<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 11, 2005

No. 0355 (Chánh Hạnh dịch)

Ấn Ðộ đặt tên cho phi trường bằng pháp danh tu sĩ Phật Giáo.

Fri Jun 10, 5:31 AM ET
New Delhi – Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh bắt đầu chuyến viếng thăm hiếm hoi đến một vùng xa xôi của người Ấn Độ Kashmir theo Phật giáo, chặn đầu tiên của cuộc hành trình là chuyến viếng thăm những đơn vị quân đội tuyến đầu, nơi chiến trường nằm ở độ cao nhất trên thế giới.


Ông Singh đã tham dự một buổi lễ kỹ niệm tại Leh, thủ phủ của vùng Ladakh, để đặt lại tên cho phi trường bằng pháp danh của tu sĩ nổi tiếng địa phương Kushok Bakula Rimpoche.

Ông Singh gọi tu sĩ này là “vị thầy cao cả” và nói là “xứng đáng” để đặt tên cho phi trường với danh hiệu của “người con trai lỗi lạc vùng Ladakh và người đàn ông của thượng đế,” trong bản tin đặc biệt trên đài truyền thanh, truyền hình Sahara Ấn Ðộ.

Ông Singh cũng làm chuyến viếng thăm đầu tiên bởi một thủ tướng Ấn độ đến vùng Siachen Glacier, chiến trường nằm ở độ cao nhất trên thế giới. Ông Singh, 72 tuổi phải kiểm tra sức khỏe trước khi đi lên vùng cao vì đây có thể là nguyên nhân làm cho ông bệnh và ngay cả có thể chết. Hàng ngàn quân sĩ Pakistani và Ấn Độ nơi đó vẫn trong tình trạng mặt đối mặt trên lớp băng giá lạnh lẽo và quân lính tử vong vì nhiệt độ lạnh giá khắc nghiệt, khí quyển cao độ, tai nạn v.v.. nhiều hơn vì súng đạn của quân thù. Năm ngoái. Tổng thống Abdul Kalam đã viếng thăm vùng này và trở thành Tổng Thống Ấn Ðộ đầu tiên làm công việc này.India names airport after Buddhist priest

Fri Jun 10, 5:31 AM ET

NEW DELHI (AFP) - Indian Prime Minister Manmohan Singh began a rare visit to a remote Buddhist region in Indian Kashmir, the first leg of a trip that will take him to visit frontline troops on the world's highest battlefield.

Singh on Friday took part in a ceremony in Leh, capital of the Ladakh region, to rename the airport after a reknowned local Buddhist priest Kushok Bakula Rimpochhe.

Singh called the priest a "great teacher" and said it was "only appropriate" to call the airport after "this distinguished son of Ladakh and man of God," in remarks broadcast on India's Sahara news channel.

"We pay tribute to the memory of the architect of modern Ladakh," said Singh, whose agenda also included the inauguration of two power projects in the energy-starved region.

Leh is situated in Buddhist-dominated northeastern Kashmir, held in part by nuclear rivals India and Pakistan but claimed fully by both.

On Sunday, Singh will make the first visit by an Indian premier to the Siachen Glacier, the world's highest battlefield.

He will meet troops on the 6,300-metre (21,000-foot) glacier in what aides say is a morale-boosting visit.

The 72-year-old Singh underwent health checks before travelling to the region where the high altitude can cause sickness and even death.

Thousands of Pakistani and Indian troops remain eyeball-to-eyeball atop the glacier and more troops have died from the frigid temperatures, altitude and accidents than from enemy fire.

Singh's trip comes after India and Pakistan held talks on de-militarizing the glacier that made little progress.

The talks were part of a wider peace process between the neighbours which have fought three wars -- two over Kashmir.

However, a ceasefire agreed to by India and Pakistan in November 2003 along the Siachen front and the rest of their borders is in place.

Analysts say Siachen has lost much of its strategic value since the two countries tested nuclear weapons in May 1998.

Last year, President Abdul Kalam visited the region, becoming the first Indian president to do so.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=904b80b1c8505186&cat=f97ff7b11934dbb6