<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 10 24, 2005

No. 0589 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Lễ xuất gia Phật giáo và dân bản xứ.
By ROBERTH CYR,Register Citizen, Oct 24,2005

New Hartford, Connecticut (USA) ngày 24 tháng 10, 2005_ Những gì bắt đầu như một đền thờ nhỏ thuộc gia đình Pil Kang, một cư dân người Ðại Hàn, trong Torrington nhiều năm trước, bây giờ đã trở thành một ngôi chùa đầy đủ tiện nghi trong vùng quê yên tĩnh New Hartford.

Pil Kang nói: Song thân của ông là Young Kang và Man Ji Kang, đã ly dị cho mục đích trở thành tu sĩ, Pil Kang nói thêm “Với sự trợ giúp của những hội đòan Phật tử, Man Ji Kang đã di chuyển từ Torrington trong năm 1993 và xây lên một ngôi chùa đầu tiên đầy đủ tiện nghi vào năm 2001 tại New Hartford.

Pil Kang nói “Ngôi chùa, được xây dựng lên với nhiều dãy cấu trúc hình tháp đẹp mắt đã chính thức mở cửa vào năm 2003, và một nghi lễ khai quang điểm nhãn cho 3 tượng Phật nhỏ bên trong đã được cử hành".

Vào ngày chủ nhựt vừa qua, một lần nữa ngôi chùa đã tổ chức một buổi lễ xuất gia cho một cư sĩ và lễ an vị tượng Phật mới.
Leonore Alaniz, tình nguyện viên địa phương dạy Yoga 2 năm tại ngôi chùa Dea Yen Sa, sẽ xuất gia, cạo tóc hoàn tòan, trở thành tu sĩ với pháp danh Ji Yen Sunim. Vào buổi trưa hôm chủ nhựt, quan khách đã chứng kiến buổi lễ xuất gia thuần túy Phật Giáo của Alanizi tại ngôi chùa ở số 19 Kinsey Road.

Alaniz trong buổi lễ đã lập nguyện từ bỏ đồ trang sức và mọi trang điểm, những chất say, tà dâm v.v… tất cả những thứ dẫn đến vòng luân hồi đau khổ.

Alaniz, vốn là một ngưòi Cơ Đốc giáo lớn lên tại Đức, nói rằng Phật Giáo rất linh động và cho phép dung hòa niềm tin khác nhau. Ðiều đã lôi cuốn Alaniz lập tức, là điều quen thuộc với Alaniz trong Phật pháp trải qua 20 năm kinh nghiệm với vai trò một giảng viên dạy yoga.
Bà nói: “Tôi đã hứng thú với Phật Giáo từ lâu”. Ðó là một nếp sống rất phù hợp với thời hiện đại. Sự tham gia phục vụ cộng đồng của tôi đã mang tôi đến gần với Phật Gíao hơn.

Bà nói “Khi bà diễn đạt sự mong muốn trở thành tu sĩ, Giáo Hội Phật Giáo Nam Hàn mở rộng vòng tay chào đón bà, chào mừng tân thành viên da trắng nói tiếng Anh.
Bà nói “Họ rất cần một người khác nói tiếng Anh, và tôi có thể phục vụ như một nhịp cầu, một mạch nối chính giữa để giúp truyền bá tỉnh giác, để làm việc cho giải pháp hoà bình trên thế giới”.

Cư dân vùng Tây Bắc Connecticut, Brian Vaugn sẽ nối gót Alaniz như là một tu sĩ khác nói tiếng Anh . Bà Alaniz nói sẽ phân chia thời gian cho tư gia ở Winsted và cho nhà chùa. Ngoài một vài tiểu tiết, cuộc sống của bà Alaniz sẽ không có gì thay đổi nhiều. Bà nói thêm “Ðiều duy nhất có thể bị ảnh hưởng là cảm xúc cá nhân của tôi, tôi là một chuyên viên thiết kế trang phục và vải vóc, nhưng ngoài những điều đó, tôi đã sống với giới luật Phật Giáo từ lâu”. Hiện nay có ba tu sĩ thường trú taị chùa và 4 tu sĩ khác thỉnh thỏang lui tới. Căn cứ theo trang Web Buddha.net, chỉ riêng ở Connecticut đã có khoảng 32 tổ chức Phật Giáo.

