<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 13, 2005

No. 0405 (Hạt Cát dịch)

Bang Andhra Pradesh, Ấn Ðộ sẽ tổ chức lễ hội Phật giáo lớn nhất có 200 ngàn người tham dự

Omer Farooq / Hyderabad


Image hosted by Photobucket.comAndhra Pradesh - India, là một tiểu bang nằm ở phía Nam Ấn Ðộ, nơi khai sinh Phật Giáo Ðại Thừa, là nơi được chọn cử hành lễ hội thiêng liêng Kalachakra Initiation lớn nhất của Phật Giáo vào tháng Giêng năm tới, 2006.

Lễ hội kỷ niệm 2550 năm Ðức Phật nhập Niết Bàn sẽ được tổ chức tại Amravati tại khu vực Guntur thuộc tiểu bang Andhra Pradesh. Sẽ có khoảng hai trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tham dự lễ hội này kể cả vài nhân vật đầu não của tiểu bang và chính phủ cùng với những nhân vật nổi tiếng như ngôi sao điện ảnh Hồ Ly Vọng Richard Gere.

Chính phủ tiểu bang Andhra Pradesh hoạch định dành hai tuần lễ cho sự kiện này một cách nghiêm túc và mọi chuẩn bị đã bắt đầu tiến hành để sắp xếp thích đáng cho lễ hội Phật giáo lớn lao chưa từng có ngay cả trên toàn tiểu bang.

Bộ Trưởng bộ Du Lịch Tiểu Bang, Dr. Reddy, người đã từng viếng thăm hai trung tâm Phật giáo lớn ở Thái Lan và Tích Lan trong vài công tác hỗ trợ chương trình lễ hội nói rằng “Lễ hội Kalachakra là một cơ hội trời cho để tiểu bang triển lãm truyền thống và nền văn hóa đồ sộ của Phật giáo. “Ðó là điều thú vị cho Phật tử các quốc gia Tây phương đến tham dự lễ hội. Ðiều này giúp chúng tôi rất nhiều trong việc củng cố mạng mạch Phật giáo của tiểu bang”. Bà nói với phóng viên tờ Pioneer như trên.

Chính quyền Andhra Pradesh đã chỉnh trang tất cả các địa điểm quan trọng Phật giáo, đặc biệt là tại khu vực Nagarjuna Sagar và Amravati cùng các vùng phụ cận. Công trình tiến hành với tốc độ khủng khiếp để hoàn thành dự án Boudha Vanam trị giá 100 triệu tại Nagarjunna Sagar. Công Viên Thiêng Liêng duy nhất sẽ có mô hình các Phật tháp, và truyện tích Bổn Sanh từ khắp nơi trên thế giới. Ðồng thời sẽ có một thư viện, một viện bảo tàng và một trung tâm lưu trữ thông tin về cuộc đời Ðức Phật và giáo pháp của Ngài được thành lập tại công viê này. Tại Amravati, công trình hoàn tất lên tới gần 25 triệu đồng Rupee dự án bao gồm một trung tâm phiên dịch, một thính phòng có trình chiếu bằng tia laser hình ảnh cuộc đời và giáo pháp của Ðức Phật. Chính quyền Tiểu Bang có tham vọng phát triển Andhra Pradesh thành một địa điểm du lịch trọng yếu tiêu chuẩn quốc tế.

Andhra to host biggest Buddhist ceremony

Omer Farooq / Hyderabad

Andhra Pradesh, which was the birth place of Mahayana Buddhism, will host the Kalachakra Initiation Ceremony, the biggest spiritual gathering of Buddhists in January next year.

The ceremony, which will commemorate the 2550th year after the death of Buddha will be held at Amravahty in Guntur district of Andhra Pradesh and is likely to be attended by more than two lakh Buddhists from all over the world including a few heads of the State and Government and celebrities like the Hollywood star Richard Gere.

The Andhra Pradesh Government is taking the two-week long event very seriously and preparations have already begun to make proper arrangements for the biggest ever Buddhist religious event the State has ever seen.

Dalai Lama will give 'Kalachakra Empowerment' to his disciples at this ceremony to be held from January 4 to 16.

The State Tourism Minister Dr J Geeta Reddy, who has already visited Thailand and Sri Lanka, the two major centers of Buddhism to do some promotion programmes, said that the "Kalachakra is a God send opportunity for the State to showcase its tremendous Buddhist heritage and culture".

"There is an interest among the Buddhists in the Eastern countries to attend this ceremony," she told The Pioneer. "This will give us great help in promoting a Buddhist circuit in the State," she said.

Andhra Pradesh Government has pulled out all the stops to spruce up all the important Buddhist sites specially located at Nagarjuna Sagar and Amravathy and surrounding areas. The work was going on at a frantic pace to finish the Rs 10 crore Boudha Vanam project at Nagarjuna Sagar.

This unique Spiritual Park will have the replicas of the Buddhist Stupas, and Jataka tales from all over the world. It will also have a library, a museum and an information center on the life of Buddha, his preaching.

At Amravaty, the work is nearing completing on a Rs 2.5 crore project which includes an interpretation centre, an auditorium with a laser show on the life and teachings of Buddha.

The State Government has ambitious plans to promote Andhra Pradesh as a major international attraction.

http://www.dailypioneer.com/indexn12.asp?main_variable=STATES&file_name=state10%2Etxt&counter_img=10