<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 02, 2005

No. 0391(Hạt Cát dịch)

Tu sĩ Nepal được trao tặng Giải Thưởng Hòa Bình

Ugyen Sherab, a Nepalese Buddhist of Tibetan Mahayan tradition, receiving the Interreligious and International Federation for World Peace (IIFWP)
Kathmandu, Nepal -- Một ngày bắt đầu như những ngày bình thường khác nhưng cảm giác dường như ấm áp và thú vị. Bất thình lình chuông điện thoại reo vang, một giọng nói của người đàn ông phía bên kia đầu giây với sự linh hoạt cố hữu. Người gọi điện thoại là tu sĩ Ugyen Sherab thuộc truyền thống Phật Giáo Ðại Thừa Tây Tạng tại Nepal.
Sư Krishna Man, là một người nổi tiếng, nhẹ nhàng thông báo Liên Ðoàn Liên Tôn Quốc Tế Vì Hòa Bình Thế Giới ( Viết tắt Liên Ðoàn Liên Tôn) và Hội Ðồng Hòa Bình Quốc Tế trụ sở tại New York đã trao tặng cho Ngài Giải Thưởng Sứ Giả Hòa Bình. Giải thưởng trao tặng cho Sư Krishna để tán thán nỗ lực khuyến khích không ngừng nghỉ chiến dịch đi bộ cho hòa bình tại Nepal và US của Sư.


Sư Krishna, người bắt đầu gia nhập hàng ngũ tăng già sau khi về hưu từ công việc quản thủ thư viện tại Trung Tâm American, đã nhận giải thưởng tại trụ sở IIWFP ở Bhatbhateni hôm 18 tháng 06, 2005. Sư Krishna năm nay 73 tuổi, đã làm việc liên tục không mệt mỏi trong việc ủng hộ hòa bình. Ông tham dự nhiều cuộc đi bộ cho hòa bình tổ chức tại Lâm Tỳ Ni và một số nơi ở Anh Quốc.

Trước khi nhận được giải thưởng hiện tại, Sư từng được vinh danh với “Giải Thưởng Xuất Sắc” trao tặng bởi hội Thân Hữu Nepal & New Jersey, một hội đoàn của người Nepal tại New York. Kế hoạch tiếp theo của Sư là “Cuộc Ði Bộ Hòa Bình tại quận hạt Box” mà ông dự trù tổ chức ở tiểu bang Pennsylvania, USA vào khoảng tháng 8, 2005.

Ông nói “ Phương pháp dễ nhất để mang lại Hòa Bình trên thế giới là chiếm được cảm tình của tín đồ các tôn giáo và thuyết phục họ tha thứ và hợp tác lẫn nhau. Ý tưởng này đã thôi thúc ông rất nhiều và từ đó ông đã cho in kệ ngôn và biểu tượng của các tôn giáo lớn trong Cờ Hòa Bình mà ông sẽ mang theo trong suốt cuộc đi bộ hòa bình sắp tới. Ông nói rằng cuộc đi bộ sắp tới sẽ kéo dài gần nột tháng với sự góp mặt của những người thuộc tất cả mọi niềm tin. “Chúng tôi sẽ đi 5 km một ngày và sẽ nghỉ chân ở chỗ chúng tôi đến. Dân chúng tại địa phương sẽ sắp xếp chỗ tá túc và những nhu cầu khác cho chúng tôi và cuộc đi bộ sẽ được thuận lợi nhờ sự yểm trợ của dân chúng địa phương”.

Tất cả các chương trình và hoạt động của Liên Ðoàn Liên Tôn được dành cho sự thiết lập hòa bình thế giới. Nó được nhận thức rằng nghĩa vụ thực hiện nền hòa bình thuần túy đòi hỏi một sự hợp nhất, một hợp tác của tất cả mọi đoàn thể tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa và chủng tộc. Căn cứ theo Liên Ðoàn Liên Tôn, hòa bình không thể thực hiện chỉ qua nỗ lực kinh tế, chính trị hoặc nỗ lực của lãnh đạo tôn giáo biệt lập. Hòa bình sẽ chỉ tiến triển trên toàn cầu khi nào khuynh hướng nỗ lực hòa bình trở thành mấu chốt và sự chia rẽ nhường bước cho nỗ lực hợp tác chung.

Nepalese Monk Receives Peace Award

By Ambar Mainali, The Rising Nepal, July 1, 2005

Kathmandu, Nepal -- The day had begun on a usual note. But the feeling that was there seemed to be warm and inspiring. Suddenly the telephone started to ring, and the man on the other side of the line spoke with the usual kind of versatility and calmness. The caller happened to be Monk Ugyen Sherab, a Nepalese Buddhist of Tibetan Mahayan tradition.

Monk Krishna Man as he is popularly known, softly disclosed that the Interreligious and International Federation for World Peace (IIFWP) and Interreligious and International Peace Council based in New York had bestowed on him the Ambassador for Peace Award. The Award was given to Krishna Man for his unwavering efforts to promote peace through the campaign of peace walk in Nepal and in the U.S.

Krishna Man who entered monkhood after retiring from his service as a librarian at the American Center received the award at the IIWFP secretariat in Bhatbhateni on June 18, 2005.

Krishna Man, 73, has been working tirelessly to promote peace. He has participated in many peace walks organised in Lumbini and other parts of the Kingdom.

His exemplary dedication for the cause of peace needs to be emulated by both the young and the old in Nepal, which is sinking deeper into the morass of conflict and violence each passing day. While people of his age are resting at their homes, discouraged by their sagging strength and growing age, Krishna Man is still going strong with his peace mission.

Prior to receiving the present award, he was honoured with “The Distinguished Award” offered by the Friends of Nepal New Jersey, a Nepalese association in New Jersey. His next project is the Box County Peace Walk, which he is looking forward to hold in Pensylvaina, USA sometime in August this year. The easiest way to bring peace awareness in the world is to win the hearts of the followers all the major religions. And convince them to show religious tolerance and work together, Krishna Man says.

This very idea has appealed to him a lot and hence he has included the inscriptions and symbols of all the major religions in the Peace Flag that he is to carry during his upcoming peace walk in the U.S.

He says that the peace walk would last nearly for a month, with people from all faiths participating in it. “We will walk for at least 5 Km in a day and rest at the place where we reach.” People in that locality arrange for our shelter and other necessities and the walk runs smoothly with the help of local Americans, says Krishna Man fondly recalling his past walks. Dr. Sun Myung Moon and Mrs. Moon established the IIFWP in 1994 in the hope of building a world in which peoples, cultures, races, religions, and nationalities could live together in harmony, mutual respect, cooperation and universal prosperity.

This vision of world peace underlies all the programs and activities of IIFWP. It recognises that the task of achieving genuine peace requires an integrated, cross- disciplinary and collaborative approach among all disciplines, various organisations, culture and peoples.

According to IIFWP, peace cannot be achieved merely through the efforts of academics, politicians or through the efforts of religious leaders alone. Peace will only prevail across the globe if the tendencies for peace efforts to be fragmented and disunited are overcome through collective endeavours.

The mission of IIFWP is to work in tandem with individuals and institutions from across the globe to create world peace. The IIFWP has volunteers world over who have joined to build what has been the hope of all ages-a worldwide culture of peace and prosperity.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000009,00000001390,0,0,1,0