<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 17, 2005

Bản tin ngày 17 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin Phật Giáo trong ngày
Minh Hạnh ghi chép


TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân thành phố Texas Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Thái Lan.

Tại Thái Lan hôm qua chính phủ và cảnh sát Thái Lan đã phải đối diện một sự tấn công khác tại miền nam Thái Lan, trong đó một người gác cửa và 8 người khác đã bị thương nặng do một cuộc nổ bom trong một ngôi chùa Phật giáo. Cảnh sát cũng ti`m thấy một trái bom 10 kilo nằm trong một hộp bằng nhôm và đã dùng một robot bằng remote control để cho trái bom này tự nổ lấy. Những ngôi chùa tại miền nam Thái Lan và đặt biệt những vị Tăng sĩ Phật giáo đã là mục tiêu tấn công của nhóm Hồi giáo quá khích trong suốt thời gian qua, và nhiều ngôi chùa đã bị bỏ hoang bởi vi` vấn đề an ninh không được bảo đảm và trong trường hợp như vậy đã có một vài ngôi chùa được xử dụng như một doanh trại tạm thời của quân đội để gi`n giữ an ninh trong vùng. Người ta vẫn chưa biết rằng có một giải pháp nào để dẫn đến một sự ổn định trong khu vực cũng như một giải pháp chung cho vấn đề, tuy nhiên theo nhiều người thi` sự việc này là một thử thách lớn đối với chính phủ Thái Lan ngày hôm nay cũng như tại Sri Lanka, nó không phải là vấn đề mang tính nội bộ như Thái Lan đã giải quyết một cách khéo léo trong quá khứ mà đây là một thế hệ mang nhiều y' thức hệ cực ky` nguy hiểm mang tính toàn cầu. Thái Lan không phải là một quốc gia duy nhất hiện nay đối diện với những người Hồi giáo cực đoan khủng bố, mà chúng ta được biết rằng khắp nơi trên thế giới đã xảy ra rất nhiều những sự chống phá như vậy. Ngày nay sự khủng bố của những nhóm Hồi giáo cực đoan đã không co`n nằm trong phạm vi tấn công vào các nước Tây Phương mà đã lan tràn qua những nước Phật giáo và dĩ nhiên một quốc gia Phật giáo như Thái Lan không phải ngoại lệ.
Ngày hôm qua chính phủ Thái Lan cầm đầu là vị Thủ Tướng Thái Lan đã có một cuộc thăm viếng nói chuyện với giới lãnh đạo trong vùng. Với sự tiếp xúc này người ta xem như là một nỗ lực mang tánh cách nhất thời giai đoạn, không ai ky` vọng được là ti`nh hi`nh sẽ được giải quyết nay mai, nó có thể mất một thời gian dài và cũng có thể rằng sự phục hồi của Phật giáo tại các tỉnh miền nam Thái Lan không bao giờ trở lại như ti`nh trạng trước kia được.

Hoa Ky`.

Tại Hoa Ky` sinh hoạt của Phật giáo Đông Dương kể từ khi làn sóng của những người ty. nạn Việt Miên Lào đặt chân đến Hoa Ky` từ năm 1975, cho dù không khởi sắc như Phật giáo Tây Tạng, cho dù không có nguồn tiền bạc hùng hậu như Phật giáo Trung Hoa và cũng không mang bản sắc đầy hấp dẫn như Phật giáo Zen của Nhật Bản, nhưng người ta không thể phủ nhận được rằng sự có mặt của những ngôi chùa Phật giáo thuộc cộng đồng tỵ nạn Việt Nam, Lào, Cambochia trong suốt 30 năm qua đã có một ảnh hưởng lan rộng khắp nơi. Trong phần tin tức hôm nay có hai bản tin liên quan đến hai ngôi chùa Việt Nam; một ở Florida và một ở Texas, những ngôi chùa này đã được báo chí địa phương ghi lại những hi`nh ảnh và đường nét sinh hoạt, với những ảnh hưởng của nó đối với cư dân trong vùng như thế nào.

Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quí Phật tử, thật ra hai bản tin mà qúi vị vừa nghe; một bản tin về lễ mở cửa vườn sen và lễ Phật Đản của chùa Bửu Môn đăng trong một tờ báo địa phương và một bản tin khác đăng trong buổi lễ Vu Lan ở chùa Phật Pháp, cả hai buổi lễ chúng tôi đều tham dự, lẽ ra nếu chúng tôi có dịp tường thuật trực tiếp đến qúi vị chúng tôi sẽ cho qúi vị nhiều tin tức hơn, nhưng có một điều thú vị rằng qúi vị trong ban dịch thuật tin tức đã góp nhặt hai mẫu tin này trong internet hay ở đâu đó và dịch trở lại để đọc vào ngày hôm nay, chúng tôi chưa bao giờ làm trong một trường hợp thú vị như vậy, nhưng dù sao đi nữa nó cũng là một điều vui, lâu lâu chúng ta nghe một vài bản tin tức tường tri`nh từ cái nhi`n của người Hoa Ky` đối với sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo Việt Nam của chúng ta.

Nepal

Phần tin tức cuối cùng hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một nữ tu viện Phật giáo được lập lên ở Nepal theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Sự ra đời của một nữ tu viện đó là một việc rất bi`nh thường, đồng thời ra đời tại Nepal cũng không phải là chuyện đáng nói, nhưng chuyện đáng nói ở đây đó là theo sự nhận định của những ký giả khi đến quan sát tu viện này thi` họ nói rằng cuộc cách mạng văn hoá trong thập niên 60 kéo dài đến đầu thập niên 70 tại Trung quốc mà Phật giáo Tây Tạng là một trong những nước nạn nhân có thể nói khốc liệt nhiều chùa chiền bị phá hủy, thế nhưng lại có một phản ứng ngược lại là do cuộc cách mạng văn hoá đó nên Phật giáo Tây Tạng đã có thể xây dựng một số cơ sở hết sức vững mạnh ở xứ người trong cuộc sống lưu vong. Trong trường hợp nữ tu viện này người ta đã thấy rằng có một nỗ lực lớn hơn bao giờ hết nhằm duy tri` một số truyền thống nhằm mang tính tôn giáo vừa mang tính văn hoá, bởi vi` người ta sợ rằng những điều đó sẽ mất mát, có lẽ trong lịch sử Tây Tạng chưa bao giờ người Tây Tạng xem chuyện duy tri` Phật Pháp là một điều khẩn thiết trong cộng đồng họ như vậy và chính về điểm này Phật giáo Tây Tạng đã thật sự trưởng thành và lớn mạnh tại Ấn Độ Nepal, Sikkim, Bhutan.
Với bản tin này chúng tôi xin được kết thúc tin Phật sự trong ngày. Xin gặp lại qúi vị trong bản tin Phật sự ngày mai