<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 30, 2005

No. 0441 (Hạt Cát dịch)

Học giả Phật giáo Thái Lan, Sulak được đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình.
Published on July 30, 2005

Ngày 30 tháng 07 năm 2005 - Nhà phê bình xã hội và là một học giả Phật giáo, Sulak Sivaraksa đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình năm nay.

Ðây là lần thứ ba tên tuổi của ông Sulak đã được nhắc tới cho những giải thưởng quí giá, những nhìn nhận sự cống hiến phi thường cho hòa bình thế giới của ông.

Hội đồng chấm giải NoBel sẽ quyết định về việc này trong vòng hai tháng.

Một bức thư gủi đến Hội Ðồng Giải Nobel ở Oslo Na Uy ủng hộ sự đề cử Sulak được viết bởi Giáo Sư Meridel Rubenstein từ Smith College, Massachusetts, ca ngợi Sulak như một lãnh đạo sáng lập phong trào kết hợp Phật pháp, sinh thái học và hoạt động hòa bình trên đất Mỹ và hậu phương.

Sulak là một cái gai nhọn đối với chính quyền Thái Lan bởi vì ông luôn nhắc nhở họ về quyền lực trong khuynh hướng lãnh đạo anh minh theo Giáo Lý Phật Giáo.

Trong việc thiếu vắng sự chính trị, ông đã chứng minh bằng hành động và các bài phê bình trong hơn ba thập niên về vấn đề thế nào là một nhà lãnh đạo chân chính.

Ông từng bị lưu đày, tù tội và hiện nay trong tình trạng tại ngoại hầu tra vì sự nhấn mạnh đến việc bất công đối với nhiều nhân vật Thái Lan.

Ông Sulak ở trong tình trạng tại ngoại hầu tra từ năm 1998 về tội phản đối sự thành lập đường ống dẫn dầu xuyên qua khu rừng Kanchana-buri giữa Thái và Miến Ðiện. Ông còn là một nhà ủng hộ trung thành của dân chủ Miến Ðiện và Tây Tạng, thoạt đầu ông ủng hộ Thaksin Shinawatra trong nhiệm kỳ Thủ Tướng Thái Lan nhưng sau đó ông trở nên thất vọng.

Nobel nomination for Sulak

Published on July 30, 2005

Social critic and Buddhist scholar Sulak Sivaraksa has been nominated for this year’s Nobel Peace Prize.

This is the third time Sulak’s name has been put forward for the prestigious award, which recognises outstanding contributions to world peace.

The committee should make a decision within two months.

One letter to the Nobel Committee in Oslo supporting Sulak’s nomination, written by Prof Meridel Rubenstein from Smith College, Massachusetts, praised Sulak as a founding leader of engaged Buddhists, ecologists and peace activists in the United States and beyond.

“Sulak is a thorn in the side of the Thai government because he continually reminds those in power of the Buddhist Principles of good leadership.

“In the absence of good governance, he has demonstrated by his actions and writings for over three decades what a true leader can be. He has worked tirelessly with grassroot communities, including the Assembly of the Poor, indigenous peoples and Buddhist groups.

“He has lived in exile, imprisoned, and is now on bail for highlighting the injustices of life for many Thais.”

Sulak is on bail on a 1998 charge of obstructing the Thai-Burmese gas pipeline being built through the jungle in Kanchana-buri. He is also a staunch supporter for democracy in Burma and Tibet, he initially supported Thaksin Shinawatra’s term as Prime Minister, but become disillusioned later.

Pravit Rojanaphruk

The Nation

http://www.nationmultimedia.com/2005/07/30/national/index.php?news=national_18203414.html