<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 17, 2005

No. 0473 ( Hạt Cát dịch)
Tu Viện Lạt Ma Tây Tạng bắt đầu tái an vị “Bức Tường Kinh Ðiển”.
www.chinaview.cn 2005-08-17 18:51:40
Lhasa – Tây Tạng -Tân Hoa Net, ngày 17 tháng 08, 2005. Khu Tự Trị Tây Tạng thuộc miền Tây Nam Trung Quốc đã tung ra một dự án hứng khởi là tái an vị ít nhất 80,000 bản Kinh Phật Giáo từ nơi đã được dựng lên hơn 7 thế kỷ.
“Bức Tường Kinh Ðiển” cao 10 thước tại Tu Viện Sagya, Tây Tạng, bức tường để trưng bày kinh văn mà con số bản kinh và nội dung còn trong vòng bí mật, sẽ được di chuyển tới một viện bảo tàng di sản mới xây dựng gần đó và sẽ được đưa trở lại vị trí cũ sau khi tu viện Sagya được tân trang. Gesang, một viên chức trông nom dự án tân trang cho biết như trên.
Sẽ mất sáu tuần lễ để di chuyển tất cả số kinh văn đến viện bảo tàng.

Ông Gesang nói một nghi lễ đã được cử hành vào hôm 8 tháng Năm, một ngày may mắn theo truyền thống Tây Tạng để đánh dấu ngày khởi xướng dự án tái an vị.

“Chúng tôi đã ghi mã số mỗi bản Kinh và ngăn kệ tương ứng suốt từ đầu” Ông Gesang đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Net hôm Thứ Tư. “Năm mươi ba công nhân đang di chuyển Kinh Văn và khoảng 10% công việc được hoàn tất.

Nhưng bản kinh lớn nhất hãy còn chưa di chuyển, bản này dài 1.8m và rộng 1.1m. “Theo truyền thuyết, ngay cả tám người đàn ông mạnh khỏe cũng không thể nâng bản kinh khổng lồ này lên”. Ông Gesang, người đã tiên đoán sự khó khăn trong việc di chuyển vì tu viện không có thiết bị thích ứng.

Công nhân phải đeo găng tay và khẩu trang vì loại giấy in đa số kinh văn được chế tạo từ lá cây có độc tính để ngăn ngừa côn trùng. Bên cạnh đó, các bản kinh còn được gói gém cẩn thận với hai lớp vải, vàng bên trong và đen bên ngoài để tránh tia nắng mặt trời.

Mặc dù những ngăn kệ mới chưng bày kinh văn chỉ cách chỗ cũ 80 km nhưng tu viện đã điều hành việc di chuyển một cách chặt chẽ để tránh thất thoát hư hại những tài liệu quý giá này.

"Chúng tôi có một nhóm Lạt Ma kiểm soát việc di chuyển với một quyển sổ ghi chép số mục của mỗi bản Kinh đã được di chuyển với chữ ký của mỗi cá nhân liên can trong tiến trình di chuyển." Ông Gesang cho biết như trên.

Gesang và những người cộng tác đã áp dụng kỹ xảo bảo vệ tác phẩm nghệ thuật để duy trì nhiệt độ tại viện bảo tàng để bảo đảm rằng môi trường mới có cùng một nhiệt độ với chỗ cũ. Ông nói “ Nhiệt độ vẫn còn khác biệt một chút, hai tới ba độ Celsius là nhiều nhất, độ ẩm thì không khác biệt lắm”
“Bức Tường Kinh Ðiển” tại Tu viện Sagya được biết là dùng chưng bày những thủ bản chuyển tải tư tưởng trên các ngành chiêm tinh, lịch sử, triết học và tôn giáo nhưng không ai biết bất cứ chi tiết nào về nội dung của nó.

Xây dựng năm 1073, Tu Viện Sagya tọa lạc ở hướng Tây cách Lhasa 450 km, cùng uy thế với động Ðôn Hoàng ở Cam Túc Trung Quốc về con số kinh văn Phật Giáo sưu tập được, cùng sản phẩm đồ gốm với giáo điển sâu sắc được ghi nhận chế tạo từ 1000 năm trước. Người ta tin tưởng rằng Tu Viện Sagya là nơi khai sinh của giáo phái Sagyapa, Phật Giáo Tây Tạng.
Tu viện Lạt Ma là một trong ba tòa nhà cổ xưa của Tây Tạng, kể cả tòa nhà với chương trrình tân trang tốn kém 40 triệu Mỹ kim bắt đầu hồi năm 2002.

Tibetan lamasery starts relocating "Scriptures wall"

www.chinaview.cn 2005-08-17 18:51:40

LHASA, Aug. 17 (Xinhuanet) -- Southwest China's Tibet Autonomous Region has kicked off an ambitious project to relocate at least 80,000 volumes of Buddhist Scriptures from where they have been for more than seven centuries.

The 10-meter tall "Scriptures Wall" at the Sagya Lamasery in Tibet, whose exact volumes and contents remain secret, will be moved into a newly-built cultural heritage museum nearby and then back to its original location after a major renovation of the lamasery, said Gesang, an official in charge of the renovation project.

It will take another six weeks to move all the volumes to the museum.

He said a ritual was held on May 8, a lucky day according to Tibetan tradition, to mark the launching of the relocation project.

"We've been coding each volume of Scripture and corresponding book shelves ever since," said Gesang in an interview with Xinhua Wednesday. "Fifty-three workers are moving the Scriptures and about 10 percent of the job is done."

But the workers have yet to move the biggest volume, one that is 1.8 meters long and 1.1 meters wide. "As legend goes, even eight strong men together could not lift this giant volume," said Gesang, who predicts difficulty in its moving as the lamasery does not have the right equipment .

Workers must wearing gloves and masks because the paper most Scriptures were printed on was made of highly toxic tree leafs to ward off insects.

Besides, the Scripture volumes have been wrapped up carefully with two layers of cloth -- first yellow and then dark, to minimize exposure to the sun, said Gesang.

Though the new shelves for the Scriptures are only 80 meters away from their former location, the lamasery has tightened management to avoid loss of or damage to the priceless documents.

"We have a team of lamas on patrol to oversee the moving work and a logbook that registers each volume of the Scriptures that has been moved, with signatures of every person involved in the moving process," he said.

Gesang and his colleagues have used state-of-the-art technology to maintain constant temperature and humidity at the museum and ensure the new environment is more or less the same as the old one. "There are still slight differences in temperatures, two to three degrees Celsius at the most. Humidity is more or less the same."

The "Scriptures Wall" in the Sagya Lamasery is said to contain handwritten Scriptures on Tibetan astrology, history, philosophy and religion, but no one knows any detail about their contents.

Built in 1073, the Sagya Lamasery, located 450 km west of Lhasa, has long enjoyed almost the same prestige as the Dunhuang Grottoes for its large collection of Buddhist Scriptures, valuable porcelain and vivid morals dating back to nearly 1,000 years ago. It is believed to be the birthplace of Sagyapa (Stripped Sect) of Tibetan Buddhism.

The lamasery is one of the three ancient Tibetan buildings included in China's 330-million-yuan (40 million US dollars) renovation program starting in 2002.

Also on the list for repairs are the 1,300-year-old Potala Palace and the Norbuglinkha, the winter and summer palaces of the Dalai Lamas. Enditem

http://news.xinhuanet.com/english/2005-08/17/content_3367458.htm