<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 6 12, 2005

No. 0356 (Hạt Cát dịch)

Tăng sĩ Tích Lan chấm dứt tuyệt thực.

Associated Press

Colombo, June 11, 200512:19 IST

Một cao tăng Phật Giáo đã chấm dứt 6 ngày tuyệt thực để phản đối chính phủ phân phối viện trợ Tsunami cho cho nhóm đối lập Tiger hôm thứ Bảy tuần qua, sau khi tổng thống Tích Lan Kumaratunga cam đoan sẽ không ký kết văn kiện gì trước khi tham vấn với lãnh đạo Phật Giáo.


ÐÐ Sobhita đã từ chối tất cả mọi thức ăn và thức uống kể từ hôm thứ Hai tuần trước để gây áp lực đòi Tổng Thống chấm dứt thương lượng với đảng Tiger trong việc phân phối hằng tỷ đô la viện trợ sóng thần tới những khu vực nằm trong sự kiểm soát của phiến quân Tiger.

Phiến quân Tiger phàn nàn rằng cứu trợ đã không tới nhanh chóng đầy đủ cho nhu cầu sau trận thiên tai 26 tháng 12. Các lời phê bình về đề án cho rằng việc này sẽ tạo điều kiện cho nhóm phiến quân phát triển mạnh mẽ hơn và sẽ dành được ảnh hưởng đối với quốc tế có thể đi đến sự ly khai ở miền đông bắc.

ÐÐ Sobhita, một thành viên trong đảng lập pháp Truyền Thống Quốc Gia, đã chấp nhận uống nước hôm thứ Bảy, sau khi hai tăng sĩ thuộc giới lãnh đạo cao cấp tới viếng thăm ông tại thành phố thiêng liêng Kandy, với thông điệp từ tổng thống, cam đoan rằng bà sẽ không chia xẻ cứu trợ trước khi tham vấn với bốn lãnh đạo Phật giáo cao cấp nhất, phát ngôn viên Warnasinghe của đảng Truyền Thống nói như thế.

"Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện". Ông Warnasinghe nói thêm. Vị tu sĩ cao cấp còn nói với ÐD Sobhita rằng họ sẽ không cho phép chính phủ có bất cứ hành động nào gây thiệt hại cho quyền lợi của Phật Giáo Sinhala. Hơn 70% của 19 triệu dân Tích Lan là dân tộc Sinhalese, đa số là Phật Giáo và giới tu sĩ có thế lực rất mạnh mẽ.

Ða số người Tamils thuộc Ấn Giáo. Cảnh sát đã dùng hơi cay và gậy gộc để giải tán đám đông hằng trăm người ủng hộ đảng Truyền Thống được hướng dẫn bởi khoảng hơn mười tu sĩ dự định đi tới tư gia Tổng thống Kumaratunga. Có ba tu sĩ bị thương trong cuộc xô xát được đưa đến bệnh viện.

Nhóm Tamil Tigers hiện nay đang thăm dò xúc tiến một cuộc đình chiến với chính phủ sau khi đã kéo dài một cuộc chiến tranh hai thập niên để thiết lập một sự ly khai cho nhóm sắc tộc thiểu số Tamils, đã kết án sắc tộc thống trị Sinhalese kỳ thị chủng tộc.

Bà Kumaratunga đã nhiệt tình đẩy mạnh dự án chia xẻ cứu trợ như một phương pháp xúc tiến hòa bình với nhóm Tigers trong việc phục hồi từ cơn sóng thần đã gây tử vong khoảng 31,000 người tại Tích Lan.


Sri Lankan monk ends fast after President's assurance

Associated Press

Colombo, June 11, 200512:19 IST
A senior Buddhist monk ended a six-day fast Saturday over government plans to share tsunami aid with Tamil Tiger rebels, after assurances that President Chandrika Kumaratunga would consult leading Buddhists.

Omalpe Sobitha had refused all food and liquids since Monday to pressure Kumaratunga to abandon a deal with the Tigers to share the distribution of billions of dollars in tsunami aid to Tamil-majority areas under rebel control.

The rebels had complained that aid didn't arrive fast enough following the devastating Dec. 26 tsunami. Critics of the proposal have said it would help the rebels gain international recognition and help their cause of carving out a separate state in the northeast.

Sobitha, a National Heritage Party lawmaker, accepted water Saturday after two influential chief priests visited him in the holy city of Kandy with a message from Kumaratunga that she would not share aid without consulting the four highest Buddhist orders, said party spokesman Nishantha Sri Warnasinghe.

"He has been taken to hospital in an ambulance," Warnasinghe said.

The chief priests also told Sobitha that they will not allow the government to take any action detrimental to the interests of Sinhala Buddhists, Warnasinghe said. More than 70 percent of Sri Lanka's 19 million people are ethnic Sinhalese, mostly Buddhists, and the monks wield great influence.

Most Tamils are Hindus. Police used tear gas and wooden batons Friday to disperse hundreds of angry party supporters led by dozens of monks who breached barricades and attempted to enter Kumaratunga's home. Three monks were injured in the commotion and were hospitalized.

The Tamil Tigers are currently observing a fragile cease-fire with the government after waging a two-decade war to create a separate state for ethnic minority Tamils, accusing the Sinhalese-dominated state of discrimination.

Kumaratunga has vigorously promoted the aid deal as a way of forging peace with the Tigers as both sides recuperate from the tsunami, which killed at least 31,000 people in Sri Lanka.


http://www.hindustantimes.com/news/7598_1395516,000500020002.htm