<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 08, 2005

No. 0452 (Hạt Cát dịch)

Từ Bi Lâm Sở Tu Viện - Metta Forest Monastery

Image hosted by Photobucket.comTừ Bi Lâm Sở Tu Viện thành hình từ một nguyện vọng truyền đạt từ Sư Ajaan Suwat Suvaco rằng tại nước Mỹ nên có một tu viện lâm thiền quốc tế thành lập trong một khung cảnh tĩnh mịch để tăng chúng thực hành giáo pháp theo truyền thống lâm thiền Thái Lan của Sư Ajaan Mun Bhuridatta Thera(1870-1949).


Mặc dù ý định ưu tiên ban đầu là làm một nơi tịnh cư và là nơi tu học cho tăng sĩ, tu viện cũng cống hiến các khóa tu học cho từng nhóm nhỏ học viên thực hành thiền định và tìm hiểu sâu xa hơn về giáo pháp của Ðức Phật.

Nguyện vọng này trở thành hiện thực vào năm 1990, khi một học viên người Mỹ cúng dường một ngân khoản để mua 60 mẫu đất nông trại trồng cây hồng dọc theo đường Muutama Lane dưới chân núi Pala trong Valley Center thuộc quận hạt San Diego tiểu bang California.

Sau khi đất đai đã được mua xong, một nhóm Phật tử người Thái và Lào cùng với tịnh tài được đóng góp từ Thái Lan đã cấp tốc xây dựng tịnh thất tạm thời cho chư tăng , 6 tu sĩ Thái Lan và một tu sĩ người Mỹ kịp thời an cư kiết hạ ba tháng mùa mưa theo truyền thống. Sau vũ kỳ an cư kiết hạ, chư tăng ở tu viện đã tiếp nhận Y Kathina do Hoàng Hậu Thái Lan dâng cúng.

Tháng ba năm 2000, tu viện mua thêm khu đất lân cận, 80 mẫu giáp ranh phía tây của khuôn viên để bảo đảm sự yên tĩnh trong tương lai. Do vậy, tu viện hiện nay nằm trên dải đất 140 mẫu.

Tọa lạc trong một vườn cây ăn quả nằm trên một ngọn đồi chung quanh là núi non tĩnh mịch ở phía Bắc quận hạt San Diego, Từ Lâm Tu Viện cống hiến cơ hội cho tín chúng đến tham dự những khóa tu học cá nhân ngắn hoặc dài hạn.

Mặc dù Từ Lâm nguyên là một tu viện nhưng bên cạnh đó, một phần của ngọn đồi cũng được thiết lập thành một nơi chốn cho du khách và tín chúng đến thăm viếng hoặc tham dự lớp tu học cá nhân theo thời khóa biểu hằng ngày.

Tu Viện cũng cống hiến các khóa tu học dành cho các nhóm nhỏ vào những ngày cuối tuần từ tháng Năm cho đến tháng Mười suốt thời gian tu viện tổ chức các khóa thiền đặc biệt ngoài trời sau giờ ngọ dưới bóng cây trong khu vực phía tây của vườn hồng.

Metta Forest Monastery

Metta Forest Monastery grew from an aspiration expressed by Phra Ajaan Suwat Suvaco (Phra Bodhidhammacariya Thera) that America should have an international forest monastery in a tranquil setting devoted to the practice of the Buddha’s Dhamma and Vinaya, in the style of the Thai forest tradition of Phra Ajaan Mun Bhuridatta Thera (1870-1949).Although intended first and foremost as a monastic residence and training ground for monks, the monastery would also serve as a retreat center for a small number of lay students to practice meditation and deepen their understanding of the Buddha’s teachings.

This aspiration became a reality when, in 1990, an American student donated the funds to purchase a 60 acre avocado grove along Muutama Lane at the foot of Mt. Pala in Valley Center, San Diego County, California. When the land was purchased, a group of Thai and Laotian supporters in southern California, together with monetary support from Thailand, built temporary quarters for monks to stay on the land in time for the Rains: six Thais and one American. At the end of the Rains, the monastery received a royal kathina donation from Her Majesty, the Queen of Thailand.

In 1993, Ajaan Suwat appointed Ajaan Geoffrey Thanissaro to be abbot of the monastery. Two years later, Ajaan Geoffrey was authorized to be a preceptor by the Dhammayut Council in Thailand.

In March of 2000, the monastery purchased an adjoining parcel of land, 80 acres of chaparral bordering on the west of the original property, in order to ensure the quiet atmosphere of the monastery well into the future. Thus the monastery is currently situated on a 140 acre tract of land.

This year seven monks are residing at the monastery for the Rains: two Thais, three Americans, one Canadian, and one Taiwanese.

Located in an avocado orchard on a hill surrounded by the mountains and chaparral of northern San Diego county, Metta Forest Monastery offers the opportunity for lay people to come and stay for individual retreats of long or short duration. Although Metta is primarily a monastery, part of the hill is set aside for lay visitors who want to come on individual retreats and follow our daily schedule.

We also offer group retreats on occasional weekends from May through October, during which we add an extra group meditation session -- held in our "outdoor hall" under the trees on the west edge of the orchard -- during mid-afternoon. Please see visitors information for details.

http://www.mettaforest.org/about%20us.htm