<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 18, 2005

No. 0476 (Hạt Cát dịch)
Bộ Văn Hóa Thái Lan ấn hành và phân phối Tam Tạng Kinh đến công chúng
Thái Lan ngày 19 tháng 08, 2005 - Bộ Văn Hóa đang dự trù ấn loát và phân phát 500,000 quyển kinh văn trong Tam Tạng Kinh Điển nguyên thủy đến các cơ quan chính phủ, tổ chức tư nhân, khách sạn, bệnh viện cũng như những nơi công cộng như là một chương trình nằm trong kế hoạch phục hồi niềm tin tôn giáo. Ngày hôm qua 18 tháng 08, Bộ Tôn giáo Tín ngưỡng đã tổ chức một hội nghị chuyên đề để thảo luận các phương pháp ngăn chận dân chúng Thái sống xa rời giáo lý đạo Phật.

Một ý tưởng đã phát sinh là ấn loát và phân phát Tam tạng kinh đến cho công chúng để cho người ta có thể thấm nhuần giáo lý Đức Phật. Kanthiya, tổng giám đốc bộ phận nói rằng chính phủ sẵn sàng thực hiện việc này và dự án sẽ tốn kém khoảng 80 triệu Baht Dự án xuất bản bắt đầu vào tháng tới. Chúng tôi cũng sẽ phân phối kinh tạng đến 4,000 tu sĩ, những người chịu trách nhiệm hướng dẫn đạo đức luân lý cho quần chúng. Nếu Tam tạng kinh có được xuất bản, nó sẽ phải ở trong hình thức tóm tắt, bởi vì toàn bộ tam tạng bao gồm khoảng hơn 36 quyển.

Bộ Tôn Giáo Tín Ngưỡng cũng dự trù ấn loát lời dạy và những tích truyện bổn sanh khác nhau của Đức Phật bằng tranh và sản xuất phiên bản hoạt hình để giáo dục thanh thiếu niên Thái Lan. Tam Tạng kinh bao hàm toàn bộ hương vị Phật pháp và được chia ra ba lãnh vực chính: Kinh, Luật và Luận. Tạng Luật nói về giới luật mà chư tăng phải thọ trì và hành tập, tạng Kinh ghi chép giáo lý Đức Phật đã giảng dạy và tạng Luận vi diệu pháp quảng diễn pháp chơn đế tối thượng mà Đức Phật đã khám phá ra.

Gần đây, Quỹ Pháp Hội đã ấn loát ba bộ kinh tạng phiên bản la mã hóa đầu tiên trên thế giới, Thụy Điển, Tích Lan và Pháp Viện Nội Các Thái Lan đã tiếp nhận một bộ 40 quyển.

Somdej Phrayanvarodom, trụ trì chùa Thepsirin diễn tả niềm quan ngại của ông về sự thất bại của Phật tử Thái Lan trong việc học hỏi và thông suốt giáo lý Đức Phật. Ông nói:
"Thật là một hiểm họa cho sự an nguy của Phật giáo khi người ta không còn chú ý đến lời dạy của Đức Phật. Khi họ bước vào hàng ngũ tăng chúng, họ phá bỏ giới luật. Họ bắt đầu ấu đả sau khi nhìn tận mặt nhau. Tội lỗi xảy ra khắp nơi".
"Chúng tôi không thể tin rằng người Thái là Phật tử, sau khi đã trở thành quán quân trong kỷ lục uống beer tại Đức Quốc suốt hai năm liền. Tiệm rượu mọc nhan nhản trước cổng chùa ở khắp nơi. Người ngoại quốc đang thắc mắc rằng chúng ta thực sự có phải là một xã hội cộng đồng Phật Giáo chăng?"

Ministry to distribute Tipitaka to general public
Published on August 19, 2005

The Culture Ministry is planning to publish and distribute 500,000 volumes of the Tipitaka Buddhist canon to government agencies, private organisations, hotels and hospitals, as well as the general public, as part of its drive to revive faith in the religion. Yesterday, the ministry’s Religious Affairs Department held a seminar to discuss how to prevent people in Thailand from straying further from the Buddhist way of life.

One idea was to publish the Tipitaka and distribute it to the general public, so they would absorb the teachings of the Lord Buddha.

Preecha Kanthiya, director-general of the department, said the government would like to do this and that the project would cost Bt80 million.

“Publishing should start next month. We’ll also distribute the Tipitaka to 4,000 monks who provide religious and moral instruction,” Preecha said.

If the Tipitaka does get published, it would have to be in an abridged form, because the entire work covers more than three dozen volumes.

The Religious Affairs Department also plans to publish the Lord Buddha’s teachings and the different incarnations of the Lord Buddha in cartoon form or produce animated versions to educate Thai youngsters.

The Tipitaka covers the essence of Buddhism and is divided into three main parts: the vinaya, the sutta and the abhidhamma. The vinaya is the rules and procedures that guide the practices of monks, the sutta is the Lord Buddha’s spoken teachings and the abhidhamma is the interpretation of the ultimate reality as discovered by the Lord Buddha.

Recently, the Dhamma Society Fund published three sets of the world’s first romanised version of the Tipitaka. Sweden, Sri Lanka and the Constitution Court have taken delivery of 40-volume sets.

Somdej Phrayanvarodom, the abbot of Wat Thepsirin, expressed concern about the failure of Thai Buddhists to learn and understand the teachings of the Lord Buddha.

“It’s dangerous to the security of Buddhism that people no longer pay attention to the teachings of the Lord Buddha. When they enter the monkhood, they violate the rules. They get into fights after looking each other in the face. There are crimes committed everywhere,” said the abbot.

“We can’t believe that Thais are Buddhists after being beer-drinking champions in Germany for two years in a row now. There are liquor stores in front of temples everywhere. Foreigners question whether we really are a Buddhist society.”

http://nationmultimedia.com/2005/08/19/national/index.php?news=national_18382237.html