<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 18, 2005

Bản tin ngày 18 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo trong rơom Diệu Pháp
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân thành phố Houston Texas Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Rằm tháng Bảy

Hôm nay là rằm tháng Bảy một ngày lễ hội có thể nói rằng hết sức quan trọng và đầy màu sắc trong Phật giáo Bắc Truyền, từ miền Bắc Trung Hoa đổ dài sang Việt Nam và qua một vài quốc gia như Singapore, Mã Lai, Indonesia, những quốc gia tuy rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo chính lâu đời nhưng có đông cộng đồng người Hoa thi` chúng ta có thể nói rằng ảnh hưởng của Phật giáo không nhỏ, thi` ngày lễ này là một ngày lễ hết sức quan trọng. Tuy nhiên đối với người Việt Nam và người Trung Hoa thi` ngày lễ có hai sắc thái khác biệt rõ rệt. Vu Lan được gọi là ngày báo hiếu bởi vi` theo kinh điển Bắc Truyền kinh Vu Lan Bồn nói lên một sự kiện Ngài Mục Kiều Liên ti`m cách cứu độ mẹ Thanh Đề bằng cách theo sự hướng dẫn của Đức Phật để cúng dường đến thập phương Tăng chúng.
Hiếu hạnh trong mùa Vu Lan được nói đến rất nhiều trong truyền thống của người Việt, Phật giáo Việt Nam đã xem mùa Vu Lan là mùa nói lên tinh thần hiếu hạnh, trong lúc tại cộng đồng Phật giáo Trung Hoa thi` cũng câu truyện đó, cũng bài kinh đó, cũng y' nghĩa đó nhưng người ta để y' đến hi`nh thức khác có vẻ hơi xa lạ hơn cái nhi`n của chúng ta đó là ngày Vu Lan là ngày xá tội vong nhân, nói một cách nôm na theo truyền thuyết thi` đó là ngày cúng cô hồn. Cúng cô hồn là cúng tế cho những người đã mất và do ảnh hưởng đạo Lão người Trung Hoa đã có một hi`nh thức cúng tế cô hồn có thể nói rằng đầy màu sắc với bao nhiêu thực phẩm và với hi`nh thức hết sức cầu ky` công phu. Người ta có thể ti`m thấy các trai đàn chuẩn tế ở chùa viện hoặc ở ngoài đường hoặc ở miếu tự, những nơi đó thực phẩm được bày ra với nhiều hi`nh thức. Mặc dù cúng dường thực phẩm không phải là một điều phổ thông và được nhắc tới trong đạo Phật Nguyên Thủy, nhưng đặc biệt trong Phật giáo Mật Tông và Phật giáo Bắc Truyền thi` sự cúng tế thực phẩm cho những người đã mất tức là cho những cô hồn được xem như phần quan trọng, không có trai đàn chuẩn tế nào mà người ta không bỏ nhiều thi` giờ cho những lễ phẩm thực phẩm này.
Nếu ngày hôm nay qúi vị có mặt tại Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, những vùng đông đảo người Hoa, chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao người Tây Phương gọi ngày rằm tháng Bảy là ngày Hungry Ghosts Festival, hiểu cho ngắn gọn là ngày cúng cô hồn hay lễ hội cô hồn, và đây là một điểm thú vị khi nói về sự khác biệt giữa Vu Lan là ngày báo hiếu và Vu Lan là ngày cúng cô hồn. Chúng tôi đã có mặt tại Đài Bắc đúng dịp lễ Vu Lan, dường như đối với người Trung Hoa ngày lễ này là ngày lễ hồi hướng công đức, tưởng niệm công đức cho thất thế phụ mẫu, cho những người đã mất nói chung, cho các oan hồn uổng tử, như chúng ta ti`m thấy nội dung của bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh do cụ Nguyễn Du, một thi hào của dân tộc đã viết, bài văn tế cũng nói rằng có thể ở một thời điểm nào đó, ở nhiều thế kỷ trước người Việt Nam nhân ngày rằm tháng Bảy cũng mang một bản sắc là ngày lễ cúng cô hồn thay vi` nói nhiều về hiếu hạnh như ngày hôm nay, và cũng có một vài vị học giả cho rằng có lẽ là vi` bài Bông Hồng Cài Áo của HT Nhất Hạnh trở thành một tác phẩm phổ biến trong lo`ng nguời Việt Nam nên người ta bắt đầu trở về với quan niệm hiếu hạnh của mùa Vu Lan nhiều hơn là người ta nói về sự việc cúng cô hồn.

