<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 4 04, 2006

No. 0852 (Hạt Cát dịch)

Phật Giáo Ðại Hàn mong muốn thế giới biết đến vai trò của họ.

APRIL 04, 2006 02:59
by Jong sik Kong (kong@donga.com)

Tôi đã gặp Hyungak, một tu sĩ Phật Giáo (42) tại Hội Chợ Nghệ Thuật Á Châu Quốc Tế ở New York City hôm 31 tháng 03. Trông ông có vẻ mệt mỏi. Ông đã không đồng ý ngay cả để cho chúng tôi chụp ảnh, nói rằng ông đã không cạo râu mấy ngày nay. Ông nói "Tôi chỉ ngủ vỏn vẹn có 8 tiếng đồng hồ trong bốn ngày vừa qua, tôi mới dịch xong quyển "Thiền Kính" của Ðại Sư Tây Sơn (Seo- San)ra Anh Ngữ sáng nay. Tôi tới đây ngay lập tức khi được biết Triển lãm Nghệ Thuật Hàn Quốc đang diễn ra tại New York".

Quyển sách nói về việc hướng dẫn thực hành thiền định Phật Giáo cổ xưa. Ông giải thích rằng một phiên bản Anh Ngữ của quyển Thiền Kính ( Mirror of Zen)sẽ được công ty Shambhala Publications xuất bản trong thời gian tới đây.

Thiền Sư Hyungak, một thiền sư Phật Giáo Ðại Hàn người Mỹ, tác giả quyển sách Anh Ngữ "Manhaeng -From Harvard to Hwagye Temple, tạm dịch "Từ Harvard đến Hoa Khê Tự", nói rằng ông mất thời gian hai năm để chuyển dịch quyển sách trong khi ông dự trù dành thời gian cho việc thực hành trong cùng một lúc.

Ông bắt đầu phiên dịch do sự đề nghị của Sư Beopjeong. Ban đầu ông từ chối vì nghĩ rằng ông không đủ khả năng. Nhưng ông không có chọn lựa nào khác hơn là chấp thuận sau khi Sư Beopjeongnói rằng ông là người duy nhât có thể làm được việc này. Ông chuyển dịch dựa vào quyển mà Ðại Sư Beopjeong đã diễn giải bằng Hàn Ngữ trong thập niên 60.

Hiện đang trú ngụ tại chùa Tào Khê ở Manhattan, ông nói " Trách nhiệm cấp bách của chúng ta là chuyển ngữ kinh điển quan trọng Hàn Quốc sang ngoại ngữ để cho thế giới biết đến sự nghiên cứu của Hàn Quốc".

Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn hiểu rằng Phật Giáo Nhật Bản và Trung Quốc giữ địa vị trọng yếu trong Phật Giáo Á Châu. Họ không biết rằng Phật Giáo Ðại Hàn đã ảnh hưởng đến Phật Giáo Nhật Bản. Cho nên tôi đã đưa câu chuyện vai trò của Ðại Sư Tây Sơn (Seo- San) như thế nào trong thời gian Nhật Bản xâm chiếm Hàn Quốc năm 1592 vào lời nói đầu của quyển sách dịch". Ông nhấn mạnh nhiều lần sự quan trọng của vấn đề chuyển dịch kinh điển là để cho thế giới biết rõ về Phật Giáo Ðại Hàn.

-----------

Monk Wants Korea’s Buddhist Role Known

by Jong sik Kong (kong@donga.com)
APRIL 04, 2006 02:59

I met Hyungak, a Buddhist priest (42) at the International Asian Art Fair in New York City on March 31. He looked tired. He didn’t even allow us to take a picture of him, saying he had not shaved.
“I’ve only slept eight hours in the last four days,” he said. “I finished translating ‘The Mirror of Zen’ written by Master Seo San into English this morning. I came here right away after hearing that the Korean Art Exhibition was going to take place in New York.”

The book is the classic guide to the Buddhist practice of Zen. He explained that a translated English version of “The Mirror of Zen” will be published by Shambhala Publications soon.

Hyungak, the writer of the book, “Manhaeng _ From Harvard to Hwagye Temple,” said it took two years to translate the book while devoting himself to practicing during the summer at the same time.

