<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 05, 2005

No. 0346 ( TinhTấn dịch)

Kim Thân Phật Vàng Ròng tại Wat Traimit

Được viết bởi Jeffrey Miller, The Korea Times Feature Writer,
ngày 2 tháng 6 năm 2005


Image hosted by Photobucket.com align= Bangkok, Thailand – Có rất nhiều tu viện Phật Giáo nguy nga lộng lẫy đang đợi chờ du khách ở Bangkok, nhưng trong tất cả các Kim thân Phật, có lẽ không có Kim thân Phật nào uy nghi hơn Kim thân Phật Vàng Ròng này.

Tượng Phật được tôn trí tại chùa (Wat) Traimit ở cuối đường Yaowarat gần trạm xe lửa Hualampong ở Bangkok, Kim thân Phật Vàng Ròng là một trong các tượng Phật có sức hấp dẫn phải chiêm bái ở Bangkok. Mặc dù tu viện này so ra rất lu mờ đối với các tu viện khác ở BangKok vì kiến trúc khiêm nhượng hơn, nhưng Kim thân Phật Vàng Ròng bên trong tu viện đã hấp dẫn hàng trăm du khách hằng ngày.

Được đúc chế trong thời kỳ Sukhothai, bảo tọa của Đức Phật cao ba mét (khoảng 10 bộ) được làm bằng vàng khối và cân nặng năm tấn rưởi - là bảo tọa của Đức Phật lớn nhất trên thế giới. Kim thân Phật vĩ đại này long lanh ánh sáng vàng óng quý giá tráng lệ và tinh khiết mà ngay cả một người kiệt sức nhất cũng được cảm ứng bởi sự an lạc và năng lực của pho tượng tỏa ra khi bạn đến gần.

Thật sự, hầu như tất cả các tượng Phật mà người ta có thể chiêm bái ở Bangkok từ Kim Thân Phật ở Emerald ở Wat Phra Kaeo cho đến Kim Thân Phật Niết Bàn ở Wat Po, Kim thân Phật Vàng Ròng là một trong những bức tượng đẹp hơn và trong sáng an lành hơn được tìm thấy trong thành phố mà không một nghi vấn nào.

Viếng thăm Wat Traimit là việc nên đặt lên hàng đầu trong lịch trình những nơi tham quan khi tới Bangkok. Câu chuyện ẩn dụ sau Kim Thân Phật lạ lùng này (và việc khám phá ra) cũng gây ấn tượng sâu sắc như nhau. Trong khi người ta xác định rằng Kim Thân Phật được tạo ra trong khoảng thời gian nào đó vào thời kỳ Sukhothai (thế kỷ 13 đến thế kỷ 15)- một trong những thời kỳ nổi bật nhất ở Thailand về kiến trúc và nghệ thuật Phật Giáo - vẫn không ai biết chính xác khi nào và nơi đâu. Tuy nhiên, Kim Thân Phật được tôn trí trong một tu viện tại kinh đô cổ của thời Ayutthaya (khoảng một giờ đi xe về phía Bắc Bangkok).

Câu chuyện Kim Thân Phật Vàng Ròng thật thú vị vì tượng Phật được ngụy trang để bảo vệ sự quý giá của bức tượng. Khi người Miến Điện khởi sự cướp phá thành phố, Kim Thân Phật Vàng Ròng này được bao phủ trong lớp thạch cao để che đậy mắt những kẻ xâm chiếm. Hiển nhiên, công việc ngụy trang này trở nên quá tốt đẹp vì khi những người có trách nhiệm bao phủ bức tượng bằng lớp thạch cao đã qua đời, sự thật nguyên thủy của Kim Thân Phật Vàng Ròng cũng chìm vào dĩ vãng.
Về sau, tượng Phật phủ thạch cao đã được dời đến BangKok và được tôn thờ là Kim Thân Phật chính trong chánh điện của Tu viện Choti-naram, hay Wat Phrayakrai, suốt triều đại Vua Rama III (1824-51) của Thailand. Tu viện đã bị bỏ hoang vào khoảng năm 1931, và Kim Thân Phật phủ thạch cao được di chuyển vào một chổ ẩn tạm thời. Hai thế kỷ sau khi Kim Thân Phật Vàng Ròng được bao phủ thạch cao, không ai biết giá trị thật sự của Kim Thân.
Chân giá trị của Kim thân Phật có lẽ không được khám phá ra nếu không tình cờ xảy ra một sự rủi ro. Khi tượng Phật được di chuyển đến một tu viện mới ở BangKok vào thập niên 1950. Kim Thân Phật đã bị trượt từ một cần trục và rơi xuống bùn. Xuyên qua một nét rạn nứt trong thạch cao, vị tỳ khưu tu viện đã nhận ra tia lấp lánh vàng và chẳng mấy chốc khám phá rằng Kim Thân Phật này nguyên chất vàng ròng, và rồi sau đó là lịch sử của pho tượng.

