<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 4 24, 2005

No. 0285 (Hạt Cát dịch)

Hãy dũng cảm khi tử thần …gõ cửa.

Viết bởi CHAN LI LEEN, The Star, số ra ngày 22 tháng t ư , 2005.

A TRUE FIGHTER: Chor posing with her trophy and mock cheque at the Guang Ming Hero award ceremony in Ipoh last week.

Image hosted by Photobucket.comIPOH, Malaysia -Trải qua thời gian một phần ba đời sống chiến đấu với đủ loại ung thư cùng những tật bệnh khác và bây giờ là bệnh nhân phải dùng thuốc giảm đau, Chor luôn luôn cảnh giác rằng cái chết sẽ đến với cô bất cứ lúc nào.

Tuy rằng có chút lo ngại vì không rõ nguyên nhân bệnh trạng của mình, nhưng ý tưởng về cái chết sẽ đến không làm cô sợ hãi.

Người phụ nữ 31 tuổi từng chịu đựng 11 lần giải phẫu nói: “Tôi sẵn sàng”
Năm 20 tuổi cô bị mắc ung thư tuyến giáp trạng, hai năm sau thì túi mật và bàng quang bất ổn, vài năm kế là bướu đường ruột.

Từ buổi đầu, bác sĩ đã vẽ cho tôi một viễn ảnh thê thảm và cảnh cáo tôi sẽ có những việc tệ hại xảy ra, kể cả cái chết.

Cô nói:“Vài năm đầu, tôi cảm thấy sợ hãi và cô độc, đó là thời gian mà tôi đang ở trong tình trạng khủng hoảng và muốn tự sát”.
Tình hình ngày càng tệ hơn, cô mắc chứng ung thư sắc tố ngoại bào rồi giải phẫu cắt bướu đường ruột.

Với phần lớn đường ruột bị cắt bỏ, cô trở thành một bệnh nhân đòi hỏi lúc nào cũng phải mang theo bên mình túi chứa phế phẩm bài tiết.

Còn lại 0.3m ruột già và nhiều ung bướu phát triển thêm trong ruột non, cô được bác sĩ cho biết chỉ có thể sống trong vòng sáu tháng.

“Ðó là lúc tôi nhận ra bất kể vui hay buồn như thế nào thì đời sống vẫn tiếp diễn.”
Ở thời điểm đó, Chor đang là nhân viên làm hồ lì sòng bạc tại cơ sở Genting Highlands với tư tưởng từ lâu nay hạnh phúc tùy thuộc vào đời sống vật chất.

Và nhận thức mới mẻ về đời sống khiến cô quyết định chấm dứt công việc ở sòng bài để lãnh lương phúc lợi xã hội và y tế từ cơ sở Genting Highlands.


Thêm vào đó, cô bắt đầu tình nguyện làm việc với cơ quan y tế Perak và bệnh viện Ipoh thuộc khu vực chăm sóc bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, nơi cô sẽ trò chuyện với những bệnh nhân ung thư khác và tìm hiểu nhu cầu của họ. Cô cũng tình nguyện làm việc với một nhóm Phật tử.

“Tôi tìm được hạnh phúc chân thật trong việc chấp nhận tình trạng của tôi và trong sự chia sẻ hạnh phúc này đến những người khác. Tôi bắt đầu nhận ra rằng sống bao lâu không thành vấn đề, miễn là sống có ý nghĩa”.

Và dù rằng cô đang ở trong tình trạng phải dùng thuốc giảm đau, Chor vẫn tận dụng đời sống trong từng khoảnh khắc cho đến lúc mỹ mãn.

Năm vừa qua, cô viết “ Tàn Tạ rồi sẽ Thịnh Khai”, quyển sách viết dựa vào đời thật của cô, điều mà cô hy vọng có thể sẽ tạo niềm hứng khởi cho người khác.
Nét dũng cảm trên khuôn mặt cô được thu vào ống kính tuần vừa qua khi cô nhận lãnh giải thưởng Anh Hùng Quang Minh 10 ngàn Mã Kim do chủ tịch hội đoàn MCA Datuk Seri Ong Ka Ting trao tặng.
Ðối với tương lai, cô nói: “Sống và chết thực sự là giống nhau và người ta không nên sợ hãi nó. Chết là một tiến trình thiên nhiên”.

Hạt Cát dịch


Being brave when death is knocking on her door

BY CHAN LI LEEN, The Star, April 22, 2005

IPOH, Malaysia -- Having spent over a third of her life fighting various cancers and other ailments and now a palliative care patient, Chor Haw Ching is fully aware that death can be just around the corner.

