<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 26, 2005

No.0192

Được khai sáng bởi phim Phật Giáo “Constantine”

by Davetta Lashley, New York

<<>> Constantinemovie
Tôi mới vừa đọc xong một đề tài rất lôi cuốn và thoát tục chung quanh cuốn phim "Constantine", được viết bởi Shen Shi'an cho trang nhà Phật giáoThe Buddhist Channel,ngày 18/2/2005.

Tôi lướt duyệt các trang web bằng mạng lưới tìm kiếm Google để tìm câu trả lời cho một thắc mắc của tôi về cuốn phim Constantine trong khi xem tin tức Phật giáo trên trang The Buddhist Channel và bắt gặp đề tài của Shen Shi'an.Tôi không hiểu tại sao trong phim, Constantine lại đề cập đến Gabriel như một người " hai chủng loại". Tôi vẫn không tìm ra tại sao, nhưng tôi ngừng ở đây để đọc đề tài đã làm tôi cảm động , tôi phải viết cho các bạn. Hiện tại tôi không phải là Phật tử, cũng không phải là người có tín ngưỡng tôn giáo, bởi vì tôi chưa tìm thấy bất cứ niềm tin nào mà tôi có thể tin tưởng.

Đạo Chúa và đạo Cơ Đốc cả hai đêù cho tôi cảm tưởng cái này hoặc cái kia có những mâu thuẩn hoặc rôí rắm, vì vậy tôi không theo đạo nào cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến đạo Phật bởi vì tôi không có được những thông tin về đạo phật trong cuộc sống , nhưng sau khi tôi đọc đề tài về phim Phật, hiện tại tôi muốn tìm hiểu thêm về đạo Phật, tôi cãm thấy mình tiến bộ bởi những điều đã đọcđược và càng tha thiết học hơn nữa.

Một phần trong sự biến đôỉ của tôi hầu hết là nhận thức về tội lỗi của chúng ta và chúng ta phải có trách nhiệm cho việc làm cuả chúng ta trong cuộc sống bởi vì chúng ta phải xác định chuyện gì xảy ra trong linh hồn của chúng ta. Có cái gì đó về cách giải thích thỏa mãn cho tôi lần đầu tiên trong cuộc sống.

Xin vui lòng gởi lời cảm ơn chân thành của tôi đến người viết, Shen Shi'an, và đến những người thân mến ở trên trang web The Buddhist Channel để truyền đạt và khai sáng cho những người lầm đường lạc lối .

Chánh Niệm dịch/ Hạt Cát hiệu định

Enlightened by 'Constantine' movie review

by Davetta Lashley, New York

I've just finished reading the very enlightening and fascinating article about the movie "Constantine", which was written by Shen Shi'an for The Buddhist Channel, Feb 18, 2005. I was surfing the Web by way of Google Search engine, trying to find an answer to a question that I had about the movie Constantine, when I came upon The Buddhist Channel website and Shen Shi'an's article.

I was wondering why, in the movie, Constantine refers to Gabriel as a "half-breed". I still didn't fin d out why, but I stopped here to read the article and was so moved by what I'd read, I had to write to you. I am not currently a Buddhist, nor do I currently practice any form of religious worship, because I haven't found anything that I could really believe in. Catholicism and Christianity both leave me feeling either ambivalent or confused, so I don't follow either. I never gave much thought to Buddhism, because I haven't had any exposure to it in my lifetime, but after reading the article about Constantine, I now feel that I would like to know more about Buddism. I feel very moved by what I read and am eager to learn more. The part that moved me the most was the part about our "original sin" and how we must be responsible for the choices we make in life, because it is us who determines what happens to our souls. There's something about the way it was explained that make sense to me for the first time in my life.Please extend my warmest thanks to the writer, Shen Shi'an, and to the folks at The Buddhist Channel for providing a bit of enlightenment to a lost and confused person.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=22,934,0,0,1,0