<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 1 18, 2006

No. 0747 (Hạt Cát dịch)
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tuyên bố rút lui khỏi chính trường Tây Tạng
Tuesday January 17 2006 11:51 IST
Bản tin được đăng tải trên trangWeb Newindpress.com ngày 17 tháng 01, 2006.
AMARAVATI: Ðức Ðạt Lai Lạt Ma gần như đã tuyên bố là sẽ rút lui khỏi chính trường Tây Tạng và nói rằng sẽ tập trung vào lãnh vực tâm linh.

Trong ngày bế mạc lễ hội quán đảnh Kalachakra lần thứ 30 kéo dài 12 ngày vừa qua, Ðức Ðạt Lai Ðạt Ma nói đại biểu tuyển cử của dân Tây Tạng sẽ đối phó với tình hình quan hệ Trung Quốc.

Các nhà quan sát tại đây nhận xét rằng đó là một chiến lược bắt đầu từ những lời giải thích trong thời gian cử hành lễ hội của Ngài trước đó, rằng để mua lấy hòa bình với Trung Quốc và cũng để dọn đường cho một cuộc đàm phán ngoại giao với nhà cầm quyền Trung Hoa.

Vào ngày đầu tiên của lễ hội, Ngài đã nói, người dân Tây Tạng đã sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm qua Ngài đã nói người dân Tây Tạng đang hướng về một sự thống nhất với Trung Quốc, nhưng hôm nay Ngài đã nói với các phóng viên báo chí rằng Ngài sẽ không nói chuyện chính trị và đề cập tới những vấn đề liên quan tới đấu tranh của quần chúng.

Ngài tuyên bố chương trình rút lui một nửa khỏi đời sống công cộng như sau “Tôi có ba mục tiêu trước mặt, tôi sẽ tập chú vào hai mục tiêu đầu, những mục tiêu có khuynh hướng tâm linh và tín ngưỡng nhiều hơn. Trước tiên, nâng cao giá trị nhân bản và tâm thức giữa con người với nhau, và thứ hai, tạo mối cảm thông tốt hơn giữa các tôn giáo để chấm dứt các xung đột. Mục tiêu thứ ba có một chiều kích chính trị. Tôi có trách nhiệm tinh thần đối với người dân Tây Tạng, những người đã tin tưởng và đặt để niềm tin nơi tôi rất nhiều. Tuy nhiên, đã có những vị đại biểu tuyển cử cho người TâyTạng trong bốn năm qua.

Dalai Lama to ‘retire’ from Tibetan politics
Tuesday January 17 2006 11:51 IST
AMARAVATI: The Dalai Lama virtually announced his ‘retirement’ from Tibetan politics and said he would concentrate on spirituality.

At the concluding day of the 12-day-long 30th Kalachakra Empowerment, the Dalai Lama said elected representatives of the Tibetan people would deal with issues connected with China.

Observers here felt it was a strategic departure from his earlier comments during the Kalachakra to ‘buy peace’ with China and also to pave the way for a diplomatic dialogue with the Chinese authorities.

On the first day of Kalachakra he had said, people in Tibet were living under difficult circumstances. Yesterday he said Tibetans were looking forward to a reunion with China. But today he told reporters that he would not speak politics and issues related to Tibetan people’s struggle.

He declared his ‘semi-retirement’ from public life. ‘‘I have three goals before me. I will concentrate on the first two goals, which are more spiritual and religious in nature. First, promotion of spiritual and human values among the people and the second, creating better understanding among various religions to end conflicts,’’ he said.

‘‘The third goal has a political dimension. I have the moral responsibility to look after the Tibetan people, who have put a lot of faith and trust in me. However, there have been elected representatives for them for the last four years.

http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IEA20060117013004&Page=A&Title=Southern+News+%2D+Andhra+Pradesh&Topic=0&
No. 0746 (Hạt Cát dịch)

Hội Nghị Phật Giáo Nhân Gian Thế Giới lần thứ Bảy ở Califonia.

