<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 1 03, 2006

No. 0714 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Thống đốc thúc giục chấm dứt xúc phạm Ẩn Lâm tịnh xứ

Bản tin được đăng tải trên trang Web The dailynews.lk ngày 02 tháng 01, 2006.

Kandy, Tích Lan- Để cưú nguy Bồ Đề Malwa và Belfry, ngôi chùa Ẩn Lâm tại đỉnh núi Bahirawakanda, Kandy, một số đông tín chúng và các chức sắc tôn giáo đã khiếu nại đến Tân Thống Ðốc Tikiri Kobbekadwa cho là các viên chức tắc trách đang trên đà phá hủy sự tĩnh mịch của trung tâm thiền học Phật Giáo với lý do để phát triển hệ thống hồ chứa nước.

Căn cứ theo thỉnh nguyện thư được hổ trợ bởi nhiều chữ ký không riêng các Phât tử Phật Giáo mà còn các phái giáo khác đã lên án sự quyết định chuyên chế bởi các viên chức Cục Thủy Năng Kiều Lộ về việc phá hủy Bồ Đề Maluwa và Tháp Chuông của tu viện Sri Abhinawarama Viharaya, bất chấp thực trạng là nó đã lấy 35 sào từ cơ ngơi ngôi chùa.

Đó là một điều khả nghi vì tại sao các viên chức Cục Thủy Năng Kiều Lộ hành động một cách cứng nhắc và đã trông thấy hậu quả tức thì mà vẫn cứng nhắc khiến cho rừng núi bị phá hủy nặng nề làm xúc phạm đến khung cảnh thiêng liêng một cách vô lý.
Qua sự xuất hiện khiêm tốn trong suốt ba phần tư thế kỷ, tu viện này đã lặng lẽ và trang nghiêm phục vụ tâm linh cũng như điều trị y dược dân tộc cho quần chúng.

Nhà sư ẩn danh thông thái 70 tuổi, Ven Kohombepola Pannananda Weda Hamuduruwo tiếp tục phục vụ quần chúng qua việc chữa trị miễn phí.
Ðề tài được bàn tán khá sôi nổi, trên nỗi ưu phiền này của Ven Maha Nayaka Thera thuộc Ramanna Nikaya, Ủy Viên Bộ Phật Giáo đã ….làm ngơ.

Governor urged to stop desecration of hermitage

In a bid to save the Bodhi Maluwa and the Bellfry of the Hermitage Temple at the Hilltop of Bahirawakanda, Kandy, a large number of dismayed devotees and dignitaries have complained to the New Governor Tikiri Kobbekaduwa alleging that certain unscrupulous officials are on the verge of destroying the serenity of the Buddhist Meditation Centre on the pretext of expanding the water storage tank.

According to the memorandum supported by public signatures not only Buddhists but also those of other religious denominations have expressly condemned the arbitrary decisions taken by the Water Supply and Drainage Board officials to destroy the Bodhi Maluwa and the Bell Tower of the Sri Abhinawarama Viharaya, despite the fact that it had already taken 35 perches from the temple premises.

It is questionable as to why the Water Board officials act so rigidly and oversee the immediate bearland but adamant to cause to heavy forestry destruction and desecration to the sacred premises unreasonably.

Though humble in its appearance during the past three-quarter of a century this monastery has silently and solemnly rendered yeomen service to the public who seek emotional security as well as native medical care.

The 70-year-old scholarly and solitary monk known as Ven. Kohombepola Pannananda Weda Hamuduruwo continues to serve the public by providing free medical treatment.

The objections raised so far, over this harassment by the Ven. Maha Nayaka Thera of the Ramanna Nikaya, the Commissioner of Buddhasasana Affairs and the Diyawadana Nilame has fallen on deaf ears.
http://www.dailynews.lk/2006/01/02/news44.htm
No. 0708 (Hạt Cát dịch)
Xá lợi từ thế kỷ thứ ba trước tây lịch được trưng bày lần đầu tiên.
Andhracafe, Dec 31, 2005

Bản tin được đăng tải trên trang Web The Buddhist Channel ngày 31 tháng 12, 2005
Bavikonda, Ấn Ðộ -- Lần đầu tiên tại Andhra Pradesh, Xá Lợi Phật thuộc vùng Bavikonda từ hồi thế kỷ thứ ba trước tây lịch sẽ được trưng bày tại phòng triển lãm xá lợi thiêng liêng tại Bảo Tàng Viện thuộc tiểu bang Andhra Pradesh.

Phòng triển lãm sẽ được Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khai mạc vào ngày 02 tháng 01, 2006. Những mảnh xá lợi này đã được cất giữ trong một căn phòng riêng kiên cố trong Viện Bảo tàng hàng năm trời kể từ khi được phát hiện tại Bavikonda thuộc vùng Visakhapanam khi các nhà khảo cổ xúc tiến bảo tồn một đài kỷ niệm.

Trước kia, những mảnh xá lợi này chỉ được mang ra khỏi căn phòng riêng trong dịp đại lễ Tam Hợp và chỉ dành cơ hội chiêm bái cho những nhân vật quan trọng mà thôi. Tuy nhiên, hiện nay, các viên chức viện bảo tàng đã quyết định trưng bày những mảnh xá lợi thiêng liêng này ra ngoài công cộng để quần chúng cũng có thể đến chiêm bái.

Buddhist relics display

Andhracafe, Dec 31, 2005

Bavikonda, India -- For the first time in the State, holy Buddhist relics of Bavikonda, which date back to the 3rd century BC, will be enshrined in a holy relic gallery at the A.P.State Museum.


