<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 14, 2005

No. 0410

Trại Trần Nhân Tông họp bạn toàn quốc Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

(Tóm tắt cho phù hợp với thời gian trong room DP từ bản tin của Nguyễn Cao Can trên tờ Cali Today)

Jul 13, 2005

Cali Today News – Nam Cali, một trại Họp Bạn toàn quốc mang tên Trần Nhân Tông đã được Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ trực thuộc Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại ,Văn phòng 2 viện Hoá Đạo, Trại được tổ chức tại Tu Viện Bảo Pháp, 9447 N. Old San Gabriel Canyon Road, Thành phố Azusa, Nam California trong 3 ngày, thứ Sáu mùng 1, thứ Bảy mùng 2 và Chủ Nhật mùng 3 tháng 7 với khoảng 600 người tham dự Lễ Khai Mạc. Chư Tôn Ðức hiện diện chứng minh trong trại họp bạn này có một số vị như Hòa Thượng Thích Hộ Giác - Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Hành Đạo, Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Thượng Tọa Thích Viên Lý - Thượng Tọa Thích Huyền Việt v.vv…Trại đã quy tụ trên 60 anh chị Huynh Trưởng Ban Quản Trại từ cấp Trung Ương đến các Miền và có gần 40 anh chị trong Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh Miền Liễu Quán từ San Jose về tham dự.
Theo Ban Tổ Chức là Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ cho biết thì số trại sinh về tham dự là 520 em. Phần lớn trại sinh từ các nơi xa xôi khắp các miền đất nước Hoa Kỳ tập trung về như: Massachusett, Connecticut, Florida, North Carolina, Kentucky, Georgia, Tennessee, Pennsylvania, Michigan, Texas, Colorado, Missouri, New Mexico, Utath, Washington State, North & South California…

Hình thức sinh hoạt trại được tổ chức trong bối cảnh lịch sữ Triều Đại nhà Trần, trong thời Vua Trần Nhân Tông, Triều đại đã nổi bật tinh thần người dân Việt:

- Tinh thần nhân bản, đạo lý qua việc truyền ngôi Vua
- Tinh thần dân chủ qua Hội nghị Diên Hồng
- Tinh thần dân tộc qua việc chống ngoại xâm bảo vệ đất nước
- Tinh thần thấm nhuần đạo lý của Phật giáo trong đời sống nhân gian thái bình …”

Trại sinh hoạt trong khung cảnh Triều đình Vua Trần Nhân Tông tại Phủ Thiên Trường, các hàng tướng lãnh với Triều phuc khá đẹp mắt: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư v.v

Trại sinh cũng được phân chia thành binh lính và nhân gian sống tại các Huyên, Làng, Xã v.v… Trại trải dài trên một khỏang đất rộng độ chừng 30 mẫu bao quanh bởi rừng nuí chập chùng. Huyện, Làng, Xã… chìm trong rừng cây bóng mát có suối nước chảy ngang qua đầy thơ mộng… Tổng cọng có 4 Huyện chia thành 4 trại: Hàm Tử, Tây Kết, Vân Đồn và Vạn Kiếp.

Trại đã trải qua những sinh hoạt đậm nét triều đại nhà Trần.

Ba ngày trại gồm có những phần chính tóm lược như sau:

Thứ Sáu: 01/07/05

LỄ KHAI MAC

Sau nghi thức chào cờ long trọng: Quốc ca Việt Mỹ, Phật giáo ca, Đoàn ca vang dậy khắp nui đồi thành phố Azusa. Nghi thức Khai Mạc được kết thúc bởi một phút Nhập Từ Bi Quán.

Sau phần giới thiệu quan khách, Huynh Trưởng Tâm Tựu Sử Thành , Trại Trưởng đã trình diện 520 trại sinh va đọc diễn văn Khai mạc.Huynh Trưởng Trại trưởng đã phát biểu: “ Trại Họp Bạn Huynh Trưởng và Đoàn sinh Ngành Thanh Thiếu Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được lấy tên một vị vua đời nhà Trần - Trần Nhân Tông - vị vua suốt cả cuộc đời lấy sự nghiệp giải thoát làm cứu cánh, lấy giáo lý Phật Giáo làm nền tảng căn bản để trị quốc an dân, xây dựng đất nước phồn thịnh, nhân dân ấm no, đem tinh thần Thiên Tông và Bồ Tát đạo khuyến hóa toàn dân, giúp dân chuyển hóa nghiệp lực, đạt đến thái hòa an lạc, đất nước thịnh trị.
Chương trình hội diễn gồm các tiết mục như:
-Lễ truyền ngôi của Vua Trần Thánh Tôn cho Vua Trân Nhân Tông.
-Hội nghị Diên Hồng.
-Lễ Trao ấn soái Tiết chế cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tỏan tại Hội nghị Bình Than.
-Hội diễn Văn nghệ dân gian.
-Hội diễn Tuyển chọn Nam nữ hiền tài tứ đức.
-Thao diễn võ thuật.
-Thi đua thể thao…

Thứ Bảy 02/07/05:

-Hội Ý Dân
-Trò chơi lớn: Trận Bạch Đằng: Đặc biệt toàn trại đã tham dự hội diễn Trận chiến Bạch Đằng đại phá quân Nguyên.