Area Buddhist temple certifies new monk
by ROBERT CYR, Register Citizen, Oct 24, 2005
New Hartford, CT (USA) -- What began as a small shrine in Pil Kang’s family home in Torrington years ago has now become a full-fledged Buddhist temple in the serene New Hartford countryside.
Young Kang and Man Ji Kang, Pil Kang’s parents, had to be divorced in order to become monks, Young Kang said. With support from donors in the regional Buddhist community, Man Ji Kang was able to move from Torrington in 1993 and build New Hartford’s first full-scale temple in 2001, Pil Kang said.

The temple, a many-tiered pagoda-style structure, was officially opened in 2003 and a ceremony was held for the "opening of the eyes" for the three small Buddha statues within, Pil Kang said.

On Sunday the temple was once again host to a unique ceremony - the certification of a new area monk, complete with head shaving and a two-stage event to commemorate a new Buddha statue.

Leonore Alaniz, a local yoga instructor who has been teaching as a volunteer at the temple for two years, will be joining monks at the Dea Yen Sa Temple and assuming her new Buddhist name Ji Yen Sunim. At noon Sunday, guests were able to watch the genuine Buddhist ceremony to certify Alaniz at the temple’s 19 Kinsey Road location.

Alaniz took vows during the ceremony to renounce jewelry and garish adornment, alcoholic beverages, pleasures of the flesh, and above all else, the "cycle" of suffering. The goal of the practice is called "nirvana," the spiritual enlightenment of the monk.

Alaniz, who was raised in Germany as a Christian, said Buddhism is very flexible and allows for the mingling of different faiths. This appealed to her immediately, having been familiar with Buddhist teachings through her 20 years of experience as a yoga instructor.

"I’ve been interested in Buddhism for a long time," she said. "It’s a way of life that’s very applicable today. My involvement in community service brought me closer to Buddhism."

When she expressed interest in becoming a monk, she said, the mostly-Korean congregation took her in with open arms, welcoming the addition of a white, English-speaking member.

"It’s becoming more interfaith, because it’s actually happening," she said. "They needed another English-speaking person, and I can serve as a channel, a go-between to help spread awareness, to work for peaceful solutions in the world."

Northwest Connecticut resident Brian Vaugn joins Alaniz as the other Anglo-Saxon monk. Alaniz will split her time between her Winsted home and the temple. Four monks are part-time residents, and three live at the temple full-time, she said.

Other than a few, small details, her life will not change much, she said.

"The only thing that might be affected is my personal expression," Alaniz said. "I’m a fabric and clothing designer. But other than that, I live by Buddhist principals already."

Buddhism is attributed to the teachings of Siddhartha Gautama, who lived from 566 to 486 B.C., according to www.wikipedia.com. The religion spread from India and eventually to Japan, and has long since found followers in America. More than 360 million people worldwide practice Buddhism, the aim of which is to end the suffering of cyclic existence, according to the site. According to www.buddhanet.net, there are 32 Buddhist organizations in Connecticut alone.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=6e2efca0b576648b&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0588 ( Hạt Cát dịch)
Thái Lan chủ trì Hội Nghị Thượng Ðỉnh Phật Giáo Thế Giới
Bản tin đăng tải trên trang Web www.inform.kz
BANGKOK, 24 tháng 10, 2005. Hội nghị Thượng Ðỉnh Phật Giáo Thế Giới kỳ thứ tư sẽ diễn ra vào tháng tới khi lãnh đạo của hai hệ phái sẽ gặp gỡ và trao đổi quan điểm, ý kiến, tìm kiếm sự hợp tác và vượt qua những bất đồng với mục đích mang lại an toàn và phồn thịnh cho Phật pháp.

