<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 05, 2005

Bản tin ngày 04 tháng 7 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin trong rơom Diệu Pháp
Minh Hạnh ghi chép

TT Giác Đẳng: Hôm nay phần tin tức Phật giáo xin được nói về một đề tài hơi ngoại lệ một chút nhưng liên quan đến những người đang sống tại Hoa Ky`, như qúi Ngài và qúi vị đều biết hôm nay là ngày July 4 tức là ngày Quốc Khánh của đất nước Hoa Ky`. Sáng hôm nay vào sau một giờ, giờ Eastern Time của Hoa Ky` thi` chúng ta được biết rằng chiếc phi thuyền Deep Impact đã phóng một vật mà chúng ta gọi là impact đâm vào sao chổi Tempel 1. Đó là một sự việc ngoạn mục của giới khoa học Hoa ky` xảy ra cách trái đất 83 triệu miles và có thể nói rằng đó là một thành tựu lớn của Khoa học cho cả dân loại và riêng về đất nước Hoa ky`. Người dân Hoa ky` có nhiều ly' do để hãnh diện về đất nước của mi`nh trước những thành tựu lớn về khoa học . Nasa trung tâm khoa học Hoa ky` đã xem sự việc này như một tràng pháo bông đễ long trọng cử hành ngày July 4 một ngày Quốc Khánh mà tất cả những người dân Hoa Ky` đều cảm thấy rất hãnh diện để chào mừng hàng năm trở về trên đất nước của họ.
Hoa ky` là một siêu cường, và là một siêu cường duy nhất ở trên thế giới ngày hôm nay, riêng với Việt Nam thi` chúng ta vẫn có nhiều quan niệm khác nhau về đất nước này, có người thích Hoa ky`, có người chống Hoa ky` và có bao nhiêu y' kiến khác biệt, nhưng với con số gần 2 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại quốc gia này, thi` đất nước Hoa ky` là quê hương thứ hai của mi`nh và phần lớn đều mang quốc tịch Hoa ky` là những người công dân của quê hương Hiệp Chủng Quốc.
Nếu chúng ta nhi`n thật rõ ràng với một chút suy tư sẽ thấy rằng niềm hãnh diện lớn của đất nước Hoa ky` quả thật có nhiều thứ chứ không phải chỉ có sự giàu mạnh về tiền bạc, với con số doanh thương khổng lồ của thị trường chứng khoán, hàng trăm hàng ngàn tỷ Mỹ kim được tường tri`nh mỗi năm và niềm hãnh diện không phải ở vũ khí tối tân như Sukhoi bomber hay niềm hãnh diện đó không phải nằm ở những thành tựu khoa học giống như cơ quan Nasa. Và chúng ta phải nói rằng đây là một đất nước rất trẻ chỉ mới hơn 200 năm lập quốc, và 200 năm đó Hoa Ky` đã tiến một bước đi rất dài. Mấy tháng trước đây dân chúng Pháp và dân chúng Hoà Lan đã bỏ phiếu để khai tử bản hiến pháp được đệ nạp đầu tiên của khối liên Âu, có nhiều người xem rằng liên hiệp Âu Châu dường như đã chết, điều đó mất nhiều thời gian để coi xác định như thế nào.
Nhưng cho đến hôm nay thi` sau sự thất bại, và trong việc giới thiệu nền hiến pháp của khối Liên Âu thi` vùng đất ở tại Bắc Mỹ này mang tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Ky` có thể nói là vùng đất duy nhất. Và một bản hiến pháp đả viết cách nay 200 năm vẫn co`n có một hiệu lực hết sức đáng kể trong việc duy tri` một nền pháp trị gi`n giữ sự tương quan hết sức mật thiết. Và đồng thời cũng có sự tôn trọng độc lập của các tiểu bang, 50 tiểu bang Hoa ky` độc lập về nhiều phương diện và liên kết với nhau trong nhiều phương diện, không phải chỉ có con số khác biệt về 50 tiểu bang đó mà chúng ta phải nói đến một dân tộc gần 300 triệu dân, trong đó có đủ màu sắc dân trên thế giới, đủ mọi văn hoá, đủ mọi tôn giáo, mọi khuynh hướng, thế nhưng họ đến đây, đến đất nước này đã cho họ rất nhiều.
Đất nước Hoa ky` không phải chỉ cho những người di dân một nơi tạm cư, một chỗ tạm dung, đất nước này đã cho họ những cơ hội để được phồn thịnh, hãy nhi`n vào cộng đồng Việt Nam từ khi chính thức xây dựng cộng đồng tỵ nạn tại đất nước này, trong 30 năm qua đến nay đã có bao nhiêu thành tựu, không có một cộng đồng Việt Nam nào ở trên những vùng đất nào khác trên địa cầu có thể có được những thành tựu lớn như vậy, không có ai ở đây bị từ chối không cho vào trường đại học vi` ly' do ly' lịch, không có ai ở đây mà nói rằng mi`nh là người tỵ nạn, mi`nh là người ngoại kiều, mi`nh không có cơ hội làm ăn như người bản xứ. Người Hoa ky` quả thật đã hào phóng, đã hào sảng, đã cho những người di dân đến đây và chính phủ Hoa Ky` chẳng những cho phép những người dân đến bằng một niềm tin, chính những người này đến mang cái sinh khí mới mà thế hệ đầu tiên của những người di dân mang lại rất nhiều cho đất nước này.
