<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 6 09, 2005

No. 0352 (Hạt Cát dịch)

Hành thiền phối hợp kỹ thuật "ảo khán thực hành" tại lớp tu học Cape Cod

Kỹ thuật "Ảo khán thực hành" và thiền tập không lâu nữa sẽ được áp dụng trong trị liệu để thăm dò ảnh hưởng của chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương và những triệu chứng tương tự.

By Ashley Lawson
(May 30, 2005)

Virtual reality tạm dịch là “Ảo khán thực hành- Thấy ảo làm thật” trước nay vốn là những phương tiện giải trí điện tử với nhiều kiểu mẫu khác nhau, người ta ở trong một hệ thống điện tử với màn hình trang bị hộp, nút điều khiển và đối cảnh chuyển động giống như ta đang lái xe, lái phi cơ v.v.. ta sẽ sử dụngcác thiết bị điều khiển này để lèo lái, di chuyển, tránh né chướng ngại vật hiện ra trên màn hình. Trò chơi này rất phổ biến từ nhiều năm .Ngày nay, nó không phải chỉ là môn giải trí nữa, người ta đã áp dụng kỹ thuật này vào y khoa với những thiết bị có hình thức tối tân hơn . Nó có thể là một trong những phương pháp trị liệu tốt nhất sẽ được áp dụng vào các trường hợp chữa trị chứng bệnh rối loạn tâm lý.


James Spira, diễn giả trong khóa học sắp tới “ Hành thiền như một phương thuốc” nói rằng dùng kỹ thuật “Ảo khán thực hành” để chữa trị một người bị chấn thương có thể giúp bệnh nhân lấy lại quân bình sau cơn kích động.

Khóa thực tập sẽ được tổ chức bởi Học Viện Cape Cod và khai diễn vào ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Trong thời gian diễn giảng, Spira sẽ áp dụng những liệu pháp tinh thần đặc biệt là thiền tập, hướng dẫn học viên làm cách nào cải thiện sức khỏe và tinh thần cùng lúc với phương pháp hướng dẫn lại cho người khác.

Ông Spira nói “Khi chúng tôi đặt họ vào trong môi trường bất ổn và hướng dẫn họ phương pháp thư giản trong tình trạng ấy, chúng tôi phát hiện hiệu quả phương pháp thực tập này rất cao đối với những vấn đề bất ổn. Ví dụ những nạn nhân bị rối loạn tâm lý sau chiến tranh được chữa trị bằng cách cho trải nghiệm một cuộc chiến trong kỹ thuật ảo khán và sẽ được hướng dẫn cách quân bình tâm lý trong tình trạng đang căng thẳng để giảm thiểu sự rối loạn”.
Trong suốt khóa học, học viên sẽ thực tập những liệu pháp đã được nghe diễn giảng và đã được hướng dẫn. Spira nói ông ta cũng sẽ phối hợp những thiết bị khác để xác chứng hiệu quả của việc hành thiền như dùng máy đo điện não đồ trong khi họ đang hành thiền hay đang trong cơn giận dữ để quan sát sóng não thay đổi như thế nào trong những tình trạng này. “Ông nói thêm “Khóa thực tập này áp dụng những kỹ thuật hành thiền cả ngàn năm nay phối hợp với thiết bị tối tân hiện đại mà chúng tôi đã trang bị”.

Sau khi học hỏi những kỹ thuật hành thiền và lợi lạc của nó, các chuyên viên sức khỏe, huấn luyện viên thể thao v.v.. có thể hướng dẫn người khác cách cải thiện sức khỏe. Nhưng đối với những ai chỉ muốn đơn giản cải thiện đời sống tâm linh ngay cả khi họ chưa có chút kinh nghiệm nào trước đó trong việc hành thiền vẫn có thể tham dự. Spira đã sống bốn năm trong một tu viện Phật Giáo, vì vậy pháp hành thiền định của Spira thuộc pháp hành Phật Giáo. Tuy nhiên, nếu những ai không hành tập theo Phật giáo vẫn có thể hưởng được lợi lạc cả tinh thần lẫn vật lý từ pháp hành thiền định phương Ðông.


Virtual reality, meditation blend in Cape Cod course


Virtual reality and meditation may soon be used therapeutically to counter the effects of posttraumatic stress disorder and similar conditions.

By Ashley Lawson
(May 30, 2005)

Virtual reality isn’t just for entertainment any more. It may be one of the best therapies available for people suffering from psychological illnesses such as posttraumatic stress disorder.

James Spira, lecturer at an upcoming course on “Meditation as Medicine,” said that using virtual reality to return a person to a traumatic event could help decrease the aftershock.

The course is hosted by the Cape Cod Institute and will take place Aug. 29 through Sept. 2. During the event, Spira will use mental therapies, especially meditation, to teach participants how to improve their health and well-being and enable them to teach these practices to others.

“When we put people in the environment that’s most worrisome for them and teach them how to stay relaxed during it, we’ve found this is the most highly effective approach for these problems,” he said.

For example, Spira said, people suffering from posttraumatic stress disorder following a war can experience a battle using virtual reality and be taught to remain calm during the stressful situation, helping to alleviate the disorder.

“One of the difficulties with performing optimally is that our worry and vigilance takes us into the future to such an extent that it’s difficult for us to be fully absorbed in the moment,” said Spira, adding that meditation can help a person live fully in the present and be more efficient.

During the course, participants will learn about these therapies by listening to lectures and practicing what they have been taught.

Spira said he would incorporate other technologies to show the effects of meditation. For example, he will use an electroencephalogram, or EEG, to scan participants’ brains while they meditate or experience emotions like anger to show how brain waves change during these states.

“This workshop will look at thousands-of-years-old meditation techniques combined with the most modern high-tech machinery that we have,” said Spira.

After learning these techniques of meditation and their benefits, Spira said, medical health professionals, athletic coaches and executive coaches can teach others how to improve their health. But people who simply want to improve their own well-being, even if they have no prior experience with meditation, can also participate.

“The point of this workshop is to teach a system of meditation which is very approachable to the beginning student or client,” he said. “People who have years of experience are welcome because they may need some support developing an easy system for their clients.”

Spira spent four years living in a Buddhist monastery, so his meditative practices stem from the Zen Buddhist tradition. However, those who do not practice Buddhism still can benefit both physically and spiritually from Eastern meditation, he said.

“Buddhist practices, such as Zen meditation, teach how to stop creating ideas of self and others as separate and to enter into direct relation with whatever one’s doing at that moment by reducing one’s own selfish desires,” said Spira.

The workshop will also benefit clergy, he said. “One is better able to manifest Christian values of non-judgment, of treating others as self.”

Ashley Lawson is an editorial assistant at Science & Theology News.

http://www.stnews.org/articles.php?category=news&article_id=578