<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 11 30, 2005

No. 0648 (Hạt Cát dịch)
Tỳ Kheo Ni Kusuma, Nữ Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Phật học Theravada.


Nữ tu sĩ tiến sĩ, thạc sĩ Phật Học đầu tiên và lỗi lạc nhất trong hệ phái Phật Gíao Theravada Tích Lan.
Bản tin được đăng tải trên trang Web của tu viện Great Lakes, Michigan, Hoa Kỳ.

Năm nay 75 tuổi, Tỳ Kheo Ni Kusuma được sinh trưởng trong một gia đình sùng tín Phật giáo . Bà đã giảng dạy về môn Sinh & Hóa học và Anh Văn trong 25 năm trước khi trở thành một tu nữ. Bà đã lấy bằng cấp Cử Nhân Phật Học Theravada, Pali và Anh văn năm 1974, và bằng cấp Thạc Sĩ Phật Học Theravada năm 1982. Bà cũng đã lấy hai bằng Tiến Sĩ vào năm 1987 và 2001 với luận án liên hệ đến giới tu nữ.

Một diễn giả nổi tiếng, người gần như sáng chói với từ bi đức độ, Sư Bà Kusuma là một trong số vài tỳ kheo ni Tích Lan hiếm hoi có thể thuyết giảng bằng Anh Ngữ. Trong nhiều năm, bà đã thực hiện chương trình Phật pháp bằng tiếng Anh trên đài phát thanh cho hãng truyền thôngTích Lan Sri Lanka Broacasting Corporation. Gần đây, bà đã du hành sang Úc Châu và đi thuyết giảng nhiều nơi, luôn luôn với phong cách giản dị và trong sáng. Các bài thuyết giảng của bà tại Sydney được rút ra từ quyển sách “Sống trong An Bình”.
Trong mùa xuân tới đây bà sẽ có chuyến du hành Hoa Kỳ để diễn thuyết, cũng sẽ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để sống trong An Bình.

Bhikkhuni Kusuma, M.A., Ph.D.

The first and foremost among female monks in Theravada Buddhism Bhikkhuni Kusuma, M.A., Ph.D

Now 75 years old, Ven. Bhikkhuni Kusuma was born into a devout Buddhist family in Sri Lanka. She taught school (Biology & Chemistry, and English) for about 25 years before becoming a nun. She holds a BA in Theravada Buddhism, Pali and English (1974), and an MA in Theravada Buddhism (1982). She received two PhDs (1987 and 2001) with thesis topics relating to nuns.

A popular speaker who nearly glows with compassion and kindness, Ven. Kusuma is one of only a few Sri Lankan bhikkhunis who can teach in English. For many years she gave weekly radio talks for the Sri Lanka Broadcasting Corporation, usually in English, regarding Buddhism. She recently toured Australia giving many talks, always in her lucid and simple manner; her discourses in Sydney resulted in the book entitled, Living in Peace.

This spring she will travel through the USA, giving talks to lovingly encourage and instruct us, too, on how to live in peace.
http://www.glbvihara.org/news.htm