<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 12 19, 2005

No. 0661 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Thành lập ban hội thẩm để giám sát việc buôn bán phù chú tại chùa.

By PRASIT TANGPRASERT,Bangkok Post,Dec 5,2005
Bản tin được đăng tải trên trang Web Bangkok Post ngày 5 tháng 12, 2005

Nakhon Ratchasima,Thailand--- Một ban hội thẩm mới 19 thành viên được chỉ định bởi Sư trụ trì chùa Ban Rai thuộc khu Dan Khun Thod, Luang phor Khoon Parisutto, nhằm giám sát quản lý ngăn chận những phần tử bệnh hoạn với việc bán phù chú của chư tăng để thu lợi nhuận.

Trưởng ty cảnh sát tỉnh Nakhon Ratchasima, ông Pol Mạ_Gen Mahakkapan Surakupt, và cũng là chủ tịch trong ban hội thẩm phát biểu rằng Uỷ Ban chấp hành sẽ giải quyết sự bất hợp lệ trong việc bán linh phù của Luang Phor Khoon, điều mà bây giờ cần phải thông qua ban hội thẩm. Từ trước đã có tường trình rằng nhiều phù chú đã được phục chế vượt quá chỉ tiêu giới hạn. Số thặng dư đã được bán ra và số tiền đó về đâu đã không được biết đến rõ ràng.

Ông cũng tuyên bố rằng công việc phải chỉnh đốn lại tại chùa và ông nhấn mạnh rằng không một thành viên nào trong ban hội thẩm lợi dụng quyền hạn để làm lợi lộc riêng của mình có ảnh hưởng đến thanh danh của Luang Phor Khoon hoặc ngôi chùa.
Luang Phor Khoon hôm qua lên tiếng rằng ban hội thẩm mới được thành lập với những người đứng đắn và có tài năng. Không có một thành viên nào trong số 108 người của ban hội thẩm cũ được trở lại.

Ngài trưởng lão trụ trì chùa Ban Rai 82 tuổi ngày hôm qua đã trở lại chùa sau 5 tháng ẩn dật tại chùa Nong Bua thuộc khu vực Muang, tỉnh Nakhon Ratchasima. Ngài đã than phiền về việc hiềm khích giữa đồ chúng tại chùa và tạm thời lánh nạn tại chùa Nong Bua Rong nói rằng Ngài cần nghỉ ngơi.

Luang Phor Khoon trong tình trạng đau tim kinh niên và bị đột quỵ bởi tình trạng liên hệ do tim. Ngài đã tán thành việc thành lập ban hội thẩm mới vừa đúng một tuần lễ trước khi vào bệnh viện trong lúc nghe nói đến việc buôn bán bất hợp lệ tại chùa.

Panel formed to investigate sales of revered abbot's amulets
by PRASIT TANGPRASERT, Bangkok Post, Dec 5, 2005

Luang Phor Khoon describes panel as `decent and capable'

Nakhon Ratchasima, Thailand -- A new 19-member panel appointed by revered abbot Luang Phor Khoon Parisutto to oversee administrative affairs at his Wat Ban Rai in Dan Khun Thod district has vowed to prevent ill-intentioned elements from reaping profits from the sale of the monk's amulets.

Pol Maj-Gen Mahakkapan Surakupt, chief of Nakhon Ratchasima police and chairman of the new panel, said the committee would tackle irregularities in the sale of Luang Phor Khoon's amulets which now must be approved by the panel. It was earlier reported more amulets had been reproduced in excess of the authorised quota. The surplus was sold and it was unclear where the money had gone.

He vowed to introduce tighter regulations at the temple and insisted none of the panel's members would exploit the temple's or abbot's reputations for their own gain.

Luang Phor Khoon yesterday said the new panel was made up of decent and capable people. None of the 108-member old panel had been re-appointed, he said.

The 82-year-old abbot yesterday returned to his temple after a five-month retreat at Wat Nong Bua Rong in Muang district of the same province. He had complained about conflicts among his followers at the temple and took temporary refuge at Wat Nong Bua Rong, saying he needed to rest.

The abbot suffers chronic heart and stroke-related conditions. He endorsed the new panel just weeks before being hospitalised amid allegations of financial irregularities at the temple.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2032,0,0,1,0
No. 0680 (Hạt Cát dịch)

Chiến dịch từ bỏ rượu trong mùa Tăng Y có hiệu quả trên tai nạn giao thông ở Thái Lan.
ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2548
Bản tin được đăng tải trên trang Web Thainews ngày 18 tháng 12, 2005
Bangkok- Các bản báo cáo về thương tật và tử vong do tai nạn giao thông đã giảm xuống trong quý thứ ba năm nay, đó là kết quả ảnh hưởng chiến dịch kêu gọi từ bỏ rượu trong mùa An Cư kiết hạ và mùa lễ Tăng Y Kathina hằng năm vừa qua.

Bộ Phát Triển Xã Hội và Kinh Tế Quốc Gia Thái Lan tường trình rằng tai nạn giao thông đã giảm xuống từ 30,380 trường hợp trong năm 2004 còn 28,685 trường hợp trong năm nay, 5.6 %.

Trong bản tường trình về sự chuyển động xã hội trong quý ba 2005, con số người bị thương tật giảm từ 22,464 người còn 20,503, 8.1% và con số tử vong từ 3113 còn 2,800 trong cùng thời gian.

Cũng trong quý ba/2005, an toàn đời sống và tài sản chung chung của quần chúng được cải thiện. Những trường hợp liên hệ đến ma túy giảm xuống còn 24,796 trường hợp, 12.9 %. Các trường hợp tấn công và bạo hành tình dục dừng lại ở con số 10,453 trường hợp, giảm 13.6 %, kể cả các trường hợp đe dọa đến tính mạng cá nhân cũng dừng lại ở con số 19,145 trường hợp, giảm 0.6%.

Bản tường trình các trường hợp liên quan đến ma túy liên can đến trẻ em và thanh thiếu niên tăng lên đến 2,893 trường hợp, tăng 16.4%. Tấn công và bạo hành tình dục tăng lên 2,233 trường hợp, tăng 1.9% trong khi các trường hợp đe dọa đến sở hữu tăng đến 1,769 trường hợp tức là 16.8%, tăng lên từ quý trước đó.

SURVEYS SHOW ROAD ACCIDENTS HAVE DECREASED AFTER BOOSTED CAMPAIGNS AGAINST DRINK-DRIVING

The records on injuries and deaths due to car accidents dropped in the third quarter of this year, as a result of effective campaigns for abandonment of alcohol during the annual Buddhist Lent and alcohol-free transportation during the Kathin Robe presenting season.

The National Economic and Social Development Board reports that car accidents had dropped from 30,380 cases in 2004 to 28,685 cases this year, or a reduction of 5.6 percent.

In its report on Thailand's social movement in Q3/2005 regarding social security, NESDB said the number of injuries dropped from 22,464 persons to 20,503 persons, or 8.1 percent and the number of deaths went down from 3,113 to 2,800 persons, during the same period.

In Q3/2005, security in life and property among the general public improved. Drug-related cases dropped to 24,769 cases, down 12.9 percent. Physical assaults and sexual abuses stood at 10,453 cases down 13.6 percent, including a drop in threats to physical assets standing at 19,145 cases, down 0.6 percent.

The record on drug-related cases by children and youth increased to 2,893 cases, or 16.4 percent. Physical assaults and sexual abuses rose to 2,233 cases or an increase by 1.9 percent, while threats to properties showed an increase by 1,769 cases, or 16.8 percent, up from the preceding quarter.

http://www.thaisnews.com/news_detail.php?newsid=155005