He started translation at the suggestion of the monk Beopjeong, who called him one day and had him translate the book. At first, he declined because he thought he couldn’t do it. But he had no choice but to accept it after Beopjeong said he was the only one who could do it. He translated it based on the book Beopjeong transcribed in Korea in the 1960s.

Currently staying at Jogae Temple in Manhattan, he said, “It is an urgent task to translate major Korean books into foreign languages in order to let the world know about Korean studies.”

“The United States and Europe still understand that Japanese and Chinese Buddhism take the central place in Asian Buddhism. They don’t even know that Korean Buddhism had affected Japanese Buddhism. So, I placed the story of what role Master Seo San played during Japanese invasion of Korea in 1592 on the preface of the translated book.”

He repeatedly emphasized the importance of the translation to let the world know about Korean Buddhism.

http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=060000&biid=2006040439798

No. 0847 ( Hạt Cát dịch)
Giải thưởng quý giá dành cho màn trình diễn nghệ thuật hoạt hình về Ðức Phật bằng tia laser.

Overseas Indian, March 16, 2006
Chicago, USA -- Con trai ảo thuật gia danh tiếng PC Sorcar’s, người Ấn Ðộ, Manick đã giành được giải thưởng cao nhất cho công trình nghệ thuật hoạt hình bằng tia laser với đề tài “Enlightenment of Buddha – Ðêm Thành Ðạo của Ðức Phật" của anh tại hội nghị “Hiệp Hội Triển Lãm Nghệ Thuật Laser Quốc Tế (viết tắt ILDA) 2006.

Giải thưởng ILDA dành cho tuyệt kỹ tia sáng laser, được nhìn nhận trong kỹ nghệ laser tương đương với giải Oscar, vinh danh các công ty trên thế giới về các thành tựu kỹ thuật laser.

Công ty Laser Light Magic - Ảo Thuật Tia Sáng Laser, công ty đã thực hiện màn biểu diễn, giành được giải nhất và đã nắm trong tay Giải Thưởng Nghệ Thuật ILDA năm 2005 về “Sử dụng tia laser hoàn hảo nhất trên lãnh vực sân khấu trình diễn”tại buổi lễ tổ chức ở Rimini, Italy hôm 13 tháng 03.

Manick hân hoan nói “ Tôi hồi hộp lắm. Mặc dù màn biểu diễn chỉ trình bày một khía cạnh nhỏ trong cuộc đời Ðức Phật, nhưng đó là một bước tiến khổng lồ trong việc sử dụng tia laser cho nghệ thuật trên sân khấu. Tôi đã dùng nhiều hoạt hình và hiệu ứng khác nhau của tia laser để phác họa đặc tính của Ma Vương và huyền thuật của hắn”.

Vở diễn “Ðêm Thành Ðạo của Ðức Phật” là một chương trình biểu diễn ca vũ kịch và ảo thuật phối hợp với hoạt hình kích cỡ bằng người thật và hiệu ứng tia laser ba chiều trong không gian.

Câu chuyện đưa khán giả đến Ấn Ðộ vào thời điểm khoảng năm 600 trước Tây Lịch, nơi TháiTử Sĩ Ðạt Ta đang ngồi thiền dưới cội cây Bồ Ðề trong trạng thái bất động và chứng đạt đạo quả mặc dù bị quấy nhiễu liên tục bởi Ma Vương.

Màn trình diễn phần lớn là do các diễn viên vũ công thực hiện, ngoại trừ Ma Vương và phép thuật của ma vương là được thực hiện bằng tia laser.

Manick nói “Thật là ấm lòng khi nhìn thấy ban giám khảo quốc tế nhận ra nét sáng tạo tôi đã đưa vào với sự giúp đỡ của kỹ thuật xén bìa, chỗ tôi dùng tia sáng nhỏ cực mạnh như là một chiếc cọ vẽ".

Màn trình diễn nghệ thuật mệnh danh “Ðêm Thành Ðạo của Ðức Phật” đã đứng đầu danh sách từ các nước như Ðức, Ý, Anh, Nga, Pháp, Nhật và Netherlands.