But while the 31-year-old admits to being a little afraid because it is an unknown factor, the thought of dying holds no fear for her. “I’m ready,” said this spunky woman who has gone under the knife 11 times. At 20, she was diagnosed with thyroid cancer, and her gall bladder failed two years later in 1996. In 2000, she was initially thought to have ovarian cancer, but it turned out to be a tumour on the outer wall of her small intestine. “From the start, doctors painted a very grim picture and warned me about worse things to come. It was as if I had been handed a death sentence. “The first few years were especially scary and lonely. There were times when I was at the verge of insanity and felt like killing myself,” she said. Things did get worse – she was diagnosed with colorectal cancer in 2001, and in 2002 had a 12cm-long tumour removed from her small intestine. With a large part of her intestines and rectum removed by then, Chor became a stoma patient and was required to wear a pouch outside the body to hold waste excreted. Left with only 0.3m of large intestine and more tumours growing in her small intestine, she was also told she had only six months to live. “It was then that I realised life goes on, no matter how happy or sad one is,” she said. Up till this point, Chor had clung on to her job as a croupier in Genting Highlands, thinking that happiness depended on material things. Having reached her new understanding of life, she quit her job, and now receives a Socso pension as well as medical benefits from the organisation. In addition, she started volunteer work with the Perak Palliative Care Society and the Ipoh Hospital’s Palliative Care Unit, where she talks to other cancer patients and looks into their needs. She is also a volunteer with Buddhist groups. “I found true happiness in accepting my condition and in reaching out to others. I started to realise that it didn’t matter how long I lived as long as life is meaningful,” she said. And even though she is receiving palliative care, Chor has every intention of living life to the fullest. Last year, she wrote To Wither and Then Blossom, a book based on her life, which she hopes will inspire others. Chor's courage in the face of such odds was recognised last week when she received the Guang Ming Hero award and RM10,000 from MCA president Datuk Seri Ong Ka Ting. As for the future, she said: “Death and life are actually the same and one shouldn’t be afraid of it. Death is a natural process.”

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=9,1086,0,0,1,0
No. 0283( Hạt Cát dịch)

Hội chợ hoa mừng Phật Ðản
By ROB O'DELL, North County Times Staff Writer, April 23, 2005
Image hosted by Photobucket.comVista, CA (USA) -- Ngày Thứ bảy 23 tháng tư vừa qua, Trung tâm Văn Hóa Nhật Bản đã tổ chức hội chợ hoa hằng năm Hanamatsuri Baazar tại chùa Vista ở thị trấn Vista California để đón mừng Phật Ðản.


Buổi lễ hội triển lãm nhiều bộ môn nghệ thuật, thủ công, ẩm thực và hầu hết các giống hoa, buổi lễ hội còn trình diễn một màn múa trống Taiko (Ðại Cổ) tuyệt vời mà mọi người đều cho rằng đây là màn nổi bật nhất trong lễ hội.

Atsuku Taylor, một vũ công trong màn biểu diễn nói rằng múa trống là một kinh nghiệm rất linh thiêng giúp ích cho việc hành thiền của cô.
“Ðối với tôi, vũ trống là một môn thể dục, một sở thích và cũng là hành thiền, là một năng lực thực sự”.

Hanamatsuri là một hội chợ hoa, năm nay được tổ chức để mừng kỷ niệm lần thứ 2,568 ngày Ðức Phật đản sinh. Căn cứ theo trang nhà của ngôi chùa, Ðức Phật đản sinh vào ngày 8 tháng tư, năm 563 trước Tây Lịch gần biên giới phía nam của Nepal ngày nay.

Kayo Beach, một họa sĩ tham dự lễ hội này từ 20 năm nay, người đã cúng dường cho chùa và trung tâm văn hóa một phần tịnh tài trong thu nhập từ họa phẩm của cô, nói rằng hội chợ hoa rất đặc biệt đối với người Phật tử Nhật bản. Cô là một giảng viên trong lớp hội họa hằng tuần tại trung tâm văn hóa và đã bán một số họa phẩm của học viên tại hội chợ.

Felice Simmonds nói Cô đến hội chợ vì cậu con trai 10 tuổi của Cô hứng thú với văn hóa Nhật Bản. Tanner Simmonds nói “Trong tất cả các nền văn hóa mà tôi đã được biết qua sách vở, tôi thích Nhật Bản nhất.” Anh ta nói hội chợ làm sống động những gì tôi đã đọc qua.

Sally Yasukochi, một vũ công khác nói một trong những điều Cô ưa chuộng nhất là khí vị của cộng đồng cùng sự quây quần với bạn bè thân nhân. Taylor đồng ý và nói rằng tuy cô không có thân nhân ở đấy nhưng buổi hội chợ khiến Cô có cảm giác như đang sinh hoạt cùng với gia đình.
Hạt Cát dịch

Buddhist festival shows off flowers, drums


By ROB O'DELL, North County Times Staff Writer, April 23, 2005
Vista, CA (USA) -- On Saturday, the birthday flowers were for Buddha. The Vista Buddhist Temple and the Japanese Cultural Center held their annual Hanamatsuri Baazar in Vista to celebrate the Buddha's birth more than 2,500 years ago.

The festival featured food, arts and crafts, and most of all flowers. It also featured a Taiko drumming show, a very powerful and moving performance that many considered the highlight of the festival.

