<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 13, 2006

No. 0986 (Hạt Cát dịch)
Pakistan: Nghệ thuật Phật Giáo cổ xưa đang gặp nguy nàn
BY MANABU KITAGAWA, THE ASAHI SHIMBUN,
CHILAS, Pakistan --June 7, 2006 Phong trào viết chữ lên tường đang đe dọa sự tồn tại của các tác phẩm điêu khắctại miền bắc Pakistan.

Dựa theo thống kê của chính phủ Pakistan, có khoảng 12,000 tác phẩm khắc chạm trên đá, được biết đến như là nghệ thuật “Thạch Khắc”, được phát hiện dọc theo Ấn Hà (Indus River)

Có rất nhiều tượng Phật cùng đền tháp, nghe nói là những tác phẩm này do khách hành hương, khách thương buôn và những thành phần khác khắc chạm.

Tuy nhiên, các khẩu hiệu như “Chiến dịch quốc gia bài trừ tật bệnh” v.v… thường xuyên được vẽ trên và chung quanh các tác phẩm điêu khắc này, điều này cho thấy sự thiếu sót trong việc bảo tồn các công trình nghệ thuật lịch sử.

Hiện nay người ta tẩy xóa các dấu vết viết vẽ này bằng hóa chất, nhưng đồng thời người ta cũng lo ngại rằng nó cũng sẽ làm hư họai các tác phẩm khắc chạm này, có nghĩa rằng đây là một công việc hết sức khó khăn.

Pakistan: Ancient art in danger from writing on the wall

BY MANABU KITAGAWA, THE ASAHI SHIMBUN, June 7, 2006
CHILAS, Pakistan -- Graffiti is threatening the survival of centuries-old carvings in northern Pakistan.

According to the Pakistani government, about 12,000 rock carvings, known as "petroglyphs," are to be found along the Indus River.

Many depict Buddhist statues and towers, and are said to have been carved by pilgrims, traders and others in the far distant past to as late as the 10th century.

However, slogans such as "National campaign to eradicate polio," often painted on and around the carvings, have highlighted that current measures taken to protect the historic artworks are proving insufficient.

At present, the graffiti is removed using chemicals, but fears that this may also damage the carvings mean that this is an extremely delicate operation.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,2804,0,0,1,0
No. 0976 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Cử hành lễ thọ giới cho Ni Sư đầu tiên trong tu viện.
By Patricia Jiayi Ho Staff Writer.
ROSEMEAD—June 07, 2006 .Tu viện Phật Giáo Rosemead lần đầu tiên cử hành lễ thọ giới cho một ni sư vào hôm thứ ba.

Sandi Trân, 43, trở thành Sư Cô Hui Cheng qua 90 phút long trọng hành lễ dưới sự chủ tọa bởi chư tăng trưởng lão của Giáo Hội và vào khoảng 50 người hiện diện.

“ Tôi rất hoan hỷ,” Cheng nói “ Rất khó diễn đạt thành lời nói.Từ khi tôi còn nhỏ tôi rất ưa thích sự tịch lặng của các Tăng Sĩ và Ni Sư,và tôi ao ước được kề cạnh bên các Ngài” Cheng đã chuẩn bị cho ước muốn từ 10 năm qua, làm việc như cư sĩ tại chùa và học Giáo Pháp Đức Phật.

Là một Ni Cô, Cheng từ bỏ tài sản của cải thế tục của bà và phát nguyện đời sống tu hành. Bà cũng ly gia cát ái, từ bỏ gia đình riêng tư để bước vào một đại gia đình lớn lao hơn mà ai cũng là thân nhân của mình. Lễ thọ giới là sự kiện hiếm hoi trong nuớc Mỹ. Tu viện Rosemead đã cử hành lễ thọ giới của 4 vị Tăng Sĩ và một Ni Cô từ khi tu viện thành lập vào 1980.

“ Có nhiều ý nghĩa hơn nữa cho chúng ta là tu viện đã cử hành lễ thọ giới ở phương tây”, Thượng Tọa Hui Suen, một Tăng Sĩ tại chùa nói. “Ðiều này có nghĩa rằng Đạo Phật trở nên phổ cập hơn nơi đây ,U.S.