Trận Bạch Đằng đã được 520 trại sinh và Ban Quản Trại làm sống lại. Cảnh trí thật hoành tráng, trên một giòng suối sâu chảy qua chùa Bảo Pháp giống giòng sông Bạch Đằng chảy qua các Huyện, Làng… của thuở xa xưa… Nhiều dây cáp lớn được giăng ngang qua giòng suối dể tạo sư an toàn cho trại sinh trong khi xông trận… Cảnh thuyền rồng trên sông nước thật đẹp mắt… Cảnh quân lính hai bên đánh xáp-lá-cà trên sông thật sống động… Nhất là cảnh quân ta đại thắng quân Nguyên với những tiếng hò reo trên sông nước làm náo động cả một góc trời, cây rừng như rung chuyển đã gợi lại cho các em một trang sử chống ngoại xâm từ phương Bắc rất hào hùng của Dân tộc…
-Lễ hiệp kỵ cổ truyền

Chủ Nhật 03/07/05:

-Lễ Bế Mạc
-Hội Diễn: Vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho vua Trần Anh Tông.

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=2ac4ab3ac94c1143bd3e3a40b4eb1c0a
No. 0409 (Tinh Tấn dịch)

Lễ đánh dấu khởi đầu mùa Nhập Hạ của Chư Tăng với muôn hoa

Được viết bởi Nilubol Pornpitagpan

Mùa Nhập Hạ, ba tháng an cư của Chư Tăng vào mỗi mùa mưa, lại sắp đến. Lễ này đánh dấu thời gian Chư Tăng bắt đầu ở lại tu viện để tập trung học hỏi Giáo Pháp. Nhưng với các thiện tín và du khách phiêu lưu, đây là thời gian để đi tìm những loại hoa hoang dã tươi đẹp trong nước mang đến vào mùa mưa. Đây cũng là thời gian trong năm khi muôn hoa đua nở.


Tại Saraburi, 108 cây số phía bắc thủ đô Bangkok, danh tiếng vì những vách đá vôi và các ngọn núi, cư dân nơi đó biết thời gian để chiêm ngưỡng loại hoa Vũ khúc Thiên Nga (Hong hern flowers) muôn sắc rộ nở trên các đồi này. Sự nở rộ của loại hoa Vũ khúc Thiên Nga hay Dok khao pansa (tên khoa học: Globba winitii) là dấu hiệu mùa nhập hạ đến.

Cũng như ở Quận Phra Phutthabat của Saraburi là nơi nổi danh vì thờ dấu chân của Đức Phật, các cư dân địa phương xem những đóa hoa như một sự cúng hiến toàn hảo khi đảnh lễ dấu chân thiêng liêng của Đức Phật và đánh dấu khởi đầu lễ nhập hạ của Chư Tăng hàng năm. Nghi lễ nhập hạ duy trì một truyền thống cỗ xưa được sống mãi.

Thiện tín đứng xếp hàng để dâng cúng hoa Vũ khúc Thiên Nga trong suốt buổi lễ phúc chúc tại Wat Phra Phuttabat.

Một số dân làng leo lên núi để hái hoa Vũ khúc Thiên Nga và sắp xếp chúng thành những bó hoa nhỏ để bán trong tu viện, đặc biệt cho các chủ lễ không có thì giờ để hái hoa. Hoa Vũ khúc Thiên Nga, nghĩa là thiên nga đang nhảy múa, có nhiều sắc thái khác nhau của màu vàng, cam, trắng và đỏ, nhưng hiếm nhất là màu tím. Hoa Vũ khúc Thiên Nga màu tím được tin rằng sẽ mang nhiều phước báu đến những người cúng dường chúng.

Buổi sáng của Lễ Nhập Hạ khởi đầu với thiện tín để bát cúng dường Chư Tăng gồm có thực phẩm, đèn cầy và trầm nhang. Vào buổi chiều, các Phật tử dâng hoa Vũ khúc Thiên Nga và những loại hoa khác cho lần phúc chúc tiếp theo. Dân làng đứng xếp hàng dài hai bên đường dẫn tới bậc thang của tu viện Wat Phra Phuttabat là ngôi đền thờ dấu chân thiêng liêng của Đức Phật.