Atsuku Taylor, a participant in the Taiko show, said the drumming is very spiritual experience that helps her meditate. "To me, drumming is exercise, a hobby and meditation," Taylor said. "It has really helped me through (tough times). It's really powerful."
Hanamatsuri is the flower festival, and it was held this year to celebrate the 2,568th commemoration of Buddha's birthday, according to the temple's Web site. Buddha was born on April 8, 563 B.C. near the southern border of present-day Nepal, the site states.

Kayo Beach, an artist who has attended the festival for 20 years and donates a portion of her proceeds from art sales to the temple and the cultural center, said the flower festival is very special for Buddhists. She holds weekly art classes at the cultural center and was selling some of her students' art at the festival.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1083,0,0,1,0
No.0284 ( Hạt Cát dịch)

Không có việc tước bỏ danh vị Di Sản Thế Giới của Ðại Bồ Ðề Tự ở Bihar

The Times of India, [IANS], April 25, 2005

PATNA, Bihar (India)-Theo những nguồn tin đã được loan trước đây, Ðại Bồ Ðề Tự tại Bồ Ðề Ðạo Tràng ở Bihar, Ấn Ðộ, vốn đã được liệt kê vào danh sách di sản thế giới hồi năm 2002, gần đây đã bị cơ quan UNESCO cảnh cáo là vi phạm nguyên tắc bảo tồn và có thể sẽ bị tước bỏ danh vị này, hôm nay, theo tin mới nhất trên tờ báo The Times of India, số ra ngày 25 tháng tư năm 2005, Cơ quan UNESCO đã đính chánh rằng không có dự tính tước bỏ danh vị di sản thế giới của Ðại Bồ Ðề Tự như các hãng truyền thông đã loan. Cũng dựa trên vấn đề này, vào ngày thứ bảy 23 tháng 04 năm 2005 vừa qua, dân chúng chung quanh khu vực Bồ Ðề Ðạo Tràng đã kêu gọi và thực hiện một cuộc biểu tình nhằm phản đối dự tính tước bỏ danh vị Di Sản Thế Giới của Ðại Bồ Ðề Tự.

Cho đến hôm nay thì UNESCO đã chính thức xác nhận rằng vấn đề này sẽ không xảy ra. Hai thành viên của UNESCO đã đến Bồ Ðề Ðạo Tràng để quan sát hiện trạng của khu vực chung quanh Ðại Bồ Ðề Tự, nơi được xem là cái nôi khai sinh Phật Giáo, họ cũng nói thêm rằng đã sẵn sàng để giúp đỡ chính phủ Ấn Ðộ bảo vệ kiến trúc lịch sử này.

Một trong hai thành viên UNESCO nói “ Không có vấn đề tước bỏ danh vị Di Sản Thế Giới của ngôi chùa, sự kiện này chưa từng xảy ra trong quá trình hoạt động của tổ chức, UNESCO sẵn sàng bảo vệ và bảo tồn nó hơn, bởi vì đây là một khu vực di tích thế giới, chúng tôi đã gặp gỡ và thảo luận với viên chức Bộ Khảo Cổ chính phủ, hội đồng quản trị ngôi chùa và những nhân vật khác. Chúng tôi quyết định ngôi chùa phải được bảo vệ tránh ô nhiễm, tránh áp lực bởi mật độ dân cư và thiên tai, chúng tôi phải làm việc trong một khuôn khổ thời gian nhất định để kịp thời bảo toàn công trình này”.

Hạt Cát lược dịch tổng hợp từ hai nguồn tin dưới đây:


Bodh Gaya not to be delisted: UNESCO

The Times of India, [IANS], April 25, 2005

PATNA, Bihar (India) ── UNESCO has clarified that it has no plans to de-list the Bodh Gaya temple in Bihar, near the site where Buddha is said to have attained enlightenment some 2,500 years ago, from its World Heritage List.

A two-member Unesco team that visited Bodh Gaya, the temple town known as Buddhism's birthplace about 110 km from here, to assess the physical condition of the 1,500-year-old temple, also said it was ready to help the Indian government protect the historic complex.

"There is no question of de-listing the temple from the World Heritage status list," said Junko Okahasi, one of the members in the team.

She said no such thing had ever happened in the UN organisation's history. "UNESCO is more keen to protect and conserve it because it is a world heritage site".

"We have met and held discussions with government officials, the Archaeological Survey of India (ASI), the temple management committee and others on how to protect and conserve the temple," said Okahasi.

It had been decided to protect it from pollution, population pressures and natural disasters. "We have to work within a time frame to protect and conserve it," the UNESCO official said.
Over the last two years, UNESCO has issued several warnings that the heritage status would be withdrawn if maintenance guidelines continued to be flouted.

The temple, which was declared a world heritage site in June 2002, became the 23rd historical structure in India to be given the special status.

UNESCO was reportedly unhappy after a three-member expert committee had complained after a visit earlier this month that illegal concrete structures were mushrooming in and around the temple.