Công Chúa Maha Chakri Sirindhorn sẽ ngồi ghế chủ tọa buổi lễ khai mạc vào ngày 01 tháng 11 tại Sảnh đường tổng hành dinh Hải Quân Hoàng Gia Thái Lan.

Hội nghị được chủ trì bởi Ðại Học Phật Giáo Mahamakut.

Lãnh đạo hai tông phái lớn Nguyên Thủy và Ðại Thừa- dự trù sẽ nhờ vào hội nghị thượng đỉnh như một môi trường để trao đổi quan kiến và ý tưởng để thông cảm nhau hơn và đẩy mạnh hợp tác trong việc truyền bá Phật Giáo cho hạnh phúc và hòa bình của nhân loại.

Hơn thế nữa, thảo luận trên bốn đề tài đã chọn sẽ thành tựu kiến thức mới được chia sẻ bởi tất cả thành viên trong hội nghị và sau đó có thể chuyển tiếp vào thực hành.

Các đề tài thảo luận là “Phật Giáo và Kỹ Thuật Thông Tin”, “Truyền Bá Phật Giáo trong Thời Ðại Toàn Cầu Hóa”; “Phật Giáo: Tôn Giáo của Nhân Loại, do Nhân Loại nhưng cho tất cả chúng Hữu Tình” và “Vai Trò của Cộng Ðồng Phật Giáo liên quan đến Khủng Bố và Thiên Tai”.

Hội Nghị dự trù có khoảng 3,500 người tham dự. Lãnh đạo Phật Giáo và các phái đoàn đại biểu từ 23 quốc gia như Úc, Áo, Bangladesh, Bhutan, Cam Bốt, Pháp, Ðức, Ấn Ðộ, Ý Ðại Lợi, Nhật Bản, Nam Hàn, Lào, Mã Lai, Mông Cổ, Miến Ðiện, Nepal, Nga Sô, Tân Gia Ba, Tích Lan, Thụy Ðiển, Thái Lan và Việt Nam.

Một bản Thông Cáo Chung đã được tất cả lãnh đạo Phật Giáo tham dự ký tên sẽ được công bố vào cuối hội nghị.

Thailand hosts World Buddhist Summit
24.10 / 13:09

BANGKOK, October 24. KAZINFORM. - The fourth World Buddhist Summit will take place in Thailand next month when leaders of the two sects will meet and exchange views and opinions, seeking cooperation and overcoming differences, with an aim to bringing about prosperity and security for Buddhism, TNA says.

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will preside over the opening ceremony November 1 at Chumporn Khatudomsak Buiding Convention Hall, Royal Thai Navy headquarters.

The summit will be hosted by Mahamakut Buddhist University.

The leaders of the two major sects of Buddhism--Theravada (Hinayana) and Mahayana--are expected to use the summit as an arena to exchange views and opinions for a better understanding and strengthen cooperation in propagating Buddhism for the sake of the happiness and peacefulness of mankind.

Moreover, group discussions on four themes provided will result in new knowledge being acquired and shared by all participants and then able to be translated into practice.

The topics are Buddhism and Information Technology; Propagation of Buddhism in the Age of Globalization; Buddhism: The Religion of Human Beings, by Human Beings but for all Sentient Beings and the Role of the Buddhist Community in relation to Terrorism and Natural Disaster.

Approximately 3,500 participants--Buddhist leaders and delegations from 23 countries--are expected to attend the summit: Australia, Austria, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, France, Germany, India, Italy, Japan, South Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Russia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Thailand and Vietnam.

A Joint Communique signed by all participating Buddhist leaders will be announced at the end of the meeting.
http://www.inform.kz/showarticle.php?lang=eng&id=137130
No. 0587 (Sư Uyên Minh dịch)

THIỀN SƯ BUDDHADASA – Tỳ Khưu Phật Lệ

Ngài sinh năm 1906 tại Pum Riang (gọi theo địa danh bây giờ là huyện Chaiya). Sau khi thọ Ðại Giới tại Bangkok năm 1926 và theo học Phật học trong vài năm tại đây, ngài bỏ về quê cũ xây dựng khu lâm viên Suan Mokh ( Ðạo Uyển ) rất thơ mộng và thiền vị.

