<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 11 19, 2005

No. 0630 ( Hạt Cát lược dịch)
Ống nước bể làm hư hỏng kinh điển quý giá

By Jiang Zhuqing, China Daily, Nov 17, 2005
Bản tin được đăng tải trên trang Web China Daily ngày 17 tháng 11, 2005
Bắc Kinh, Trung Quốc -- Một ống dẫn nước hệ thống sưởi ấm bị nứt vỡ và chảy nước đã làm ngập lụt Cung Văn Hóa Quốc Gia Bắc Kinh hôm thứ Ba gây ra một sự “mất mát không kể xiết”, giám đốc Cung Văn Hóa nói như trên.

Miêu tả hiện trường như một trong những “sự tàn phá”, ông giám đốc nói nước ngập đã làm ướt sủng hơn 200,000 quyển sách gáy đóng chỉ truyền thống.

Một bộ Ðại Tạng Kinh khắc bản gỗ 300 năm tuổi, là bộ kinh quý giá của Phật Giáo và là một trong ba bộ duy nhất ở Hoa Lục nằm trong số sách vở bị hư hoại vì nước ngập.

Những tác phẩm nghệ thuật khác bị nước rỉ làm hư hại gồm có thảm Tây Tạng và chăn tặng phẩm dành cho chính phủ trung ương trong thập niên 1950.

“Các viên chức rất bận bịu với việc thu dọn trong ngày hôm nay, vẫn còn rất khó ước đoán thiệt hại với giá trị phi thường của nó”, một viên chức cung văn hóa đã nói với phóng viên China Daily ngày hôm qua.

Cô đã từ chối không giải thích sự thiệt hại sẽ được bồi thường như thế nào và bao giờ.

Các viên chức đã dùng máy sấy tóc cố gắng cứu vãn số sách vở còn cứu chữa được. Phóng viên cho biết như trên.

Tai nạn xảy ra lúc 10 giờ sáng thứ Ba khi một đường ống nước nóng lò sưởi bị vỡ, làm ngập lụt thư viện và viện bảo tàng nằm bên dưới hí viện của cung văn hóa. Cùng với Nhân Dân Ðại Sảnh, cung văn hóa quốc gia Trung Quốc là một trong 10 tòa nhà nổi tiếng hàng đầu được xây dựng sau khi thành lập Tân Trung Hoa năm 1949. Cung văn hóa Trung Quốc tọa lạc tại vùng Tây Ðan thuộc Tây Thành Khu, Bắc Kinh gồm có một phòng triển lãm, một thư viện và một hí viện.

Cracked hot water pipe drenches priceless books
By Jiang Zhuqing, China Daily, Nov 17, 2005

Beijing, China -- A cracked heating pipe which flooded archives at the Beijing Culture Palace of Nationalities on Tuesday caused "uncountable losses," the palace's director said.

Describing the scene as one of "devastation," Qi Baohe said the flood had soaked more than 200,000 traditional thread-bound books.

A 300-year-old woodcut Dazangjing, a precious Buddhist scripture and one of only three in the country, is among the ruined texts.

Other artefacts damaged by the water include Tibetan carpets and blankets gifted to the central government in the 1950s.

"The staff were busy with repair work today, but it's still hard to estimate the losses considering their tremendous value," an official with the palace told China Daily yesterday.

She refused to explain whether and how losses would be compensated.

Staff at the palace used hairdryers to try and salvage waterlogged books, reports said.

The accident happened at 10 am on Tuesday when a hot water pipe broke, flooding the library and museum underneath the palace's theatre, according to Qi.

Damage to electrical and stage equipment has forced all performances scheduled over the next 20 days to be cancelled, sources with the palace said.

At 4 pm on Tuesday, water in the library storeroom was still more than 10 centimetres deep, the source said.

By 8 pm, the leak had been stopped and the heating system repaired, according to sources with the Beijing District Heating Group.

Together with the Great Hall of the People, the national culture palace was one of the top 10 famous buildings constructed after the founding of New China in 1949.

