<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 19, 2005

No. 0421 ( Hạt Cát dịch)

Thêm một Ðại Học Phật Giáo tại Thái Lan

BY IAN MCINTRYE, The Star, July 18, 2005

Image hosted by Photobucket.comSADAO, Thailand – Ðại học Phật giáo tư nhân duy nhất toàn vùng Asean Ðông Nam Á đã chính thức khai trương để đáp ứng nhu cầu giáo dục Phật Giáo cơ bản đang gia tăng. Ðại Học Phật Giáo Quốc Tế tọa lạc tại Khu Thung Mo ở Amphoe Sadao, tỉnh Songkhla, cách 37 km từ biên giới Bukit Kayu Hitam.

Bộ Phó Bộ Giáo Dục Piyabutr khai mạc trước sự hiện diện của chư tăng và các nhà ngoại giao kể cả quan khách được mời từ Tích Lan và Ấn Ðộ.

Dự án thành lập học viện tư nhân cao cấp mới mẻ này được đưa ra thảo luận vào năm 1999, được sáng lập bởi ÐÐ Duy Ngộ (Wei Wu) trụ trì chùa Ðàn Hương (Than Hsiang) tại Penang cùng với vài tu sĩ Phật giáo khác trên thế giới. ÐÐ Duy Ngộ (Wei Wu) hiện nay là giám đốc hội đồng điều hành.

Ðại học giảng dạy, hướng dẫn bằng Anh Ngữ, bắt đầu thu nhận sinh viên hồi khoảng giữa năm vừa rồi. Trường thu nhận học viên bất kể giới tính, sắc tộc, quốc tịch và tôn giáo nào.

Ngân khoản tài trợ do thành viên của Hiệp hội chùa Ðàn Hương và Phật tử khắp nơi trên thế giới đóng góp. Viện trưởng , Dr Somboom nói rằng hiện thời có khoảng 100 sinh viên quốc tế từ các nước như Thái Lan, Ấn Ðộ, Tích Lan, Ðài Loan và Ðại Hàn Trường sẽ cấp văn bằng tốt nghiệp căn bản trong Nghệ Thuật Tự Do, Nghiên Cứu Phật Giáo, Nghiên Cứu Ðiện Não và Anh Văn.

Có một số phái đoàn đại biểu từ các tổ chức Phật Giáo Mã Lai như Hiệp Hội Phật Giáo Sitiawan, Học Viện Phật Giáo Malaysian, Hiệp Hội Phật Giáo Kedah và Ðàm Hoa Uyển Tự tham dự buổi lễ khai mạc.


Buddhist college opens

BY IAN MCINTRYE, The Star, July 18, 2005

SADAO, Thailand -- The Asean region’s sole private Buddhist college was officially opened to meet the growing needs for quality Buddhism-based education. The International Buddhist College (IBC) is located at Thung Mo District in Amphoe Sadao, Songkhla province, 37km from the Bukit Kayu Hitam border.

Thailand Vice-Minister for Education Piyabutr Cholvijarn opened the college in the presence of monks and diplomats, including invited guests from Sri Lanka and India.

The new private institution of higher learning, mooted in 1999, was founded by the Penang-based Than Hsiang Temple Abbot Venerable Wei Wu and several Buddhist monks worldwide. Ven Wei Wu is currently the IBC council acting chairman.

The college, which conducts courses in English, took its first intake in the middle of last year. It admits students, regardless of their gender, ethnicity, nationality and religion.

It is funded by Than Hsiang Temple Association members and Buddhists worldwide. .

College rector Dr Somboom Duangsamosorn said the college currently had around 100 international students from countries like Thailand, India, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan and South Korea.

It offers diploma to basic degrees in Liberal Arts, Buddhism Studies, Computer Studies and English language, he said, adding that it inculcated Buddhist spiritual values via academic studies.

Dr Somboom said among the objectives were to train youths as effective “Dharma” (Buddhist) teachers and provide them with comprehensive knowledge of Buddhism.

Sadao was selected as the venue because of its strategic location.

Several delegations from Malaysian Buddhist organisations like Sitiawan Buddhist Association, Malaysian Buddhist Institute, Kedah Buddhist Association and Than Wah Wan Temple attended the opening ceremony.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001448,0,0,1,0