The central and Bihar governments had assured UNESCO that its guidelines including the enforcement of a strict ban on all construction in a one-km radius around the temple - would be strictly followed.

The Bihar government had drawn up grand plans to develop the site into a major tourist destination after it was included in the heritage list.

A building boom followed, even though the government had agreed not to allow any construction in the buffer area.

source: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1087516.cmsBuddhism's birthplace protests against Unesco plan

Published on : 4/24/2005 2:07:00 AM
Category : Travel News


People of Bodh Gaya, a temple town in Bihar known as Buddhism's birthplace, Saturday called a strike against Unesco's plans to protect and conserve the world heritage site.
The Unesco team is in Bodh Gaya, about 110 km from here, to assess the physical condition of the 1,500-year-old temple, which was declared a world heritage site in June 2002.
The Unesco had asked government agencies last year to stop violating guidelines and threatened to de-list the temple from the world heritage list.
The temple wore a deserted look as traders and hoteliers observed two-day stir.
The marketplace shutdown was reportedly total to protest a master plan being prepared as per the maintenance guidelines of Unesco.
The Bodh Gaya Nagrik Manch, a body of local people, gave the strike call, sources told IANS from Bodh Gaya over telephone.

Unesco's maintenance guidelines would uproot hundreds of local residents, they added.
The temple, the 23rd historical structure in India to be given the special heritage status, stands at the site near where the Buddha attained enlightenment some 2,500 years ago.
Unesco officials are reportedly unhappy after a three-member expert committee last week complained that illegal concrete structures were mushrooming in and around the temple.
The Unesco had been warning over the last two years that it would revoke the heritage status for the temple if its maintenance guidelines continued to be flouted.
The central and Bihar governments had assured the Unesco that its guidelines - including the enforcement of a strict ban on all construction in a one-kilometer radius around the temple - would be strictly followed.
However, new structures have come up within the restricted area.
The Bihar government had drawn up grand plans to develop the site into a major tourist destination after it was included in the heritage list.
A building boom followed, though the government had agreed not to allow any construction in the buffer area.
--Indo-Asian News Service

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,1082,0,0,1,0


No. 0282 Chánh Hạnh dịch

Gedhun Choekyi Nyima, Lạt Ma Panchen thứ 11 của Tây Tạng vẫn mất tích
CHRD Press Statement
Ngày 24/4/2005

Năm 2005 đã được công bố là năm Quốc Tế của Gedhun Choekyi Nyima, Lạt Ma Panchen thứ 11 của Tây Tạng. Ông được 16 tuổi vào ngày 25/4/2005. Ðây là năm thứ 10 ông bị giam cầm ở Trung Quốc tại một nơi không được ai biết đến, sau khi ông và cha mẹ ông biến mất vào ngày 17/5/1995.

14/5/1995 Đức Ðạt Lai Lạt Ma đã thừa nhận Gedhu Choekyi Nyima 6 tuổi là hậu thân lần thứ 10 của Lạt Ma Panchen. Chính Phủ Trung Quốc đã tuyên bố không có hiệu lực và bất hợp pháp. 3 ngày sau, Gedhun Choekyi Nyima và cha mẹ ông biến mất và không ai được nhìn thấy nữa . Trung Quốc đã ký bản Tuyên Ngôn Liên Hiệp Quốc về Quyền Lợi Thiếu Niên ngày 29/8/1990 và được duyệt ngày 2/3/1992. Sự giam giữ Lạt Ma Panchen của Trung Quốc rõ ràng là vi phạm bản tuyên ngôn này ở quốc nội và Quốc Tế.


Tháng 10/2000 một phái đoàn Anh Quốc đã được nhà cầm quyền Trung Quốc cho hay là cậu bé vẫn mạnh khoẻ và đang đến trường. Họ nói rằng cha mẹ của cậu không muốn truyền thông quốc tế đưa tin bừa bãi về cuộc sống của cậu. Hai bức ảnh nói là của Lạt Ma Panchen đã được đưa ra trình phái đoàn Anh Quốc cho thấy một cậu bé cùng tuổi với the Panchen Lama. Tuy nhiên không thể xác định được có phải là Panchen Lama hay không.

Tháng 8/2001, Phái đoàn Nghị viên Ba lan viếng thăm Lhasa cũng được trả lời bằng những câu tương tự lập đi lập lại rằng Gedhun Choekyi Nyima vẫn khỏe mạnh, phái đoàn được hứa hẹn là sẽ nhận những tấm hình của Gedhun trong vòng 6 tuần nhưng chưa bao giờ nhận được. Sau đó Chính Phủ Ba Lan đã nhận được bức thư từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw nói rằng Gedhun Choekyi Nyima và cha mẹ của cậu không muốn cuộc sống bình yên của họ bị quấy rầy bởi người lạ, và chính quyền Trung Quốc tôn trọng tự do đã được lựa chọn của người dân, họ hy vọng rằng người Balan cũng nên hiểu điều này.

