<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 10 21, 2005

No. 0581 (Hạt Cát dịch)
Hội Phật Giáo Từ Tế gửi thành viên đến Pakistan cứu giúp nạn nhân động đất.
Source: Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation. Date: 19 Oct 2005
Bản tin đăng tải trên trang Relief Web ngày 19 tháng 10, 2005 - Một phái đòan 15 thành viên thuộc tổ chức Phật Giáo Từ Tế Ðài Loan đã đến Islabama, thủ đô Pakistan, vào hôm 19 tháng 10 để hợp tác cứu trợ cho nạn nhân trận động đất tàn hại đã xảy ra ở miền bắc Pakistan vào hôm 8 tháng 10, 2005.

Phái đoàn gồm có tình nguyện viên Từ Tế, y sĩ và phóng viên báo chí từ Ðài Loan, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mã Lai Á, Nam Dương. Một doanh nhân Ðài Bắc gốc Pakistan đã đi cùng phái đoàn với vai trò một thông dịch viên.

Các thành viên của phái đoàn, những người đã mang theo 700 kg vật liệu cứu trợ và dược liệu, đã tiến về Muzaffarabad, thủ đô của vùng kiểm soát Kashmir để xúc tiến công tác và cung ứng nhu cầu y tế cấp tốc nếu cần thiết.

Sư Bà Chứng Nghiêm, sáng lập viên hội Từ Tế rất quan tâm đến sự thống khổ của nạn nhân động đất. Bởi vì nhiều lý do liên hệ, tổ chức Từ Tế đã không thể lập tức đến vùng thiên tai ngay sau khi sự kiện xảy ra, nhưng đã đã làm việc trên kế hoạch cứu trợ dài hạn và trung hạn căn cứ trên kết quả nghiên cứu từ thành viên Từ Tế.

Vật phẩm cứu trợ gửi đến Pakistan đang được chuẩn bị ở Ðài Loan. Trước sau, Từ Tế đã chuẩn bị được 7000 chiếc mền, nghiên cứu tiếp theo trên chế độ ẩm thực của khu vực, 220,000 phần món chay ăn liền đã được chuẩn bị để vận chuyển đến vùng thiên tai bằng đường hàng không một khi thành viên hội Từ Tế đến đó xác nhận nhu cầu.

Căn cứ theo các bản tường trình, số thương vong từ tai họa động đất là 42,000 người tử nạn và 67,000 bị thương . Hơn ba triệu người không có nhà cửa. Ước đoán khoảng 20 % những khu vực ảnh hưởng chưa được cứu giúp tới.

Ðể ủng hộ nỗ lực cứu trợ của Từ Tế đối với nạn nhân động đất Pakistan, thành viên Từ Tế ở Vancouver, Canada đã tìm cách tăng gia thu nhập tài chánh trong những ngày 14 đến 16 bằng cách bán trên 1000 pound lê táo được cúng dường bởi một thành viên Từ Tế địa phương cũng như sự cúng dường từ khách hàng.

Tzu Chi sends relief team to help Pakistani quake victims
Source: Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation. Date: 19 Oct 2005
A 15-member relief team organized by the Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation arrived in Islamabad, capital of Pakistan, on Oct. 19 to join relief operations for the victims of the devastating earthquake that struck the northern regions of Pakistan on Oct. 8.

The mission consists of Tzu Chi volunteers, medical personnel and journalists from Taiwan, Jordan, Turkey, Malaysia, and Indonesia. A Taipei-based Pakistani trader went with the mission to serve as an interpreter.

Members of the mission, who brought 700 kg of relief materials and medicines with them, were to proceed to Muzaffarabad, capital of Pakistani-controlled Kashmir, to assess the situation and provide emergency medical care if necessary.

Tzu Chi founder Dharma Master Cheng Yen was very concerned about the suffering of the quake victims. Owing to related factors, Tzu Chi could not go to the disaster areas immediately after the quake, but it is considering to work out mid- and long-term relief plans based on survey results from the Tzu Chi team.

Preparations for sending relief materials to Pakistan have been under way in Taiwan. So far, Tzu Chi has prepared 7,000 blankets and, following research over the preferred diet of the region, has prepared 220,000 ready-to-eat vegetarian meal packages for immediate transportation to the disaster areas by air once the Tzu Chi assessment team reaches there to specify the need.

According to wire reports, the casualties from the quake in Pakistan were 42,000 dead and 67,000 injured. More than 3 million are homeless. It is estimated that around 20 percent of the affected areas have not yet been reached.

To support Tzu Chi's relief efforts for Pakistani quake victims, Tzu Chi members in Vancouver, Canada, raised funds between Oct. 14-16 by selling over 1,000 pounds of pears donated by a local Tzu Chi donating member, as well as soliciting donations from shoppers. (End)

http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/VBOL-6HBJV8?OpenDocument