<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 4 25, 2005

No. 0290 DươngTiêu dịch
Chư Tăng Tích Lan cực lực phản đối cứu trợ cho quân phiến loạn bạo động Tamil trong thảm họa sóng thần Tsunami.

Tin từ Colombo, Tích Lan , thứ ba, tháng tư ngày 26, một đảng chính trị cầm đầu bởi nhiều nhà sư có thế lực mạnh của Tích Lan cực lực lên án và phản đối chính phủ Tích Lan đã sử dụng những nguồn viện trợ cho nước này từ ngoại quốc trong tai họa sóng thần Tsunami vừa qua để viện trợ phần nào cho bọn phiến loạn cực đoan Tamil (còn gọi là đảng con cọp ).

Các tu sĩ Phật Giáo Tích Lan thuộc đảng bảo thủ dân tộc tại Tích Lan khẳng định rằng bọn phiến loạn Tamil đã và đang dùng tiền cứu trợ để phá hoại Phật Giáo Tích Lan và các quốc gia đạo Phật khác theo lời phóng viên Athuralive Ratana Thero của tờ báo “Island”.

Sự phản đối này có thể dẫn tới chính phủ Tích Lan phải cắt bớt Viện trợ Tsunami của đảng phiến loạn cực đoan Tamil, hiện đang kiểm soát những phần đất thuộc phía Đông Bắc của Tích Lan, nơi thảm họa sóng thần Tsunami vừa qua đã làm thiệt mạng khoảng 31,000 người tại đất nước này.

Bọn phiến loạn Talmil đã nhiều lần đòi hỏi một phần viện trợ nước ngoài trong thảm hoạ sóng thần tại Tích Lan từ phía chính phủ. Tuy nhiên những tổ chức cứu trợ và từ thiện quốc tế rất dè dặt trong sự cung cấp viện trợ cho bọn phiến loạn Hồi Giáo Cực đoan Tamil, đặc biệt trong những vùng đất hiện nay chúng cai quản, vốn đã được đưa lên danh sách đen của bọn khủng bố quốc tế tại Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Đầu tháng tư vừa qua, Đảng Mác Xít tự do cấp tiến đe doạ họ sẽ tách rời khỏi chính phủ Tích Lan, nếu chính phủ vẫn còn hợp tác và viện trợ cho những vùng bọn phiến loạn đang kiểm sóat trong nạn hồng thủy Tsunami vừa qua.
DươngTiêu Dịch.
http://www.hindustantimes.com/news/7598_1337064,000500020002.htm

Sri Lankan Buddhist party opposes tsunami aid to Tamil rebels

Press Trust of IndiaColombo, April 26, 2005 12:13 IST

A political party led by several of Sri Lanka's powerful Buddhist monks has opposed a government move to give partial control of foreign tsunami aid to the Tamil Tiger rebels, a news report said on Tuesday.
The party said it against the move because the rebels have continued to target those opposed to them and cannot be trusted with the funds, Athuraliye Ratana Thero, a spokesman for the National Heritage Party, was quoted as saying by the 'Island' newspaper.
The party's opposition could complicate government efforts to share tsunami aid with the Liberation Tigers of Tamil Eelam, which controls areas of the island's north-east that were hit by the December 26 tsunami, which killed at least 31,000 in Sri Lanka.


The rebels have repeatedly demanded access to a portion of the foreign aid that has poured into Sri Lanka. But most international donors are reluctant to give funds directly to the rebel group, which is listed as a terrorist organisation in the United States and India.

Earlier this month, the Marxist People's Liberation Front, threatened to quit the governing coalition if a joint body was formed with the rebels.
http://www.hindustantimes.com/news/7598_1337064,000500020002.htm
No 0288 (DươngTiêu dịch)

Tin từ Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Tổng Quát Hoa Kỳ (American Institute of Holistic Theology)

Phật Giáo với sự tu tập rèn luyện bản thân và giúp đỡ mọi người sẽ đem lại một cơ thể khoẻ mạnh, một trí óc minh mẫn và một tinh thần an lạc thoải mái.