The gallery will be inaugurated by the Dalai Lama on January 2, 2006. The relics were in the strong room of the State Museum for years since they were discovered at Bavikonda in Visakhapatnam when archaeologists were conserving a monument.

Previously, these relics would be brought out of the strong room only during Budha Purnima and were accessible to VIPs only. However, the museum officials have decided to enshrine these relics and put them for display to the general public.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2133,0,0,1,0
No. 0706 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Nga Sô muốn thắt chặt tình hữu nghị với Nepal qua tôn giáo
December 31,2005 0:15:06 AMIST
Bản tin đượcđăng tải trên trang news.Webindia123.com ngày 31 tháng 12, 2005.

Kathamandu - Qua một lần bị đàn áp bởi chế độ Cộng Sản, Phật Giáo một lần nữa hưng thịnh tại Russia. Và Mosow muốn thắt chặt tình hữu nghị với Nepal qua tôn giáo
Ông Sergey F. Kiselev, người Nga, giám đốc trung tâm Khoa học và Văn Hóa nói, “ Phật Giáo là một trong 4 tôn giáo lớn nhứt tại Russia sau Ki Tô Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo
Du tăng Lạt ma từ Mông Cổ và Tây Tạng đã giới thiệu Phật giáo lần đầu tiên tại Nga từ thế kỷ 17.
Ngày nay tổng số Phật tử tại Nga khoảng 300,000 tập trung đông đảo nhứt tại Buryat, Kalmyk và Cộng Hòa Tuva, tại Chita, Leningrad và những thành phố khác.

Hôm thứ ba tuần trước, Elista, thành phố thủ đô của Cộng Hòa Kalmykia trên biển Caspian, đã khánh thành ngôi chùa Phật Giáo mới cao nhứt tại Nga

Muchaev Valeri, phụ tá bộ trưởng bộ tư pháp Cộng Hòa Kamykia nói: “ Chúng tôi thân mời Phật Tử Nepal xây cất chùa tháp tại đây”.

Một thiện nam, 50 tuổi, đang ở Nepal với đòan đại biểu Phật tử khác từ Nga đến thăm viếng Lâm Tỳ Ni, nơi chốn Đức Phật đản sanh, và những linh thắng nổi tiếng Phật giáo khác tại vương quốc Himalayan.

Valeri là người đã góp phần phát triển Phật Giáo trong những năm Nga Sô cải cách.

Mặc dù triều đại Nga Hoàng đã chấp nhận Phật giáo, khi Chủ Nghĩa Cộng Sản nắm quyền cựu Liên Bang Sô Viết, đã bắt đầu một cuộc đàn áp tàn nhẫn các tôn giáo.

Trong năm 1930, tất cả những ngôi chùa Phật Giáo tại Kalmykia và Tuva đã bị phá hủy và cũng như đa số những ngôi tháp tại Cộng Hòa Buryat.
Bà Valeri nói; “ Phật Tử đã bị bắt giam hay bị lưu đày. Cha tôi đã bị đưa đi Sibera”.

Tuy nhiên, sau thế chiến thứ II, vài tu viện đã được phép hoạt động lại và đặt để dưới sự kiểm soát chính thức. Sau năm 1980, Phật Giáo đã phục hồi với những tu viện mới và giấy phép xuất bản văn học tôn giáo.

Hiranya Lal Shrétha, Đại Sứ Quán Nga tại Nepal nói: “Đạo Phật là đạo rất hiện đại, Phật Giáo chủ trương từ bi, hòa bình và nhân ái”bà giải thích sự phổ cập của Phật giáo như trên.

Russia looks to Nepal for embellishing Buddhism bond

December 31, 2005 9:15:06 AM IST

Kathmandu -Once suppressed by the communist regime, Buddhism is again flourishing in Russia. And Moscow wants help from Nepal to embellish its bond with the religion.
"Buddhism is the fourth biggest religion in Russia after Christianity, Islam and Judaism," says Sergey F. Kiselev, director of the Russian Centre of Science and Culture here.

Travelling lamas from Mongolia and Tibet first introduced the religion in Russia as far back as the 17th century.

Today it is estimated that there are about 300,000 Buddhists in Russia, concentrated mostly in the Buryat, Kalmyk and Tuva republics, in Chita region, in Leningrad and in other cities.

On Tuesday, Elista, capital city of the Russian republic of Kalmykia on the Caspian Sea, saw the inauguration of a new Buddhist temple, the tallest Buddhist shrine in Russia.

"We invite Nepal's Buddhists to build stupas in Kalmykia," says Muchaev Valeri, assistant minister for law and justice in the republic.

The 50-year-old, a Buddhist himself, was in Nepal with a delegation of other Buddhists from Russia to visit Lumbini, said to be the birthplace of the Buddha, and other renowned Buddhist shrines in the Himalayan kingdom.

Valeri attributes the growth of Buddhism to the years of perestroika and glasnost.

Though the reign of the tsars tolerated Buddhists, when communism overtook the former Soviet Union, there began a ruthless and systematic suppression of religious institutions.

In the 1930s, all Buddhist religious buildings in Kalmykia and Tuva were destroyed as well as most stupas in the Buryat republic.

"Buddhists were put into prisons or exiled," says Valeri. "My father was sent to Siberia."

However, after World War II, some monasteries were allowed to reopen and regulate under official control. In the late 1980s, Buddhism revived with new monasteries and permission to print religious literature.

"Buddhism is a very modern religion," says Hiranya Lal Shrestha, Nepal's ambassador to Russia, explaining its popularity.

"It advocates moderation, is against expansionism and nurtures world peace."

(IANS)
http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=206251&cat=Asia