Tháng 3/2002, phái đoàn của chính phủ từ Khu Tự Trị Tây Tạng (TAR) đã gặp phái đoàn nghị sĩ Châu Âu, và nhà cầm quyền một lần nữa nói là Gedhun Choekyi Nyima không muốn bị quấy rầy. Phái đoàn “TAR” từ chối trả lời những câu hỏi về những tấm hình đã hứa cung cấp cho phái đoàn Balan. Ðối với việc từ chối nhẹ nhàng về sự cung cấp những tấm hình chính xác của Gedhun hay cho phép người ta liên hệ trực tiếp với Gedhun và gia đình, người Tây Tạng lo sợ rằng đó là điều tệ hại.

Sự tiếp tục mất tích của Panchen Lạt ma ở Tây Tạng hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của Trung Quốc là tự do tôn giáo được tôn trọng ở Tây Tạng.

Từ 10 năm qua khi cậu bị bắt cóc và mất tích cùng với cha mẹ, không có một tin tức gì về nơi ở của họ và tình trạng sức khỏe được biết đến.

Trung tâm Nhân Quyền và Dân Chủ Tây Tạng đã quan tâm sâu sắc về việc chính phủ Trung Quốc tiếp tục giam cầm cậu bé 15 tuổi này. Trung Tâm Nhân Quyền và Dân Chủ Tây Tạng đang thúc đẩy mạnh mẽ Liên Hiệp Quốc tạo áp lực để chính phủ Trung Quốc cho phép hội đồng Liên Hiệp Quốc về Quyền Lợi Thiếu Niên đến gặp Gedhun Choekyi Nyima để hiểu rõ tình trạng sức khỏe và điều kiện sinh sống của cậu.TCHRD khẩn khỏan yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả tự do cho Panchen Lạt Ma và gia đình không điều kiện.

Chánh Hạnh lược dịch


Gedhun Choekyi Nyima, the 11th Panchen Lama of Tibet: still disappeared

CHRD Press Statement

Date: 24 April 2005

The year 2005 has been declared as the International Year of Gedhun Choekyi Nyima the 11th Panchen Lama of Tibet. He turns 16 on 25 April 2005. It is his tenth year in Chinese custody at an undisclosed location after he and his parents disappeared in 17 May 1995.

On 14 May 1995, His Holiness the Dalai Lama recognised the then six-years old Gedhun Choekyi Nyima as the reincarnation of the Xth Panchen Lama. The government of the People?s Republic of China (PRC) declared the announcement invalid and illegal. Three days later, Gedhun Choekyi Nyima and his parents disappeared and have never been seen again. China has signed the United Nations Convention on the Rights of the Child on 29 August 1990 and ratified it on 2 March 1992. China's detention of boy Panchen Lama is a clear violation of the Convention on the Rights of the Child, as well as domestic and international Laws.

In October 2000 a British delegation was told by the Chinese authorities that the boy was well and attending school. They said that his parents did not want international figures and the media intruding into his life. Two photographs claimed to be of the Panchen Lama were shown to the British delegation showing a boy of approximately the same age. However it was impossible to determine the boy?s identity or location, and the British officials were not given the photos to ascertain.

In August 2001, a Polish Parliamentary delegation visiting Lhasa was told in response to repeated questions that Gedhun Choekyi Nyima was healthy; the delegation was promised photos of the boy within six weeks but never received them. Later, the Polish Government received a letter from the Chinese embassy in Warsaw stating that Gedhun Choekyi Nyima and his parents did not want their peaceful life disturbed by strangers, and that the Chinese government ?respects freedom of choice for its citizens and hopes that the Polish people would understand that too.?

In March 2002, a government delegation from the Tibetan Autonomous Region (TAR) met with a European Parliament delegation and the authorities once again reiterated that Gedhun Choekyi Nyima did not wish to be disturbed. The "TAR" delegation refused to answer questions about photographs promised to the Polish delegation. In the light of a refusal to provide photographs that positively identify Gedhun Choekyi Nyima, or to allow independent access to the boy and his family, the Tibetan people can only fear the worst.

The continued disappearance of Panchen Lama in the Tibetan hierarchy completely contradicts China?s claim to respect religious freedom in Tibet. It is a matter of great concern that such prominent religious figure is denied and bereft of any traditional religious studies and training even if he is alive.

