<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 08, 2005

No. 0350 ( Hạt Cát dịch)

Hy vọng đi vào kỷ lục Guinness với bức mạn đà la lớn nhất thế giới.

The Star, June 7, 2005

Image hosted by Photobucket.comGeorgetown, Penang -Dân chúng Mã Lai đang tìm kiếm cơ hội đi vào kỷ lục thế giới trong sách Guinness với công trình thực hiện bức trang bằng cát hay còn gọi là Mạn Ðà La lớn nhất thế giới. Bức Mạn Ðà La này chiều ngang 24 mét, chiều cao 16 mét được hoàn thành trong 72 giờ với 90 tình nguyện viên, đa số từ nhóm SMK thuộc tổ chức Moral Uplifting Society tại thành phố Jalan Macalister, Mã Lai.

Nhà tổ chức hy vọng tác phẩm nghệ thuật này sẽ phá kỷ lục hiện tại là một bức mạn đà la 12 mét vuông được thực hiện hồi năm ngoái bởi các tu sĩ tại Kim Tháp Tự, Tân Gia Ba.

Bức mạn đà la mới nhất này được thực hiện bằngg 10 tấn cát nhuộm màu với tám biểu tượng cát tường như lộng, cá, ốc xà cừ, bình, hoa sen, bánh xe pháp v.v...Bức mạn đà la đã được chúc lành bởi tu sĩ Tây Tạng Lho Bhongtul Rinponche. Phần cát sau đó được phân chia cho tín chúng và một số được rải trên biển như một lời hồi hướng phước cho nạn nhân sóng thần hồi tháng 12 năm vừa qua. Công trình này đã diễn ra ngày 6 tháng 6 với sự yểm trợ của diễn viên hài kịch Hongkong Eric Tsang. Một điểm nổi bật khác của công trình là cống hiến 20,000 ngọn đèn dầu, cầu nguyện, chúc lành, tụng kinh, lớp dạy nấu món chay v.v... Nhà tổ chức hy vọng sẽ quyên góp được 400,000 Mã Kim cho các tổ chức thiện nguyện.

Guinness dreams for largest sand art
The Star, June 7, 2005

Georgetown, Penang -- Malaysians are seeking to enter the Guinness Book of World Records for making the largest sand painting. The mandala, measuring 24m by 16m, was completed in 72 hours by 90 volunteers, most of them from SMK (C) Heng Ee, at the Chee Hoon Khor Moral Uplifting Society premises in Jalan Macalister.

The organisers hope the artwork will beat the current record holder, a 12 by 12m mandala created by the monks of the Golden Pagoda Buddhist Temple in Singapore last year.

The latest mandala, made up of 10 tonnes of coloured sand with motifs of the eight auspicious signs - the parasol, fish, vase, conch, victory banner, glorious knot, lotus and wheel - was blessed by Tibetan monk Lho Bhongtul Rinponche.

The sand was later distributed among devotees while some will be sprinkled over the sea tomorrow as a blessing for victims of the December tsunami.

The event was kicked off yesterday by Rinpoche with the help of Hong Kong actor-comedian Eric Tsang. Other highlights of the event were the offering of 20,000 oil lamps, the recitation of prayers, blessings, charity sales and vegetarian cooking classes.

Organisers hope to raise RM400,000 for charitable organisations.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=00000000005,00000001297,0,0,1,0