Lúc đó là năm 1932. Phật giáo Thái Lan thời đó xem ra không mấy mặn mà với đường hướng phát triển thiền học. Ngoài một vài ngôi chùa dạy thiền ở miền Nam Thái Lan, hầu như xứ Thái lúc đó không có thiền viện. Trong hoàn cảnh đó, khu Ðạo Uyển của ngài Buddhadasa trở thành công trình tiên phong và nói như người Thái thì trung tâm Ðạo Uyển của ngài Buddhadasa đã là một trong những cơ sở hoằng pháp hữu hiệu nhất trong lịch sử Phật giáo Thái Lan.

Bằng vào đạo phong cùng tư tưởng Phật học của ngài Buddhadasa, trung tâm này có một cuốn hút đặc biệt đối với tuổi trẻ Phật tử trong nước cùng đông đảo trí thức Tây Phương.

Là một học giả uyên bác Phật học, căn bản tư tưởng của ngài Buddhadasa dĩ nhiên y cứ Tam Tạng Pali, nhưng trong đường hướng trình bày Phật Pháp ngài thường nhắc đến một Phật Giáo đích thực nguyên thủy và tinh khôi mà ngài cho rằng đã mai một khá nhiều sau những thế hệ truyền thừa.

Ngài đã đào sâu một số vấn đề giáo lý quan trọng và gọi đó là cách về nguồn để khôi phục một Phật giáo thật sự truyền thống. Chính cách nghĩ đó đã tạo cho tư tưởng và ngôn phong của ngài một chút gì mới mẻ và độc đáo , dù đôi khi có vẻ lập dị, và như một lời hẹn, giới trẻ trí thức ở Thái Lan hôm nay lại rất hứng thú với tư tưởng của ngài Buddhadasa như một trào lưu thời thượng.

Một trong những đặc điểm xuất sắc của thiền sư Buddhadasa là hầu như câu nói nào của ngài cũng giúp người nghe có thể tự tháo gỡ một gút mắc nào đó và có thể nói ngài là một trong số rất hiếm những thiền sư cùng thế hệ lại có một kiến thức tân học luôn cập nhật để có thể kịp thời giải quyết và chia sẻ những vấn đề thời đại. Phương pháp giảng dạy và viết lách của ngài nhờ vậy cũng trong sáng và khoa học hơn.

Sau khi xây dựng hoàn tất trung tâm Ðạo Uyển vào năm 1940, ngài Buddhadasa dành hết thời gian nghiên cứu tư tưởng các trường phái Phật giáo và sau đó là các tôn giáo lớn trên thế giới như Cơ Ðốc, Hồi giáo, Ấn giáo và cả đạo Sikh. Từ sau năm 1960 có rất nhiều thành phần trí thức tìm đến Ðạo Uyển để học hỏi với thiền sư Buddhadasa và cũng từ đó ngài được xem là một pháp sư cho lớp tân học.

Tính đến nay, các tác phẩm Phật học của ngài đã được phiên dịch trên mười sinh ngữ quan trọng trên thế giới và ngài là nhà sư Thái Lan có nhiều độc giả Tây Phương nhất. Tuy chưa từng trãi qua một học vị nào về thế học hay Phật học, nhưng ngài Buddhadasa đã được trên dưới mười trường đại học trao tặng học vị tiến sĩ danh dự cho những công trình Phật học và văn hoá rực rỡ của ngài. Ngài Buddhadasa là một trong ba vị danh tăng Thái Lan đã được thế giới Tây Phương biết đến nhiều nhất từ nửa thế kỷ nay, bên cạnh thiền sư Ajahn Chah và Tam Tạng pháp sư Payutto. Công trình cuối đời của ngài Buddhadasa là thiền viện quốc tế International Dhamma Hermitage, cách trung tâm Ðạo Uyển 1.5 Km về hướng Ðông, được xây dựng năm 1989. Ngài Buddhadasa đã qua đời vào cuối tháng Năm năm 1993 sau một cơn đột quỵ vì bệnh tim, lúc đó ngài đang chuẩn bị buổi thuyết giảng nhân ngày sinh nhật do các thiền sinh tổ chức. Người điều hành trung tâm Ðạo Uyển hôm nay là thượng toạ Santikaro, một nhà sư trẻ người Mỹ.
www.luylau.com
No. 0585 ( Như Hạnh dịch)

