<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 26, 2005

Bản tin ngày 26 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo thế giới
(Minh Hạnh ghi chép)

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, Texas Hoa ky`, chúng tôi xin gửi đến Qúi Ngài và quí vị bản tin Phật sự trong ngày.

Trước nhất là một bài báo được đăng ngày hôm nay, trong bài báo này có đề cập đến quan niệm của Phật Giáo và vấn đề đồng tính luyến ái, người ta xem đây là một đề tài mang nhiều tranh luận tại các quốc gia bắc Mỹ và Âu Châu khi đưa ra một câu hỏi rằng liệu xã hội có nên chấp nhận những cuộc hôn nhân của những người đồng tính hay không. Và người ta dẫn chứng một câu rằng Singapore cũng là một quốc gia đa số dân chúng theo đạo Phật, nhưng Singapore lại có một quan niệm lên án và xem như sự kết hợp này không đàng hoàng. Dĩ nhiên hiện tượng xã hội là trên phương diện Phật Giáo cần có nhiều điều bàn thảo, nhưng sớm muộn gi` những người Phật tử cũng khó để có thể tránh né được những câu hỏi mang tánh cách xã hội mà các quốc gia trên thế giới đều phải đối diện ở trong những quyết định liên quan đến ti`nh trạng mạt pháp hôm nay.

Chúng ta lại quay sang một ti`nh trạng xã hội khác như trước đây chúng tôi có loan về trường hợp của Nam Hàn, ở tại đây người ta đang có một đề án đào một đường hầm xuyên qua núi Cheonseong, một con đường hầm mà có thể nói rằng trên phương diện kinh tế thi` đặc biệt quan trọng, phương diện giao thông cũng vậy, thế nhưng về phương diện môi sinh và phương diện bảo tồn các di sản văn hoá thi` nó lại là một chuyện tạo ra nhứt đầu cho rất nhiều người. Và đặc biệt những người chống đối lại đề án này phần lớn là những vị tu sĩ Phật Giáo.

Đôi khi có một số lời phát biểu về việc làm nó bắt nguồn từ mục đích này nhưng lại tạo ra một phản ứng khác mang tác dụng ngược. Ngày hôm qua bộ ngoại giao của Do Thái đã mời đại sứ của toà thánh Vatican tại Do Thái đến và đưa ra lời phản đối về lời phát biểu mới đây của Giáo Hoàng Benedict lên án các tổ chức khủng bố đã có những hành động khủng bố chống nhân loại trên cả thế giới từ Anh Quốc sang Ai Cập ở trong thời gian gần đây, lời tuyên bố đó của đức Giáo Hoàng đã có những điều mà chính phủ và nhân dân Do Thái không hài lo`ng.

Trước nhất là trong lời tuyên bố này đề cập đến các vụ nổ bom ở Anh, ở Ai Cập, ở Irag, nhưng lại không đá động gi` tới những cuộc khủng bố nổ bom tại Do Thái, mà những tổ chức cực đoan của người Palestine đã gây ra bao nhiêu thương vong. Về phía toà thánh thi` tuyên bố rằng lời nói của Giáo Hoàng Benedict chỉ nhắm vào những hiện tượng mới xảy ra đây. Nhưng điều này đụng chạm đến một vấn đề có thể nói rằng rất nhạy cảm trong quá khứ, bởi vi` trong quá khứ nhiều quốc gia Âu Châu trong đó có cả toà thánh Vatican quan niệm rằng những người Palestine tranh đấu tại quốc gia của họ không thể liệt vào danh sách những người khủng bố, đó chỉ là hi`nh thức chiến tranh du kích.

Cũng một hi`nh thức tương tựa như vậy khi Microsoft đưa ra một tiện ích mới cho những người dùng internet là có thể ti`m thấy bản đồ bằng những tấm chụp không ảnh do vệ tinh nhân tạo chụp lại, thi` người ta lưu y' một việc là nếu người ta đánh vào đó địa chỉ của hãng Apple là một hãnh computer đối thủ của Microsoft trong nhiều năm qua, thi` người ta thấy rằng đó chỉ là một bãi đất hoang mà không có hi`nh ảnh cơ sở của hãng Apple trong suốt thời gian qua. Những bài báo đã đưa ra một tít lớn chạy dài rằng: Microsoft muốn xóa Apple ra khỏi hành tinh này.

Trong một phiên họp mới nhất gần đây của Chư Tăng, một số các vị Tăng sĩ đã than phiền rằng sinh hoạt trong paltalk có nhiều lợi ích cho công việc hoàng pháp, nhưng ngôn ngữ của paltalk không thích hợp cho Phật sự. Thí dụ như ở trong paltalk thường có những danh từ là đá người này ra hay đá người kia ra hay là rớt mạng, giựt mic v.v.. Người ta có cảm tưởng những người tiên phong khai mở ra những phong trào xử dụng paltalk có vẻ là dân anh chị nhiều hơn là những người hiền lương, nên những danh từ mang tánh cách dao búa hơn là những danh từ hoà nhã. Tất nhiên cho đến hôm nay không ai ky` vọng rằng có một hàn lâm viện khả dĩ có thể đưa ra những tiêu chuẩn là những danh từ nào thích hợp có thể dùng trong paltalk, nhất là những phần sinh hoạt Phật Giáo.

Bản tin cuối cùng gửi đến qúi vị hôm nay là một số các tổ chức Phật Giáo đã vận động để có một buổi hành thiền đồng loạt ở trên 470 thành phố trên thế giới cho một mục đích nói lên tinh thần cầu nguyện hoà bi`nh và sự đóng góp đầy thiện chí cho một thế giới nhiều đau thương bởi chiến tranh và giặc giã này./.