<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 12 25, 2005

No. 0692 (ÐÐ Chánh Kiến dịch)

Nỗi sợ ma vẫn còn ám ảnh dân Thái trong cơn chập chờn của Tsunami

Thu Dec 22, 5:08 PM ET
Bản tin được đăng tải trên trang Web Bignews ngày 22 tháng 12, 2005

PHI PHI ISLAND, Thailand (AFP) – Một vài người tự nhận rằng thấy MA, nhưng mọi người đã nghe về ma trên hòn đảo thanh bình này, nơi đang tái xây dựng sau khi Tsunami hạ gục 700 mạng người.

Có người phụ nữ bị ám ảnh suốt năm hình bóng những du khách ngoại quốc đang vật lộn để thoát hiểm Tsunami trên biển, rồi một công nhân khách sạn nghe am thanh của những con ma nô đùa bên bãi biển.

Những bảo an ở một thương xá trước biển, gần bãi biển Patong nổi tiếng của Phuket, cho biết một người trong bọn đã bỏ việc sau khi nghe một phụ nữ nước ngoài khóc lóc “Help me! Help me! Cứu tôi! Cứu tôi! Bà con ơi!” suốt đêm trường.

Những câu chuyện tương tự, người ta đồn đãi rất nhiều về một bóng ...ma …nữ ngoại quốc cứ đi bách bộ dọc bờ biển và gọi con ơi, con ời.

Nhiều người Thái tin rằng, gần 5,395 con ma Tsunami vẫn còn vất vưởng bên bờ Andaman rất lâu sau khi xà bần rác rưởi đã được dọn dẹp và bắt đầu tái thiết.

Không có quá nhiều ma quỷ giận hờn rối ren như người ta nhầm lẫn. Người Thái thuộc nhiều các tôn giáo đều cho rằng, nếu con người chết trong sự đau đớn của tai nạn thì hồn ma của họ vẫn còn lang thang cho đến khi họ hiểu được cái gì đã xảy ra rồi mới có thể tái sinh.

Lungyai Suriyaporn, 26 tuổi, e sợ rằng ma quỷ vẫn còn dạo gót hồng trần ở bãi Phi Phi, đó là một trong những lý do cô ta tránh xa hòn đảo gần 10 tháng sau Tsunami. Lungyai đã trở lại vào tháng 10 để khai trương lại căn gác trọ dành cho dân du lịch ba lô của cô.

Cô ta tin rằng hầu hết các con ma Tsunami đã đi đầu thai và không còn ám ảnh vùng biển nữa, nhưng cho rằng nên cúng giỗ cầu siêu lần đầu tiên cho họ ra đi dễ dàng hơn. Cô nói “Rất tốt để mọi người tưởng niệm nạn nhân Tsunami, và để cầu siêu cho những chúng sanh còn lảng vảng quanh đây”

Thái Lan sẽ tiến hành lễ giỗ đầu tiên cho họ, vào buổi sáng tại năm bãi biển vào giây phút mà sóng thần viếng thăm, và một đêm thắp nến lớn lao vào lúc chạng vạng tối.

Nỗi sợ ma đã giữ chân những người Thái và nhiều người Châu Á không trở lại những bãi biển kinh hoàng ấy, chẳng thà đi Vịnh Thái Lan chơi, nơi mà Tsunami đã bỏ sót.

Sujitra Wichianirat, 35 tuổi, một nhân viên văn phòng ở Vọng Các, nói rằng cô ta sẽ không đến vùng biển Andaman cả năm sau đó.

Cô ta nói, “Trước tiên, tôi sợ ma. Rồi tôi lại sợ Tsunami đến nữa. Nếu có sóng thần nữa thì ít ra chúng ta còn được báo động để mà chạy, còn gặp ma thì làm sao thoát nổi”

Hàng trăm xác chết vẫn chưa được xác định - Ðơn Vị Xác Ðịnh Nạn Nhân Thảm Họa cho rằng có 805 xác chết hay một phần cơ thể nạn nhân chưa xác định được – Sujitra cho rằng người chết có thể tái xuất hiện trong hình bóng ma quỷ để giúp tìm xác.

Từ sau khoảnh khắc của Tsunami, những Phật tử Thái đã tìm đến chư Tăng để xin cầu an cầu siêu rồi.

