<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 7 31, 2005

No. 0442 ( Hạt Cát dịch)

Phật tử trong mùa lễ hội tại Lakes District, Anh Quốc.
By Jennie Dennett

Image hosted by Photobucket.comLakes District- Anh Quốc- ngày 29 tháng 07 năm 2005- Một khu phố lều trại bỗng xuất hiện ở vùng ngoại vi Ulverston trong tuần lễ này nhân dịp lễ hội mùa hè kỳ thứ 14 tại Trung Tâm Thiền Tập Kadampa bắt đầu đi vào hoạt động.

Ðám đông tham dự lễ hội sẽ có những người đại diện đến từ 50 quốc gia trên thế giới.
DD Geshe Kelsang Gyatso là nhân vật chính trong sự kiện hai tuần lễ hội sẽ bế mạc vào ngày 6 tháng 8 tới đây. Vị đạo sư thiền tông Tây Tạng này đã thường trú tại trung tâm Ulverston kể từ năm 1977 và là vị lãnh đạo tâm linh của hệ phái Tân Truyền Thống Kadampa (Ca Ðương/ Cam Ðan) Tây Tạng.

Trong mùa lễ hội, Geshe Kelsang sẽ giảng thuyết về đề tài được chú trọng năm nay là Từ Bi của Ðức Phật, với tuần lễ thứ nhì đặc biệt tập trung vào việc học hỏi những pháp hành Phật giáo trong việc giúp đỡ thân nhân đã quá vãng hoặc đang lúc hấp hối.
Giữa những tín đồ đang cùng đi đến khu lều trại trai soạn, nơi cung cấp món soup rau mỗi tối, là Pedro và Chaim, họ là bạn bè cùng đến từ Mexico City. "Ðây là một cơ hội tốt đẹp, một sự kiện lớn lao, ngay cả nếu như bạn đang ở bên kia địa cầu, bạn cũng nên đến". Pedro nói
Pedro, 55, người đã tham dự lễ hội lần thứ năm, nói rằng ông ta đến để diện kiến Geshe Kelsang và để nghe thi ca trong lời thuyết giảng của ông ấy. Anh ta nói “ Tôi đến trước nhất là vì huấn từ, thứ hai vì cái không khí của lễ hội, tình thân hữu và sự ấm cúng của con người, những con người từ khắp nơi trên thế giới có cùng cảm xúc và tư tưởng.
Kelsang Samdrub, một cư dân Canada 44 tuổi, người vừa thọ giới làm một tu sĩ Phật giáo gần đây, cũng trở lại lễ hội lần thứ năm tương tự như Pedro. Cựu quân nhân Canada này bắt đầu học hỏi Phật pháp 7 năm về trước nói rằng hiện thời anh ta rất an lạc. Anh ta nói thêm "Lần đầu tiên tôi tới để tìm kiếm một sự hướng dẫn tâm linh cho mình. Tôi cảm thấy gắn bó Phật giáo Kadampa, tôi biết rằng tôi phải gặp Geshe Kelsang và gặp gỡ tất cả mọi người trong lễ hội và tôi phải tiếp tục trở lại. Ðó là cách thức phục hồi năng lượng của tôi".
Số người tham dư lễ hội năm nay khoảng 800, là điều mà thư ký hiệp hội sẽ ghi chép xuống như một phần thêm thắt trong lễ hội Berlin trong Phật lịch. Nhưng Phật giáo Kadampa( còn gọi là hệ phái Ca Ðương hay Cam Ðan) vẫn còn đang phát triển, hãnh diện với 917 trung tâm trên thế giới so sánh với 20 trung tâm trong thập niên 90.


Buddhists in festive mood
By Jennie Dennett

A TENTED city sprung up on Ulverston's outer fringes this week as the Manjushri Kadampa Meditation Centre's 14th summer festival swung into action.

With the addition of a phalanx of portaloos creating a pop festival ambience, around 2,800 people have descended on the centre's home at Conishead Priory, reports Jennie Dennett.

The festival-goers have travelled from across the globe with 50 different nations represented among the crowds.

Venerable Geshe Kelsang Gyatso is the star attraction at the two-week event, which draws to a close on August 6. The Tibetan meditation master has been based at the Ulverston centre since 1977 and is the spiritual leader of the New Kadampa Tradition of Buddhism (NKT).

During the festival, Geshe Kelsang is giving teachings which this year focus on the Buddha of Compassion, with the second's week's sessions concentrating specifically on learning about Buddhist practices for loved ones who have died or who are dying.

Among the followers en route to the many dinner tents, where wholesome vegetarian soup is served every evening, were friends Pedro Erreguerena and Sigfrido Chaim, of Mexico City.

"This is such an outstanding, major event, even if you are on the other side of the world, you have to come," said Mr Chaim, 54.

Mr Erreguerena, 55, who is at his fifth festival, said he made the trip to see Geshe-Kelsang and hear "the poetry of his teachings".

"I come firstly for the teachings, secondly for the atmosphere, the friendship and the warmth of the people there are people from all over the world with the same thoughts and feelings."

Kelsang Samdrub, a 44-year-old Canadian who has recently been ordained as a Buddhist monk, has similarly returned for his fifth festival. The former Canadian military man started studying Buddhism seven years ago and says he feels happier now.

"The first time I came it was to meet my spiritual guide, I fell in love with Kadampa Buddhism, I knew I had to meet Geshe Kelsang and then I met all these people at the festival and I had to keep coming back. It's a way to revitalise my batteries."

Attendance at the festival is down by about 800 this year, something NKT secretary Jim Belither partly puts down to the addition of a Berlin festival to the Buddhist calendar.

But Kadampa Buddhism is still on the rise, boasting 917 centres worldwide compared to just 20 in the early 90s.

"People are looking for something more than material things," said Mr Belither. "We also get interest from people in poorer countries, it's not like it's just an affluent Westerners' hobby.

"People are interested in finding something more to life... either they haven't had a religious background or it hasn't been satisfying so they have gone to a Kadampa group and developed an interest."


9:24am Friday 29th July 2005
display.var.618200.0.buddhists_in_festive_mood.php