Công trình này được biểu diễn lần đầu tiên hồi tháng 10 năm 2005 tại Trung tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Denver, Colorado, nhân dịp Trung Tâm Phát Triển Á Châu kỷ niệm 25 năm.

Buổi biểu diễn có sự tham dự của thị trưởng Denver và các chức sắc tôn giáo đã nhận được nhiều tràng vỗ tay của hội chúng và sự khen ngợi của truyền thông.

Tác phẩm của Manick được nổi tiếng từ năm 1990 với đề tài “Deepa và Rupa: Một Truyện Thần Tiên từ Ấn Ðộ” một màn trình diễn phối hợp hoạt hình và thực diễn, và đã thắng giải Kim Bài tại Liên Hoan Phim Ảnh Quốc Tế Chicago.

Những tác phẩm khác của anh dựa trên các ttruyền thuyết Ấn Ðộ được công nhận với hàng loạt giải thưởng quý giá tại nhiều đợt liên hoan phim ảnh khác nhau.

Năm ngoái phim hoạt hình của anh là chủ đề cho một bài luận án nghiên cứu của một sinh viên cử nhân cao đẳng mỹ thuật tại Ðại Học Savannah, Georgia.

Manick hiện đang giữ chức vụ CEO và chủ tịch Sorcar Ingineering Inc. Colorado, Hoa Kỳ, công ty của anh đã thiết kế ánh sáng cho phi trường quốc tế Denver, trung tâm thể thao Nhật Bản và cung điện hoàng tử Ả Rập.

Prestigious award for creator of Buddha laser show
Overseas Indian, March 16, 2006
Chicago, USA -- Famed magician PC Sorcar's son Manick has won the highest award for artistic achievement at the 2006 conference of the International Laser Display Association (ILDA) for his laser-cum-live show "Enlightenment of Buddha".

ILDA's awards for artistic and technical excellence, considered the industry's equivalent of the Oscars, honour companies from around the world for artistic and technological achievement.

Manick Sorcar's company LaserLight Magic, which produced the show, won the first place and bagged the 2005 ILDA Artistic Award for "best use of lasers in a live stage performance" at the ceremony held at Rimini in Italy on March 13.

"I am thrilled," a jubilant Manick said.

"Although this show represents a small portion of Lord Buddha's life, it is a gigantic step in the use of lasers for artistry on stage. I used a variety of laser animation and effects to portray the character of the demon Devaputra Mara and his black magic."

"Enlightenment of Buddha" is an extravaganza of dance, drama and magic that combines life-size laser-animation and three dimensional laser effects in space.

The story takes the audience to India circa 600 BC, where a meditating Gautam Siddhartha under a banyan tree remained undisturbed and attained enlightenment despite constant disruption from Devaputra Mara.

The show largely features live actors except for Mara and his spectacular black-magic acts that are done by laser.

Manick said: "It is heart-warming to see the international panel of judges recognised the creativity I put in with the help of the cutting-edge technology, where I used the narrow, strong beam of lasers as a paint brush."

"Enlightenment of Buddha" topped entries from countries like Germany, Italy, Britain, Russia, France, Japan and the Netherlands.

The show was first performed in October 2005 at the Denver Center for Performing Arts, Colorado, for the 25th anniversary of the Asian Pacific Development Center.

The show, attended by the Denver mayor and other dignitaries, received repeated applause from the audience and rave reviews from the media.

Manick shot to fame in the early 1990s with Deepa and Rupa: A Fairy Tale from India, a film that combined animation and live action, and won the Gold Plaque at the Chicago International Film Festival.

His other films based on fables from India received recognition by winning a series of prestigious awards at various film festivals.

Last year, his animation films were the subject of a research paper for an American student's bachelor's degree in fine arts at the Savannah College of Fine Arts in Georgia.

Manick is author of several lighting texts and has a full-time job as the CEO and president of Sorcar Engineering Inc, which did the lighting designs for Denver International Airport, sport centres in Japan and palaces for Saudi princes. By night, he is an artist and animator.

Laser is to Manick what the magic wand is to the traditional magician.

"I practise the science of lasers during the day. At night, I apply it to art. I marry the two in my stage shows," he said.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2503,0,0,1,0