<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 8 14, 2005

No. 0465 (Minh Hạnh dịch)
Chùa của người dân Ba Tây.

Phật tử Minh Hạnh sưu tầm và dịch thuật

Trong ky` đại hội mùa hè năm 2004, vị tu sĩ Geshe Kelsang khuyến khích những người Ba Tây thuộc giáo phái Kadampas xây dựng ngôi chùa Kadampa quốc gia tại Ba Tây. Ngôi chùa sẽ được coi như là trung tâm thiền định Kadampa Ba Tây.

Đồ án được thiết lập bởi Geshe-La thi` tỉ mỉ hơn những ngôi chùa đã được thiết lập trước đây, với 5 tầng mái nhà chồng lên nhau.
Quỹ để xây ngôi chùa sẽ được tài trợ bởi quỹ của những ngôi chùa trên quốc tế thuộc giáo phái Kadampas.


Những người Ba Tây không lãng phí thời gian thành lập đề án. Họ mua được một miếng đất lớn ngay phía ngoài của thành phố São Paulo, Hiện nay họ đang trong thời gian phân tích địa hi`nh để họ có thể quyết định địa điểm nào tốt nhất xây ngôi chùa, tiệm sách, nơi cắm trại, và những tiện nghi cần thiết cho những người trú ngụ tại đó.

Trong tháng 12, những người sẽ sống và làm việc cho ngôi chùa sẽ dọn vào. Trong lúc ấy, tượng của Je Tsongkhapa và Dorje Shugden là những vị phục hưng Phật Giáo Tây Tạng được đưa đến thành phố São Paulo, và những sinh viên trong tất cả các trung tâm ở khắp nơi trên đất nước Ba Tây bắt đầu một nhiệm vụ cuốn nhỏ 450,000 những tờ thần chú để dồn vào hai bức tượng .

Mái ngói của ngôi chùa sẽ được mạ vàng. Công việc xây cất sẽ bắt đầu và giữa tháng 9 năm nay.
Dự án những ngôi chùa trên toàn thế giới đang được phát triển và dự trù trợ cấp để xây dựng một ngôi chùa Kadampa trong mỗi một thành phố trên toàn thế giới.
Với một sự đầy cảm hứng, Venerable Geshe Kelsang, nói rằng đây là một dự án đặc biệt đóng góp cho hoà bi`nh của thế giới.
"Chúng tôi cống hiến những ngôi chùa cho thế giới hoà bi`nh và cho nhân loại được an vui.

The Brazilian Temple

During the 2004 Summer Festival, Geshe Kelsang encouraged the Brazilian Kadampas to build a national Kadampa Temple in Brazil. It will be know as Kadampa Meditation Center Brazil.
The design outlined by Geshe-la is more elaborate than the existing Temples, with a five tiered roof (see artist's impression above).
The funds for the Temple will be provided by the International Temples Fund
The Brazilians wasted no time in launching the project. They have acquired a large tract of land just outside of São Paulo, which is currently undergoing a topographical analysis so they can determine the best locations for the Temple, bookshop, camping facilities, and residents accommodation.
In December, the people who will live and work on the Temple will move to the site.
Meanwhile, the statues of Je Tsongkhapa and Dorje Shugden have already arrived in São Paulo and students in all the centers throughout Brazil have begun the massive task of rolling 450,000 mantras to be used in filling the statues.
A dramatic feature of the Temple will be 37 golden vajras on the roof. Work starts on these mid November.

The International Temples Project is the unfolding of a profound and compassionate vision to build a Kadampa Buddhist Temple in every major city of the world.
Inspired by Venerable Geshe Kelsang, this project is an extraordinary contribution to world peace.
“We dedicate the creation of these Temples to world peace and to the happiness of all living beings.”
Venerable Geshe Kelsang Gyatso

http://www.kadampabuddhism.net/german/centers/brasilian_temple.php