<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 28, 2005

No. 0437 ( Hạt Cát dịch)

Lễ hội Phật Giáo tổ chức tại Sơn Tây Trung Quốc
www.chinaview.cn 2005-07-31 15:14:10

Thái Nguyên- ngày 31 tháng 07, 2005- (Tân Hoa Net) Triển Lãm Nghệ Thuật Phật Giáo kết hợp Lễ Hội Phật Giáo Ngũ Ðài Sơn lần thứ hai được hoạch định sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 08 năm 2005 tại tỉnh Sơn Tây Trung Quốc.

Lễ hội với chủ đề “Diện mạo văn hóa Phật Giáo và tăng gia phát triển du lịch” sẽ kéo dài một tháng, hội đồng tổ chức cho biết như vậy.

Họ nói thêm “Lễ khai mạc và bế mạc đầy ý nghĩa cũng như những chương trình biểu diễn, triển lãm nghệ thuật Phật giáo sẽ khiến du khách thích thú, say mê”.

Ngũ Ðài Sơn là một trong năm ngọn núi nổi tiếng linh thiêng Phật Giáo trên thế giới và là đệ nhất trong tứ đại danh sơn Phật Giáo ở Trung Quốc, nơi từng hãnh diện với hơn 140,000 tôn tượng Phật và một số lượng khổng lồ tranh bích họa cổ điển tại 45 ngôi cổ tự thuộc tám triều đại.

Bản tin này đã chấm dứt dưới đây là bản tin ngắn khác


Tượng Phật bằng đá thời nhà Minh được phát hiện ở Trùng Khánh- Trung Quốc

Xinhuanet, July 25, 2005

Trùng Khánh- Trung Quốc: Khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện 400 pho tượng Phật bằng đá được khắc tạc vào triều đại nhà Minh (1368-1644) tại một công trường nghiên cứu tàn tích một ngôi chùa cổ ở huyện Lương Bình thuộc Thành Phố Tự Trị Trùng Khánh miền tây nam Trung Quốc.

Ðược xếp loại từ 2 tấc đến 2 thước chiều cao, những pho tượng đá này đã bị hư hoại trầm trọng, nhưng dấu vết khắc chạm riêng biệt của tác phẩm vẫn còn được nhận thấy rõ ràng.

Phát hiện này là một sự kiện lớn lao đầy ý nghĩa trong việc nghiên cứu phong tục, tôn giáo và nông nghiệp thời đại Minh Triều, một di tích văn hóa chính thức tại huyện Lương Bình. Hiện những pho tượng này đang được bảo toàn bởi cơ quan hữu trách huyện Lương Bình.


Buddhism festival to be staged in Shanxi

www.chinaview.cn 2005-07-31 15:14:10

TAIYUAN, July 31 (Xinhuanet) -- The Second China Wutai Mountain Buddhism Festival and Buddhism Arts Expo is scheduled to begin on August 21 in north China's Shanxi province.

The festival with the theme of "displaying the Buddhist culture and speeding up tourism development", will last one month, said sources with the organizing committee of the festival.

The magnificent opening and closing ceremonies of the festival as well as the serial activities such as Buddhism arts show and theatrical performances are expected to feast the eyes of the visitors, the sources said.

The Wutai Mountain is one of the five most eminent Buddhist sacred places in the world and the top of four famous Buddhist mountains in China, which boasts over 140,000 Buddhist statues anda large number of Buddhist classics and frescoes in its 45 ancienttemples belonging to 8 dynasties. Enditem

Ming Dynasty stone Buddha statues discovered in Chongqing

Xinhuanet, July 25, 2005

CHONGQING, China -- Chinese archaeologists have found400 stone Buddha statues during a field survey at a ruined temple dating back to the Ming Dynasty (1368-1644) in Liangping County of Chongqing Municipality in southwest China.
Ranging from 20 centimeters to 2 meters in height, the stone Buddha statues had sustained severe damage, but traces of distinct features of carving are visible.

The finding is of great significance to research on the customs,religion and architecture in the Ming Dynasty, a cultural relics official with the Liangping County.

The stone Buddha statues are now being protected by relevant department of the county.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000004,00000001504,0,0,1,0