Thời điểm khó khăn của một ngôi chùa Phật Giáo hầu như đã chấm dứt.

Những tín đồ PG hiền lành ở Strovolos, quần đảo Cyprus, Ðịa Trung Hải, đã bị những ngươì láng giềng thử thách niềm tin của họ bằng cách áp dụng thế lực của chính quyền, và cảnh sát đến gặp họ với lý do là có một đống "giày xấu xí" bên ngoài cửa chuà.

Ngôi chuà, trước kia là một trung tâm thông tin, bây giờ đã trở thành một trụ sở chính cho những người dân lao động Tích Lan không có nơi cầu nguyện ở Cyprus, nó chỉ được hình thành từ tháng 7 năm nay.

Tuy nhiên, trong vòng 2 tháng họ đã nhận được một lá thư của giới chức hạ tầng của thành phố Strovolos bảo rằng họ không bảo đảm một sự cho phép thay đổi trung tâm thành nơi thờ phượng.

"Các ông phải lập tức trả cơ sở trở về sự xử dụng nguyên thủy của nó. Nếu không thì luật pháp sẽ được áp dụng mà không cần thông báo trước."

Điều mà bức thư quên không noí tới là các nhà lãnh đạo PG có thể nạp đơn cho phòng kế hoạch thành phố để thay đôỉ sự xử dụng của toà nhà để có thể nhận được sự kéo dài thời gian của thành phố cho đến khi đơn xin có được chấp thuận hay không.

Giới chức thẩm quyền noí rằng họ không thể cho biết ai đã than phiền, dù ngươì ta biết rằng đại đa số dân sống trong vùng không có vấn đề gì đối vơí ngôi chuà.
Họ noí rằng các tín đồ rất trầm lặng, không quấy rầy đến ai và hầu hết đều không có xe nên không thể gây nên bất cứ trở ngại giao thông nào khi nhóm họp. " Hình như họ không gây nên bất cứ sự ồn ào nào, họ hành thiền vì mục đích an lạc." một người láng giềng cho biết như vậy.
Tờ Sunday Mail cho biết: Không chỉ lá thư gây nên sự kinh ngạc mà cảnh sát đã đến chuà 2 lần để than phiền. Lần đầu họ noí đến việc không có giấy phép, lần thứ hai họ noí có người than phiền vì các đôi giày bỏ ở ngoài, họ noí các đôi giày đó khó coi.

Sau đó các thành viên của Chuà đã dựng một lớp màn đặc biệt ở đàng sau để che phủ các đôi giày.
Hoàn cảnh buộc ông Thị Trưởng Thành phố Strovolos Savvas ILiofotou phải can thiệp.
Ông noí với tờ Sunday Mail: " Tôi đã cho người ta biết rằng sự việc sẽ khá hơn nếu lá thư chấm dứt với lời khuyên là họ nên nạp đơn xin phép nơi đâu và những thủ tục nào mà họ phải tiến hành để vượt qua."
"Hầu như chắc chắn là họ sẽ được phép. Tôi đã đích thân noí với họ và đã mang giấy phép của toà nhà đến đây và họ đã rời khỏi nơi đây vơí tất cả tài liệu chắc chắn để làm sao cho công việc của họ tốt đẹp hơn."