Phật Giáo đã ra đời và phát triển từ 2500 năm trước, nhưng mãi đến thế kỷ vừa qua, người Tây Phương mới thực sự nhận thức được tính chất khoa học, thực tế của tôn giáo này.
Giáo lý chính của Phật giáo là Tứ Diệu Đế, Đức Phật Thích Ca đã khai phá, đưa đường để nhân lọai có một đời sống an lạc và từ đó sẽ đạt được sự giải thoát, một trạng thái hoàn toàn thoát khỏi sự đau khổ vĩnh viễn.

Theo Nghiên cứu của học viện này, “Tình yêu” thật sự có nghiã bao la rộng lớn, là một hành động, một động từ, chứ không phải là một tình yêu hạn hẹp, lời nói suông hay là một danh từ mơ hồ.
Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Tổng Quát Hoa Kỳ có những chưong trình giảng dạy qua mạng lưới internet từ Cử Nhân tới Tiến Sĩ cho tất cả các tôn giáo mà bạn không cần phải rời nhà. Quý vị Tu sĩ, Cư Sĩ, Phật Tử cũng như tất cả mọi người có thể đăng ký lớp học online từ trang web:
http://www.aiht.edu/admissions/ , gọi số điện thoại miễn phí 1-800-650-4325,từ 8am đến 4:00 p.m giờ Houston hoặc email tới: admiss@aiht.edu .
Địa Chỉ:
2112 11th Avenue SouthSuite 520
Birmingham, AL 35205-2841
USA
DươngTiêu Tóm Tắt ý chính.
http://www.aiht.edu/doorways/buddhism_landing.aspx?adclfr=GGbuddhism

Buddhism

The practice of Buddhism began 2,500 years ago. Only within the past century have Western cultures reached out to embrace Buddhist wisdom, whose essence is to awaken and to serve. Blocking one’s mortal path to awakened or enlightened service are egotism, greed and selfishness, each of which leads to endless and needless suffering.

The Four Noble Truths of Buddhism can help us move beyond earthly limitations and thereby reach Nirvana, a state of mind that is completely and permanently free of suffering.
The good news is that the love light within us is eager to help light our path to enlightenment. With an awakened heart we can lovingly connect with and deeply appreciate what is — without seeking to change it, grasp it, or to push it away.
How to awaken? Mindfulness is the key to a “spacious” practice of Buddhism. Spaciousness allows us to observe without reacting. To draw conclusions or interpretations is to step out of touch with the here and now. To recognize our interconnection with nature’s five elements — earth, water, fire, air and space — is to embrace their divinity, and thereby manifest our own divinity or inner joy, our very own “flow,” our vitality. Buddhists know that love is a verb, not a noun. The way of a Buddha is simply to stay present, and to be love.
Learn how to help yourself and others be healthy in body, mind and spirit.The American Institute of Holistic Theology offers nonsecular college degree programs through home study — an exciting alternative. Independent, self paced programs give you a chance to direct your own learning within guidelines developed by holistic health and religious science professionals. Earn a Ph.D. in Metaphysics to prepare for a career as a theocentric health counselor. Delve deeply into Biblical teachings about health and healing in the Doctor of Divinity Program. Explore the concepts of natural healing with an added emphasis on religion in the Doctor of Naturology program. Study the exciting field of the paranormal with our Parapsychic Science program. You can do all of this without leaving home.
http://www.aiht.edu/doorways/buddhism_landing.aspx?adclfr=GGbuddhism
No. 0287 ( Như Trúc dịch)

NHÓM THIỀN SINH TÌM ĐƯỢC SỰ AN TỊNH Ở THƯ VIỆN
By CHERYL BENTLEY The Suncoast News

Published: Apr 25, 2005


HUDSON -MD Một lớp học mới thành lập sẽ cống hiến cách làm lắng dịu cảm giác bất an ở thế kỷ 21 bằng phương pháp cổ xưa của Phật Giáo.

Một nhóm người đang học tập pháp thiền Dzogchen đã bắt đầu hội họp nhau tuần trước tại thư viện vùng Hudson, Maryland.

Dzogchen là một pháp hành thiền định được giảng dạy ở nhiều trường của Phật Giáo Tây Tạng.

Lớp học hình thành dưới sự chỉ đạo của Drupon Thinley Ningpo Rinpoche, một giảng viên hướng dẫn hành thiền tại Trung Tâm Thiền Tây Tạng ở Frederick, Md. Ông ấy đã yêu cầu Richard Weissman, là người chuyên môn về pháp hành Dzogchen, thành lập một nhóm ở hạt Pasco.