ROSEMEAD, California - Một sự kiện quan trọng trong thế giới Phật Giáo đang âm thầm diễn ra hôm Thứ Hai tại Ðại Học Tây Phương - University of the West. Hội Nghị Phật Giáo Nhân Gian Quốc Tế lần thứ bảy vừa được tổ chức với một số học giả Phật Giáo hàng đầu trên thế giới, những người sẽ diễn thuyết trong tuần lễ nghị hội.

Ðại Học Tây Phương do HT Tinh Vân sáng lập năm 1991, đồng thời HT Tinh Vân cũng là người sáng lập chùa Tây Lai tại Hạt Hacienda, California, một ngôi chùa Phật Giáo lớn nhất nước Mỹ.

Chủ đề nghị hội năm nay là “Phật Giáo Nhân Gian và Khuyến Khích Phát Triển Kinh Tế”. ÐÐ Tuệ Tế, trụ trì chùa Tây Lai nói rằng ông nhận thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa nghiên cứu và thực hiện về kinh tế và Phật Giáo. ÐÐ nói “Giữa cung và cầu, cần có một sự quân bình, một sự dung hòa”.

Trong suốt tuần lễ hội nghị, các học giả Phật Giáo từ Anh Quốc, Ý Ðại Lợi, Nam Á và Ðông Nam Á sẽ hiện diện trước đại chúng trình bày các luận thuyết của họ trên việc phát triển kinh tế toàn cầu từ tầm nhìn của Phật Giáo. Các bài luận thuyết được đưa ra trong hội nghị sẽ được xuất bản và lưu hành rộng rãi trong thế giới Phật Giáo.

Ðồng thời Hội nghị cũng là để thực hiện hoài bảo của HT Tinh Vân về cái nhìn của Phật Giáo áp dụng vào thế giới thực tế. HT sáng lập Phật Giáo Nhân Gian đã đánh dấu một sự khởi đầu từ tầm quan trọng của Phật Giáo trên thế giới tâm linh.

Trong một bài diễn văn trước đại chúng vào buổi tối thứ Hai khai mạc hội nghị, HT Tinh Vân nói rằng truyền thống Phật giáo khuyến khích con người đạt được sự giàu có sung túc như là một cách để giúp đỡ gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Ðiểm trọng yếu của giáo lý Ðức Phật trên vấn đề giàu có sung túc là đạt được nó bằng sự lương thiện và dùng nó để giúp đỡ người khác.

Buddhist scholars gather for conference
By Jason Kosareff Staff Writer

ROSEMEAD - A major event in the Buddhist world quietly got under way Monday at the University of the West.
The seventh International Conference on Humanistic Buddhism kicked off with a small gathering of some of the world's top Buddhist scholars, who will present papers during the weeklong conference.

The University of the West sits atop Walnut Grove Avenue. It was founded in 1991 by Master Hsing Yun, who founded Hsi Lai Temple in Hacienda Heights, the largest Buddhist temple in the Western hemisphere.

The theme of this year's conference is Humanistic Buddhism and Sustainable Economic Development. The Venerable Hui Chi, abbot of Hsi Lai Temple in Hacienda Heights, said he sees much in common between the studies and practices of economics and Buddhism.

"Between supply and demand, there's a need to balance, to harmonize," Hui Chi said.

During a series of seminars this week, scholars from Italy, Britain, South Asia and Southeastern Asia will present to the public and their peers treatises on global economic development from a Buddhist perspective. The papers submitted at the conference will be published in a journal widely read in the Buddhist world.

"The idea is we're trying to prevent inbreeding of ideas from this university," said Dr. Ananda Guruge, dean of academic affairs at the university.

The practice allows critique of the university scholar's works, preventing an "ivory tower" syndrome, said The Venerable Bhante Chao Chu, abbot of the Rosemead Buddhist Monastery.

The conference also fulfills Master Hsing Yun's vision of Buddhism applied to the real world. The master's founding of Humanistic Buddhism marked a departure from Buddhism's emphasis on the spirit world, Guruge said.

In a written statement read Monday night at the inauguration of the conference, the master said Buddhist tradition encourages people to acquire wealth as a way to help their families, friends and community.

"The heart of Buddha's teachings on wealth is to acquire it honestly and use it to help others," he wrote.

The conference schedule is available on the University of the West Web site at www.uwest.edu.

http://www.sgvtribune.com/news/ci_3409552