<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 5 09, 2005

No. 0318 (Hạt Cát dịch)

Ngôi chùa, nơi nương tựa tâm linh

North Shore - New England, Friday, May 6, 2005

Ðược thành lập năm 1985 và xây dựng nên từ $5.00, $10.00 tiền cúng dường của Phật tử, Sanghikaram Wat Khmer Trust hay còn gọi là chùa Lynn's, là chiếc xương sống của tín ngưỡng văn hóa của cộng đồng Cambodia gần hai thập niên.

Ngôi chùa nằm trên đường ChestNut với 7 tu sĩ thường trú tại chùa, hiện thời đang trên đà phát triển. Ngày nay ngôi chùa thu hút tín đồ từ 24 cộng đồng tại New England, kể cả Revere và Swampscott. Trong mùa lễ hội, có khoảng vài ngàn người đến tham dự. Ngay cả nhóm cư dân ở Lowell- cộng đồng Cambodia lớn thứ nhì tại nước Mỹ với nhân số 30,000 và đã có bốn ngôi chùa tại đó, vẫn di chuyển 32 dặm để tới tham dự lễ hội tại Sanghikaram Wat Khmer Trust.

Với con số lên gần 20,000 dân tỵ nạn Cambodia trong cộng đồng vùng Lynn và khi cư dân vùng Lynn cùng nhóm người Cambodia đã có một mối tương quan với nhau, người ta không nên đánh giá sai lạc sự lôi cuốn của ngôi chùa và ảnh hưởng của vị lãnh đạo tinh thần của họ . Hội trưởng “ Hiệp hội sinh hoạt cộng đồng Á -Mỹ", Sak nói “ Ngôi chùa là chỗ nương tựa của bất cứ cộng đồng Cambodia nào”, ông cũng hy vọng rằng ngôi chùa có thể được dùng như một phương tiện để liên kết cộng đồng Cambodia vùng Lynn’s.

Ðể hiện thực việc này, 1984, dân tỵ nạn Cambodia mới tới bắt đầu quyên góp để tạo lập ngôi chùa. Một năm sau, họ sang được một ngôi nhà thờ không còn hoạt động và biến nó thành ngôi chùa. Kể từ đó, ngôi chùa phải mua thêm một căn nhà phía bên kia đường mà bây giờ trở thành tu viện và là chỗ ở của chư Tăng, họ cũng dự định mua thêm một căn nhà lân cận nữa .

Sư Son Dork, 80 tuổi, là một trong những người đã giúp cho ngôi chùa trở thành hiện thực, đã đi bộ từng nhà để phân phát tờ kêu gọi. Và cũng qua lời thông dịch viên Sak, ông nói ngôi chùa cần bảo tồn và phục hưng văn hóa, phong tục đã bị quên lãng trong nhiều năm, đồng thời họ cũng cần giáo dục cho thế hệ trẻ biết được họ là ai từ đâu đến, họ cần học hỏi giá trị và niềm tin, học hỏi tư cách một con người tốt lành.


Ðể xây dựng một tương quan thông cảm giữa bốn thế hệ Cambodian-Americans trong thành phố, ông Sak nói ngôi chùa là nơi chốn cần thiết để cho những người trẻ và già ngồi lại trao đổi với nhau.
Hạt Cát lược dịch

Temple of the heart

North Shore - Friday, May 6, 2005

Founded in 1985 and created on the back of $5 and $10 donations, Sanghikaram Wat Khmer Trust, also known as the Lynn Buddhist Temple, has been the cultural and religious backbone of Lynn's Cambodian community for nearly two decades.

But the reach of this Chestnut Street temple and its now seven influential monks is growing. Today, the temple draws people regularly from 24 New England communities, including Revere and Swampscott. During seasonal celebrations, the temple can draw a few thousand people. Even Cambodian-Americans living in Lowell - the second-largest Cambodian community in the United States with 30,000 and home to four Buddhist temples - travel 32 miles south to attend services at Sanghikaram Wat Khmer Trust.

As Lynn's Cambodian population approaches 20,000, the city's affordable-housing market is most often cited as the driving factor. While Lynn resident and Cambodian refugee Sareth Sak acknowledges that correlation, he says people shouldn't underestimate the attraction of the Chestnut Street temple and the influence of its religious leaders. He also hopes the temple can be used as a vehicle to better unite Lynn's Cambodian community.

"Temple is centerpiece of any Cambodian community," says Sak, the lead organizer for the Asian American Community Action Association.

To make that happen, newly-arrived Cambodian refugees, in 1984, began to raise money for a temple. A year later, the group acquired a former church, Calvary Baptist, and converted it into one.

Since then, the temple has acquired a house across the street that is now a monastery residence for monks, and there is talk about acquiring another piece of property in the neighborhood.

