truyền thống, có thể họ nghĩ rằng tôi đã đi quá xa trong sự suy nghĩ”.
Ngài nói chuyện nghiêm chỉnh với những vấn đề liên hệ đến kinh điển cổ xưa và vũ trụ luận Phật Giáo. Nhưng khi tiếp nhận thắc mắc, giọng Ngài trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khi một khoa học gia hỏi rằng “Không biết Ðức Ðạt Lai Lạt Ma có một danh sách những vấn đề chưa giải tỏa đối với nhân loại hay không” thì Ngài trả lời rằng “ Không”

Sau khi tiếng cười lắng dịu thì Ngài đọc một mạch danh sách những vấn đề gồm khủng hoảng năng lượng, môi sinh và khoảng cách giữa người giàu, người nghèo.

Ưu tiên trong danh sách của Ngài là sự nâng cao giá trị con người và sự hết lòng với vấn đề hòa hợp tôn giáo.
Ngài nói “Hai vấn đề này, tôi nghĩ, là mục đích suốt cuộc đời của tôi”.

Dalai Lama joins rush to get out of Rita's way
Sept. 22, 2005, 1:22AM
He leaves city early after giving speech on religion and science
By TARA DOOLEY
Copyright 2005 Houston Chronicle

The Dalai Lama is joining the many who will leave Houston ahead of Hurricane Rita.

Officials at Rice University canceled his two talks scheduled for today because of the storm.

But the Dalai Lama did participate Wednesday in a Houston symposium on Spiritualism and Science in the Modern World.

"It was a miracle" that he came, event chairwoman Gail Gross said.

The Dalai Lama, the spiritual leader of Tibetan Buddhists and the political head of the country's government in exile, is on a tour of the United States that already has taken him to Idaho, Arizona and Austin. He is scheduled to leave Houston this morning.

After Wednesday's symposium at the Westin Galleria, the Dalai Lama briefly attended a VIP reception, greeting his own fans and posing for a group photograph with event volunteers.

"He was very funny, he had a lot of personality," said Jada England, 26, who helped with the event.

In his talk, the Dalai Lama spoke of the relationship between religion and science. Religion, he said, deals with inner peace and offers comfort when people are confronted with situations beyond their control.

"Of course the practical benefit of science to humanity is beyond question," he said. "Flight today is very easy, very convenient because of science, not prayer."

He said he believes that his religion may need to re-examine beliefs disproved by science. "When I say these things, I am curious about the opinion of my senior colleagues in the tradition," he said. "They may be thinking I'm probably going too far in my thinking."

The serious talk included references to ancient texts and Buddhist cosmology. But when taking questions, the tone was lighter.

When a scientist asked whether the Dalai Lama had a list of unsolved problems for humanity, he answered: "No."

After the laughter died down, the Dalai Lama rattled off a list that included the energy crisis, the environment and the gap between rich and poor.

Topping his list was the promotion of human value and a devotion to religious harmony.

"These two things are, I think, my lifelong commitment," he said.

http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/metropolitan/3364573