<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 8 09, 2005

No. 0451 (Hạt Cát dịch)
Tán thán một tác giả lẫy lừng của Phật giáo

Bài viết của Tỳ Kheo Bodhi, Chủ Tịch Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo (Buddhist Publication Society) trên tờ Daily News, Tích Lan số ra ngày 27 tháng 7, 2005

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2004, một ngày sau khi cơn sóng thần tràn vào Tích Lan, một cơn sóng khác cũng đã tràn vào thế giới nhỏ bé của của hiệp hội xuất bản kinh sách Phật Giáo trong đảo quốc này. Một cây viết với nhiều tác phẩm về Phật giáo, cũng là một chủ nhiệm, ông Kariyawasam, qua đời tại tư gia vì bệnh tim mạch.

Cái chết của ông để lại cho người vợ và hai con gái nỗi mất mát một người chồng, người cha kính yêu, để lại cho Hội Xuất Bản Phật Giáo, một cơ quan xuất bản, phát hành sách vở Phật giáo uy tín của đảo quốc Tích Lan, sự thiếu vắng một chủ nhiệm cần cù năng nỗ.

Suốt thời gian nhiệm kỳ chủ nhiệm Hội Xuất Bản PG của tôi, tôi đã làm việc rất gần gũi với Kariyawasam trong 9 năm, kể từ khi ông bắt đầu tham gia hàng ngũ thành viên hồi đầu năm 1992 cho đên khi tôi rời Tích Lan vì lý do sức khỏe năm 2001.

Ngay cả trước khi ông tham gia vào hội, tôi đã được nghe về cống hiến của ông trong bộ Bách khoa tự điển Phật Giáo. Sau khi tôi rời Tích Lan, ông vẫn tiếp tục làm việc cho Hội Xuất Bản đến lúc qua đời thình lình nửa năm về trước vào tuổi 71.

Suốt chín năm làm việc cùng nhau, tôi luôn tìm thấy ở Kariyawasam một con người rất, rất dễ dàng để làm việc với. Ông có một kiến thức bao la về cả hai lãnh vực cổ ngữ và văn học kể cả Sinhala, Sanskrit, Pali và giáo lý Phật giáo- ông đào sâu vào lãnh vực này một cách nhẹ nhàng không có chút gì gọi là kiêu mạn hay phô trương quá đáng.

Mặc dù không cởi mở hướng ngoại nhưng ông rất thân tình khi xuất hiện và khi có người đưa ra một đề tài giáo pháp để thảo luận với ông, ông luôn cho thấy hứng thú và sẵn sàng học hỏi, không lợi dụng cơ hội để phô diễn kiến thức uyên bác ghê gớm của riêng mình.
Khi ông mới bắt đầu tham gia Hội Xuất Bản PG, ông trở thành phụ tá của tôi trong phân ngành Anh Ngữ, ông đã giúp tôi rất nhiều trong việc hiệu đính và phối kiểm kinh sách hội xuất bản.

Nhưng bởi vì DD Piyadassi, chủ nhiệm phân ngành ngôn ngữ Sinhala thường phải đi ra hải ngọai hoặc bận rộn trách nhiệm tại Colombo, Kariyawasam sớm phải đảm đương thêm phần việc nặng nề trong phân ngành tiếng Sinhala một cách tốt đẹp.

Ông hiệu đính rất nhiều tác phẩm thuộc Damsaks, cả hai mặt tân bản và tái bản, và ông cũng thường là người đầu tiên trong việc chọn lựa tựa đề cho những tác phẩm mới thuộc phân ngành Sinhala, loạt sách Kalyana Mithuru.

Khi tôi rời TíchLan, ông là người điều hành cả hai phân ngành Sinhala và Anh Ngữ, tuy nhiên vào thời đểm này có lẽ ông cũng đã có phụ tá cho cả hai. Ông là một người làm việc không biết mỏi mệt, có thể tái hiệu đính cổ thư, đọc bản thảo, đính chính văn bản v.v… với tinh thần không nao núng.

Chưa kể đến số lượng tác phẩm văn học mà ông chăm sóc, ông luôn sẵn sàng khi một quan khách viếng thăm hội với những câu hỏi về giáo pháp mà những hội viên khác không thể trả lời hoặc một thông tín viên hỏi về giáo pháp trong một bức thư.

Một phần trong công việc chủ nhiệm, Ông Kariyawasam phiên dịch hai luận án quan trọng được viết bởi tác giả tu sĩ người Tích Lan: “ Bảy Yếu Tố Thiền Quán” của ÐÐ Matara Sri Gnanarama và "Phân tích Hạnh Ba La Mật" của ÐÐ Rerukane Chandavimala.