Weissman giải thích rằng pháp thiền Dzogchen khác với các pháp thiền khác vì đôi mắt vẫn mở. Ông ta nói rằng mắt mở sẽ giúp bạn kiểm soát lý trí nhiều hơn.

Ông ta nói tầm nhìn ở góc 45 độ “ khiến bạn có thể thấy chóp mũi ” sẽ giúp làm yên tịnh tâm đang loạn động những tư tưởng.

Ngoài ra, phương pháp này còn đem lại những hữu ích như làm giảm huyết áp và chậm lại nhịp tim.

Lớp học không chính quy, phần lớn thời gian là hành thiền . Mặc dù ông ta hướng dẫn lớp học, nhưng Weissman cũng tham gia hành thiền.

Ông ấy nói rằng “Mọi người là thày, và cũng là trò”.
“Mọi người đều có Phật tánh và, do đó, mỗi người trong chúng ta đều có thể tham gia thực hành”.


Như Trúc dịchMeditation Group Finds Quiet At Library

By CHERYL BENTLEY The Suncoast News

Published: Apr 25, 2005


HUDSON - A new class offers students a way to calm 21st century angst through an ancient Buddhist technique.

A group studying Dzogchen meditation began meeting about a week ago at the Hudson Regional Library.

Dzogchen is a form of meditation used by many schools of Tibetan Buddhism.

The class was started at the behest of Drupon Thinley Ningpo Rinpoche, a retreat master at the Tibetan Meditation Center in Frederick, Md. He requested Richard Weissman, who teaches Dzogchen, to start a group in Pasco County.

Dzogchen differs from other techniques because the eyes remain open, Weissman explained. Open eyes ``give you greater control over the mind,'' he said.

Lowering the gaze to a 45- degree angle ``so you can kind of see the tip of your nose'' helps quiet a mind running wild with thoughts, he said.

Physical benefits include lower blood pressure and a slower heart rate, Weissman said.

The class is informal, with most of the time spent meditating. Although he leads the classes, Weissman encourages participation.

``Everyone is the teacher, and everyone is the student,'' he said. ``Everyone has the Buddha nature and, therefore, each one of us can add to the practice session.''

http://tampatrib.com/pasconews/MGBIGTA4Y7E.html

No. 0289 (Hạt Cát dịch)
Triển lãm tác phẩm thư pháp của Hòa Thượng TinhVân
By K.W. MAK, The Star, April 7, 2005

Image hosted by Photobucket.comRu with some of the unique pottery with venerable monk Hsing Yun's calligraphy.

Kuala Lumpur, Malaysia --Thẩm mỹ của thư pháp Trung Hoa không chỉ nằm trong các đường nét mà còn ở ý nghĩa của từ vựng nữa, chúng ta có thể thấy được điều này trong tác phẩm của Hòa Thượng Tinh Vân trưng bày ở Phòng Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Gia Mã Lai.
Ðược thực hiện bởi tổ chức Phật Quang Sơn và Phòng Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Gia, phiên triển lãm trưng bày một bộ sưu tập tác phẩm đầy ấn tượng của Hòa Thượng từ năm 1952


Trưởng ban tổ chức Ru Chang, một đệ tử của Hòa Thượng nói cuộc triển lãm có thể chỉ là phô bày nét thẩm mỹ của nghệ thuật thư pháp, tuy nhiên sự thú vị sẽ tăng lên gấp bội đối với ai thấu hiểu ý nghĩa của từ vựng.

Ông nói thêm bộ sưu tập trưng bày những tác phẩm khai triển tính chất hành tập Phật Pháp, từ những kệ ngôn cho đến giáo lý mà Hòa Thượng giảng dạy trong đời sống hằng ngày.
Trong các tác phẩm được trưng bày, có 146 bức được góp nhặt từ khắp nơi trên thế giới trong thời gian suốt một năm vì thói quen của HT hay xem nó như một tặng phẩm cho đệ tử mỗi khi Ngài đi đến một địa phương nào.

Thư pháp “Tinh Vân” thuần khiết, chơn chất không giống truyền thống thư pháp trong các tác phẩm mà các thư pháp gia đã luyện tập nét bút nhiều lần để tác phẩm được hoàn mỹ. Ông Ru nói “Ngài không phải là một thư pháp gia chuyên nghiệp chỉ cần 30 giây đến một phút để chấm phá một nét bút. Ngài luôn luôn chánh niệm vào từ vựng Ngài đang viết và viết với thành tâm cùng sự tập trung cao độ”.