Buddhist monk Son Dork, 80, was among those who helped make the temple a reality, going door-to-door on foot in search of donations and distributing flyers. And through interpreter Sak, he says the temple needs to preserve and reeducate the Cambodian community about customs and cultures that "we lost for so many years," referring to the brutal regime of Pol Pot and the Khmer Rouge.We need to educate younger generation about where they came from and who they are," says Dork. "They need to learn values and beliefs - learn to be good person."

To foster better communication between the city's four generations of Cambodian-Americans, Sak says the temple needs to be a place for the young and old to build a relationship - a place where they can sit and talk.

Conversation, he says, is what his community so desperately needs.

- Frank Carini
http://www2.townonline.com/lynnfield/artsLifestyle/view.bg?articleid=241532
No. 0319 ( Hạt Cát dịch)

Phát triển nghiệp lành, hằng trăm mẫu đất tại thị trấn Waller sẽ là trung tâm sinh hoạt Phật Giáo.

May 7, 2005, 12:33AM
By RICHARD VARA
Copyright 2005 Houston Chronicle


Mô hình Trung Tâm Bồ Ðề
Image hosted by Photobucket.comHEMPSTEAD - Houston- Một hàng tu sĩ chậm rãi bước đều quanh một bàn thờ nhỏ lộ thiên tôn trí một pho tượng Phật trắng. Tiếng chuông mõ hòa lẫn tiếng xướng tụng vang lên khắp một vùng cây cỏ vừa mới nhú lộc non xanh biếc mùa xuân, muôn nghìn giọt nước lấp lánh tia hi vọng phun lên ban rải hạt giống từ bi thấm nhuần vạn loài sinh linh.

Image hosted by Photobucket.com Và như thế, chư Tăng đã thanh tịnh hóa 515 mẫu đất sẽ trở thành Trung Tâm Bồ Ðề Hoa Kỳ, sẽ là một trong những trung tâm Phật Giáo lớn nhất phát triển tại Hoa Kỳ. Trong vòng hai năm, thị trấn Waller sẽ thành lập một trung tâm tu học và chỗ ở tạm thời.

Những năm tiếp theo sau sẽ có một Ðại học Phật Giáo, một hội trường, tu viện và một chương trình phát triển gia cư. Kế hoạch này sẽ giúp di dân Phật tử Trung Hoa thích ứng dễ dàng hơn trong việc hội nhập đời sống Âu Mỹ.

Nhóm người yểm trợ thành lập trung tâm, đa số là thành viên của chùa Ngọc Phật tại tây nam thành phố Houston. Ðược xây dựng bởi di dân từ Hương Cảng, Ðài Loan và Tân Gia Ba, Ngọc Phật Tự đã trở nên bé nhỏ một thời gian ngắn ngủi sau khi thành hình.

Trung tâm đã mua khu đất Waller với giá một triệu hai trăm ngàn vào năm 2001. Cuối tuần vừa qua, trung tâm đã làm lễ động thổ, đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm hành thiền với một hồ sen bao quanh. Các dãy phòng ốc ký túc xá nam, nữ mỗi dãy nhà đủ chỗ cho 60 người. Kế hoạch xây dựng bao gồm một trai đường, thiết bị sinh hoạt dã ngoại quanh năm, đường mòn thiên nhiên, một vườn Thiền và tịnh thất trong khu vực có nhiều cây xanh bóng mát dành cho các khóa tu học và hành thiền.

Một nông trại rau quả cũng được khai thác để cung cấp thực phẩm cho tăng sĩ và mang lại một ít lợi nhuận cho trung tâm.
Một vong linh đường thờ phụng tro cốt hỏa táng, linh vị là một phần trong kế hoạch. Văn hóa Trung Hoa nặng về việc thờ phụng tổ tiên, tăng ni sẽ chú nguyện cho hương linh thân nhân quá vãng của cư dân mỗi ngày.
Sự phát triển của trung tâm tại khu ngoại ô thị trấn Waller đã được viên chức chính quyền địa phương hoan hỷ tiếp nhận.
Nghị viên Glenn Hegar thuộc khu vực bao gồm cả thị trấn Waller, người đã tham dự buổi lễ động thổ, tán dương trung tâm và tín đồ Phật giáo. “Ðây là một niềm hân hoan trong bất cứ cộng đồng nào có nhiều người đạo đức, hiền thiện đáng kính, nếu điều này không mang tới sự tới sự tốt đẹp cho cộng đồng thì tôi không biết cái gì sẽ mang lại sự tốt lành này”.

Hạt Cát lược dịch

Developing good karma,Waller County acreage to become Buddhist living, education center


May 7, 2005, 12:33AM
By RICHARD VARA

Copyright 2005 Houston Chronicle

HEMPSTEAD - A line of colorfully robed monks slowly walked around a small altar adorned with a white statue of Buddha. They sprinkled water on the ground as chants and drums echoed over the green rural landscape.


