<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 18, 2005

No. 0366 (Hạt Cát dịch)

Một ngôi chùa Phật Giáo bị kiện tụng vì tài khoản cúng dường

By Scott Wong, STAFF WRITER
Nguyên cáo nói rằng vợ cũ dấu diếm ông ta đã cúng dường 300,000 dollars

Article Last Updated: 06/18/2005 03:58:23 AM

Tử Liên Tự, một tổ chức dự định sẽ xây dựng một trung tâm Phật Giáo đồ sộ và một trường học bên cạnh Công Viên Fredmont’s, SanFrancisco, bị kiện cáo bởi một người đàn ông nói rằng vợ cũ của ông ta đã bí mật cúng dường hằng trăm ngàn dollars tới tổ chức trước khi họ ly dị, căn cứ trên văn kiện của tòa án. Một người Ðài Loan, ông Ho Nien Au, 68 tuổi, sống tại HillsBorough, Sanfrancisco đã đệ đơn lên tòa án đòi ban tổ chức xây dựng Tử Liên Tự phải trả lại phân nửa số tiền $330,000 mà vợ cũ của ông ta đã đóng góp từ năm 1992.

Ðơn kiện cũng nêu đích danh vị lãnh đạo tinh thần của ngôi chùa là Ni Sư Samantha Chou và một vài thành viên khác. Tổ chức Tử Liên Tự trước kia vốn là hiệp hội Tử Liên USA, là một chi nhánh địa phương của hệ phái Chân Phật Tông thuộc Phật Giáo Mật Tông Trung Hoa do Ðại Sư Liên Sanh sáng lập . Tổ chức này đã kêu gọi yểm trợ trên trang nhà của nhóm cho ngân khoản xây dựng ngôi chùa chu vi 55,000 square –foot và một trường học rộng 33,000 square foot tại Fredmont trong khuôn viên 52.5 acres.

Trong đơn kiện, ông Âu nói rằng vào năm 1992, ông biết được vợ ông đã dấu diếm ông cúng dường 101,000 từ trong trương mục ngân hàng đứng tên chung. Ông Âu, một họa gia, thi gia và là một nhà kiến trúc người Ðài Loan, sau đó đã đến gặp Ni Sư Chou, cho biết là ông ta không tán đồng việc đóng góp và khuyến cáo tổ chức Tử Liên Tự là không nên tiếp nhận sự cúng dường trong tương lai của vợ ông, bà Rose.

Bất kể những cảnh cáo trên, ngôi chùa vẫn tiếp tục thu nhận thêm $229,473 trong suốt thập niên sau đó. Ngân khoản đóng góp từ $2,300 từ năm 1994 lên đến $64,189 trong năm 2000. Bà Rose cũng cúng dường cho các cở sở khác có liên hệ với Tử Liên Tự.

Luật Sư Robert Aaron, đại diện ngôi chùa đã không hồi đáp những cú điện thoại gọi đến hỏi han về vấn đề này, tuy nhiên họ cũng đã viết thư cho luật sư của ông Âu nói rằng “ Những công đức mà bà Rose đã cúng dường trong thời gian qua thuộc dạng cố định và được thu nhận bởi Tử Liên Tự trong thiện chí.
Một bản sao của đơn từ kiện tụng sẽ đang được đăng tải trên trang nhà www.theargusonline.com. Muốn biết thêm chi tiết về Tử Liên Tự mời vào trang web www.purplelotus.org/.
Buddhist temple fights lawsuit over donations

Plaintiff says ex-wife gave $330,000 without his knowledge
By Scott Wong, STAFF WRITER
Article Last Updated: 06/18/2005 03:58:23 AM

The Purple Lotus Temple, which wants to build a massive Buddhist temple and school next to Fremont's Quarry Lakes park, is being sued by a man who says his ex-wife secretly donated hundreds of thousands of dollars to the San Bruno organization before their divorce, court documents show.
Thomas Ho Nien Au of Taiwan, 68, who also has lived in San Francisco and Hillsborough, filed a lawsuit asking that the Buddhist group give back half of the $330,000 his ex-wife contributed since 1992, plus damages.

The suit also names Master Samantha Chou, the temple's spiritual leader, and other unnamed parties.

Au's attorney, Benjamin Ballard of Tiburon, said temple administrators are entitled to their opinion, but that after a year and a half of fact-finding, he still is convinced his client has a strong case.

"I think the claim was valid then, and I think it's valid now," Ballard said.

A trial is set for Aug. 22 in San Mateo County Superior Court.

The organization, formerly known as the Purple Lotus Society of the USA, is a local chapter of the True Buddha School. It is soliciting donations on its Web site to help fund a 55,000-square-foot temple and 35,000-square-foot school in Fremont on 51/2acres between Quarry Lakes Regional Recreation Area and the Union City border.

"We are still far from our target, but we hope to break ground in two years," the posting reads.

It's unclear whether any of the contributions from Au's wife, Rose Moo Lan Au, are earmarked for the $20 million project.

It was in August 1992 that Thomas Au first learned that his wife — without his knowledge or consent — had donated
$101,000 to the temple from their joint account, the suit states.

The Taiwanese artist, poet and university instructor then met with Chou, informing her he had not authorized the donation, according to the suit. He added that the temple should neither ask for nor accept future gifts from his wife.

Despite those warnings, the temple accepted an additional $229,473 from Rose Au during the next decade. Gifts ranged from $2,300 in 1994 to $64,189 in 2000. She also would give additional community property to other organizations affiliated with the temple, the suit states.


Attorney Robert Aaron, who represents the temple, did not return phone calls seeking comment. But the temple wrote in a letter to Thomas Au's attorney, "The donations made in the past by Ms. Au were irrevocable, bona fide on their face and accepted by the Purple Lotus Temple in good faith."

A copy of the suit is posted online at www.theargusonline.com. For information about the Purple Lotus Temple, log on to www.purplelotus.org/.

Staff writer Scott Wong can be reached at (510) 353-7002 or swong@dailyreviewonline.com.
http://www.insidebayarea.com/dailyreview/localnews/ci_2810358