For the past ten years since his abduction and disappearance along with his parents, no information on their whereabouts and well being were known to international bodies and human rights watchdogs. Chadrel Rinpoche, a former abbot of Tashi Lhunpo monastery seat of Panchen Lama, and Chairman of the Search Committee for the reincarnation of the 11th Panchen Lama. Chadrel Rinpoche and his assistant Champa Chungla disappeared from Chengdu Airport in Sichuan Province on 14 May 1995. On 21 April1997, the Shigatse Intermediate People?s court sentenced Chadrel Rinpoche to six years of imprisonment. He was charged with ?plotting to split the country? and ?leaking state secrets?. He was accused of working for and assisting the Dalai Lama in the search for the 11th Panchen Lama. Although his sentence ended on 13 May 2001 following the completion of a six-year prison term, it is believed that he is now kept under house arrest. There is no additional information on his exact whereabouts in Shigatse, or on his state of health. Jampa Chungla, 56-year-old former assistant of Chadrel Rinpoche, was arrested in 1995 for his participation in the search committee of the 11th Panchen Lama. He was sentenced to a four- year prison term and to a two-year deprivation of political rights. He continues to be held in custody even after the completion of his original four-year prison term.

The Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) is deeply concerned at the Chinese government?s continued detention of a 15-year-old boy. In the wake of subsequent failures of past independent bodies to meet the 11th Panchen Lama Gedhun Choekyi Nyima, TCHRD urges the United Nations and its various thematic bodies to pressure Chinese Government to allow Committee on Rights of the Child to meet Gedhun Choekyi Nyima to verify his health and living conditions. Hence, TCHRD appeals for unconditional release of Panchen Lama and his family.
********************************************

The Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) is the first Tibetan non-governmental (NGO) to be formed with the mission "to highlight the human rights situation in Tibet and to promote principles of democracy in the Tibetan community." TCHRD is independent of the Tibetan Government-in-Exile, and is based in Dharamsala, India. Founded in January 1996, and registered as an NGO on 4 May 1996. For further information visit our website: www.tchrd.org or write to us on: dsala@tchrd.org

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=3f341fa0cac983eb&cat=f97ff7b11934dbb6

No.0280 New ( SC Liễu Pháp dịch)
Quân đội Miến Điện sử dụng thành phố cổ Bagan cho những mục đích riêng


Tin từ Bagan Miến điện, ngày 24/4/05, bài của Thomas Crampton, đăng trên tờ International Herald Tribune

Gần chỗ uốn khúc của dòng sông Irrawaddy, những toà tháp gạch cổ kính có từ thế kỷ 13 vươn lên sừng sững giữa trời. Đó là những di tích lịch sử quan trọng nhất của đất nước Miến điện theo truyền thống Phật giáo.
Nhưng những ngôi tháp hình chóp này không còn là những cấu trúc duy nhất ngự trị giữa bầu trời khi hoàng hôn buông xuống nữa, bởi vì chỉ cách đó vài trăm mét, một cái đài quan sát bằng bê-tông cao 200 feet vừa mới được dựng lên giữa một vùng đất với hàng ngàn ngôi tháp cổ.
Những toà tháp vĩ đại này là chứng tích cho một nơi từng là kinh đô và là trung tâm của đơì sống Phật giáo Nguyên thuỷ. Những vị vua thời xưa đã tôn vinh cho niềm tin và uy quyền của họ bằng cách xây dựng những ngôi bảo tháp bằng gạch rất nguy nga, với nhiều tranh vẽ và tượng điêu khắc.
Bây giờ các nhà độc tài quân sự lãnh đạo đất nước này đang xây dựng thêm những toà nhà đúc bằng bê tông. Đài quan sát này nằm trong khu vực mà Liên Hợp quốc đã cố gắng trong nhiều thập kỷ qua để bảo vệ như là một di sản văn hoá thế giới.
Việc xây dựng này đã gạp phải những phản ứng kịch liệt. Những người bảo vệ di tích lịch sử và các nhà quản trị du lịch lên án dự án này, nhưng không ai dám chỉ trich chính phủ vì sợ bị trừng phạt.
Một nhân viên bảo vệ môi trường ở Miến điện nói: “Chúng tôi không thể chống lại chính phủ này bằng bất cứ cách nào vì họ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.”
Cùng với đài quan sát, một toà lâu đài bằng bê tông cũng đang được xây dựng, mà nếu tưởng tượng chính xác, sẽ là sự tái tạo cơ ngơi của một vương quốc đã từng cai trị một phần của Đông Nam Á.
Một người ủng hộ công cuộc bảo vệ môi trường thiên nhiên muốn giấu tên ở Thái lan nói: “Họ đang đào bới khu khảo cổ quý giá này để xây dựng những cái hồ nhân tạo, sân golf, và bây giờ là một toà nhà dựa trên sự tưởng tượng của họ về một lâu đài. Điều đó thật đáng buồn.”
Đã từng được Marco Polo miêu tả vào cuối thế kỷ 13 như là một quần thể nguy nga của những ngôi tháp dát vàng và những tháp chuông, thành phố cổ này cũng đã chịu nhiêu thăng trầm. Quân xâm lược Mông cổ đã từng tàn phá vương quốc này. Tiếp theo là những đám người Shan của các bộ lạc du cư đến đây đập tan những tượng Phật để kiếm vàng bạc. Rồi một trận động đất khá nặng năm 1975 đã làm cho nhiều toà tháp bằng gạch đã sụp đổ.
Christian Manhart, một chuyên gia quy hoạch của UNESCO nói rằng “họ dùng những vật liệu không đúng quy cách để xây những công trình sai quy cách trên những toà tháp cổ nguy nga tráng lệ.”
Một nhân viên chính phủ về hưu nói: “Đài quan sát này là một chuyện gây xôn xao dư luận và khiên cho công chúng nổi giận nếu người ta biết cái gì đang xảy ra cho một trong những di tích lịc sử vĩ đại nhất thế giới. Và dĩ nhiên người ta cũng biết rằng từ lâu nay việc trùng tu Bagan chỉ là một công cụ của các chính khách Miến điện.”
(Liễu Pháp lược dịch)