(tinhtan dich)


The Golden Buddha at Wat Traimit

By Jeffrey Miller, The Korea Times Feature Writer, June 2, 2005

BANGKOK, Thailand -- There are many magnificent Buddhist temples awaiting travelers in Bangkok, but of all of the Buddhist images, none are perhaps more impressive than that of the Golden Buddha.

Located in Wat Traimit at the end of Yaowarat Road near Bangkok's Hualampong Railway Station, the Golden Buddha is one of Bangkok’s must-see attractions. Although the temple itself pales in comparison to other temples in Bangkok with its rather modest temple architecture, it is the Golden Buddha inside that attracts hundreds of visitors daily.

Built during the Sukhothai Period, the three meter (about 10 feet) high image of the seated Buddha is made of solid gold and weighs five and a half tons _ the largest of its kind in the world. The enormous statue gleams with such richness and purity that even the most jaded are inspired by its quiet strength and power that overwhelm you as soon as you approach it. To be sure, of all the Buddha images that one can see in Bangkok from the Emerald Buddha at Wat Phra Kaeo to the Reclining Buddha at Wat Po, the Golden Buddha is without question one of the lovelier and more serene statues found in the city.

Inasmuch as a visit to Wat Traimit should be at the top of your list of places to see when visiting Bangkok, the story behind this amazing Buddhist statue (and its discovery) is equally impressive. While it has been determined that the statue was made sometime during the Sukhothai period (13th to 15th century) _ one of Thailand’s more famous periods of architectural and Buddhist arts _ no one knows exactly when and where. However, it was located in a temple in the ancient capital of Ayutthaya (about one hour north of Bangkok).

The story of the Golden Buddha is interesting because the statue was camouflaged to protect its identity. When the Burmese were about to sack the city, the Golden Buddha was covered in plaster to conceal it from the invaders. Obviously, the camouflage job turned out to be too good because when those responsible for covering it with plaster died, so did the true nature of the Buddha image inside.

Later, the encased statue was moved to Bangkok and installed as the principal Buddha image in the main building of the Choti-naram Temple, or Wat Phrayakrai, during the reign Thailand’s King Rama III (1824-51). The temple was deserted around 1931, and the plaster-covered Buddha was moved to a temporary shelter. Two centuries after it had been first covered in plaster, it was thought to be worth very little.

The true nature of the Golden Buddha might not have been discovered if it hadn’t been for an accident. When the statue was being moved to a new temple in Bangkok in the 1950s (during expansion work of the Port of Bangkok) it slipped from a crane and fell into the mud. According to temple lore, in the morning, a temple monk, who had dreamed that the statue was divinely inspired, went to see the Buddha image. Through a crack in the plaster he saw a glint of yellow and soon discovered that the statue was pure gold, and the rest is history.

Since then, the statue has become one of the main attractions in Bangkok and is definitely worth seeing no matter what travel itinerary you might have while in the city. Although Wat Traimit, sometimes called the Temple of the Golden Buddha, has little architectural merit _ the statue itself sits in a plain building just barely big enough to hold it within the temple compound _ the Golden Buddha should not be missed when visiting the city.

Getting to the temple is rather easy because it is located within walking distance from Hualampong Railway Station, which can be accessed from Bangkok’s new subway system and the Skytrain. It’s probably a good idea to arrive early before the tour buses show up and everyone crowds into the small sanctuary that houses the Buddha to take photographs. Nonetheless, it is one of the few temples in Bangkok that allows visitors to get very close to such an important Buddhist artifact.

The building housing the Golden Buddha is open from 9 a.m.-5 p.m. and admission is only 20 Baht. There are a few other buildings located within the confines of the small temple compound, but it’s probably best just to pay your respects to the Golden Buddha, light some incense, take your photographs and continue your sightseeing. To be sure, if you are looking for other places to visit while in the area, from here you can also get to Bangkok’s legendary Chinatown by foot so it can fit in nicely with a good day of sightseeing in this part of the city.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=18,00000001271,0,0,1,0