Ông cũng xuất bản một lọat sách của chính ông, Lễ Hội và Nghi Lễ Phật Giáo Tích Lan, Bồ Ðề Diệp, Khái Niệm Bồ Tát v.vv.

Trong thời điểm hiện nay, những người với kiến thức về giáo pháp như Kariyawasam đã sở đắc rất hiếm hoi dù là trong hàng ngũ tăng sĩ hoặc cư sĩ tại gia.

Cái chết của ông ở tuổi khi ông vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong khoảng một thập niên nữa là một mất mát lớn lao cho Hội Ấn Loát Phật Giáo, cho độc giả, và cho thế giới Phật Giáo Nguyên Thủy với địa vị độc đáo tại Tích Lan. Cầu nguyện cho ông Kariyawasam gặt hái kết quả của công đức vô lượng mà ông phải được thừa hưởng xuyên qua những cống hiến vị tha đến giáo pháp và cầu nguyện cho phước báu này sẽ dẫn dắt ông đến an lạc Niết Bàn một cách mỹ mãn.

Appreciating an illustrious Buddhist writer

BY VEN. BHIKKU Bodhi President of Buddhist Publication Society
Daily News (Sri Lanka), July 27, 2005

ON December 27, 2004, the day after the tsunami disaster struck Sri Lanka, another disaster struck the small world of Buddhist publishing in this island-nation. The prolific Buddhist writer and editor, A.G.S. Kariyawasam, passed away at his home due to heart failure.

His death left his wife and two daughters without a loving husband and father, it left the Buddhist Publication Society, the island's respected publisher of Buddhist books, destitute of a capable and diligent editor.

During my tenure as editor for the Buddhist Publication Society, I worked very closely with Kariyawasam for nine years, from the time he joined our staff in early 1992 until I left Sri Lanka for health reasons in 2001.

Even before he joined us, I had already heard about his service to the Encyclopedia of Buddhism.

After I left the island, he continued to work for the BPS right up until his sudden death half a year ago, at the age of 71.

During our nine years together, I always found Kariyawasam an extremely easy person to work with. He had immense knowledge-both of classical languages including literary Sinhala, Sanskrit, and Pali and of Buddhist doctrine-yet he bore this knowledge lightly, without undue pride or ostentation.

Though not exuberantly extroverted, he was friendly when approached and when one brought up a topic in the Dhamma to discuss with him he always showed keen interest and a willingness to learn, not merely to use the occasion as an opportunity to display his own formidable erudition.

When he first joined the BPS, he became my assistant in the English-language division of the Society and he helped me greatly in editing and proofing our books.

But because Ven. Piyadassi, the editor of the Sinhala-language division, was often overseas or burdened with commitments in Colombo, Kariyawasam soon assumed the greater share of work in the Sinhala-language division as well.

He edited many of the Damsaks, both new booklets and reprints, and took the initiative in selecting titles for the BPS's new line of full-size Sinhala publications, Kalyana Mithuru books.

When I left the island he managed both domains simultaneously, the Sinhala and English, though by this time he also had assistance in both domains.

He was an indefatigable worker and could re-edit old books, read proofs, correct manuscripts, etc. with relentless energy.

Yet despite the volume of literary work he handled, he would always be available when a visitor to the BPS came with questions about the Dhamma that other staff members could not answer or when a correspondent asked Dhamma questions in a letter.

Apart from his editorial assignments, Kariyawasam translated two important treatises by Sri Lankan monastic authors: Ven. Matara Sri Gnanarama's The Seven Contemplations of Insight (Sattanupassana) and Ven. Rerukane Chandavimala's Analysis of the Perfections (Paramitaprakaranaya).

He also published a Wheel booklet of his own, Buddhist Ceremonies and Rituals of Sri Lanka, and a Bodhi Leaf, The Bodhisattva Concept.

At the present time, persons with the knowledge about Dhamma of the kind that Kariyawasam possessed are rarities, whether in the Sangha or amongst the lay community.

His death at an age when he might still have been active for another decade is thus a great loss to the Buddhist Publication Society, the readership it served, and Sri Lanka's own position of eminence in the Theravada Buddhist world.

May A.G.S. Kariyawasam reap the fruits of the great merits he must have acquired through his selfless service to the Dhamma and may these merits lead him smoothy to the supreme peace of Nibbana.

source: http://www.dailynews.lk/2005/07/27/fea07.htm