<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 18, 2006

No. 1048 (tinhtan dich)

Xá Lợi Phật hiếm quý viếng thăm Minnesota – Triển Lãm Lưu động Ngọc Tâm Phật Bảo Điện Xá Lợi

The Buddhist Channel, ngày 17 tháng 07, 2006.


“Danh hiệu “Di Lạc” có nghĩa là lòng từ bi – trong thế giới hiện nay, chúng ta thực sự cần tình thương. Dự Án Di Lạc thật sự tuyệt diệu và là kết quả của sự can đảm và quyết định vĩ đại, và tận đáy lòng của tôi, tôi thực sự tri ân và tán dương Dự Án phi thường này.” Ngài Đạt lai Lạt Ma đã nói.

Hampton, Minnesota (USA) – Một sưu tập quý báu của Xá Lợi Phật thiêng liêng và các Xá Lợi Thánh Tăng khác đang được triển lãm khắp thế giới và sẽ đến tiểu bang Minnesota gần đây. Đây là một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng Ngọc Xá Lợi mà đã tìm được trong tro hỏa táng của các bậc Thánh Tăng.
Ngọc Xá Lợi trông rất đẹp, kết tụ lạ thường giống như ngọc trai. Phật tử tin rằng Xá Lợi là hiện thân của phẩm chất lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật và được để lại sau khi Ngài Niết Bàn.
Xá Lợi Phật được nhìn thấy rõ trong các khuôn kính triển lãm, đặt vòng quanh Kim Thân Phật Di Lạc Vàng Ròng với kích thước thật. Khách chiêm bái có thể tham dự khóa Lễ Phúc chúc và Xá Lợi Phật được đặt nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của từng vị khách để phúc chúc.
Khách cũng có thể mang súc vật đến để được chúc phúc tại vùng Hampton. Thú vật cũng được dẫn đến để tham dự, vì theo Đạo Phật, điều đó mang lại phước báu lớn cho con người để cứu giúp một chúng sanh từ cõi thấp trong sự tiến hóa đến một cõi cao hơn.
Khách chiêm bái thường tường trình những kinh nghiệm của sự linh cảm và xoa dịu khi được chiêm ngưỡng Xá Lợi. Trong khi một số người được cảm ứng để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và phát triển trí tuệ của họ, một số người khác vượt qua cảm xúc khi kết quả thiêng liêng của Xá lợi khai mở tâm từ bi.
Theo các kinh điển Phật giáo, Đức Phật Di Lạc sẽ là Đức Phật tương lai kế tiếp để mang giáo huấn về lòng từ bi cho thế giới. Khi cuộc Triển Lãm lưu động sẽ kết thúc vào năm 2008, Ngọc Xá Lợi này sẽ được cất giữ vào trong một Kim Thân Phật Di Lạc bằng Vàng cao 500 feet tại Kushinagar, miền Bắc Ấn Độ. Đức Phật Di Lạc là Đức Phật tương lai, hồng danh là Đức Phật từ bi.
Đúc chế Kim Thân Phật không phải là mục đích chính – mục đích là để cảm nhận một trái tim rộng mở và từ ái. Khi mọi người đến chiêm ngưỡng Kim Thân Phật Di Lạc hay các bức hình Xá Lợi trên một bản yết thị hay chiêm bái Xá Lợi, Xá Lợi Phật sẽ phản ảnh ý nghĩa để có một trái tim nhân từ. Điều này sẽ là một biểu tượng của đức tin cho hàng triệu người trên toàn thế giới.
Dự Án Di Lạc đưa những huấn từ của lòng từ bi vào hành động:
- Đúc chế Kim Thân Phật Di Lac bằng Vàng cao 500ft/152m – một tượng đài nguy nga của lòng từ bi nhằm mục đích để cảm ứng quần chúng khắp thế giới về suy tư và hành động thiện lành.
- Cúng dường, bố thí, tâm linh, giáo dục, và các phương tiện y tế tại Kushinagar, Uttar Pradesh, một trong những vùng nghèo nhất ở miền Bắc Ấn Độ.
- Cung cấp việc làm tức thời và dài hạn.
- Giúp đỡ để phát triển hạ tầng cơ sở của vùng.
- Phục vụ như một mục tiêu và ảnh hưởng đến sự phát triển minh chứng và xác thực trong phần đặc thù của Ấn Độ này.

(tinhtan dịch)

Rare Buddhist relics visit Minnesota - Heart Shrine Relic Tour

The Buddhist Channel, July 17, 2006

“The very name ‘Maitreya’ means loving-kindness – in today's world, we really need loving-kindness. This Project is really wonderful and is the result of great courage and determination, and from the depths of my heart I appreciate and applaud this wonderful project.” – His Holiness the Dalai Lama

