<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 17, 2005

No. 0469 (Hạt Cát dịch)

Cây bồ đề thiêng liêng Tích Lan vượt qua trở ngại tại Ðài Loan.

TAIPEI (Reuters) - Ðài Bắc ngày 17 tháng 08, 2005, bản tin từ hãng thông tấn Reuters.
Một cây con từ cây bồ đề được Phật tử sùng kính tại Tích Lan cuối cùng đã vượt qua khó khăn du nhập vào Ðài Loan sau khi bị cơ quan kiểm dịch hữu trách từ chối vì e ngại ký sinh khuẩn trên cây.

Cây con này có nguồn gốc từ cây mẹ Jaya Siri Maha Bodhi ở Tích Lan, cội cây mà xưa nay vốn được tin tưởng là cây con từ cây Bồ Ðề nơi Ðức Phật giác ngộ mà Trưởng Lão Ni Sangamitta, công chúa con vua A Dục đã mang đến Tích Lan và trồng tại công viên Mahameghavana thuộc tỉnh Anuradhapura vào năm 249 trước Tây Lịch. Cây bồ đề mẹ Jaya Siri Maha Bodhi ở Tích Lan này hiện nay được xem là cội cây lịch sử cổ xưa nhất còn tồn tại trên thế giới (chi tiết này căn cứ theo tài liệu trên trang Web http://srimahabodhi.org )

Image hosted by Photobucket.com The Sacred Jaya Siri Maha Bodhi in Anuradhapura
Cây Ðại Bồ Ðề Jaya Siri ở Anuradhapura
Cây bồ đề con mới nhất này đã bị hải quan giữ lại vì quy định cấm đoán việc nhập khẩu cây cối có cả gốc rễ từ Tích Lan.

Tổ chức Phật Giáo Linh Thứu Sơn ở Ðài Loan, nơi tiếp nhận cây bồ đề như là một tặng phẩm của chính phủ Tích Lan, nói rằng nó đã được thu xếp để được trị liệu bởi một nhà chuyên môn về cây cối nổi tiếng, nó được đưa ra nước ngoài và trở lại Ðài Loan lần thứ hai.
Kế họach trị liệu được Bộ Nông Nghiệp chấp thuận, Bà Chu, phát ngôn viên của Phật Giáo Linh Thứu Sơn nói rằng “Nó tới Hương Cảng và sau đó nhập cảnh vào Ðài Loan thành công.
Bà Chu nói thêm, cây bồ đề con, vật được hộ tống bởi một nghị viên quốc hội Tích Lan và hai tu sĩ, đã được hoạch định trồng xuống vào ngày chủ nhật trong một buổi lễ có sự tham dự của Phó Tổng Thống Ðài Loan, Bà Lữ Tú Liên.
Hội đòan Phật Giáo Linh Thứu Sơn được trao tặng cây bồ đề sau khi vị sáng lập tổ chức tiếp nhận một giải thưởng cho sự đóng góp của Phật giáo Linh Thứu Sơn tại Tích Lan.

Sacred Sri Lanka tree out of the woods in Taiwan

Wed Aug 17, 2005 2:32 PM IST

TAIPEI (Reuters) - A sapling from a Sri Lankan bodhi tree deeply revered by Buddhists has at last made it into Taiwan after being rejected by quarantine authorities for fear of parasites.

The sapling from the Jaya Siri Maha Bodhi, believed to be descended from the bodhi tree under which Buddha attained enlightenment, was detained at customs due to regulations forbidding imports of Sri Lanka bodhi trees with roots.

Taiwan's Ling Jiou Mountain Buddhist Society, which received the sapling as a gift from the Sri Lankan government, said it was treated by a renowned tree surgeon, flown overseas and then sent back to Taiwan for a second try.

"The treatment was acceptable to the Bureau of Agriculture," said Ling Jiou Mountain spokeswoman Jean Chiou. "It went to Hong Kong and then came in successfully."

Chiou said the sapling, which was escorted by a Sri Lankan member of parliament and two monks, is scheduled to be planted on Sunday at a ceremony with Vice President Annette Lu in attendence.

The Ling Jiou Mountain Society was given the saplings after its founder received an award from Sri Lanka for advancement of Buddhism.

http://in.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2005-08-17T142448Z_01_NOOTR_RTRJONC_0_India-212903-1.xml