Burma military turns old city to its own use

Theme park rises; reviews are mixed
By Thomas Crampton, International Herald Tribune April 24, 2005


BAGAN, Burma -- Near a slow bend in the Irrawaddy River here, the brick peaks of the 13th-century Winido temple complex reach majestically skyward. They are among this nation's great monuments to its Buddhist traditions.
ADVERTISEMENT
But the rooftops, towers and conical stupas, as they are called, are no longer the only structures that dominate the horizon at sunset. Just a few hundred meters away, a newly built 200-foot-tall concrete viewing tower looms over a plain punctuated with several thousand structures.
Those edifices give evidence of what was once an imperial capital and a world center of Theravada Buddhist life.
Ancient kings celebrated their faith and power by building tall and lavish brick monuments, with murals and sculptures.
Now the military dictators who run this country, which they call Myanmar, are adding their own structures, constructed from poured concrete.
The viewing tower is within an area the United Nations has tried for decades to protect with World Heritage status.
The structure has set off an outcry: Conservationists and travel executives condemn the project, but none criticize the government, for fear of retribution.
''We cannot fight against this government in any way because they have total control," said a conservation official in Burma.
In addition to the tower, a poured concrete palace is also being built as an approximate, if entirely imagined, re-creation of the seat of an empire that once ruled a swath of Southeast Asia.
''They are digging up this wealthy archaeological zone to build artificial lakes, golf courses, and now a structure based on their imagined idea of the palace," said a conservationist in Thailand who declined to be named. ''It makes you want to scream."
Described by Marco Polo in the late 13th century as a splendor of gilded towers with ringing bells, the city fell on tough times. Kublai Khan's troops from Mongolia destabilized the empire. They were followed by treasure-hunting Shan hordes who broke up Buddhas in search of jewels. A major earthquake in 1975 sent many of the brick structures tumbling.
''A Disney-style fantasy version of one of the world's great religious and historical sites is being created by that government," said Christian Manhart, a program specialist for UNESCO. ''They use the wrong materials to build wrongly shaped structures on top of magnificent ancient stupas."
Manhart was declared persona non grata by the government because of his protests against the rebuilding program.
The new tower, a cigarette-shaped structure with a spiral staircase around the exterior, is topped off with three viewing floors and an ornate decorative sculpture on the roof. Surrounding the tower is a large hotel resort. Two dozen luxury cottages are under construction. An artificial lake has been filled, though that area of Burma suffers from chronic shortages of clean water.
Once the tower opens to visitors in the next few months, visiting rules are expected to take effect for the entire zone.
''The tower is an absolute scandal that would cause outrage if people knew what was happening to one of the world's great monuments," a retired government official said. ''But of course Bagan's restoration has long been a tool of politicians."

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=5301f833bf3f45a0&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0279 ( Hạt Cát)

Trung Tâm Thiền Tập Bắc California Shambhala

“Từ Bi và Trí Tuệ” Một buổi tối với Pema Chodron & Jack Kornfield

Trung Tâm Thiền Tập Shambhala Bắc California với loạt chủ đề “Từ Bi Vô Úy : Thâm nhập Thế giới với Tấm lòng rộng mở” do Pema Chodron diễn thuyết và hướng dẫn tại một vài địa phương vùng vịnh Cựu Kim Sơn.

Bắc California Shambhala là một nhóm nghiên cứu và một trung tâm thiền tập cộng đồng tại các vùng Berkeley, San Francisco, Silicon Valley, Marin County, Santa Rosa, Sonoma, Davis, and Grass Valley.

Chúng tôi là thành viên của tổ chức Quốc Tế Shambhala, một cộng đồng thiền tập sáng lập năm 1973 do Ngài Chögyam Trungpa Rinpoche, một thiền sư Phật Giáo Tây Tạng, còn là một họa, văn, thi gia. Hiện nay truyền thống Shambhala được hướng dẫn bởi Sakyong Mipham Rinpoche , con trai của Trungpa Rinpoche. Giảng viên thường trực của Trung Tâm Bắc Cali là Pema Chödrön.

