<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 19, 2005

No. 0423 (Chánh Hạnh dịch)

Người Mẫu Nepal, Kohinoor, trở thành tu nữ Phật giáo

Kantipur Online, July 19, 2005

Kohinoor (BeImage hosted by Photobucket.comfore)

KATHMANDU, Nepal -- Người mẫu Nepal nổi tiếng Kohinoor Singh đã quyết định xuất gia trở thành tu nữ Phật giáo. Cô nổi tiếng nhờ vào các video ca nhạc thực hiện bởi trung tâm âm nhạc Nepal cách đây vài năm. Cô nói cô muốn xuất gia từ hồi thưở bé.

Ani Losang Dolma 25 tuổi không kiêu hãnh cũng không hối tiếc về quá khứ của mình . Cô nói trên đài truyền hình Kantipur hôm thứ ba “Hôm qua tôi như thế nào thì tôi vẫn như vậy trong tương lai. Chỉ những người thấy và biết tôi với diện mạo bên ngoài mới ngạc nhiên với sự thay đổi của tôi. Kohinoor bây giờ là Ani Losang”
Kohinor nói cô quyết định trở thành tu nữ bởi ảnh hưởng cuả một vị trưởng lão.Kohinoor (After, now known as Ani Losang)
Image hosted by Photobucket.comCô được biết đến với cái tên Deepa Singh trước khi trở thành người mẫu nổi tiếng Kohinoor. Cha cô đến từ Ấn Độ và quyết định ở lại Nepal luôn sau khi kết hôn với một người Nepal
Cô bắt đầu vươn lên ở tuổi 15 và từ đó cô củng cố địa vị của mình với nghệ danh Kohinoor.
Sau đó cô trở thành xướng ngôn viên đài truyền hình và nổi tiếng nhờ video ca nhạc được sản xuất bởi trung tâm ca nhạc Nepal Music. Sống gần Swayambhu, cô luôn chứng kiến đời sống của các tu sĩ . Hiện cô đang sống tại gia nhưng cô sẽ vào tu viện khi cô được Viện Trưởng gọi vào tháng tới.Model Kohinoor becomes Buddhist nun

Kantipur Online, July 19, 2005

KATHMANDU, Nepal -- Famous Nepali model Kohinoor Singh has decided to become a Buddhist nun. She gained prominence through music video made by Music Nepal a few years ago. She said she had wanted to become a nun ever since her childhood days.

25-year-old Ani Losang Dolma neither has any pride of her past nor any regret. She said, “I am what I was yesterday and will remain the same in the future. People who saw my outside appearance are the only people who are surprised by the change. Kohinoor, who is now known as Ani Losang,” said this to Kantipur Television Tuesday.

Kohinor said she decided to become a nun due to an influence of an old monk.

She was known as Deepa Singh before she became famous as model Kohinoor. Her father came from India and decided to stay in Nepal permanently after he married a Nepali.

She appeared on the ramp at the age of 15 and since then she established herself as Kohinoor.
She then became a television presenter and gained prominence through a music video produced by Music Nepal.

Living near Swayambhu, she had always seen the lives of monks.

She is currently living at her house but says she will go and live in monastery when she is called by her Guru next month.


http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000009,00000001452,0,0,1,0