<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 7 01, 2005

No. 0386 ( Hạt Cát dịch)

Một trong những ngôi chùa Cam Bốt lớn nhất nước Mỹ được khánh thành tại Florida.

Last modified Thu., June 30, 2005 - 01:53 AM

By JEFF BRUMLEY, The Times-Union

Một trong những ngôi chùa Cam Bốt lớn nhất nước Mỹ sẽ được khánh thành tại Jacksonville , buổi lễ khai mạc sẽ kéo dài suốt ba ngày từ thứ Sáu 1 tháng 7 đến Chủ Nhật 3 tháng 7.
Chư Tăng từ nhiều nơi trên thế giới sẽ tham dự buổi lễ cùng với lãnh đạo Phật Giáo Cam Bốt, vua Sãi, Ngài Somdech Preah Maha Sumedhadhipadi TepVong.


“Ông ấy là Ðức Dalai Lama của chúng tôi”, ông Cornelia Tang, một thành viên Hiệp Hội Phật Giáo Cam Bốt của Chùa Khmer Savy Rattanarama. “Ðiều này rất quan trọng bởi vì nó sẽ mang đến cho ngôi chùa một tính cách chính thống trong vinh dự”. Ông Hong Taing Tek, một thành viên khác của hiệp hội nói như trên. Ðối với Phật Giáo Cam Bốt, điều này giống như được giáo hoàng thăm viếng công trình.

Ngôi chùa trị giá một triệu Mỹ Kim tọa lạc trong khuôn viên hơn 3 mẫu đất tại số 4540 đường Clinton phía nam thành phố. Cấu trúc ngôi chùa được kiến thiết theo truyền thống Cam Bốt.

Bạn sẽ nghĩ rằng bạn đang ở Cam Bốt ngay trong giây phút bạn vừa bước chân tới lối đi riêng của chùa. Ngôi chùa sẽ có hai tu sĩ thường trú và phục vụ khoảng 900 gia đình, đa số là người tỵ nạn Cam Bốt bắt đầu ổn định trong vùng vào thập niên 80. Ông Tek nói thêm “Ngôi chùa cao 54 (feet) bộ, rộng 2,200 bộ vuông với 310 chỗ ngồi, là một trong những ngôi chùa lớn nhất nước Mỹ và có lẽ là lớn thứ nhì sau ngôi chùa tại Washington. Ngân quỹ yểm trợ công trình xây dựng đến từ các cộng đồng Cam Bốt trên khắp nước Mỹ.

Buddhists to dedicate temple
Last modified Thu., June 30, 2005 - 01:53 AM

By JEFF BRUMLEY, The Times-Union

One of the largest Cambodian Buddhist temples in the United States will be inaugurated in Jacksonville during three days of ceremonies beginning Friday.

The daylong rituals will be attended by Buddhist monks from around the world and by the spiritual leader of Cambodian Buddhists, H.H. Somdech Preah Maha Sumedhadhipadi Tep Vong, the supreme patriarch of Cambodia.

"He's like our Dalai Lama," said Cornelia Tang, a member of the Jacksonville Cambodian Buddhist Society of Wat Khmer Savy Rattanarama.

"It's very important because it gives legitimacy to the temple," said Hong Taing Tek, a Jacksonville physician and society member.

For Cambodian Buddhists, Tek said, "it's like having the pope visiting your establishment."

The $1 million temple sits on more than 3 acres at 4540 Clinton Ave. on the city's Southside. The structure features authentic Cambodian architecture.

"You would think you're in Cambodia the minute you turn in the driveway," Tang said.

The temple will be staffed by two full-time monks and serve about 900 families, most of whom are Cambodian refugees who began settling in the area during the 1980s, Tek said.

Tek said the temple -- at 54 feet tall, 2,200 square feet and with a seating capacity of 310 -- is one of the largest in the nation and possibly the second largest behind a facility in Washington. Funding for the facility came from Cambodian communities across the United States, he said.
The ceremonies, which include consecration of the Buddha image and the Sima boundary, will begin at 9 a.m. Friday, Saturday and Sunday. The public is invited.

For details about the services or for more information about the society, call (904) 739-5896.

http://www.jacksonville.com/tu-online/stories/063005/met_19126606.shtml