Khi những người Thái ở vùng biển Andaman bắt đầu thu lượm tử thi, họ đã mang xác chết đến chùa, nơi mà hàng trăm xác chết được gìn giữ nhiều tháng, như một đội giám y quốc tế lớn nhất đã từng gom góp, bắt đầu cho việc nhận dạng.

Chùa chứa xác, và nền chùa cũng trở thành những chỗ tạm trú khẩn cấp, nơi mà hàng ngàn người tỵ nạn sau khi tan nhà nát cửa.

Vài ngày sau Tsunami, chư tăng trong ánh y màu vàng cam đã bắt đầu đi dọc bờ biển, rảy nước ban phước lành, và viếng thăm dân chúng, nhà cửa cùng công ăn việc làm của họ, cầu an lành cho họ.

Những nhà lãnh đạo Hồi giáo, Thiên chúa giáo và Ấn Ðộ giáo cũng đến tham dự những buổi cầu siêu và tạo phước, mà những Phật tử tin rằng sẽ trợ tiễn các giác linh vãng sinh nhàn cảnh.

Bất chấp việc sợ ma, Alan Oliver, một nhà nghiên cứu người Mỹ tại Ðại học Phật Giáo Thế Giới, Vọng Các, cho rằng thường thì Tsunami không làm các Phật tử Thái nổi da gà …chấn động lòng tin.

“Trong Phật giáo, không có Thượng đế nào làm chuyện này. Tại sao Thượng đế lại làm như vậy?” Họ xem điều đó do thiên nhiên. Người Phật tử biết được cuộc sống không hoàn hảo. Khi một tai họa giáng xuống như thế, họ chỉ đơn thuần chấp nhận nó NHƯ NÓ LÀ.

In wake of tsunami, fears of ghosts still haunt Thailand

Thu Dec 22, 5:08 PM ET

PHI PHI ISLAND, Thailand (AFP) - Few will actually admit to seeing a ghost themselves, but everyone has heard about them on this once idyllic island still rebuilding after the tsunami killed 700 people.

There was the woman who saw foreign tourists struggling to escape the sea almost a year after the tsunami, and the hotel worker who heard ghosts playing on the beach.

Guards at an oceanfront plaza on nearby Phuket's famed Patong beach said one of their men had quit after hearing a foreign woman cry "help me" all night long.

Similar stories abound of a female foreign ghost walking along the shoreline at night calling for her child.

Many Thais say they believe the souls of the nearly 5,395 people who were killed in the tsunami continued to haunt the Andaman coast long after the debris had been cleared away and reconstruction began.

It's not so much that the spirits are angry as confused. Many Thais of all faiths say that if people die in pain or by accident, their spirits remain lost until they understand what has happened and can move on.

For 26-year-old Lungyai Suriyaporn, her fear that ghosts were still wandering the beaches of Phi Phi was one of the reasons she stayed away from the island for nearly 10 months after the tsunami.

Lungyai returned in October to reopen her backpacker lodge. Guests have been trickling to the modest two-story house, where she also runs a small convenience store off her porch.

She believes most of the lost souls from the tsunami have already moved on and no longer haunt the beaches, but says the memorial ceremonies planned for the first anniversary will help the ghosts that remain.

"This is good, to inform people about the tsunami, and to give ceremonies for the souls, for the ghosts that are still here. And we need to remember all of those who were here and lost their lives in the tsunami," she said.

Thailand will hold interdenominational ceremonies again on the first anniversary of the tsunami, with morning services on five beaches timed for the moment when the waves hit, and a larger candlelight vigil at dusk.

Fears of ghosts have kept Thais and many other Asians from returning to the tsunami-hit beaches, preferring instead to visit the Gulf of Thailand, where the deadly waves did not hit.

Sujitra Wichianirat, 35, an office worker in Bangkok, said she would not go to the Andaman coast even one year later.

"First, I'm scared of ghosts. Second, I'm scared of tsunamis because I'm worried it might happen again. If tsunamis happen, at least we know from the tsunami warning system and I can run away from it. But for ghosts, I don't know how to escape from them," she said.

Hundreds of bodies have yet to be identified -- the Disaster Victim Identification unit says it has 805 bodies or body parts from unknown victims -- which Sujitra said means the dead could be reappearing as ghosts to seek help.

From the moment the tsunami hit, Thai Buddhists have turned to monks to help soothe these lost souls.