The palace is in the Xidan downtown area of Beijing's Xicheng District and includes an exhibition hall, a library and an opera theatre.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1950,0,0,1,0
No. 0627 ( Hạt Cát dịch)
Bệnh nhân ung thư tìm được an lạc qua Phật Giáo

Bản tin được đăng tải trên trang Web Wwaytv3.com, November 9, 2005

Norh Carolina - Hoa Kỳ: Ðây là khung cảnh ngày Chủ Nhật tại Wat Carolina. Tín chúng bỏ giày ngoài cửa, tác bạch thọ trì ngũ giới và hành thiền để tạo thiện nghiệp. Ðó là một ngôi chùa ở Bolivia, ngôi chùa duy nhất tại miền nam tiểu bang North Carolina.

Vị Sư lãnh đạo tâm linh nói “Phật pháp như một la bàn hướng dẫn con người đến chỗ tốt đẹp, đúng nơi, đúng hướng”.

Monika và con gái Catherine đến đây mỗi tuần. Ðây là một tôn giáo mới cho cả hai mà họ nói đã giúp đỡ họ rất nhiều trong việc đối phó với quá khứ khó khăn của họ. Ðầu tiên là một cuộc ly dị khiến cho Catherine thường xuyên thiếu vắng một người cha.

Catherine nói “ Khi tôi trông thấy những người khác với cha họ, tôi cảm thấy có chút ghen tỵ, và gần đây thì tôi đã buông xả .

Buông xả là một phần lớn của những gì họ bắt đầu thực hành và cảm thấy bình thản với bất cứ việc gì xảy ra trên bước đường đời của họ.

Ba năm trước, Monika được chẩn đoán với bệnh ung thư nhũ hoa. Và chỉ khi mẹ con bà Monika nghĩ rằng đời họ đã xong với chuyện bỏ thời giờ quanh quẩn trong bệnh viện thì phương pháp hành thiền một lần nữa trở thành một công cụ quan trọng đối với họ.

Bà Monika nói “ Khi tôi phát hiện ra có lẽ căn bệnh ung thư đã trở lại , tôi chỉ đến đây gặp Sư và Sư đã giúp tôi rất nhiều, tôi lấy lại được sự an bình.

Sư bảo bà Monika hãy tạo thiện nghiệp, nói bà cần phải hành thiền cho thiện quả khác bởi vì những gì có nhân thì có quả.

Tuy nhiên đời sống của họ không phải tòan là hoa hồng, tín chúng nói rằng Phật pháp không phải chỉ là hành thiện và cảm giác an lạc. Nó còn giúp ta thấu hiểu chân tướng sự thật và điều đó nằm trong lý thuyết đưa chúng ta đến chấm dứt khổ đau.

Bà Monika nói “ Bạn sẽ hoan hỷ khi rời khỏi nơi đây, bạn sẽ cảm thấy bạn đang ở trong an bình.

Cảm giác an bình là những gì khiến cho mẹ con bà Monika thường xuyên đến chùa và sống với niềm tin.

Mom battling breast cancer finds peace through Buddhism
Wwaytv3.com, November 9, 2005

This is the scene on Sundays at Wat Carolina. Folks leave their shoes at the door, recite the five precepts and meditate for good karma. It's a Buddhist temple in Bolivia, one of only a handful in southeastern North Carolina.

Spiritual leader Phrakru said, "Buddhism is like a compass that directs people to the good place, the right place, the right direction."

Monika Tippins and her daughter Catherine come here every week. It's a new religion for both of them and they say it helps them deal with their tough past. First, a divorce that left Catherine with an often absent dad.

"When I see other people with their fathers I would feel a little jealous of that. And recently I have just been letting it go," Catherine said.

Letting it go is a big part of what they've started doing -- and feeling OK with whatever life throws their way.

Three years ago Monika was diagnosed with breast cancer. And just when the Tippins thought they were done spending time around hospitals, their coping strategy of meditation became an important tool again.

Monika Tippins said, "When I found out that probably the cancer has returned ... I just came back here to Phrakru, and he just helped me so much. I am so calm."

Phrakru told Monika to get good karma she needs to meditate for the goodwill of others, because what goes around comes around.

Even though their lives aren't all roses, congregation members say Buddhism is more than "doing good" and "feeling good." It's about understanding the true nature of reality, and that in theory brings an end to suffering.

"You feel good when you leave here. You feel like you are at peace," Monika said.

That peaceful feeling is what keeps them coming back and living by faith.

source: http://www.wwaytv3.com/Global/story.asp?S=4091586&nav=menu70_7