Buổi lễ gồm có tụng Kinh và thệ nguyện với đầy đủ các nghi thức. Bắt đầu nghi lễ , Cheng được xuống tóc, xả bỏ những loạn tóc đó bởi sư phụ bà và viện chủ trì, Thượng Tọa Ngài Chao Chu.

Ông cắt tóc ra thành ba đoạn theo 3 biểu tượng :từ bỏ việc ác, làm điều thiện,và mở mang trí tuệ.

Hương được đốt lên tượng trưng cho một tâm linh thanh khiết, trong khi hoa tượng trưng cho sự cao đẹp đồng thời cũng là biểu tượng của vô thường.

Trong buổi lễ còn có sự tham dự của các đại biểu từ Công Giáo,Giám mục và nhà thờ Tin Lành.

“Tất cả các tôn giáo này đều tìm cách giúp đỡ cộng đồng,.”Chu nói. “ Khi họ cần, tôi đến. Không phân biệt tôn giáo nào hay có sự thành kiến, chúng tôi làm việc chung.

Chu thành lập ngôi chùa tai Highland Park vào 1981 và mở cửa cho hội chúng vài năm sau. Và được di chuyển đến Montery Park vào 1985 trước khi thành lập Roseamed vào 1989.

Là một sa di ni mới, Sư Cô đi bước thứ nhất trong sự nghiệp tu hành. Sẽ còn hai buổi lễ thọ Ðại Giới nữa theo truyên thống của Phật Giáo Trung Hoa.

“Có rất nhiều điều để học hỏi.” Bà nói.


Act of faith Buddhist monastery ordains its first nun
By Patricia Jiayi Ho Staff Writer

ROSEMEAD - The Rosemead Buddhist Monastery held its first-ever ordination ceremony for a nun Tuesday morning.

Sandie Tran, 43, became Venerable Hui Cheng following an elaborate 90-minute ceremony officiated by senior monastic officials and attended by about 50 people.

"I'm very happy," Cheng said. "It's hard to express with words. Since I was young I admired the peacefulness of monks and nuns, and wanted to be near them."

Cheng had been preparing for this moment for the past decade, serving as a lay minister at the temple and studying Buddha's teachings.

As a nun, Cheng renounces her earthly possessions and pledges to lead an austere life. She also gives up ties to her family, as now everyone is considered family.

Ordination ceremonies are a rare event in the United States. The Rosemead monastery has ordained four monks and one nun since its founding in the early 1980s.

"It's even more meaningful for us to have monastics ordained here in the West," said Venerable Hui Hsuen, a monk at the temple. "It means that Buddhism is becoming more established here in the U.S."

The ceremony consists of chanting and reading from scriptures, and is replete with symbolism. At the beginning, Cheng's head is shaved, leaving a tuft of hair that her teacher and the temple's abbot, Venerable Bhante Chao Chu, cuts off.

He makes three cuts in the hair symbolizing three rules: To refrain from all evil, to do all good, and to strive for enlightenment.

Incense is burned to symbolize the purity of a soul, while flowers allude to the beauty in life, and also its impermanence.

Also in attendance were representatives from Catholic, Episcopal and Protestant churches.

"All these religions are trying to help somehow in the community," Chu said. "When they have events, I go there. Without any religious discrimination or bias, we work together."

Chu founded the temple in Highland Park in 1981 and opened it to the public a few years later. It was moved to Monterey Park in 1985 before settling in Rosemead in 1989.

Chu himself chose to join a temple as a child around age 7 or 8 in Sri Lanka.

"It's just a feeling the environment gave me," he said. "We feel the difference between the simple life and the busy life."

As a novice nun, Cheng has taken the first step in her monastic career. There are two more "high ordinations" in the Chinese Buddhist tradition.

"There is a lot to learn," she said.

patricia.ho@sgvn.com

http://www.sgvtribune.com/news/ci_3908056