<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 16, 2005

No. 0414 ( Chánh Hạnh dịch)

Một ngôi chùa được thành lập ở Nicosia, đảo quốc Cyprus, Ðịa Trung Hải

By Jean Christou
On July 17, 2005 the Cyprus Mail reported,

Chủ Nhật vừa qua văn phòng giáo hội đã chính thức khánh thành ngôi chùa đầu tiên ở Nicosia. Cuối cùng thì cũng có một nơi thờ phượng cho số lớn công nhân người nước ngoài, những người theo tôn giáo Phương Đông làm việc tại đảo quốc Cyprus thuộc vùng biển Ðịa Trung Hải.


Có khoảng 376 triệu người theo đạo Phật, đạo Phật là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Triết lý đạo Phật dựa trên giáo huấn của Đức Phật, Siddhartha Gautama, người đã sống giữa năm 563 và 483 trước Tây lịch. Khởi nguồn ở Ấn Độ, đạo Phật đã lan rộng xuyên qua Châu Á, đến Trung Á, Sri Lanka, Tây Tạng, Ðông Nam Á cũng như Ðông Á với Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Bhante Anavaddha Tuero là một nhà sư Sri Lanka, từ Switzerland, nơi mà ngài sống từ năm 2000, đã đến Nicosia tuần qua làm lễ lạc thành ngôi chùa. Ngài nói rằng, tuy rằng ngài phải trở lại Switzerland nhưng sẽ có 2 sư khác từ Sri Lanka sẽ thường trú tại quốc đảo này để hướng dẫn những tâm linh cho các Phật tử. Phật giáo dạy cho con người thực hành các thiện pháp, tránh xa các ác pháp nhiễu hại chúng sanh, khéo thanh tịnh và huấn luyện tâm. Mục đích cứu cánh là để chấm dứt sanh tử luân hồi, các hành giả nhận thức được sự thật, chứng đạt Niết bàn. Đạo Phật củng cố nguồn gốc của tính vô hại và sự thiểu dục. Huấn luyện tập trung trí óc trên phương pháp rèn luyện phẩm hạnh (giới), thiền (định), và sự sáng suốt( tuệ)

“Phật tử Tích Lan, những người làm việc ở đây không có nơi để tu tập, điều đó làm cho họ cảm thấy thiếu thốn và họ sẽ theo đạo khác vì gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.” Ngài nói như trên.
Ngài ước tính khoảng hơn 15,000 người Tích Lan sống và làm việc ở Cyprus, 86 phần trăm là đạo Phật. “Hầu hết là họ đọc kinh thánh bởi vì khi họ mất cái gì đó thì họ sẽ tìm nó ở nơi khác, đó là chuyện bình thường,” Ngài nói thêm khi đề cập đến những người đọc kinh thánh ở nhà thờ Thiên chúa giáo như là một sự thay thế.

“Bây giờ các Phật tử đã tụ họp tại đây. Trước kia họ thường gặp nhau ở công viên mỗi tháng một lần. Họ đã tụ họp lại và thành lập trung tâm bây giờ là ngôi chùa. Lý do chính mà họ đi nhà thờ bởi vì họ không có chùa và họ đã sẵn sàng bắt đầu theo đạo chúa,” Ngài Bhante Anavaddha nói.

Phật tử thường đến hàng đêm vào lúc 8pm tối, sau giờ làm việc, để hành thiền.” Thêm vào đó để bố trí một nơi cho các Phật tử, nhà chùa đã dạy cách thiền cho bất cứ ai quan tâm tìm hiểu hoàn toàn miễn phí. “Dharma không có tốn kém chi cả”, Bhante Anavaddha nói.

Dharma là tiếng phạn và là một khái niệm của tôn giáo phương đông. Giải thích một cách đơn giản đó là chân lý cao cả, một lối sống dẫn đến giảm thiểu sự chất chồng của bất thiện nghiệp và đó là con đường duy nhất để giải thoát.

“Bất cứ ai quan tâm có thể liên lạc với chúng tôi để được tu tập”, Ngài nói. “Chúng tôi hướng dẫn những kỹ thuật cá nhân bởi vì kinh nghiệm cá nhân thì khác nhau, nó phụ thuộc vào trình độ hiểu biết của họ. Chúng tôi nói chuyện với họ và quyết định nên sử dụng pháp thiền nào. Đó là thiền cá nhân. Họ có thể học hỏi, thực tập và sử dụng nó” Cũng như hầu hết các hành giả, Bhante Anavaddha tin rằng có một tâm thứức an lạc rất là quan trọng.