Hampton, MN (USA) -- A precious collection of sacred relics of the Buddha and many other Buddhist masters is currently touring the world and will soon be in Minnesota. This is a rare opportunity to view these relics, which were found among the cremation ashes of Buddhist masters.
They resemble beautiful, pearl-like crystals. Buddhists believe relics embody the master’s spiritual qualities of compassion and wisdom and are deliberately produced by the master at his death.
The relics are clearly visible inside display cases that encircle a life-size, golden statue of the Maitreya Buddha. Visitors may participate in a Blessing Ceremony where the relics of the Buddha are gently placed on the crown of the visitor’s head as a personal blessing.
People may also bring their animals for a blessing at the Hampton location. Pets also are welcome to attend, because in Buddhist thought, it gives a great blessing to a human to aid a being from another realm in their progress to the next realm.
Visitors often report experiences of inspiration and healing when in the presence of the relics. While some are inspired to pray for world peace and to develop their inner wisdom, others are overcome by emotion as the powerful effects of the relics open their hearts to compassion and loving-kindness.
According to Buddhist scriptures, Maitreya will be the next Buddha to bring teachings of loving-kindness to the world. When the Tour finishes about 2008, these Relics will be enshrined in a 500ft golden statue of Maitreya Buddha in Kushinagar, northern India. Maitreya is the future Buddha, known as the Buddha of Loving-Kindness.
Building the statue itself is not the main goal – the purpose is to inspire an open, kind heart. When people see the giant Maitreya statue or pictures of the relics on a poster or visit them, they will reflect on what it means to have a good heart. It will be a symbol of faith for millions all over the world.
Maitreya Project puts the teachings of loving-kindness into action by:
building the 500ft/152m Maitreya Buddha statue – a magnificent monument to loving-kindness intended to inspire people all across the world to think and act with kindness
providing, free of charge, spiritual, education and healthcare facilities in Kushinagar, Uttar Pradesh, one of the poorest areas in northern India.
providing immediate and long-term employment.
helping to develop the area's infrastructure.
serving as a focus and influence for sustainable, positive development in this emerging part of India.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2922,0,0,1,0No. 1049 (Upekha dich)

Một bước lui, hai bước tiến.

Originally published July 15, 2006
By Tish Turgeon

Tôi là một Phật Tử chừng vài năm nay. Lần đầu tiên khi tôi biết đến Đạo Phật, đó là một giờ phút “bừng sáng” đối với tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi thầm nhủ “ Tôi đã tìm thấy rồi!”

Nhưng, sự thật tôi chưa tìm được. Đôi khi càng hiểu biết nhiều, bạn càng nhận ra sự hiểu biết của mình càng ít ỏi. Đối với tôi, nhận biết rằng con đường chân chính phải đi từ điểm khởi đầu đã phải mất một thời gian dài. Trên thực tế không có lối đi tắt “nhảy rào” đến ngay điểm giữa, dù là với lòng say mê nhiệt tình. Đây là chỗ công việc đúng đắn bắt đầu. Là chỗ thực hành của tôi và ý nghĩa chân chính mà tôi nắm giữ.

Mặc dù nhóm nhỏ thiền định của chúng tôi không có thầy hướng dẫn, tôi vẫn thành thật tri ân khi có được hiểu biết và kinh nghiệm của hai người từng thực hành nhiều năm qua. Tôi lấy làm thích thú khi đọc sách vở mà họ mang đến cho chúng tôi, những loại sách vở đầy ý nghĩa sâu sắc.

Nhưng nhiều hơn điều đó, tôi hướng về những hạt ngọc trí tuệ đã cho phép tôi nhận thức quan tâm mọi vật dưới một tầm nhìn mới mẻ . Bạn có lưu ý rằng những người trí tuệ nhất giữa chúng ta là những người có khuynh hướng ít nói nhất không?……… Càng nói ít lời, giá trị của mỗi lời nói càng cao, và cả Kris và Kelly dành nhiều thời giờ vào sự quan sát hơn là đàm luận

Cả hai thành viên lâu năm này đều khiêm tốn giản dị, và tôi chắc chắn rằng trong lần gặp gỡ tới đây, họ sẽ cho tôi biết họ đang đi vào đúng “ lối đi”. Dù sao,, tôi rất tri ân sự hướng dẫn của họ. Danh hiệu “ Đức Phật” nghĩa “Giác ngộ”.Đó là điều tôi cố gắng tiếp tục phấn đấu,tỉnh giác trong hiện tại. Tôi đã mất thời gian vài năm mới nhận ra ra sự phấn đấu giữa tâm trí tự nhiên không trau dồi và tình trạng tiến đến sự tỉnh giác.

Sự chuyển hóa sang Phật Giáo là bước đi rất sơ khởi trên con đường trước mặt của tôi.

Tôi không muốn “ trèo lên đỉnh núi” để đạt tới giác ngộ mà tốt hơn là dành thời gian với một người trí tuệ, một người sẽ giúp hướng dẫn tôi đi trên lối đi và sự thực hành trực tiếp. Hy vọng tất cả đều tốt lành.

(Upekha dịch)

Two steps forward, one back

Originally published July 15, 2006

By Tish Turgeon

I've been a practicing Buddhist for several years now. When I first found Buddhism, it was a "eureka" moment. In very short order I was saying to myself, "By George, I think you've got it, girl!"
Well, the truth is I don't have it. Sometimes the more you know, you realize the less you really know. It's taken me this long to realize that any path truly starts at the beginning. There really is no way to "long jump" to the middle, even with the greatest of passion. This is where the real work begins. This is where my practice deepens and takes on true meaning.

Even though our small meditation group lacks a teacher, I am truly thankful to have the wisdom and experience of two people who have been practicing for many years. I enjoy the readings that they bring to our group, which are meaningful and insightful. But much more than that, I look forward to those pearls of wisdom that allow me to consider things from a fresh perspective. Have you noticed that the most wise among us tend to speak the least? The fewer the words, the higher the value of each one spoken, and both Kris and Kelley spend more time in observation than in conversation.
Both of these long-term members are modest and humble, and I'm sure that at the next meeting, they will let me know that they too are just "on the path." However, I am very thankful for their guidance.
The title "Buddha" means "Awakened One." That is what we strive to be, awake and in the moment. It's taken me a few years to realize that the struggle between the very nature of the mind and the state of awakening is ongoing. Conversion to Buddhism is just the very first step onto the path before me.
I don't want to "climb the mountain" to attain enlightenment but rather spend a brief moment of time with the wise man who will help guide me on my path and make it just a bit straighter. May all beings benefit.

http://www.thestarpress.com/apps/pbcs.dll/article?