<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 08, 2005

Bản tin ngày 06 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo.
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân thành phố Houston Hoa Ky` chúng tôi xin gửi đến Chư Tôn Đức và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Một bài báo đăng trên tờ Dallas Morning News thi` hiện nay tại Hoa Ky` đang có một phong trào khai thác những chủ đề về Phật giáo để cho lợi nhuận. Điển hi`nh là việc in các mẫu thiệp mang hi`nh dạng Phật giáo; kể cả tượng Phật, kể cả hoa sen và một số mang đường nét văn hoá Phật Giáo. Bán những T-shirt tức là những áo thung với dạng liên quan đến văn hoá Phật giáo cũng là một trong những sản phẩm bán chạy. Điều này là điều đáng chú y' bởi vi` những sản phẩm của các tôn giáo khác khi đưa ra nó mang nặng tính nghiên về một tôn giáo, trong lúc đó thi` những văn hoá phẩm về Phật giáo thi` nó mang tánh chất hoàn thủ, thí dụ hi`nh ảnh một hoa sen hay hi`nh ảnh Đức Phật ngồi thiền nhiều khi đối với người tây phương không biểu chưng là một vị giáo chủ của một tôn giáo riêng biệt, mà đó là hi`nh ảnh của sự thanh tịnh trang nghiêm trí tuệ do vậy theo ký giả Taylor của tờ Dallas Morning News thi` có rất nhiều bản thống kê cho thấy rằng những công ty in ấn những T-shirt và những văn hoá phẩm khác của Hoa Ky` đang có một mức độ khai thác rất kỹ về những hi`nh ảnh mang đường nét nghệ thuật của Phật giáo.

Tại New York ngày hôm nay người ta làm một buổi tưởng niệm những người đã nằm xuống vi` trái bom nguyên tử ở Hiroshima Nhật Bản cách đây 60 năm, đó là theo bản tường tri`nh của đài VOA. Người ta nói rằng chính hiểm hoạ về nguyên tử được nhắc lại ở trong quá khứ nó sẽ tạo thành một hi`nh ảnh mà ngày hôm nay nó giúp cho nhân loại suy nghĩ thật nhiều và chính chắn về cái hiểm hoạ trong tương lai. Trên thế giới hiện nay có tất cả là 7 quốc gia thủ đắc vũ khí nguyên tử, ở trong đó có Ấn Độ và Pakistan và người ta nghi ngờ rằng Do Thái cũng là quốc gia có vũ khí nguyên tử, Irans và Bắc Hàn đang ở trong sự điều tra. Nhưng người ta nói rằng có thể là Do Thái đã có vũ khí nguyên tử từ lâu, Irans và Bắc Hàn có thể đang ở trong tiến tri`nh quản thiện để có khả năng đánh pháp bằng vũ khí nguyên tử của mi`nh