“Vì vậy bạn sẽ học hỏi cách giữ gìn đầu óc bình thản, cách phát triển tâm thức. Bạn phải thanh lọc tâm thức. Thiền có nghiã là phát triển và trau dồi trí tuệ. Có một số tư tưởng lành mạnh và một số tư tưởng không lành mạnh như là giận dữ, thù hận v.v…ở trong tâm thức bạn .
Đó là những tư tưởng tiêu cực. Nếu bạn không biết cách đối phó với chúng như thế nào thì bạn sẽ giữ lấy chúng thay vì để chúng đi. Bạn hãy học cách yêu thương trìu mến thay vì giận dữ, bạn hãy yêu chính bản thân bạn và những người khác. Bạn phát triển tâm thức, làm cho chúng được thanh tịnh bằng cách thực tập thiền. Đó là cách có thể giúp được cho xã hội giữ được tâm thức an lạc. Nó giúp cho con người có cuộc sống tốt hơn. Bạn hãy rải tâm từ cho chính bản thân mình trước, rồi hãy ban rải đến muôn loài .” Bhante Anavaddha đã biết điều đó . Ngài xuất gia lúc lên 8 tuổi, nơi mà ngài sống 4 năm cho đến khi được thọ giới sa di vào năm 12 tuổi. Ðó là chuyện 22 năm về trước.

Buddhist temple opens in Nicosia, Switzerland
By Jean Christou

LAST Sunday saw the official opening of the first Buddhist Temple in Nicosia, finally providing a place of worship for a huge number of foreign workers in Cyprus who follow the eastern religion.

With approximately 376 million followers, Buddhism is one of the major world religions. Its philosophy is based on the teachings of the Buddha, Siddhārtha Gautama, who lived between approximately 563 and 483 BC. Originating in India, Buddhism gradually spread throughout Asia to Central Asia, Sri Lanka, Tibet, Southeast Asia, as well as the East Asian countries of China, Mongolia, Korea, Japan, and Vietnam.

Buddhism teaches followers to perform good and wholesome actions, to avoid bad and harmful actions, and to purify and train the mind. The aim of these practices is to end the suffering of cyclic existence, samsara, by awakening the practitioner to the realisation of true reality, the achievement of Nirvana and Buddhahood.

Buddhist morality is underpinned by the principles of harmlessness and moderation. Mental training focuses on moral discipline (sila), meditative concentration (samadhi), and wisdom (prajñā).

Bhante (Brother) Anavaddha Tuero a Buddhist monk from Sri Lanka, travelled from Switzerland where he has lived since 2000, to inaugurate the Nicosia centre last weekend. He said that although he himself would be returning to Switzerland, two monks from Sri Lanka would be taking up residence on the island to guide the faithful.

“Sri Lankan Buddhists who work here don’t have a centre for spiritual practice so they are lost and they are going to other religions because they have so many difficulties,” he said.

He estimated that out of the 15,000 Sri Lankan people living and working in Cyprus some 86 per cent are Buddhists. “Most have Bible because they lost something and they are looking for it somewhere else, which is normal,” he added, referring to those who use the Catholic Church as a substitute.

“Now the Buddhists have organised here. They used to meet in the park once a month. They became organised and opened a centre and now the temple. The main reason they go to the Church is because they didn’t have temple, and they have already started to come,” said Bhante Anavaddha.

“On Tuesday we had 76 people for the evening service, which is every night at 8pm. People come after work to meditate.”

In addition to providing a place to go for people who are already Buddhists, the temple is offering to teach meditation to anyone else who is interested, and it’s free of charge. “Dharma does not cost anything,” said Bhante Anavaddha.

Dharma is a sanskrit word and a concept of eastern religions. Simply explained, it is the way of the higher Truths, a lifestyle that leads to minimum accumulation of karma and is therefore the fastest path to personal liberation.

“Anyone who is interested can contact us and they can learn,” he said. “We teach individual techniques because individual experiences are different and it depends on their level of understanding. We talk to them and decide what meditation they should use. It’s a personal mediation. They can learn, put it into practice and utilise it.”
Like most meditation practitioners, Bhante Anavaddha believes that a calm mind is very important.

“So you lean how to keep a peaceful mind. You have to purify the mind, how to develop the mind. Meditation means to develop and cultivate the mind. There are in the mind wholesome thoughts and unwholesome thoughts like anger revenge, enmity.

These are negative thoughts. If you don’t know how to deal with them you hold on to them instead of letting them go. You learn to practise loving kindness instead of anger, loving kindness to self and then to others. You develop good quality of mind by practising meditation. So it is a way can help society how to keep a good peaceful mind. It helps people have a better life. If you are given loving kindness to meditate on you pull loving kindness to yourself, then it radiates it back out to others.”

And Bhante Anavaddha ought to know. He was dedicated to a Buddhist temple at the age of eight, where he spent four years until he was initiated at the age of 12. That was 22 years ago.

To contact the Buddhist temple, which is located in the Parisinos area of Nicosia, call 22-658636
http://www.pluralism.org/news/intl/index.php?feature=1#headline10253

http://www.cyprus-mail.com/news/main.php?id=20930&cat_id=1