When Thais along the Andaman coast began retrieving corpses, they carried them to temples, where hundreds of bodies were kept for months as the largest international forensics team ever assembled began the ongoing work of identifying them.

Temple grounds also became emergency shelters, where thousands of people sought refuge after losing their homes.

Just days after the tsunami hit, monks in their flowing orange robes began walking the beaches, sprinkling holy water, and visiting homes and businesses for cleansing ceremonies.

Muslim, Christian and Hindu religious leaders were also invited to join interdenominational prayer services and "merit-making" ceremonies, which Buddhists believe will help the souls of the dead find a better life as they become reincarnated.

Despite the fears of ghosts, Alan Oliver, an American researcher at the World Buddhist University in Bangkok, said that in general, the tsunami had not shaken Thai Buddhists' faith.

"In Buddhism, there is no 'God did this. Why did God do this?' They see it as a natural cause. Buddhists view that life is imperfect. When a disaster like this happens, they just accept it as a natural way of things happening."

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=c942649c9afa37ae&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0699

Appointed Anunayake of Ramanna Nikaya
Saturday, 24 December 2005

Balangoda central group correspondent, A. M. Gunasekera Banda

VEN. SASTRAPATHI Rajakeeya Panditha Balangoda Pannawansa Maha Thera, Viharadhipathi Siri Weerasundararamaya Balagahamula, Balangoda has been appointed the Anunayaka Thera of the Sri Lanka Ramanna Maha Nikaya by the Karaka Sangha Sabha headed by the Most Ven. Weweldeniye Medalankara Maha Nayaka Thera of the Sri Lanka Ramanna Maha Nikaya held at the Walukaramaya in Maradagahamula recently.

The presentation ceremony of the Akthapathra (Act of Appointment) will take place at the Vidyaloka Maha Vidyalaya in Balangoda on 29th December at 2 p.m. under the patronage of the Most Ven. Weweldeniye Medalankaru Maha Nayaka Thera with the participation of the Maha Sangha.

Speaker W. J. M. Lokubandara will participate as the guest of honour along with the Sabaragamuwa Governor Reggie Ranatunga, Wayamba Governor Dharmadasa Wanniarachchi, Diyawadana Nilame of the Sri Dalada Maligawa Nilanga Pradeep Dela Bandara and Cabinet and Provincial Ministers and MPs on the occasion.

He was born on 4th July, 1929 to a respectable family at Ellepola in Balangoda, received his early education at the Kumara Vidyalaya, Balangoda and entered the Order under the tutelage of Ven. Kalupahana Dhammobhasa Maha Thera, Viharadhipathi Siri Weerasundararamaya, Balangoda.

He received his Higher Ordination on 29.6.1951.

He received his higher education from Sri Dharmodaya Pirivena, Wellawatte and completed pirivena education in 1952.

Having passed the Pracheena Panditha (Oriental Studies) final examination and SSC (English medium) in 1956 Pannawansa Thera entered the Peradeniya University and passed the BA (Hon) degree in 1960 and obtained the MA degree from the same university in 1966.

As a teacher he had served at Sri Dharmodaya Pirivena, Wellawatte and Sri Lanka Pirivena, Maradana and was a inspector of Pirivena from 1981 till his retirement from the Government service in 1984.

The Thera was appointed the Asst. General Secretary of the Nikaya in 1986 and Acting General Secretary in 1990 and was appointed General Secretary in 1992.

Ven. Pannawansa Thera was appointed the Anunayake Thera of the Nikaya with the honorary title "Vijaya Dharma Keerthi Sri Saddhamma Vagiswara Sri Sugunapala Dhammobhasa Vansalankara Prawachana Visarada Sasanakeerthi Sri by the Karaka Sangha Sabha of the Nikaya in 2001.

He has contributed a large number of religious, historical, cultural and social articles to daily English and Sinhala papers and is the author of several books.

At present he is a committee member of the Anuradhapura Bhikku University and Pali and Buddhist University Council and was the Councillor of the President's Buddhasasana Commission 1996.

He is a popular Dhamma preacher and is participating Dhamma desana and Dhamma discussion over the radio.

The Maha Thera started the English Dhamma School at the Siri Weerasundararamaya in 1996.

He has made educational tours and pilgrimage to India, Nepal, Myanmar, Malaysia, Thailand, Singapore and Indonesia and has engaged in propagating Dhamma in those countries.