Buddhist monks break ground on the 515-acre tract in Waller County that will become the American Bodhi Center.Meenu Bhardwaj / For the Chronicle.
With that, the monks purified 515 acres of land that will become the American Bodhi Center, one of the largest Buddhist developments in the nation. Within two years, the Waller County site will feature a retreat center and short-term living quarters.

In the years to come, it will be home to a Buddhist college, a conference center, a convent and monastery and a housing development. It will help smooth the transformation of immigrant Chinese Buddhism into an American adaptation of the religion.

"There is a little, little fear inside of me about how I can manage everything," said the Rev. Hung I, co-founder of the Texas Buddhist Association and the visionary behind the center. The association promotes Buddhism in Texas and the United States.

But fear does not produce anything," Hung I added with typical Buddhist wisdom. "I'll just do it little by little."

The Buddhist principle of compassion sparked the idea of what has become known as ABC to its supporters, most of whom are members of Jade Buddha Temple in southwest Houston.


Built by immigrants from Hong Kong, Taiwan and Singapore, Jade Buddha Temple was at maximum capacity shortly after it opened in 1990.

"I noticed there were so many members," Hung I said. "They (were) still very healthy and very young, but what about when they got older? Who was going to take care of them?"

The monk found that most were not going to retire to their homelands. In visits to area nursing homes he found that many elderly Chinese were isolated because of language and culture, an isolation that was painful for him.

He also realized that the children of the immigrants were becoming Americanized and spoke English. And although the temple was geared to Chinese language and culture, increasing numbers of Westerners were attending dharma (Buddhist teachings) classes.

In 1994, Hung I took a yearlong retreat to reflect on his future and the future of the temple. He decided to stay in Houston with the temple but began soliciting ideas about how to resolve the worship center's growing pains. More than 1,500 families are now members.

The consensus among leaders was to search for a site that provided not only the worship and educational space but room for perhaps a home for seniors, camping facilities for youths and a Buddhist college to train nuns, monks and lay leaders.

The group purchased the Waller County land for $1.2 million in 2001, Hung I said.

Last weekend, they broke ground for a meditation center that will be surrounded by a lotus-laden pond. Dormitories for men and women will each house 60 people. Plans call for a dining hall, year-round camping facilities, nature trails, a Zen garden and cabins in wooded areas for meditation and retreats.

Performers dressed as a rooster and a chicken entertain during groundbreaking for the Buddhist center planned in Waller County.
An organic fruit farm will help provide food for the monks and nuns and perhaps some revenue, the monk said.

A memorial hall for cremated remains is part of the plan. Chinese culture venerates ancestors, and priests and nuns make daily offerings to the spirits of the departed.

Hung I said the first phase will likely be followed by the construction of perhaps 20 to 30 residences for families who may want to live at the center.

"We will develop slowly, based on the needs of the public," Hung I said. A home for senior citizens is part of the design.

The American Buddhist college will be critical for the future of the center and the faith in the United States, Hung I said. However, the college is part of long-term plans and won't be realized for at least 15 years.

"(In the United States) we don't have enough monks and nuns," he said. "We need to have more monks, nuns or lay Buddhist teachers."

It is not enough to study dharma, he said, but to practice as well. The quiet rural area will provide the environment for meditation practice.

"You have to practice the dharma to gain experience and to improve yourself first," Hung I said. "Otherwise you are not able to teach."

It takes five to 10 years to develop an experienced teacher. And that teaching has to be geared to Americans.

"Your stereotypical American Buddhist is very different from your immigrant Buddhist from Asia who grew up in that tradition," said Sylvia Chiang, a member of Jade Buddha Temple who will attend medical school this fall.

"Asian Buddhists are very concerned about tradition and social networks," said Chiang, a graduate of Stanford and a former Peace Corps worker in Peru. While Buddhism does not teach belief in a transcendent being, many Asian Buddhists pray to Buddha, she said.

Many Americans see Buddhism as self-developmental psychology or a philosophical lifestyle, she said. "I practice Buddhism more the American way," Chiang said.

Hung I is accommodating the blending of the cultures by ordering an 8-foot-tall, bronze Buddha that will combine Western and Eastern facial features. The statue will be displayed in the new meditation hall.

The development of the center in rural Waller County has been welcomed by local officials.

State Rep. Glenn Hegar, R-Katy, whose district includes Waller County, praised the center and the Buddhist followers.

"It is such a blessing in any community when you have so many people who are respectful, humble and kind," said Hegar, who attended the groundbreaking. "If that doesn't bring goodness to the community, then I don't know what does."

http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/headline/features/3171060