Tích Lan


Tang lễ vị ngoại trưởng Tích Lan ông Lakshman Kadirgamar đã cử hành trọng thể theo nghi thức quốc táng ngày 15 tháng 08 vừa qua, vị ngoại trưởng này là một nhân vật được biết đến trong giới ngoại giao toàn cầu, là một người xuất thân cùng trường với cựu Tổng Thống Hoa Ky` ông Bill Clinton, một người mang trong mi`nh gio`ng máu của người Tamil, một sắc dân chống lại chính phủ Tích Lan hiện nay bằng những cuộc nổi dậy bạo động, bản thân của ông là một người tích cực đấu tranh cho hoà bi`nh và có thể nói rằng sự có mặt của ông với sự xuất thân người Tamil và là người Phật tử cộng thêm được đào tạo từ những trường lớp của Tây Phương đã khiến cho ông có một địa vị đặc biệt trong nỗ lực giải quyết cuộc nội chiến hiện nay trên đảo quốc Tích Lan. Thế nhưng có lẽ có một tổ chức nào đó đã muốn chấm dứt vai tro` cực ky` quan trọng của ông để dẫn tới một giải pháp toàn diệt cho đất nước Tích Lan nên họ đã ám sát ông tại tư gia trong một ngày rất bi`nh thường như mọi ngày. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo một cách trọng thể và kết thúc bằng lễ hoả táng. Tang lễ này đã được tham dự bởi Tổng Thống, Thủ Tướng và các viên chức cao cấp khác của Tích Lan. chắc chắn tất cả những người Tích Lan đặc biệt là Phật tử sẽ tưởng nhớ ông như một người bắt một nhịp cầu cho những phân hoá ngày trở nên trầm trọng và thiếu nhịp cầu này người ta chưa biết rằng cuộc đi`nh chiến hiện nay ở Tích Lan có thể kéo dài bao lâu.

No. 0475

Afghan cliffs the canvas for laser image Buddhas
by Solvej Schou, August 11, 2005
WHEN the former Taliban regime in Afghanistan destroyed two 1600-year-old Buddha statues lining Bamiyan Valley's soaring cliffs, the world was shocked at the demise of such huge archeological treasures.

Artist Hiro Yamagata is planning to commemorate the towering Buddhas by projecting multicoloured laser images onto the clay cliffsides where the figures once stood, about 130km west of Kabul.

"I'm doing a fine art piece. That's my purpose - not for human rights, or for supporting religion or a political statement," says the 58-year-old artist, whose other laser works include a recent display at the Guggenheim Museum in Bilbao, Spain.

Against a canvas of desert darkness, 14 laser systems will project 140 overlapping faceless "statues" sweeping 6.5km across Bamiyan's cliffs, in neon shades of green, pink, orange, white and blue.

Each image will continuously change colour and pattern. Powered by solar panels and windmills, the 37.5mX52.5m-high squiggle-style, Day-Glo images - the same size as the original Buddhas - would be in stark contrast to the austere, rural valley below, a land wracked by poverty and violence; a land that has little electricity of its own.

In March 2001, Taliban militants disregarded worldwide protests and used dynamite and artillery to blow up the original fifth-century statues, famed for their size and location along the ancient Silk Road linking Europe and Central Asia. The fundamentalist group considered the Buddhas idolatrous and anti-Muslim.

Afghan Government officials first approached Yamagata about the project in 2003 and gave him conditional approval last year, pending a green light from the UN Educational, Scientific and Cultural Organisation. UNESCO has been a prominent presence in Bamiyan, evaluating ways to preserve mural paintings in caves surrounding the Buddhas.

"They are the ones who will make a decision and will advise us," Gulam Sakhi Yousafzai, former acting deputy minister in charge of arts and culture in Afghanistan, says. "They are the experts. We are waiting for their response."

Bamiyan provincial Governor Habiba Sarobi hopes UNESCO can prove the cliffs would not be damaged by the 100-watt laser beams, which would be permanently projected every Sunday night for four hours. "If there is a way to do it so there is no environmental impact, we would support it as it would boost tourism and the images would remind us of what the cliffs once looked like," Sarobi says.

Letters sent to Yamagata from physics and chemistry experts at the University of Antwerp and the Catholic University of Leuven in Belgium, note the beams will not affect the cliffs because of low power levels cast from a safe distance of between 9 1/2-13km. Zahir Aziz, Afghan ambassador to UNESCO, says he will strongly recommend Yamagata's lasers if they are passed by UNESCO. He also confirms that a Swiss plan to rebuild the Buddhas at $US30 million ($39.32 million) a statue is no longer in the works.

Meanwhile, Yamagata, who estimates his project's cost at up to $11.8 million, has been busy amassing funds, materials and workers.