Tác phẩm triển lãm được chia làm năm đề tài - từ vựng Ngài viết hằng năm cho đệ tử và tín đồ, bốn tính chất chúc lành, tên của 200 tu viện PQS từ khắp nơi trên thế giới, thủ bút những bản thảo tác phẩm đã xuất bản và kệ ngôn trong Tinh Vân Thiền Ðường. Cuộc triển lãm sẽ mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 6:00 chiều cho đến ngày 19 tháng 6, 2005.

Hạt Cát dịch

Exhibition on monk’s works

By K.W. MAK, The Star, April 7, 2005

Kuala Lumpur, Malaysia -- The beauty of Chinese calligraphy lies not only in the strokes but in the meaning of the words, which one can see in venerable Buddhist monk Hsing Yun’s work from Saturday at the National Art Gallery.

Organised by the Fo Guang Shan International Buddhist Order (FGS) and the National Art Gallery, the exhibition is an impressive collection of work done by the master since 1952.

Organiser Ru Chang, a disciple of the venerable monk, said the exhibition may be viewed for its beauty alone, but the appreciation is doubled for those who understand the meaning of the words.

“The collection on display shows the writings of the master’s development as a practising Buddhist, from his learning of Buddhist phrases to the implementation of the teachings in daily life,” said Ru.

Among the items on display are 146 pieces of calligraphy collected from all over the world, which took 12 months to gather because the venerable monk made it a habit of presenting his work to disciples from everywhere.

“Hsing Yun’s calligraphy is honest and sincere unlike traditional calligraphy work in which the artist practises the strokes again and again to perfect the piece. “He is not a calligraphy master and spends 30 seconds to a minute to write each character.

“He is always mindful of the words he writes and does so with full concentration and sincerity,” said Ru.

The exhibition is divided into five sections – the words he wrote annually to devotees and disciples; the four character blessings; the names of all 200 FGS monasteries worldwide; the handwritten scripts of his published works; and a replica of Hsing Yun’s meditation hall.

The venerable monk will give a free talk on Chinese Dharma on Tuesday at 8pm at MIECC, the MINES. The exhibition will be on daily until June 19 from 10am to 6pm. For more details, call FGS Malaysia at 03-7877 6533, 03-3191 1533, 03-7877 6512 or 03-7874 0341.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,1006,0,0,1,0

No. 0286 ( Chánh Hạnh dịch)

Cơ Đốc Giáo trên đà lấn lướt Phật giáo ở Đông Bắc Ấn Độ

By S.N. Saxena, Hinduworld.com, April 21, 2005

Image hosted by Photobucket.comGuwahati, India_ Như các chuyên gia và học giả đã nhận xét, Phật giáo tại miền Ðông Bắc Ấn với những ảnh hưởng ngoại lai đã nhanh chóng đánh mất bản sắc, đe dọa đến niềm tin sâu đậm từ hằng nghìn năm qua. Thêm một kết luận được đưa ra trong cuộc hôị thảo mới đây tại Guwahati của các nhà nghiên cứu và giới tu sĩ.


Cuộc hội nghị chuyên đề quốc gia : “Phật giáo tại Đông bắc : Quá khứ và Hiện tại” tham dự bởi giới tu sĩ nước ngoài và những học giả đến từ Myanmar, Campuchia và Sri Lanka cùng Ấn Độ đã nêu ra vấn đề có vài sắc tộc như Singhphos ở Assam và Arunachal Pradesh, trong khi tin tưởng vào phù chú huyền thuật, họ bắt đầu dùng đủ loại thịt không như những tín đồ truyền thống, ăn thuần rau quả.

Các chuyên gia cho rằng lối sống đơn giản của các sắc tộc ở phía đông bắc là kết qủa của sự ảnh hưởng Phật giáo với người địa phương. Sự giản dị trong cách ăn mặc và đồ dùng thờ phượng , kinh tế xã hội, cuộc sống đều là một phần của Phật giáo, thế nhưng con người không thể trực tiếp là những môn đồ của lòng tin nhưng ảnh hưởng của giáo pháp đã phản ảnh cuộc sống của họ.