Hơn 100 vị Tăng và Sa di đi theo hàng để nhận hoa trong bình bát và bước lên các bậc thang để đảnh lễ dấu chân thiêng liêng của Đức Phật. Rồi Chư Tăng đi xuống qua các bậc thang khác ở cửa phía sau tu viện nơi dân làng đang ngồi đợi với những bát nước để rưới lên chân của Chư Tăng đang bước qua với ý nghĩa làm trong sạch tâm trí.

Ngày Hội Đảnh Lễ Phra Phutthabat trở lại thời gian khi dấu chân của Đức Phật, được tìm thấy đầu tiên trong triều đại của Vua Songtham ở Ayuttaya, vị vua thường xuyên đảnh lễ dấu chân Đức Phật từ năm1620 – 1628. Từ đó các vị vua kế vị và dân tộc Thái Lan đã tổ chức nghi thức lễ phúc chúc hàng năm.

Năm nay, Lễ Hội Tak Bat Dok Mai tại tu viện Wat Phra Phutthabat tọa lạc ở Tambon Khun Khon, quận Phra Phutthabat, Saraburi, sẽ tổ chức từ ngày 20 đến 22 tháng 7, 2005.

(tinhtan dich)


Marking the start of Buddhist Lent with flowers

NILUBOL PORNPITAGPAN

Buddhist Lent, the three-month retreat into monkhood every rainy season, is just around the corner. It signals a time when monks remain in monasteries to concentrate on Buddha's teachings. But for laymen and adventure travellers, it's time to explore the lush wild greenery across the country brought about by monsoon rain. It's also that time of the year when flowers are in full bloom.

In Saraburi, 108 kilometres north of Bangkok, famous for its limestone cliffs and mountains, the residents there know it's time to admire many kinds of hong hern blossoms growing on those hills. The blossoms of hong hern or dok khao pansa (Globba winiti) signal the arrival of lent season.

As Phra Phutthabat District of Saraburi is also famous for the footprint of Lord Buddha, local residents see the flowers as a perfect offering when paying homage to the sacred footprint and mark the beginning of annual monk retreat. The practice has kept an old tradition alive.

As we all know, Buddhism and flowers go hand in hand. The Buddha was born under the shade of a gustavia tree and attained enlightenment under the bo tree. With the tourism boom in the past decade, Saraburi's Tak Bat Dok Mai (Floral Merit-Making Festival) is now an integral part of the tourist calendar, pulling in more and more visitors to the province.

People line up to offer hong hern flowers during merit-making at Wat Phra Phutthabat.
In recent years, the provincial administration, the Tourism Authority of Thailand and private sectors have joined forces and added floral procession and other shows to make the annual festival more colourful and exciting.

Some villagers climb the mountains to pick hong hern flowers and arrange them in small bunches for sale in the temple compound, especially to merit-makers who can't find the time to go fetch the flower themselves. The hong hern, which means dancing swan, comes in various shades of yellow, orange, white and red, but rarest is the purple which is believed to bring more merit to those offering them.

The morning of the Buddhist Lent starts with alms-giving to monks that includes food, candles and joss sticks. In the afternoon, Buddhists bring hong hern and other flowers for another round of merit-making. Villagers stand in long lines on both sides of the path leading the stairs of Wat Phra Phutthabat temple which houses the sacred footprint.

More than 100 monks and novices then walk in line to receive the flowers in their alm bowls and walk up the stairs to pay homage to the footprint. They then descend via another set of stairs at the back of the temple where villagers sit waiting with bowls of water to pour over the feet of passing monks in a mark of cleansing of the mind and soul.

Phra Phutthabat homage-paying festival goes back to the time when Lord Buddha's footprint was first found during the reign of King Songtham of Ayutthaya, who regularly paid homage to the footprint from 1620-28. Since then succeeding kings and Thai people have made it an annual merit-making rite.

This year, Tak Bat Dok Mai Festival at Wat Phra Phutthabat located in Tambon Khun Khon, Phra Phutthabat District, Saraburi, will be held from July 20 to 22.1

On the first day, the festival will kick off at 5pm with a floral procession and cultural performances, followed by a round of flower merit-making.

Two rounds of such ritual are set for each of the next two days _ at 10am and 3pm. Throughout the festival, there will be an exhibition of hong hern flowers and cultural shows, as well as sale of OTOP products.

http://www.bangkokpost.com/en/Horizons/14Jul2005_hori63.php