The walls of his base in suburban Torrance, California, are adorned with colourful photographs and sketches of the Bamiyan and other upcoming projects, including a display in Fiji where he will create a huge holographic Mylar cube suspended on top of one of the islands. Smaller-scale versions of his most famous conceptual works, including the house-sized holographic cubes exhibited at Bilbao's Guggenheim, are scattered around the studio. Shortly after his 2003 meeting with Afghan officials in Tokyo, Yamagata visited Bamiyan and was moved by its orphaned children, squalid living conditions and lack of electricity. He decided then that his artwork should also give something back to the region.

Yamagata says 100 of the 140-odd 4000-kilowatt windmills he plans to ship into Afghanistan for the Bamiyan project will provide power for surrounding villages. He also wants to hire 40 local young men, typically jobless, to dig foundations for the windmills, starting in March 2006. Completion of the project is set for June 2007.

Yamagata, a long-time Los Angeles resident who was born in Japan, says he has already secured co-sponsorship from Mercedes-Benz, and will choose a windmill company in December. "Many people say my art will heal the people. I always avoid 'heal the people'," Yamagata says. "Of course, I help people, but it's more about not harming people. An artist to me is more about inner matter."

source:http://www.theaustralian.news.com.au/common/story_page/
0,5744,16216509%255E16947,00.html
No. 0474

Dallas Museum of Art to Present East Meets West

artdaily.com, August 7, 2005

DALLAS, TX.-The Dallas Museum of Art will present an exhibition which investigates the rich historical interplay between the art of Asia and the West. The exhibition East Meets West opens Aug. 7 and is on view through Nov. 27 in the Focus Gallery.

The exhibition pairs objects of sculpture, painting and decorative pieces from the East and West, revealing the creative interaction between the artists of the two worlds.

Artistic exchanges occurred as historical boundaries widened, first in antiquity and again after the Renaissance. As eastern Asia opened up to the West, prominent artists like Edgar Degas and James McNeill Whistler began to explore the visual styles of the Orient. At the same time, Asian artists created works for the European market.

“The emerging 19th-century trade between Asia, Europe and America hastened a vibrant exchange of fine arts and decorative arts at that time,” said Dr. Anne Bromberg, The Cecil and Ida Green Curator of Ancient and South Asian Art of the Dallas Museum of Art. “It led to a rich visual mix—on both sides of the equation.”

That historical development could be considered an early movement in the creation of the “Global Village” of the modern world, since both Asian and Western artists today are able to work in a worldwide cultural context.

Paired pieces in the East Meets West exhibition will show how the discovery of Asia by the Greeks during the reign of Alexander the Great influenced Asian Buddhist art, which began to reflect Greek and Roman styles. In the 17th century, Spanish Colonial artists adopted Japanese art types like folded screens. From a Gandharan Head of Buddha to a 20th-century Mark Tobey painting recalling Japanese calligraphy, visitors will be able to see the effects of many profitable artistic meetings between the Western and Eastern worlds.

One of the outstanding works in the exhibit is the contemporary artist Mariko Mori’s Burning Desire, a large image on glass that shows the artist as a Tibetan Buddhist holy figure, encircled by flames. The work is on loan from Cindy and Howard Rachofsky. East Meets West was organized by the Dallas Museum of Art and curated by Dr. Bromberg.

http://www.artdaily.com/section/news/index.asp?int_sec=2&int_new=14541
No. 0476 (Hạt Cát dịch)
Bộ Văn Hóa Thái Lan ấn hành và phân phối Tam Tạng Kinh đến công chúng
Thái Lan ngày 19 tháng 08, 2005 - Bộ Văn Hóa đang dự trù ấn loát và phân phát 500,000 quyển kinh văn trong Tam Tạng Kinh Điển nguyên thủy đến các cơ quan chính phủ, tổ chức tư nhân, khách sạn, bệnh viện cũng như những nơi công cộng như là một chương trình nằm trong kế hoạch phục hồi niềm tin tôn giáo. Ngày hôm qua 18 tháng 08, Bộ Tôn giáo Tín ngưỡng đã tổ chức một hội nghị chuyên đề để thảo luận các phương pháp ngăn chận dân chúng Thái sống xa rời giáo lý đạo Phật.

Một ý tưởng đã phát sinh là ấn loát và phân phát Tam tạng kinh đến cho công chúng để cho người ta có thể thấm nhuần giáo lý Đức Phật. Kanthiya, tổng giám đốc bộ phận nói rằng chính phủ sẵn sàng thực hiện việc này và dự án sẽ tốn kém khoảng 80 triệu Baht Dự án xuất bản bắt đầu vào tháng tới. Chúng tôi cũng sẽ phân phối kinh tạng đến 4,000 tu sĩ, những người chịu trách nhiệm hướng dẫn đạo đức luân lý cho quần chúng. Nếu Tam tạng kinh có được xuất bản, nó sẽ phải ở trong hình thức tóm tắt, bởi vì toàn bộ tam tạng bao gồm khoảng hơn 36 quyển.