Tất cả các trung tâm thiền tập Shambhala đều hướng dẫn hành thiền miễn phí, các lớp học, một chương trình phổ thông nghiên cứu Phật Giáo và Huấn Luyện Shambhala- một lọat cuối tuần trường kỳ không gián đoạn hành tập để giúp học viên thiết lập một đường lối thực tập hành thiền cá biệt để thâm nhập mỹ mãn và từ ái hơn đối với thế giới. Hãy dọ hỏi trung tâm địa phương bạn đang trú ngụ để biết lịch trình các buổi sinh hoạt. Trung Tâm Bắc Cali hoan nghênh tất cả mọi người bất cứ thuộc truyền thống tâm linh nào, những ai muốn học hỏi thêm về lợi ích của thiền tập trong cuộc sống bình nhật.

Pema Chodron, giảng viên thường trực tại trung tâm chuyên giảng dạy phương pháp làm thế nào để áp dụng thiền tập vào đời sống bình nhật và Jack Kornfield, cũng là một thiền giả giảng viên và là người sáng lập Trung Tâm Linh Thạch (Spirit Rock Center) ở Marin sẽ diễn thuyết về từ bi và trí tuệ vào lúc 7:00 PM ngày 26 tháng 05 tại Trung Tâm Thánh Cương Tam Ðiểm (Nob Hill Masonic Center) ở San Francisco.

Hạt Cát lược dịch tổng hợp từ hai nguồn web:
http://www.norcal.shambhala.org./
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1070,0,0,1,0

Northern California Shambhala

Northern California Shambhala is a community of meditation centers and study groups located in Berkeley, San Francisco, Silicon Valley, Marin County, Santa Rosa, Sonoma, Davis, and Grass Valley.

We are part of Shambhala International, a community of meditation centers founded in 1973 by Chögyam Trungpa Rinpoche, a Tibetan Buddhist meditation master, artist, author, and poet. Today, the Shambhala tradition is led by Trungpa Rinpoche's son, Sakyong Mipham Rinpoche. Our Northern California Shambhala senior dharma teacher is Pema Chödrön.

All Shambhala meditation centers offer free meditation instruction, classes, a comprehensive curriculum in Buddhist studies, and Shambhala Training - a progressive series of weekend secular workshops the help students establish a personal meditation practice in order to engage more fully and compassionately in the world. Check with your local center for its schedule of events. Northern California Shambhala welcomes people of any spiritual tradition or none at all who would like to learn more about the everyday benefits of meditation.


PEMA “Wisdom and Compassion”: An Evening With Pema Chodron & Jack Kornfield
PRWEB, April 21, 2005

San Francisco, USA -- 2005 Northern California Shambhala Teaching Series "Fearless Compassion: Engaging the World with an Open Heart" presents Pema Chodron in several SF bay area talks and workshops

Pema Chodron, a leading exponent of teachings on meditation and how they apply to everyday life and Jack Kornfield, meditation teacher and founder of Spirit Rock Center in Marin, will talk about wisdom and compassion 7 pm, May 26 at the Nob Hill Masonic Center in San Francisco.

The public dialogue, moderated by Michael Krasny of KQED’s popular Forum radio program, will explore the relationship between wisdom, compassion, suffering, and fear.

“Compassion is our capacity to care about others and our wish to alleviate their pain. It is based not on pity, but on the acknowledgement that we are all in this together. Compassion is a relationship between equals. So in any moment of hardness, we can connect with the compassion we already have for abused children, laboratory animals, our friends, our relatives, for anyone anywhere and let it open our heart and mind in what otherwise might feel like an impossibly frozen situation,” said Chodron, resident teacher of Gampo Abbey in Nova Scotia.

Chodron, a student of the late Trungpa Rinpoche, the renowned Tibetan Buddhist meditation master, poet, and author who founded the Shambhala global network of centers in 1973, has written several books, including “Start Where You Are”, and “When Things Fall Apart”, and “The Places That Scare You.”

Kornfield is a founding teacher of the Insight Meditation Society as well as Spirit Rock Center in Marin. His authored books include “A Path with Heart” and “The Art of Forgiveness, Lovingkindness, and Peace.”

Northern California Shambhala is a non-profit community of eleven meditation centers and study groups located throughout the bay area, including Marin, Sonoma, Davis, Berkeley, Mountain View, and San Francisco. It is part of an international network of centers dedicated to meditation and other contemplative practices. The Shambhala tradition is now led by the Trungpa Rinpoche’s son, Sakyong Mipham Rinpoche and hosts nationally recognized teachers and authors, including Chodron.

----------------

“The Way of the Bodhisattva IV” June 2-5 Residential Retreat With Pema Chodron & Judith Simmer-Brown Holy Names University, 3500 Mountain Bl., Oakland “No Time To Lose” July 8-10, Public Meditation Weekend With Pema Chodron & Jesse Miller St. Mary’s College of California, Moraga

Cost for May 26 is $25 to $45. For tickets, call 415-292-9191 or www.nobhilltickets.com. For information about this or other upcoming programs in the series, call Berkeley Shambhala Center, 510-841-3242 or visit www.norcal.shambhala.org.

Media contact only: Karen Pierce Gonzalez Public Relations, 707-792-4376