He has participated in the World Peace Conference held at the UNO Headquarters in USA with Ven. Dr. Omalpe Sobhitha Thera.

Bhavatu Sabba Mangalam.
http://www.dailynews.lk/2005/12/24/news27.htm
No. 0698 (Hạt Cát dịch)

Chư Tăng cầu nguyện, hàng thịt cất dao tưởng niệm nạn nhân sóng thần
TOP STORIES Dec 26, 2005
Monday December 26 2005 00:00 IST
AP

Bản tin được đăng tải trên trang Web ngày 26 tháng 12, 2005
PERALIYA- Tích Lan: Quầy hàng thịt cất dao, chư tăng Phật giáo sẵn sàng tụng niệm và nạn nhân sống sót sẽ tụ tập tại các ngôi chùa ở Tích Lan bắt đầu đánh dấu một năm sóng thần Ấn Ðộ Dương.

Ngôi làng phía nam của Peraliya vốn hoàn toàn không được biết tới cho đến ngày 26 tháng 12 năm 2004, khi một đợt sóng quét trôi chuyến tàu hỏa ra khỏi tuyến đường sắt tại đây làm tử vong 2000 mạng người. Giờ đây ngôi làng là một biểu tượng tàn phá của thảm họa và là trung tâm để tưởng niệm một năm thiên tai đầu tiên.

Dân chúng từ nhiều miền khác nhau ở Tích Lan chuẩn bị tụ họp với Tổng Thống Mahinda Rajapakse tại Peraliya vào ngày Thứ Hai để tưởng niệm 31,000 công dân thiệt mạng trong cơn sóng thần, con số lớn thứ nhì sau Nam Dương.

Một nghi lễ 2 phút mặc niệm bắt đầu lúc 9:30 am, thời điểm cơn sóng ập tới - sẽ được cử hành, sau khi Tổng Thống cắt băng khánh thành một đài kỷ niệm nạn nhân. Bốn mẫu tem bưu điện đã được phát hành in hình lượn sóng giết người và một phần của con tàu xấu số.

Chư Tăng chuẩn bị nghi lễ tôn giáo hồi hướng phước cho nạn nhân tử vong để họ có thể sớm tái sanh nhàn cảnh.

Tất cả các quầy hàng thịt tại thủ đô, Colombo, sẽ tiếp tục đóng cửa ngày mai như là một dấu hiệu tôn trọng nạn nhân, các công ty chế biến súc sản và phòng thương mại cho biết như trên trong một bản tường trình. Phật Giáo truyền thống Tích Lan cấm giết hại sinh vật.

Tổng Thống Tích Lan Rajapakse trong bài diễn văn đến cho quốc dân đã dự trù tuyên bố một kế hoạch cấp tốc tái xây dựng các khu gia cư và thương mại bị tàn phá bởi thiên tai.

Monks pray, butchers hang up knives to honour tsunami victims

TOP STORIES Dec 26, 2005

Monday December 26 2005 00:00 IST
AP

PERALIYA: Butchers hung up their knives, Buddhist monks got ready to chant hymns and survivors prepared to throng temples as Sri Lanka began to mark the one-year anniversary of the Indian Ocean tsunami.

The southern village of Peraliya was largely unknown until December 26 last year, when raging waves washed a passenger train off its tracks here killing nearly 2,000 people. Now the village is an icon of the enormity of the tragedy and a centre to commemorate the disaster's first anniversary.

People from different parts of Sri Lanka prepared to join President Mahinda Rajapakse in Peraliya on Monday to honour more than 31,000 fellow citizens who died in the tsunami, the second highest toll after Indonesia.

A two-minute silence from 9:30 a.m. - the time when the tsunami struck - will be observed, after which Rajapakse will unveil a monument for the victims. Four new postage stamps were being issued showing tsunami waves and parts of the ill-fated train.

Monks prepared for religious memorials tomorrow to seek blessings for those who died so that the victims can be released from the cycle of rebirth.

All meat stalls in the capital, Colombo, will remain closed tomorrow as a mark of respect for the victims, the meat producers and marketer's society said in a statement. Sri Lanka's Buddhist traditions forbid harming living beings.

Rajapakse in his address to the nation is expected to announce an accelerated plan to rebuild homes and businesses devastated by the disaster.
http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IEH20051225095830&Page=H&Title=Top+Stories&Topic=392&