Bộ Tôn Giáo Tín Ngưỡng cũng dự trù ấn loát lời dạy và những tích truyện bổn sanh khác nhau của Đức Phật bằng tranh và sản xuất phiên bản hoạt hình để giáo dục thanh thiếu niên Thái Lan. Tam Tạng kinh bao hàm toàn bộ hương vị Phật pháp và được chia ra ba lãnh vực chính: Kinh, Luật và Luận. Tạng Luật nói về giới luật mà chư tăng phải thọ trì và hành tập, tạng Kinh ghi chép giáo lý Đức Phật đã giảng dạy và tạng Luận vi diệu pháp quảng diễn pháp chơn đế tối thượng mà Đức Phật đã khám phá ra.

Gần đây, Quỹ Pháp Hội đã ấn loát ba bộ kinh tạng phiên bản la mã hóa đầu tiên trên thế giới, Thụy Điển, Tích Lan và Pháp Viện Nội Các Thái Lan đã tiếp nhận một bộ 40 quyển.

Somdej Phrayanvarodom, trụ trì chùa Thepsirin diễn tả niềm quan ngại của ông về sự thất bại của Phật tử Thái Lan trong việc học hỏi và thông suốt giáo lý Đức Phật. Ông nói:
"Thật là một hiểm họa cho sự an nguy của Phật giáo khi người ta không còn chú ý đến lời dạy của Đức Phật. Khi họ bước vào hàng ngũ tăng chúng, họ phá bỏ giới luật. Họ bắt đầu ấu đả sau khi nhìn tận mặt nhau. Tội lỗi xảy ra khắp nơi".
"Chúng tôi không thể tin rằng người Thái là Phật tử, sau khi đã trở thành quán quân trong kỷ lục uống beer tại Đức Quốc suốt hai năm liền. Tiệm rượu mọc nhan nhản trước cổng chùa ở khắp nơi. Người ngoại quốc đang thắc mắc rằng chúng ta thực sự có phải là một xã hội cộng đồng Phật Giáo chăng?"

Ministry to distribute Tipitaka to general public
Published on August 19, 2005

The Culture Ministry is planning to publish and distribute 500,000 volumes of the Tipitaka Buddhist canon to government agencies, private organisations, hotels and hospitals, as well as the general public, as part of its drive to revive faith in the religion. Yesterday, the ministry’s Religious Affairs Department held a seminar to discuss how to prevent people in Thailand from straying further from the Buddhist way of life.

One idea was to publish the Tipitaka and distribute it to the general public, so they would absorb the teachings of the Lord Buddha.

Preecha Kanthiya, director-general of the department, said the government would like to do this and that the project would cost Bt80 million.

“Publishing should start next month. We’ll also distribute the Tipitaka to 4,000 monks who provide religious and moral instruction,” Preecha said.

If the Tipitaka does get published, it would have to be in an abridged form, because the entire work covers more than three dozen volumes.

The Religious Affairs Department also plans to publish the Lord Buddha’s teachings and the different incarnations of the Lord Buddha in cartoon form or produce animated versions to educate Thai youngsters.

The Tipitaka covers the essence of Buddhism and is divided into three main parts: the vinaya, the sutta and the abhidhamma. The vinaya is the rules and procedures that guide the practices of monks, the sutta is the Lord Buddha’s spoken teachings and the abhidhamma is the interpretation of the ultimate reality as discovered by the Lord Buddha.

Recently, the Dhamma Society Fund published three sets of the world’s first romanised version of the Tipitaka. Sweden, Sri Lanka and the Constitution Court have taken delivery of 40-volume sets.

Somdej Phrayanvarodom, the abbot of Wat Thepsirin, expressed concern about the failure of Thai Buddhists to learn and understand the teachings of the Lord Buddha.

“It’s dangerous to the security of Buddhism that people no longer pay attention to the teachings of the Lord Buddha. When they enter the monkhood, they violate the rules. They get into fights after looking each other in the face. There are crimes committed everywhere,” said the abbot.

“We can’t believe that Thais are Buddhists after being beer-drinking champions in Germany for two years in a row now. There are liquor stores in front of temples everywhere. Foreigners question whether we really are a Buddhist society.”

http://nationmultimedia.com/2005/08/19/national/index.php?news=national_18382237.html