Ông nói là thành phố nên cho họ một triển hạn càng lâu càng tốt nếu họ cần.
ILifotou noí mặc kệ cho sự than phiền có thể đã được thực hiện vì y' đồ xấu, mọi việc tuỳ thuộc vào sự điêù tra của văn phòng ông ta trên từng sự kêu ca.
Ông nói."Chúng tôi giải quyết mọi khó khăn mỗi ngày và tôi không biết họ đã thực hiện ra sao"

Ông noí thực sự cảnh sát không noí gì khi đến cơ sở và khuyến cáo về giấy phép toà nhà.
Ông noí thêm:"Họ nên trả lơì vì sao (họ đã làm điều này). Thông thường đây không phải trách nhiệm của cảnh sát nhưng tôi không biết họ đã nhận được sự than phiền loại nào. Đôi khi họ lầm lẫn ."
Ông noí: " Tôi muốn khẳng định rõ ràng là tôi cảm thấy rất thân thiện với những người đã đến sống trong thành phố Cyprus này và chúng tôi thương yêu họ, muốn giúp đỡ họ một cuộc sống thoải mái. Điều này lẽ ra mọi người phải rõ ràng."

Một tu sĩ ở ngôi chuà noí qua một thông dịch viên rằng kể từ đây họ coi như mọi việc đã ổn thỏa. Ông noí "Chúng tôi có thể ở lại."

Tough times for Buddhist temple
By Jean Christou

PEACEFUL Buddhist worshippers in Strovolos have had their faith tested by an unfriendly neighbour who set the authorities on them, and had police visit them on the pretext of having a mass of “unsightly shoes” outside the temple door.

The temple, formerly a Buddhist information centre, and only set up in July this year as a place of worship, was to become a haven for mainly Sri Lankan Buddhists who had no place to pray in Cyprus until now.

However, within two months they received a letter from a junior Strovolos municipality official telling them they had not secured a permit to change the centre into a place of worship.

“You are hereby urged to return the aforementioned building to its original use. Otherwise all the force of the law will be put into effect without further notice.”

What the letter failed to say was that the Buddhist leaders could apply to the Town Planning Department to change the use of the building and could receive an extension from the Municipality until the application had been approved or not.

The senior officer of the man who sent the letter said he could not say who made the complaint, although it is known that the vast majority of the people living in the area have no problem at all with the temple.

They say worshippers are quiet and unobtrusive and most do not have cars to cause any traffic problems when they congregate. “It’s not like they make any noise. They meditate for heaven’s sake,” said one neighbour.

Not only was the letter a shock, but police visited the temple twice to complain, sources told the Sunday Mail. The first time, they mentioned the lack of a permit and the second time said someone had complained about the pairs of shoes left out, saying they were “unsightly”.

Temple members then built a special covering at the back to house the shoes.

The situation forced Strovolos Mayor Savvas Iliofotou to intervene.
“I have already let it be known that it would have been better if the letter had ended with advice on where they could apply for a permit and what procedures they would have to pass through,” he told the Sunday Mail.
“Most probably they are going to get a permit. I talked to them personally and brought the head of building permits here and they left from here very sure with all the information how to do their job better.”

He said the municipality would give them an extension for as long as they needed.

Iliofotou said despite the fact the complaint may have been made with bad intent, it was up to his office to investigate each and every complaint.

“We are dealing everyday with problems and we don’t know how they were created,” he said.

He said in fact the police did not have any say in visiting premises and warning about building permits.

“They should answer why (they did this). This is generally not the responsibility of the police but we don’t know what kind of complaint they received. Sometimes they make mistakes,” he added.

“I want to state very clearly that we feel very friendly toward these people who come to live in Cyprus and we love them and we want to help them to have a comfortable quality of life. This should be clear to everybody,” he said.

A priest at the temple, speaking through an interpreter said as far as they were concerned everything was now okay. “We can stay,” he said.

Copyright © Cyprus Mail 2005
http://www.cyprus-mail.com/news/main.php?id=22488&cat_id=1