<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 01, 2005

Bản tin ngày 31 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật giáo
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân thành phố Houston, Texas Hoa Ky`, chúng tôi xin gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin trong ngày.

Trước khi nói về tin Phật giáo thi` phải nói rằng ngày hôm qua là một ngày lịch sử đối với ngành Thiên Văn và có thể nói rằng sẽ làm thay đổi rất nhiều, nhất là những sách giáo khoa ở tại học đường hiện nay. Các nhà Thiên Văn vừa ti`m ra một hành tinh thứ 10 ở trong Thái Dương Hệ, đó là một hành tinh có qũy đạo chung quanh mặt trời. Chúng ta được biết rằng hành tinh này lớn hơn Diêm Vương Tinh về kích thước đó là theo sự xét đoán của nhiều nhà Thiên Văn. Có một điều rất là thú vị cho đến hôm nay mặc dù đã có những khám phá tiến bộ rất lớn lao trên phương diện kỹ thuật của ngành Thiên Văn là bao nhiêu phi thuyền không gian được phóng đi người ta vẫn ti`m ra một Thiên Thể, và Thiên Thể đó là một hành tinh xoay chung quanh Thái Dương Hệ tức là mặt trời của chúng ta.

Trở lại với phần tin tức Phật Giáo.

Ấn Độ

Trong một bản tin ngày hôm nay được gửi đi từ Ấn Độ, tại Kandrapara ngày xưa được biết đến là Kalinga một địa danh gắng liền với Vua A Dục, dĩ nhiên nó có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Phật Giáo. Chính tại nơi này Vua Asoka tức là Vua A Dục đã đánh trận đánh cuối cùng ở trong suốt cuộc hành tri`nh viễn chinh vạn dặm của mi`nh để mở mang bờ cõi Ấn Độ và chính cuộc kết thúc đẫm máu của cuộc chiến Kalinga đã thay đổi hoàn toàn cái nhi`n của nhà vua về chiến tranh, về hoà bi`nh và về tôn giáo. Ngày nay Kalinga hầu như chi`m vào quên lãng bởi vi` ở đó không mang bất cứ một dấu ấn nào của một thánh tích lớn, thế nhưng người ta cũng phải nhắc lại rằng trong ký sự của Ngài Huyền Trang tức là tập Đại Đường Tây Vực Ky' cũng đã có nhiều đoạn, nhiều trang đề cập đến địa danh này. Ngày hôm nay trở lại Kalinga chúng ta sẽ thấy ở đó có một đại tháp của Phật giáo và nhiều hi`nh tượng của Phật giáo, nhưng điều quan trọng nhất là chính quyền ở địa phương đã nghĩ rất nhiều làm thế nào để có thể đầu tư thêm và thu hút được những khách hành hương hay là du khách đến đây để thăm viếng một nơi mà vốn đã chi`m vào trong quên lãng. Phật Giáo đã tồn tại trong lịch sử Ấn suốt 1700 năm. Một ngàn bảy trăm năm có thể nói rằng ở thời ky` vàng son đó đã khiến cho cả nước Ấn từ bắc đến nam, từ đông sang tây in đậm nhiều những di tích đền tháp quan trọng. Thế nhưng nhiều nhà quan sát không lạc quan về nỗ lực này, bởi vi` họ cho rằng ngay cả Elephanta và Ellora là những động thạch khắc quan trọng gần Bombay, nhưng vi` không tiện đường và vi` không liên hệ trực tiếp đến cuộc đời của Đức Phật và thường khi hai động thạch khắc này bị bỏ xót ở trong lịch tri`nh hành hương của các phái đoàn thăm viếng.