Sai lạc từ niềm tin nguyên thuỷ giữa các sắc tộc cũng đã dẫn đến nhiều mặt xấu khác bên cạnh thói quen ăn thịt. Ðiều này có một tác động mạnh bởi sự gần gũi của các sắc tộc ở vùng Đông Bắc với những người có niềm tin khác nhau đưa đến con số lớn tín đồ đổi sang Cơ Đốc Giáo trong những năm qua. Sự hoán cải đã gây ra sự đổ vỡ trầm trọng tư cách đạo đức và quy tắc xã hội của các sắc tộc.

Những ví du ̣như phong tục đã cấm anh em họ lấy nhau, hầu hết tất cả các dân tộc khác cũng có sự hạn chế tương tự trong hôn nhân, ngược lại người cải đạo coi thường vấn đề này với sự trả đủa kết qủa của căng thẳng và căm hờn giữa những người cải đạo và những người sùng đạo cùng sống trong một làng. Tình trạng này còn nhiều hơn nữa ở miền đông bắc nơi bị xa lánh từ những người có niềm tin nguyên thuỷ rất rõ ràng bởi vì chiến thuật của giáo hội Cơ Ðốc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua năm tháng dài lâu Phật giáo đã bị xáo trộn với chủ đạo văn hóa Hindu và nó vẫn còn xung đột mạnh mẽ với sự thay đổi. Nguyên nhân của sự lo lắng cho Phật Giáo và những dân tộc khác ở Arunachal Pradesh là sự lan truyền của Cơ Ðốc giáo trong lãnh thổ bởi áp lực, dụ dỗ và những cám dỗ khác.

Mức độ báo động của sự cải đạo đã đe đoạ toàn bộ cộng đồng tôn giáo của các xã hội bộ tộc, từ khi con số tín đồ Cơ Đốc Giáo trong chiến lược đông bắc đã tăng vọt hơn 20 vạn từ con số nhỏ nhất không đáng kể. Đông bắc được cho là cửa ngõ của nền văn hóa ảnh hưởng đến các quốc gia miền Đông Nam châu Á.
Chánh Hạnh dịch

Christianity Overwhelming Buddhism in India's North-East

By S.N. Saxena, Hinduworld.com, April 21, 2005

Guwahati, India -- At last experts and scholars have realised that Buddhism in India’s north-east is fast losing its original status with alien influences threatening this several-millennium-old faith, which is followed by a number of tribes of the region. This is the consensus arrived at a recent seminar of scholars and monks in Guwahati.

The national seminar on ‘Buddhism in North East: Past & Present’ was attended by foreign monks and scholars drawn from Myanmar, Cambodia and Sri Lanka besides their Indians counterparts. It was brought out in the discussion that several tribes like the Singhphos in Assam and Arunachal Pradesh, while believing in witchcraft and sorcery, have started eating all kinds of meat unlike the traditional believers, who are still strict vegetarians.

Experts said that the simple lifestyle of the tribal people in the north-east was a result of the influence of Buddhism on the local people. Simplicity in dress and ornaments, socio-economic life­all are part of Buddhism though the people may not be direct followers of the faith but are influenced by the teachings of Buddha as is reflected by their lifestyle.

Deviation from the original faith among the tribals has also led to many other evils besides the meat-eating habit. There has been a strong impact due to the proximity of the north-eastern tribes to the people of other faiths owing to the large-scale proselytisation to Christianity over the years. Conversion causes total disruption of social conduct and norms of the tribes.

For instance, customs like prohibition of cousin marriages and sagotra marriages, almost all tribals observe similar restrictions in matrimony, whereas the converts defy this with a vengeance, resulting in tension and hatred among the converts and the non-converts living in the same village. This is more so in the north-east where alienation from the original faith is very pronounced because of the strong-arm tactics of the Church.

No doubt, over the years Buddhism has got mixed up with the mainstream Hindu culture and is still going strong despite the changes. The cause for worry for the Buddhist and other tribes in Arunachal Pradesh is the spread of Christianity in the state by force, fraud and through other allurements.

The alarming rate of conversions threatens the entire socio-religious fabric of the tribal society, since the number of Christians in the strategic north-eastern has swelled to over two lakhs from a mere negligible presence. The north-east is supposed to be the gateway for cultural interaction to countries of the South-East Asian region.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,1073,0,0,1,0