<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 6 21, 2005

No. 0375( Tinh Tấn dịch)

Hội nghị chuyên đề“ Đức Phật là Đấng Tối Thượng Y Vương” được tổ chức lại Mã Lai

Được đăng trên báo The Buddhist Channel ngày 22 tháng 6 năm 2005

Kuala Lumpur, Mã Lai – Hội Thanh Niên Phật Giáo Mã Lai (YBAM) sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề “Đức Phật là Đấng Tối Thượng Y Vương” vào ngày 13 tháng 8, năm 2005 tại Biệt thự Lễ Nhật, SuBang, Selangor (Mã Lai). Hội Nghị này dự phần vào các nhóm Hội Nghị Phật Giáo Đương Thời của YBAM. Hội Nghị cũng được tổ chức cùng chung với lễ kỷ niệm năm thứ 35 của Hội.

Mặc dù Phật Giáo đã xuất hiện hơn 25 thế kỷ, nhiều khảo cứu gần đây nhất về ngành tâm lý và tâm lý trị liệu phương Tây đã chứng minh rằng Phật Giáo quả thực đóng góp nhiều trong việc suy tìm hạnh phúc thật sự. Đây là nhờ vào tầm quan trọng của Phật Giáo về các kỹ thuật để phát triển sự an lạc của tâm trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Các nhà tâm lý học hiện đại đã nghiên cứu về Phật Giáo, hiện nay đang bắt đầu ứng dụng Phật Pháp nguyên thủy vào trong các lãnh vực chuyên nghiệp, đặc biệt là trong ngành tâm lý trị liệu và cố vấn. Mục đích của hội nghị này là làm nổi bật một số phát triển gần nhất trong ngành tâm lý và tâm lý trị liệu phương Tây và sự thích đáng của những ngành này trong Giáo Pháp.
Ba thuyết trình viên nổi danh đã được mời đến dự để chia xẻ những kinh nghiệm của họ trong buổi hội nghị này:

Đại Đức Tiến sĩ K. Sri Dhammananda Maha Nayaka Thera
Là vị Trụ Trì của Tu Viện Phật Giáo Maha và Cố Vấn Tâm Linh cho nhiều tổ chức Phật Giáo ở Mã Lai, Tân Gia Ba và Tích Lan. Đại Đức tốt nghiệp Thạc Sĩ trong các Khoa Phật Giáo từ Đại Học Ấn Giáo Benares, Ấn Độ, và được trao tặng nhiều bằng Tiến Sĩ danh dự tại các đại học Phật Giáo về sự đóng góp của Đại Đức cho Phật Giáo. Đại Đức cũng là tác giả trên 50 quyển sách Phật Giáo.

Ni Sư Tiến Sĩ Hui Han
Là một Ni Sư theo truyền thống Bắc truyền Trung Hoa ở Đài Loan. Là một vị cố vấn danh tiếng, Ni Sư đã tốt nghiệp Thạc Sĩ Khoa Học năm 1996 và Tiến Sĩ năm 2000 từ Đại Học A & M Texas, USA. Ni Sư thuyết pháp cho các trường Cao Đẳng và Đại Học khác nhau tại Đài Loan và viết về Phật Giáo và mối tương quan đến ngành cố vấn và tâm lý trị liệu.

Tiến Sĩ Tan Eng Kong, MBBS, MPM, FRANZCP
Là Chủ tịch sáng lập Hội YBAM và nay là một nhà tâm lý học thành công ở Sydney, Úc Châu, nơi mà ông quản lý Bệnh Xá Từ Bi của chính ông. Ông cũng là Chủ Tịch của Khoa Tâm Lý Trị Liệu của Hoàng Gia Úc và Đại Học Tâm Lý New Zealand, và ông là một giảng viên ngành tâm thần và tâm lý trị liệu ở Đại Học Sydney và Đại Học New South Wales.

(tinhtan dich)Seminar on “The Buddha as the Healer" to be held in Malaysia
The Buddhist Channel, June 22, 2005

Kuala Lumpur, Malaysia -- The Young Buddhist Association of Malaysia (YBAM) will be organizing a seminar entitled “ The Buddha as the Healer” on August 13, 2005 at Holiday Villa, Subang, Selangor (Malaysia). The seminar is part of the YBAM's Contemporary Buddhist Seminar series. It is also organized in conjunction with association's 35th anniversary.

Although Buddhism is 2,500 years old, many of the latest researches in Western psychology and psychotherapy have shown that Buddhism indeed have much to contribute in the quest for true happiness. This is due to the Buddhist emphasis of techniques to develop peace of mind in our everyday lives. Modern psychologists, having studied Buddhism, are now beginning to apply many of these age-old Buddhist teachings in their professional fields, especially in psychotherapy and counseling. The objective of this seminar is to highlight some of the latest developments in Western psychotherapy and psychology and their relevance to Buddhist teachings.

Three well-known speakers have been invited to share their experiences at this seminar:

Venerable Dr K.Sri Dhammananda Maha Nayaka Thera is the Chief Abbot of the Buddhist Maha Vihara and Spiritual Advisor to many Buddhist organizations in Malaysia, Singapore and Sri Lanka. He holds an M.A. in Buddhist Studies from Benares Hindu University, India, and was awarded numerous Ph.D. degrees (honoris causa) by many Buddhist universities for his contribution to Buddhism. He is also the author of over 50 books on Buddhism.

Ven Dr Hui Han is a Buddhist nun in the Chinese Mahayana tradition in Taiwan. A well-known counselor, she received her M.Sc. degree in 1996 and Ph.D. in 2000 from Texas A & M University, USA. She gives talks on Buddhism to various colleges and universities in Taiwan and writes on Buddhism and its relation to counseling and psychotherapy.

Dr Tan Eng Kong, MBBS, MPM, FRANZCP, is the founder President of the YBAM and now a successful psychotherapist in Sydney, Australia, where he manages his own Metta Clinic. He is also the Chairman of the Psychotherapy Section of the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, and a lecturer of psychiatry and psychotherapy at the University of Sydney, and University of New South Wales.

Participation at the Seminar is by prior-registration only. The deadline for registration is August 5, 2005. There is an Early Bird fee of RM 75.00 per person before June 30. This fee includes coffee breaks and a Vegetarian Lunch.

For further information, please visit www.ybam.org.my or contact Liau Kok Meng at 016 323 3819 or email liaukom@yahoo.com.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000001,00000001353,0,0,1,0