Người Hoa Ky` tin tưởng một cách thành thực vào chế độ dân chủ, chế độ đa nguyen. Người ta không có gi` để bận tâm để thắc mắc là Tổng Thống Bush có những khác biệt với Tổng Thống Clinton. Những người khác thi` nói rằng Hoa Ky` thay đổi rất nhiều , và với đất nước Hoa Ky` thi` đó là một nền dân chủ, cái gi` gọi là dân chủ thi` nó phải có khả năng thay đổi và khả năng thích nghi. Một thời nào đó một vị Tổng Thống nào đó đưa ra những chính sách những đạo luật và bây giờ vị Tổng Thống đương nhiệm không nhất thiết phải theo đuổi điều đó. Đất nước Hoa Ky` có một khả năng thích nghi rất đáng qúy trọng.
Và chúng ta cũng phải nói thêm rằng một điều quan trọng nhất ở trong ngày lễ độc lập của đất nước Hoa Ky` đó là tinh thần độc lập, độc lập của đất nước, độc lập của mỗi cá nhân, của mỗi thành viên ở trong xã hội này, người ta ca ngợi sự độc lập, người ta tôn trọng sự độc lập và người ta cho phép con người được độc lập. Độc lập ở đây không phải là một điều để tuyên truyền, không phải là thứ đầu môi chót lưỡi, mà đây là sự độc lập thật sự, sự độc lập có ngay từ thuở bi`nh minh mới khai sinh của đất nước này, những người cha xây dựng một đất nước Hoa ky` đã muốn nhi`n thấy vùng đất này không nô lệ cho ngoại bang, không lệ thuộc vào bất cứ ai, đứng trên đôi chân của mi`nh.
Những người dân sống ở nơi này ngay từ ngày cắp sách đến trường mẫu giáo đã được khuyến khích để suy nghĩ ,để có tinh thần độc lập không khuất phục, không lệ thuộc, không ai làm khó mi`nh, không ai giam cầm được tư tưởng của mi`nh, và đất nước này người dân nói với chính phủ rằng tôi muốn các anh làm thế này, các anh làm thế kia, chứ không phải là một đất nước mà chính phủ ra những đạo luật bắt người dân phải theo, phải làm theo mi`nh thế này, phải làm theo mi`nh thế kia, đây mới chính là một quê hương, một đất nước mà có một cơ cấu chính quyền đúng với câu “Do dân, vi` dân và của dân”. Tinh thần độc lập đó đã đưa người Hoa Ky` đến một bước tiến bộ lớn ở trong suốt hai thế kỷ vừa qua từ một vùng đất mà dường như là hoàn toàn hoang sơ không có gi`.
Người ta nghe những câu chuyện của miền Viễn Tây, người ta nghe những câu chuyện những người da trắng đi định cư ở những vùng da đỏ, nhưng ít có ai thấy được những người cư dân đến đây bằng đôi tay, bằng niềm tin của họ, đã xây dựng được một tinh thần độc lập mà đáng cho thế giới kính ngưỡng, đáng cho thế giới làm theo. Và cho dù hôm nay sống ở trong một xã hội người ta có thích hay không thích về chính sách của vị Tổng Thống đương nhiệm, người ta có cảm thấy bực bội về những lầm lẫn của những trại tù ở Cuba hay những trại tù mà người Hoa ky` đối đãi vô nhân những tù binh ở Irag. Nhưng những điều đó nó không mất đi tính chất dân chủ tự do của Hoa ky`.
Và đặc biệt trên phương diện nhân quyền thi` người Hoa ky` đã lấy luật pháp để làm cơ sở. Dĩ nhiên không có một nguồn máy pháp trị nào hoàn hảo không có một xã hội nào, nhưng nếu để nói và để suy nghĩ về một cái gi` ở trên hành tinh này có thể nói rằng tốt nhất cho loài người, thi` chúng ta phải nói rằng đất nước này, quê hương này, xã hội này đã cho con người rất nhiều ở hai chữ tự do độc lập và ở đâu có tự do độc lập thật sự thi` ở đó mới có hạnh phúc và. Ở trong ngày July 4 chúng tôi phải thưa rằng những người sống tại xứ này, hãy lắng đọng tâm tư suy nghĩ một chút thi` ngày Quốc Khánh đến, không cần phải ai bắt buột họ, họ cũng có thể cảm nhận rằng mi`nh rất hãnh diện là một công dân của đất nước Hoa Ky` cho dù sanh trưởng tại đây hay là di dân đến từ vùng đất xa lạ khác./.