<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 2 05, 2005

No. 0054
Nữ Giáo Sư Trường ĐạiHọc William nhiều tháng liên tục trong suốt 15 nămqua đã sống và tìmhiễu với các nử tu sĩ Phật Giáo tại vùngKashmir

By John E. Mitchell


Williams College professor Kim Gutschow, right,
is shown with Buddhist nuns she lived with and
befriended. Submitted photo
Posted by Hello
(thuộc Tây Bắc Ấn Độ và ĐôngBắc Pakistan gần dải nuí Hy Mã Lạp Sơn)

Trong quyễn sách mới xuất bảncủa nữ giáo sư Kim Gutschow :” Là 1 nữ tu sĩPhật Giáo, Sự Phấn Đấu để dẫđến con đường giác ngộ ở dảI núiHy Mã Lạp Sơn”, Bà đa~ đếm lạI và hồitưởng thời gian bà sống vơí các vị nữtu trong vùng Zangskar thuộc tiểu bang Kashmir trong nhiệutháng liên tục suốt 15 năm qua.
Không nhữnng là 1 sự tìm hiểu đơn thuần,BàGutschow, 1 khão cỗ học và còn là giáo sư cuãtrường đại học William, cũng đã nghiêncưú đièu tra một cách tĩ mỹ về vai tròcuả nữ tu sĩ Phật Giáo vốn đã mang mộtkhái niêm và ấn tượng không mấy gì tốtđẹp đối vớ người Mỹ.
Theo bà giáo sư Gutschow:” Quả thậtđây là những nữ tu sĩ Phật Giáo hết sứckinh ngạc và đáng ca ngợi, họ đã đếnđây từ 1 cuộc hành trình thần thánh từ miềnnam Ấn Độ; họ đến đây dểthấy Đức Đat La Lạt Ma và những hìnhtượng hết sức linh thiêng quan trọng cuãPhật Giáo Tây Tạng và họ chỉ mang theo nhữngvật dụng cần thiết thưà thaĩ cuả quânđội trong cuôc hành trình này. Nữ Giáo Sư Gutschowgọi 1 cách kính trọng là:’ Những vị chỉ huycuả nữ tu sĩ Phật Giáo,’ Họ rất là kiêncường va bền bĩ, và họ đã giúp đỡbà ta rất nhiều. Họ đã vượt qua nhữngtãng băng lớn và những cánh động băng tuyết to lớn vàthường xuyên. Có những lúc, Bà Gutschow bị kẹttrong những cơn bão tuyết và bà đã phải ngồI suốt đêmdưới chân nuí chờ cơn bão qua đi.
“Đây là 1 cuộc hành trình nguy hiễm, vàothợì điễm đó, tôi đã bắt đậunghĩ về công trình nghiên cứu cho phái nữ trong cácnữ tu viên Phật Giáo ở trong dãi nuí Hy Mã Lạp Sơn
không thể nào thực hiệnđược cho tới khi tôi gặp đượcnhững nữ tu này”
Sự khác biệt to lớn giữanhững nhà thờ Phương Tây và Phật GiáoPhương Đông là sự tự giác và công bằng,nếu 1 thiền viện có quá nhiều phươngtiện cũa caĩ cần thiết, thườngthường Nhà vua ,Hoàng tử hoặc các nhà sư sẽcân bằng và chia lại 1 cách đồng đều chotất cã tu sĩ trong thiền viện. Ngoài ra, Phật Giáokhông có những vấn đề tham nhũng nhưnhững nhà thờ cao cấp vào thời Trung Đạivơí sự giàu có kinh khủng,” Theo lời bà Gutschow.
Cũng theo lời bà Gutschow:” Côngđồng nữ tu này đã trở thành 1 kinh nghiệmsống đáng quý cho bản than tôi, chúng tôi sống 1 cáchbình dị không có điện thoại, e-mail, và cô lậpvới thế giới bên ngoài, chúng tôi liên lạc vớinhau bằng thư từ. Đây là 1 liên hệ lâu dài cũa1 đời ngườI, tôi hy vọng môí lien hệ nàysẽ giữ đươc cho đến khi năm 60hoặc 70 tuỗi như là lúc chúng tôi gặp nhau lúc khoãng 20tuổi”
DươngTiêu dịch.

Williams professor lived in Kashmir with Buddhist nuns of Himalayas

WILLIAMSTOWN -- In her new book "Being a Buddhist Nun: The Struggle for Enlightenment in the Himalayas," Kim Gutschow recounts her time living with the nuns of in the Zangskar region of Kashmir several months a year over a period of 15 years.
Not merely a memoir, Gutschow, an anthropologist and Williams College professor, also investigates the role of nuns within the Buddhist hierarchy that run counter to the American perception.
"These were just amazing nuns," said Gutschow. "They'd come back from pilgrimage in South India; they had been to see the Dalai Lama and other important Tibetan religious figures and they had these army surplus bedrolls and these backpacks and these funny glacier goggles. I called them 'the commando nuns,' they were so tough, and they took me under their wing."
The group made their way over glaciers and through permanent snowfields. At one point, Gutschow found herself stuck in a blizzard on top of the pass and had to sit through the night and go back down the mountain to wait out the snow.
"It was a crazy journey," said Gutschow. "In that time, I began to think. I knew I wanted to study women, and I thought maybe one of the places to live would be at a nunnery. I hadn't really thought that would be possible until I met these nuns and they were so open and welcoming of me."
Gutschow did not end up staying at their nunnery, though the offer was made. The "commando nuns" introduced Gutschow to another nunnery that, after a vote, accepted her into their fold.

One difference from the Western churches is that Buddhism includes a method of self-regulation that is written into its religious texts. When a monastery accumulates more wealth than it needs, usually the king or the prince or the monks will gather to put the monastery back on the track of Buddhist monastic code.
"We don't think that Buddhism has had the same problems as, say, the high churches of the Middle Ages of corrupt popes running around accumulating vast amounts of wealth," said Gutschow.
"This community has become about more than a dissertation, it's really been a life-changing experience for me," said Gutschow.
With her stays often lasting half a year, isolated, no phone or fax or, nowadays, e-mail, and cut off from her family and friends for that period, Gutschow describes the experience as intense. The intensity has ended up providing Gutschow with something that she might not have expected to take away from the experience.
"It's deepened my way of being in the world and the nuns have come to mean a great deal to me," said Gutschow. "We exchange letters several times a year; they send things, I send them things. It's a lifelong relationship. I look forward to being 60 or 70 and sitting around chatting with the nuns that I first met when we were all in our 20s."