<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 25, 2005

No. 0380 (Chánh Hạnh dịch)
Tượng Tỳ Kheo Ni thế kỷ thứ 6 bị đánh cắp.

Raipur June 24, 2005 1:42:48 PM IST
Raipur, June 24 : Một pho tượng Tỳ kheo ni bằng đá hiếm có vào thế kỷ thứ 6, được khai quật tháng vừa qua đã bị đánh cắp từ Chhattisgarh’s, trung tâm Phật giáo của Sirpur. Vụ trộm đã ra ánh sáng sau khi cảnh sát địa phương cách 84 km từ Sirpur, đã tìm thấy pho tượng cao khoảng gần một mét bị đánh cắp Haritika còn gọi là Tara Devi.

Cảnh sát đã đóng cửa biên giới và cố gắng phong tỏa nghiêm nhặt để truy tìm bức tượng của vị tỳ kheo ni đã được nhiều kinh điển đề cập. Viên chức cao cấp của cảnh sát khẩn trương đến điạ điểm vào thứ sáu để điều tra sự kiện trong khi Bộ Trưởng bộ Văn Hóa và Du Lịch Brijmohan Agrawal đã biểu lộ cú sốc với sự kiện này. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bức tượng vào tháng 5 năm nay, và mô tả đó là một tác phẩm hiếm thấy. Đội khai quật, đứng đầu là Ngài Arun Kumar Sharma, nói rằng đây là lần đầu tiên thấy được hình tượng với kích thước trung thực của Haritika. Chính quyền Chhattisgarh tháng vừa rồi đã nói họ sẽ gởi bản kiến nghị đến chính phủ trung ương xếp tài sản Sirpur vào danh sách di sản của thế giới.

Sixth century statue of Buddhist monk stolen


Raipur June 24, 2005 1:42:48 PM IST

Raipur, June 24 : A rare stone statue of a 6th century Buddhist female monk that had been excavated only last month has been stolen from Chhattisgarh's Buddhist centre of Sirpur.

The theft Thursday night came to light after the security guard at the site, 84 km from here, found the three-foot statue of Haritika alias Tara Devi missing.

Police have sealed the border and have launched frenetic efforts to recover the statue of the monk, who finds mention in various Buddhist texts.

Senior police officials rushed to the site Friday to investigate the matter while Culture and Tourism Minister Brijmohan Agrawal expressed shock over the incident.

Archaeologists had recovered the statue in May this year and had described the find as a rare achievement. The excavation team, led by Arun Kumar Sharma, said that it was the first time that a full-size image of Haritika had been found in Asia.

Haritika used to abduct and kill children and was converted by the Buddha himself who kidnapped her child.

The Chhattisgarh government had last month said it would send a proposal to the central government to press for Sirpur's inclusion in the world heritage list.

(IANS)

http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=91113&n_date=20050624&cat=India