<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 9 25, 2005

No. 0540 (Hạt Cát dịch)
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói với thính chúng Hoa Kỳ rằng chiến tranh đã lỗi thời.
By ROSA CIRIANNI
Associated Press Writer

September 26, 2005, 11:05 AM EDT
Bản tin từ hãng Thông Tấn AP ngày 26 tháng 09, 2005
PISCATAWAY, N.J.- Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã nói với 36,000 người tại Vận Ðộng Trường của Ðại Học Rutgers, NJ rằng khái niệm về chiến tranh đã lỗi thời và tuổi trẻ có trách nhiệm biến đổi thế kỷ này trở nên một thế kỷ hòa bình.

Ngài nói “Hành tinh này chỉ có chúng ta”, vị tu sĩ lưu vong 70 tuổi đã nói hôm Chủ Nhật 25 tháng 09, 2005. "Thế cho nên, phá hoại một cơ cấu khác tức là phá hoại chính mình".

Vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng cũng khuyến khích thính giả triển khai một chương trình tìm kiếm hạnh phúc cho khắp thế giới, không chỉ chú trọng vào “Mỹ Châu, Mỹ Châu, Mỹ Châu”.

Ông Arielle Gomberg nói “Tâm tư bình lặng của Ngài cũng giống như vùng đất New Jersey yên tĩnh, quê hương của một dải cây xanh bóng mát, rất hữu dụng”.

Buổi diễn thuyết này là một sự kiện lớn lao nhất không thuộc lãnh vực thể thao trong lịch sử Ðại học Rutgers, trên cả lần viếng thăm của cựu Tổng Thống Clinton và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Janet Reno.

Một hàng tu sĩ, tăng y truyền thống màu vàng và màu đỏ bầm ngồi gần diễn đàn trên mền, gối hoặc nệm trải lên khoảnh đất rộng từ 10 đến 20 yards trên sân vận động của Ðại Học Rutgers.

Ðức Ðạt Lai, người được giải Nobel Hòa Bình năm 1989, đã tiếp nhận bằng cấp danh dự từ Chủ Tịch của Ðại Học Rutgers. Ngài nói đó là một vinh hạnh để nhận lãnh bằng cấp mà không phải học hỏi và làm việc cật lực.

Trong bài thuyết giảng “Hòa Bình, Chiến Tranh và Hòa Giải”, Ðức Ðạt Lai đã nói giấc mộng của xã hội nên là một thế giới không có vũ khí nguyên tử và vũ khí sinh học.

Ngài nhấn mạnh vào sự nguy hại và tốn kém của nó, dẫn chứng rằng một số quốc gia Phi Châu có thừa thãi vũ khí nhưng không đủ thực phẩm.

Cũng trong ngày Chủ Nhật 25 tháng 09, 2005, Thị Trưởng New York Michael Bloomberg đã trao tặng cho Ngài chiếc chìa khóa của thành phố và xưng tán Ðức Lạt Ma là “Một ánh sáng đạo đức cho hằng triệu người trên thế giới, với một tiếng nói rõ ràng và bền bĩ cho nhân quyền”.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma chạy khỏi Tây Tạng năm 1959 sau một cuộc nổi dậy chống đối sự cai trị của Trung Quốc nhưng bị thất bại và hiện nay có một văn phòng lưu vong ở thị trấn Himalayan thuộc Dharmasala, Ấn Ðộ.

Dalai Lama Tells U.S. Crowd War Outdated

By ROSA CIRIANNI
Associated Press Writer

September 26, 2005, 11:05 AM EDT

PISCATAWAY, N.J. -- The Dalai Lama told 36,000 people at Rutgers Stadium that the concept of war was outdated and young people have a responsibility to make this century one of peace.

"This whole planet is just us," the 70-year-old exiled monk said Sunday. "Therefore, destruction of another area essentially is destruction of yourself."

Tibet's spiritual leader also urged the audience to develop a wider world perspective, not just focus on "America, America, America."

"His quiet mind is the kind of serenity New Jersey, home of strip malls, could use," Arielle Gomberg said.

The speech was the largest nonathletic event in Rutgers history, topping visits by former President Clinton and former U.S. Attorney General Janet Reno.

A row of monks, wearing traditional gold and maroon, sat near the stage on blankets, pillows or mats spread across the 10- and 20-yard lines on the football field.

The Dalai Lama, who won the 1989 Nobel peace prize, accepted an honorary degree from Rutgers President Richard McCormick. He said it was an honor to receive it without having to work hard and study.

In his lecture, "Peace, War and Reconciliation," the Dalai Lama said society's dream should be a world free of nuclear and biological weapons.

He noted their danger -- and their expense, saying some African states have an abundance of weapons, but not enough food.

Also Sunday, New York Mayor Michael Bloomberg gave the Dalai Lama the key to the city, calling him "a moral beacon to millions around the world, with a clear and constant voice for human rights."

The Dalai Lama fled Tibet in 1959 following an aborted uprising against Chinese rule in the territory and now keeps an office in exile in the Himalayan town of Dharmsala, India.
http://www.newsday.com/news/nationworld/wire/

sns-ap-dalai-lama,0,407415.story?coll=sns-ap-nationworld-headlines